ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 7 CÓ MA TRẬN+ĐÁP ÁN

Gordon Moore
Gordon Moore(11610 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 518
11
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 4 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 21:11

Mô tả: Họ và tên: . Đề kiểm tra và bài làm học kì I ( năm học 2010- 2011) Môn: toán lớp 7. Lớp: Thời gian: 90 phút, (không kể thời gian giao đề) Điểm Lời phê của thầy cô giáo câu hỏi +Kết quả: !"#$%&' ($)*+ , #$ - ./ , .(*0123 3 4 3 56 7 '* ($2* 7 6 - ' , *489:)28;$<= > ? - @+ > , 7 A = = = = ($*+ , $<? - @+ > $( > B= , C/+ > ;D , ? 7 C? - @+ > $( > B= , </+ > ;D , 7 A ($4*' , EF , * à à A B= = G( > <;D , $ - ' , @ 7 ($3'EFB 7 ' , H , *EF:IE:HIF:H? 7 * ($J*' , EFB 7 ' , KLM , *EF:KLIF:LM++ 7 $!+ > '? 7 + - ' , , 56 7 '$* à à B E= à à A D= à à B F= à à A E= NOPQ*R ($R*2 7 ;D , <:C  S ,  > + > ;D , 5+ , 6 7 '!C:8)? 7 <:2 5 ' , + - ;$*82I)I)I82IHI83+ -  7 6 7 +D 7  >  7 ;D , AT+ -  7 !D'6 7 +D 7  >  7 ;D , AG? 7 ;A ($U*213UD'(C(<C'D > 'D 7 '= 7 'J0' 7 < -  )3D'(C(<C''D 7 ( , <'5@($' - ; -  , D'(@ 7 B+ >  , $ 7 '6';$( , A ($9*213+ - ? 7 B/ V ;$*F+ , WW51' , E 4 :J2 0  ? 7 ;D ,  , ' , ;$*F 2 IF  IE )I F 4I 5? , D - ';D , ' , E ) XF 2 + , @$( > '? 7 B+ 7 D - '' , '$ 7 '.? ,   FYOY . c b a 4 3 2 1 4 3 2 1 B A TE , HE , TZ 7 Z - E[ > \ 7 [E , R ][ > *20)0^20)) I. ] , Z > *    !" #" $%  &'() * + ,     '  -" #"        _ > OP` > * ./ -   01 * / -01 *    "2"3" 4 +56 738 &' 92:(83; 4 7)<32:6!= 4 +>)6 4 (  " 4 +56  :(8; 4 73)<32= 4 +>)6 4 (  " 4 +56  :(8; 4 73)<3'2:6!= 4 +>)6 4 (  " 4 + 56  &' &' &' ?  @  (8<!" 4 72A" 4 % 4 (!(") * '6!," 4 " 4 6!B()   C" 9" * !5" 6 6! , ? ' 6 !" 4 7  8 56 6!,B" 4 56 !" 4 7" 4 " 4 A" 4 "("  (A$%  !; * A)  !(  ) "  ? ?    ' ' x x= ⇒ = = D,  7&'6!, 4 !8,7!6(" 4 >!% 4 (!("!" 4 7 &' &' &' &' &'  &' a) "EE9)C"  ¶ ¶   < 2B A so letrong=   ¶   B = ¶ µ    ?B B+ = <"(!FGH9I257>" µ   ?B = µ µ    ? < 2A B soletrong= = ¶ ¶    B B= = <"(!FJ(K2 b) C"  µ ¶      ?  ?A B+ = + = D,  7&"(! >! 4 !#; "9 4 " &' &' &' &' &' &' c b a 4 3 2 1 4 3 2 1 B A E` > TZ 7 Z - E[ > \ 7 a[E , R ][ > 20)0^20)) P - TZ 7 ` > FZ ,  a Z - P G` > KP >  a -   O  O  O  O O$ V < 7  ) 013 ) 013 ? - @+ >  ,  ) 013 ) 013 T > @= > '? - @+ > $( >  T > @= > '? - @+ > ' >  ) 013 ) 213 ) 013 ) 213  7 ;D , B 7 D 7  > ) ) ) ) 2 2 T= 7 '6 - 'B$D' ' , T= 7 '6 - ' ;';' ) 2 ) 013 2 213 D - '5' , $ -  ' ,  ) 013 ) 013  , = 7 '= > .56 7 ' $$ - ' ,  ) 013 ) 013 2 ) D - ' 4 2 2  2 ) 2 )13 ) 213 J  3 R . tên: . Đề kiểm tra và b i làm học kì I ( năm học 2010- 2011) Môn: toán lớp 7. Lớp: Th i gian: 90 phút, (không kể th i gian giao đề) i m L i phê. 6 7 '!C:8)? 7 <:2 5 ' , + - ;$*82 I ) I ) I 82 I H I 83+ -  7 6 7 +D 7

— Xem thêm —

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 7 CÓ MA TRẬN+ĐÁP ÁN, ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 7 CÓ MA TRẬN+ĐÁP ÁN, ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 7 CÓ MA TRẬN+ĐÁP ÁN

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-hoc-ki-i-toan-7-co-ma-tran-dap-an

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.263198137283 s. Memory usage = 18.47 MB