DE THI lop 4 hoc ki I

Bill Gates
Bill Gates(11512 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 136
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2013, 03:11

Mô tả: PHÒNG GD – ĐT NÚI THÀNH Trường Tiểu Học Trần Đại Nghĩa Bài kiểm tra cuối học kỳ I Năm học: 2009 – 2010 Môn tiếng anh lớp 4 Họ và tên : ……………………. Thời gian làm bài: 40 phút Lớp: ………… Điểm Nhận xét Bài 1: Tick (√) the words you hear. (Đánh dấu những từ bạn nghe được)(1,0đ) 1. □ Thirty. □ Thirteen. 2. □ November. □ December. 3. □ Science. □ Vietnamese. 4. □ Subject. □ Subjects. 5. □ Tuesday □ Thursday. Bài 2: Reorder the words to make sentences (Sắp xếp lại các từ để thành câu hoàn chỉnh) (2,0đ) 1. Tom/ from/ is/ America. → ……………………………………… 2. Sing/ can/ Marry. → ……………………………………… 3. There/ two/ are/ chairs. → ……………………………………… 4. I/ English/ have/ Maths/ and. → ……………………………………… 5. Like/ I/ dance/ to. → ……………………………………… Bài 3: Circle the odd one out. (Khoanh vào 1 từ khác nhóm ở mỗi câu) (2,0đ) 1. Monday August Sunday 2. England Maths Art 3. Vietnamese English Singapore 4. eighteen twenty pencil 5. ten is do Bài 4: Choose and tick circle the letter A, B or C. (Chọn và khoanh tròn từ đúng A, B hoặc C ở mỗi câu (2,0đ) 1. ______ you like some milk? A. Can B. Are C. Would. 2. Do you ______ Maths today? A. Sing B. have C. draw . 3. How many ______ are there? A. bananas B. banana C. a banana. 4. The maps ________ on the wall. A. is B. are C. am. 5. _______ is your school bag? A. When B. where C. what. Bài 5: Read the passage and answer the questions.(2,0đ) (Đọc đoạn sau và trả lời các câu hỏi) Hello. My name’s Huy. I am ten years old. I am a student at Le Van Tam school. I have many subjects at school. Today, I have English and Maths. I like Maths because I like to learn about numbers. I like to Science, too. I have Science on Monday. 1. What’s his name? → ……………………………………… 2. How old is he? → ……………………………………… 3. What subjects does he have today? → ……………………………………… 4. Why does he like Maths? → ……………………………………… 5. When does he have Science. → ……………………………………… Bài 6: Translate the Vietnamese. (Dịch sang tiếng việt) (1,0đ). 1. I like Music the most. → ……………………………………… 2. I have Music on Monday. → ……………………………………… …………………………………………………………… -----THE END----- . N I THÀNH Trường Tiểu Học Trần Đ i Nghĩa B i ki m tra cu i học kỳ I Năm học: 2009 – 2010 Môn tiếng anh lớp 4 Họ và tên : ……………………. Th i gian làm b i: 40 . Today, I have English and Maths. I like Maths because I like to learn about numbers. I like to Science, too. I have Science on Monday. 1. What’s his name?

— Xem thêm —

Xem thêm: DE THI lop 4 hoc ki I, DE THI lop 4 hoc ki I, DE THI lop 4 hoc ki I

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-thi-lop-4-hoc-ki-i

Đăng ký

Generate time = 0.16644096374512 s. Memory usage = 18.53 MB