DE THI lop 4 hoc ki I

2 159 0 Gửi tin nhắn cho Bill Gates
Bill Gates

Bill Gates

Tải lên: 11,509 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2013, 03:11

PHÒNG GD – ĐT NÚI THÀNH Trường Tiểu Học Trần Đại Nghĩa Bài kiểm tra cuối học kỳ I Năm học: 2009 – 2010 Môn tiếng anh lớp 4 Họ và tên : ……………………. Thời gian làm bài: 40 phút Lớp: ………… Điểm Nhận xét Bài 1: Tick (√) the words you hear. (Đánh dấu những từ bạn nghe được)(1,0đ) 1. □ Thirty. □ Thirteen. 2. □ November. □ December. 3. □ Science. □ Vietnamese. 4. □ Subject. □ Subjects. 5. □ Tuesday □ Thursday. Bài 2: Reorder the words to make sentences (Sắp xếp lại các từ để thành câu hoàn chỉnh) (2,0đ) 1. Tom/ from/ is/ America. → ……………………………………… 2. Sing/ can/ Marry. → ……………………………………… 3. There/ two/ are/ chairs. → ……………………………………… 4. I/ English/ have/ Maths/ and. → ……………………………………… 5. Like/ I/ dance/ to. → ……………………………………… Bài 3: Circle the odd one out. (Khoanh vào 1 từ khác nhóm ở mỗi câu) (2,0đ) 1. Monday August Sunday 2. England Maths Art 3. Vietnamese English Singapore 4. eighteen twenty pencil 5. ten is do Bài 4: Choose and tick circle the letter A, B or C. (Chọn và khoanh tròn từ đúng A, B hoặc C ở mỗi câu (2,0đ) 1. ______ you like some milk? A. Can B. Are C. Would. 2. Do you ______ Maths today? A. Sing B. have C. draw . 3. How many ______ are there? A. bananas B. banana C. a banana. 4. The maps ________ on the wall. A. is B. are C. am. 5. _______ is your school bag? A. When B. where C. what. Bài 5: Read the passage and answer the questions.(2,0đ) (Đọc đoạn sau và trả lời các câu hỏi) Hello. My name’s Huy. I am ten years old. I am a student at Le Van Tam school. I have many subjects at school. Today, I have English and Maths. I like Maths because I like to learn about numbers. I like to Science, too. I have Science on Monday. 1. What’s his name? → ……………………………………… 2. How old is he? → ……………………………………… 3. What subjects does he have today? → ……………………………………… 4. Why does he like Maths? → ……………………………………… 5. When does he have Science. → ……………………………………… Bài 6: Translate the Vietnamese. (Dịch sang tiếng việt) (1,0đ). 1. I like Music the most. → ……………………………………… 2. I have Music on Monday. → ……………………………………… …………………………………………………………… -----THE END----- . N I THÀNH Trường Tiểu Học Trần Đ i Nghĩa B i ki m tra cu i học kỳ I Năm học: 2009 – 2010 Môn tiếng anh lớp 4 Họ và tên : ……………………. Th i gian làm b i: 40 . Today, I have English and Maths. I like Maths because I like to learn about numbers. I like to Science, too. I have Science on Monday. 1. What’s his name?
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI lop 4 hoc ki I, DE THI lop 4 hoc ki I, DE THI lop 4 hoc ki I

Bình luận về tài liệu de-thi-lop-4-hoc-ki-i

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP