Chuan KTKN Mon GDCD 8

7 74 3 Gửi tin nhắn cho Michael Dell
Michael Dell

Michael Dell

Tải lên: 11,650 tài liệu

  • Loading...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 19:11

     !"#$%&'  !"#$%&' ( ( )'*) )'*) '*) '*)    +,'- . ) ! . /  +,'- . ) ! . /  +,0 1 2#  +,0 1 2#  3'45  3'45 6 6            !" #$%  &'  !#           ( )        *  +  ,     - ./012       $   34-  .567( 898 (:;$%<' =  > ?   !% ? + + > @ 9  &'  > A 9   % A 9  B A   C D E  %  A 9 F   * G9 H I)  H  )  ! #)     1  ,% $%) &'!#      )(% %     !J; *  )  ) %% *);3 4 )9 8% K  = L% A  F % A  F 9&'> A 9% A 9   <+    % A K '- - 7 #'8 . 9: 7 /' A  M) A  D % *% A  * G N    4)8  N  4)8 3! #  $%     4)8     1  ,% $%  #     4)8 &'!#      (      A  4)8 *     4   !:  !O     P679$ 3! 4)8K =    <+   % A 9  &'  > A 9   % A 9 Q%  R+ A   F 9 5 D   % A   % D   C A 9 S%   A K = &' ? HT* D  F U * G9 V S33;  V  33; 3! #$%33;     1  ,% $%#33; *'!# 3 3  ;   ) 33; /01233;K =L% A  F % A  F 9 > ?   !% ? +  +  > @ 9 <+% A 9S% D  R+ A   ' A    ? 9  Q% R+ A   F K '-  - 7 ); . <  #!"#  ?   @  @ > A  D %*% A  * G9 W &8  X )YX  W  8X)YX   R% #3%8X )YX 1,%$% *Z# [8X   )Y  X  \   [   M *]\ 8X )YX9$3 8 X)YXK  R+  4 ^  _     !"#$%&'  !"#$%&' ( ( )'*) )'*) '*) '*)    +,'- . ) ! . /  +,'- . ) ! . /  +,0 1 2#  +,0 1 2#  3'45  3'45 6 6 8X)YX   4   !:!OZ8 Z# ! X ` L'+  <Z 7  !:   89 :  `  7!: 3! #  $%  7  !: 8:     1  ,% $%   7  !:   8: L'+<Z7 !:8    :(  8 !:    ( 4  M 6         C'+ <Z7 !:8 :R14 0  1  2  C'+  <Z 7  !:    8 :K =L% A  F % A  F 9 > ?   !% ? +  +   @9B A C D 9% ? % D  R+ A ' A  ? K a ;  Z %  % 8  :   ; bCc  a  :;b.Cc      1  ,% $%#%%8 :;b.Cc  %  %  8 :   ;bCc < ( 4 b% Md 2 *  + +"  X   !:  !O e%% Z  8  ;  Z90 8## %%K =    <+   % A 9 Q%R+ A   F 9 S% D R+ A ' A  ? 9P_ F   F 9f% D > A M ?  %9P% D ' F % A  K  ' ?  THT %= ; Z % % 8 :  > A   F 9  Cc  g        h 8<' )8  g  h 8<')8 3! #  $%  #   h8 <')8     1  ,% $%  Z         h  8  <'   )8 *    h      %  8  <' )8 !#     1 ,%  $%  Z        )  hK =' F % ? C D > A    9    <+ % A % F 9M F % A 9 <+% A K i 5  %   i /j )2c  *X<G ! *  Z  #   Z  k S0  l C'+  <Z     _  0%  \   6 <'  k  6<' C'+  <Z      _0%\6 <'     1  ,% $%#C'+<Z  _0%\ 6<' 8# Z#8 R+  b  "      _ 0%  \   6<'  %%8 :   +  +" X    C'+ <Z  P67$8 $MC'+<Z  _0%K => ? ) A % ? C D > A    9    <+ % A 9<+% A  % F 9S% D R+ A ' A  ? K ' ? HTVT H    !"#$%&'  !"#$%&' ( ( )'*) )'*) '*) '*)    +,'- . ) ! . /  +,'- . ) ! . /  +,0 1 2#  +,0 1 2#  3'45  3'45 6 6 $%       #  %  %  C'+ <Z       _ 0%\6 _0%  ZX   ZX   !  #  $% 40;ZX    ! # $%40;Z X !ZJ+ 3   #  m +$%  ! ' X9%  9 : ; Z XZ   R+    # $%79h -  J  M  !  ZXK =L% A  F % A  F 9 > ?   !% ? +  +  > @ 9  D  F  F  F 9P_ F   F   9  P% D   ' F  % A  F K H9N I%Z 8  8 : H H9N % Z898: 3! #  $%  Z  Z  8 8  :    % 9X     1  ,% $%%Z8 8: /0):O+# *  X  ) :     X9%  Z  #  ) : 0 # RE ;  Z  Z  8   8  :    % 9 F  ' F K =   <+    % A 9 &'  > A 9    % A 9 P_ F  F 9f% D > A M ?   %9  P% D  ' F  % A  F  V9W f+"   ,%  G $%   <'   %7 H V9W * R+b "R+",%G $%  %  n    ! %7K * R+b "R+",%G $%8 ( !%n %71,%$% R+",%G *'!#     Z #  [(       :  R+" $%    <' %79 Z  #    R+"  $% <' %7 o  R1  8       %  7 7     R+"   ,%Gj%<' %7K =   <+    % A 9 > ?   !% ? +  +  > @ 9 % ? % D R+ A ' A   ? 95 F  IX  '   % 7 ` p X )7q H ` /j )2c  I  !  X Z r  <G  )  2 c  a )7q a   M F   % A    F  <+' ?  D % ? > ?   !% ? +  + A ) A   F 9 F  F K =  B A    A  M A  __ D 9> ? ) A  % ? C D > A 9S% D  R+ A ' A  ? K N    !"#$%&'  !"#$%&' ( ( )'*) )'*) '*) '*)    +,'- . ) ! . /  +,'- . ) ! . /  +,0 1 2#  +,0 1 2#  3'45  3'45 6 6 g :)0%= S8b  H g  D M F  @ ) A   A     R%   A  S8b  &'  > A 9 % A % A % ?      F   % ?     A 9  _ A   M D 9   % A % ? %K= M F % A  i9Hk &s    # :Cc H i9Hk  #:Cc 8:$% #:Cc  R+ b$%8X" s9   #  : Cc 8# $%    <'   #s9 # :Cc  5  t <G 8 J %[+9) 8  !:U !8:$% 0K Z  #    8  R+  b $%  8  X "  s   %  %  8 :   s  *  8 +  +" X    !: !O  %  % s  u8R+b $%  8  X  " s #:Cc K =    ' F  % ?  C D  > A    9 > ?   !% ? +  +  > @ 9 <+% A 9B A   A 9 F !% D  F 9> ?  ) A  F  A M @ 9 F 9  5 D   % A   % D  C A 95 F K % &s   #  : Cc H &s   v qwExqyz  H "    ;  J +    $% qwExqyz     ( 4  R+ b$%8X" s     v qwExqyz     8  !# 8  s9    v  qwExqyz9 J8!#8  (!' * Z  s  [ 4  )8 s  *  %   [{4 !b  %%8 :    < 4   6  d  2 s   ;  Z  s    v qwExqyz f%'%| )  '  !#  ( 4!bK= > ?   ) A   % ?  C D  > A 9<+% A  % F 9 D  F  F % D  K * G HH &s}% %  :   @ );8+d 8J :  HH X <: 8 :  j  );   49 Jd9  :;J+ 98:$%8 :  0     (   4Cc  R+ b$%8X" s}%%:$ );  8+  d    8 *  s    %  : 8+  d  U       m + 4  C+   8"s\ M[ /0 1  2  ]  \ 4eZ #  s   K => ? ) A % ? C D > A    9    <+ % A % F 9B A  A M A   F   A  +   D K ' ? THTNT % &s }% %  : j  ); 8+ d   8 J : V    !"#$%&'  !"#$%&' ( ( )'*) )'*) '*) '*)    +,'- . ) ! . /  +,'- . ) ! . /  +,0 1 2#  +,0 1 2#  3'45  3'45 6 6 J: HN f+"  \ 3   ,%G    $% 4)8  HN  R+"\3 $%<',% Gz/ 8# $%    (   #X! R+"\3 8 "      $% <'     ,%  G $%<'       $% 4)8 &'  !#  (             : R+"  \  3     $% 4)8 *Z# R+  b  $% 8  X" R+"  \  3     $% 4)8 /012 $%4)8 &8 $% 4  )8K = &'> A 9% A 9 <+% A 9<+ % A   % F 9  S% D   R+ A  ' A  ?  8 _ iiH HV ,%  G    !  #   $% ( ;     HV        (   ;9; Z%%37       (   ; *     (4 8d2 Cc     #!#     ( ;  /012   (    ; ;Z%%3 7       (KK  8   #'+# :(K =    <+   % A 9 Q%R+ A   F 9 <+% A % F 9 % ?  % D   R+ A   ' A   ? K' ? THT  8 _ iiH HW f+" ): 8  $% <'  HW R+" ):  8 * 8Z #R+"):  8 8# $%( <'    #  !     Z  # R+"  )  :   8 &'!#   Z  # [) [ * 8  2 Ct  e   8;  X   )8 R%)C-C~Z #0R% R+"  )  :   8K =&'> A 9 % A 9<+ % A 9 Q%R+ A   F 9 B A  A K I ? - A   % ?   ' ?   D  A K  8 iiH H` 5  %   H`   M F   % A    F  <9  ) A    A   % @  F K  F 9 F  F 9 > ?   !% ? +  + A ) A K  F  % A 9     F K = B A    A  M A  __ D 9S% D R+ A  ' A  ? K Ha f+"  Z <   X  Ha  R+"Z<X 3R+ b$%8X" &'!# Z  <   X [  ]  ( R+"Z<   X  $%   483 #  8 iiH W    !"#$%&'  !"#$%&' ( ( )'*) )'*) '*) '*)    +,'- . ) ! . /  +,'- . ) ! . /  +,0 1 2#  +,0 1 2#  3'45  3'45 6 6 R+"Z<X      8 #$%(   #  !   R+"Z<X <GR+" Z  <   X     "CJ Z  # [R+"Z <X :  R+"  Z  <   X  $%   <'K => ? ) A  % ? C D > A 9 <+% A 9<+ % A   % F 9  > ?   !% ? + +> @ 9 D  F  F  F K Hg9Hi   8 (  / s%Lc /$  ,% w#% H Hg9Hi 8 79b;$% 8  #    8X *  <M!$% 8(/s% Lc    /$  ,% w#% *' ! F  3%   8  (  8 _  !  8 X)8 /08#   X97    " 8 012 Z  8        -8  8 iiH Nk9N &8  X (  / s%Lc /$  ,% w#% H Nk9N 8X 7    •  9 !J$%8X %s$% 8X98# $% <'  # - 88X *  8  8 87  C+  %  m +\49 \Cc *X<G     R+ b8X c         m+ /012Z8  ' A 8XK Z#[R+" ,%G$% <'       m+  8 iiH NH p  X 5qq  NH /j )2c  I  !  X Z r  <G  )  2 c  NN 5qq NN   M F   % A    F  <+' ?  D % ? > ?   !% ? +  + A ) A   F 9 F  F K =  B A    A  M A  __ D 9> ? ) A  % ? C D > A 9S% D  R+ A ' A  ? K NV9NW 5= S% A   < F  4  NN   7  7  $% 4w#% #%+8!# 8   !  #  4 .7    ;  Z  % %  8  :   3  # !# 4 . I 89  89  J %  _ • 8  # *6  <{  s + R14C R%012! #4 # "   49 % 8    "  4 `    !"#$%&'  !"#$%&' ( ( )'*) )'*) '*) '*)    +,'- . ) ! . /  +,'- . ) ! . /  +,0 1 2#  +,0 1 2#  3'45  3'45 6 6      v   4 a . H9N I%Z  8  8  : H H9N % Z 8 9 8 : 3! #  $%  Z  Z   8 8   :   . <G 8  J %[+9) 8   !:U ! 8 :$% 0K Z  #    8  R+  b $%   8  X "  s   %  %  8
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuan KTKN Mon GDCD 8, Chuan KTKN Mon GDCD 8, Chuan KTKN Mon GDCD 8

Bình luận về tài liệu chuan-ktkn-mon-gdcd-8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP