Mục tiêu-Mạng nội dung chủ đề nghề nghiệp

9 1,239 23
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,650 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/9 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 11:11

BÉ THÍCH NGHỀ NÀO?    1. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe:    !"#$% & '()*!+ ,-./01&2$-3(#&41(156$% #&7"89:*+ ,-  !"#;&$<&<=>?@(3@A1 B3@A11CD$E3 B)?FG+ H' !"#&#@F&4I"89:*JKLM-79# 313 B)?F$N.$&7M+   O P "-O)141(#&2+Q@(3QRR3SF$IG 2. Phát triển vận động: @T'9>(?&2!=U*F01>J363>3-*F@VFG ,$#.$??)1&?!$201=UU !"#9W(&2!=>JX323633S G @TYZF6!*F/3&2![$&7?6+ ,$#.$?&2!=>J6\L7*F&2%3S D1C !139]# ,O P  !"#&2!9SF-SF0113'1+  @TUL.@FD^!'?Y9?1 _UL.?;&<U+,?`5N35<<-1F!01?Y9?1+Q>$% 01?Y+ H'a84I3>F&`=3`5N3O)aY$01# b34LMc+ ,L.8(3d-&?"A5<01 !"#5<<-1F!+ ,ae11 f g!5hO  1 @TD$L=8 2I42+  ,:I> 33 F #3"e01 IC-M'+,-i*3B:&@>-M:+ @* j U&*FO01LM-7+ ,O P 9U-6L. !"93"&*Fk@I-F+ ,O P K !"#=39U-6^L.*'!5&YY$ !?@l@35m> + ,DL;$N.$&74LMD)1+  !"#$%&'() ,;@K?Y@FD^! H' !"#9W(8DA$N.$-m$S$&7LM-73LM[?* S3OL=3)1  KLM@F1I& LMG+ 2&nXkQ1o3n#pdo h&T3 656@F"F6 ,3?">$% 01?Y3G*+,- .!!% ,-1K)?F"6F I3/k9L.i @A1"6"q3i @A1KG rO/1 1&F?F6!-1F!+ H> 2L.&Tb$01!"#D)1+ ,&q3B3i3DS5?I&Y?;<-1F!3?">$% 01?Y+ /? k1&U> Dk&7??3>6+ CHU/N B0 ĐẦU CHỦ ĐỀ * Chuẩn bò của cô >0U JY$ @ `!"f1 91 j FL f JQ1 P 1 91 j Fn=3@O  3; P 3; f 51F31 51FF@* j s; j t@O 1  Ju1 F+F 3v1F15*+F +&+# $#j&O P 1 P Y@FD^!Gh   ;  L f $  3@O1 P F3@O 1   X;f=@FL f  j O f 1 P  "%&'()*'+'*+'+,'%&%&-%  * Chuẩn bò cho trẻ "%&''$.%% /0*1 2 34-5&+6-'  * Phối hợp với phụ huynh: @11 j &O f ?Y3H;<-1F!01?Ywhx yG+ 1+2+34+2 BÉ THÍCH NGHỀ NÀO? BÉ LÀM BÁC SĨ H;&O   j 11 P " z 3 1 P + R<<01O f  1 P "{ z r P { z 1 j 1; &O  1 f ; P &= P ;   "; P + NHỮNG CÔ CHÚ CÔNG NHÂN O01YD 5+ H;&<U 01YD5+ R<<01Y D5 H1 P "1 j $ j  j 1 O f + BÉ YÊU BÁC NÔNG DÂN 2&P ;5 2--   7*8   9'-  + LỚN LÊN BÉ THÍCH LÀM GÌ? |e1 H?F6!F g! 5h1 @1$<&5< <01k!!+ +  NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở ĐỊA PHƯƠNG O01Y@Y #y[1$L= = @T"#+ H;&<U01 Y@Y#y = @T"#+ R<<01Y @Y#y[1 $L=+ 1+2513+2 6 789++:+;  I UD^!J { f O j &O f O f ;31 P "{ z 3O f D5L  3 ;   "; P O f @O f ; P = z   1$L= I U&Y1 f   x )*&7F?J   O P F}F j 3; P 191 P 1+ 23KO{ f L z    789++2<++2= @J,1 P "{ z  3H@1 j 1F j  P  '-3 =J,?;53x1 f 1 P "{ z 3~ -1 f  =  D324: H1 P ;=  + H#&Y ;  "; P *35    -1F;   X`51FJ1; P 3X)?3 •* P FL1-L f 1D* j G XK=3D* @139U&Y1 P O f @FD1 z ;  + 789+9>  R5L€"89:*J @E&Y !"#$% )* !3 !"# '(C@F1 I+h2$-3(#&41( 156$% #&7"89:* R6@T-  !"#;&$<&< =>?@(3@A1 B3@A11C D$E3 B)?FG+u!"#9W (&#@F&4I"8 9:*  h2!J ,•HJ,1 f   $&= P = hXH,JX@FL= f *  $ f ;   P 1 P 3 ,  )1 L=F j 3,  -O  )11 P  &F f + 789+/?  6FIJ (   ;  "; P -F1  )1 j 3; ;1 P ( "F P O  3# -- 0%-; 1f@1$   j 1 P  ;  ;  3h* z L z ;  -*+  ‚ 6J _?&2!JHF;-1 f  L1&= P 3H1 P O; P ; 3p*{ j -F f 9 3 2H;=  5O   _JX P 3_; 1 *  @L  O 3+ HƒJƒ1 P 3HF  1 f 1 P *F{ f 3H=&= P L z  F P 13"; &3 789+@+AB*+C •hJv1{ f 3 P (3=  <3+ pRJp5L  &L= f (@1 P +)%-& )%j1* P 3G _J2-%D* @1&OfO f  ;+pOP$1 f ( f 1 P { f { f F  G J; 1 P "1 j $ j  j 1O f ;3(   ;  "; P  )1 j 3=+/0--%+_? k1 ??@F0YG •••_JH( "'3=&7&2I &2\ BÉ THÍCH NGHỀ NÀO? *D51513+22754 TUẦN 1JEF G HEI G +<+24J+K vh_J#>?@"#AB92A".CD2 HOẠT ĐỘNG Thứ 2 29/11/2010 EL G MN G O P "N P N P Q Thứ 3 30/11/2010 Ai taP6R$L G S? Thứ 4 01/12/2010 R T !UR&!O V Thứ 5 02/12/2010 EW$L G SRX Thứ 6 03/12/2010 EL G XNYMR G Z[ ĐÓN TRẺ @F f O  &O f ;&O   j 11 P ;5+H1 P 5    -1F;  3@1$   j 1O f ;+Q1 j $ j  j 1O f +1 P ;   j 1@* j  ; P &= P O f ;+ H?-F6L P ()*;  @FL z 1(1 f 1 f + THỂ DỤC SÁNG ,1 f   $&= P = HOẠT ĐỘÄNG 5 T  _p_ { f O j &O f O f ; #AEFGHD2 -=42: X  @F L= f *  $ f ;   P  1 P + #2$nx(o ‚u_ƒ  H hRJu P 1 F  1J nHF;-1 f  L1 &= P o _JnX P o HJnƒ1 P o ƒ  „_… f _ (   ;  "; P -F1  )1 j h†_‡H =Jn,1 P ;5o HOẠT ĐỘNG GÓC - I&$v1{ f 3 P (3=  + - p5:p5L  &L= f (@1 P  _K2$J2-%D* @1&OfO f ;3 2J; 1 P "1 j $ j  j 1O f ;3(   ;  "; P )1 j +_? k1??@F0Y OOJH( "' HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI - R1  F=&L= f @L= f + 2=5F3 h* z $ P @O" H=5F XRn† ;  1 P = o H=5F @F f O  &O f 1 P "1 j  $ j  j 1O f ;+ *F  =n_1   1  F-1 f 1o H=5F x1F! @2 #2$0:% H=L  5F HOẠT ĐỘNG CHIỀU *9O j O  nH @1 j 1F j  P o   p*  @1  &Y  ; &O   j 11 P ;5 _Jn{ P 1*  1 P * o - =n,1 P ;5o H=L  5F= j 1 P F P  QF6&( OL=# *D51513+22754 TU Ầ N II : EF G ,I P EI G \ ] ˆJ vh_J".HKEL"#ABMN".?O" HOẠT ĐỘNG Thứ 2(06/ 12/2010) EL G O G ^R P !O P Q Thứ 3(07/ 12/2010) I_`QQ Thứ 4((08/ 12/2010) EL G [ T a^R P !MR G bO ] Thứ 5(09/ 12/2010) cMW^#!N P O P Q Thứ 6(10/ 12/2010) XR G ZN ] U` ĐÓN TRẺ #%& &K<3= '&%< = --%<3= *-%< 1-P THỂ DỤC SÁNG ,1 f   $&= P = HOẠT ĐỘÄNG HOT •••_ I U&O f O f ( "F P "L P 9F j * #CQ" _{ f L z    h†_‡H =nx1 f 1 P "{ z o ‚u_‰H  _J n_;  1 *  @L  O o+ HƒJnHF  1 f 1 P  *F{ f o ‰„_Š_ ; ;1 P ( "F P O   HOẠT ĐỘNG GÓC  I&.;R< p5:)%-& _K2$J2'---  1)*8% 2J=+/0--%A-&   OOJ2P%0 HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI - p* @1&O f  ;  "; P 5     j 11 P "{ z =nx1 f 1 P "{ z o H=L  5F X`51FnX )?o   h* z  $ P   n{ f   L z   o H=5F @F f O  &O f ; &O   j 11 P "{ z 31 P G H=5F HJn•SFL1-1 DTo H=5F x1F! @2 H=5F&7` =F@M HOẠT ĐỘNG CHIỀU *F  @O  n,1 P  "{ z  o HnR5(5 5* j o L  1 f &= j 1 f   $ F1 P  *1 P n_; 1 *  @L  O o @O  &O f = -1 f &O   j 11 P "{ z ‹=3?@F 0Y HJH1 P { f O P   P  QF6&( OL=# *D51513+22754 TU Ầ N III : EF G H< G <+2+J+ŒJ vh_J#>•_Ž,•H_v‡H HOẠT ĐỘNG Thứ 2 13/12/2010 H; P ; Thứ 3 14/12/2010 ~ -1 f =  D Thứ 4 15/12/2010 ƒ9* P F1 P • Thứ 5 16/12/2010 ,* P O; P ;  Thứ 6 17/12/2010 ,* P O-1F;   ĐÓN TRẺ #%&  0%-3#%& --&' 0%-3#%& *8 0% -3 @E&YI> 01S#&71 P ; P ; THỂ DỤC SÁNG ,1 f   $&= P = HOẠT ĐỘÄNG H‡C #SANEFH)?TACUN #%;8&  0%- h†_‡H =J~ -1 f =  D #?DCAS"A #--  0%- ‚u_‰H hRJuk1 K1Jn H1 P O; P ; o _Jp*{ j -F f 9   HƒJ  H=  &= P  L z F P 1 _‘ j R’  H   hRH,J  n,    )1 L=F j o HJp1 f  HOẠT ĐỘNG GÓC - I&$.;R32&'--0%- p5:)%j1* P _K2$J2' 3)8%pOP$1 f ( f 1 P { f { f F   2J#&+63-- 0%-'f 1 f @1 f F3A&  OOJ2P%032& HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI p* @1&Of@1 $   j 1; P ;  #2$M'03 H=5F G-$: : 2=L  5F G-:  H=5F XRnX f )1 P o H=5F x1F! @2 H=5F&7` =F@M HOẠT ĐỘNG CHIỀU G-%VE'- 0%o M8%$ V'-W GA$2%  H=DO P ${ f  QF6&( OL=# *D51513+22754 TU Ầ N IV : EF G ,I P  G E< T < T sJ vh_Jv’r‘z_…  •…uv‚ HOẠT ĐỘNG Thứ 2 20/12/2010 2+ Thứ 3 21/12/2010 G- Thứ 4 22/12/2010 " Thứ 5 23/12/2010 *'4 Thứ 6 24/12/2010 2PO P ;  ;   ĐÓN TRẺ #%& &::3 %<%'*:="XXYX3#Z&3 THỂ DỤC SÁNG ,1 f   $&= P = HOẠT ĐỘÄNG H‡C THXH #f O j % '*[4"G=" XXYX TOÁN "=F j  = TẠO HÌNH ; 1f@1$   j 1  P ;  ;   VĂN HỌC #$24 : ÂM NHẠC =4$2 "A$ #2?O"$" ; & HOẠT ĐỘNG GÓC Góc phân vai : .;:*-3 - Góc xây dựng – Lắp ráp : G-3 - Góc học tập \&+33)& .*-34-  &  - Góc nghệ thuật =+6+: 3"&  - Góc thiên nhiên : 2P%03I HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI [7$2 #2$#0  2- [7$G- 3 2- [7$#*-  2&   #fO  &O f  & #2$VPF   P o 2- "%& ; &  #2=4$2%  2=L  5F HOẠT ĐỘNG CHIỀU APnH P ;  ;  o #-&V' :&W  XF  =n24 :W =- \*-  7-&P3 "  *D51513+22754 TU Ầ N V : < T \< G +2 P 8H P +< G +2d V  T Ied+2ŒJ vh_J#>•_Ž,•H_v‡H HOẠT ĐỘNG Thứ 2 27/12/2010 ,* P { P O f 1 f F• Thứ 3 28/12/2010 H1 P ;=  Thứ 4 29/12/2010 ƒ9* P F1 P • Thứ 5 30/12/2010 ,* P 9F j * Thứ 6 31/12/2010 v; P 1•1 P 1 ĐÓN TRẺ T@E&Yae101+H1 P F1  ;  1 f F L f 1 f 1 f v1 P FhO  1 @E&YI> 01S#&7;?F+ 4;&01;?F3I> 01;#&7@T THỂ DỤC SÁNG ,1 f   $&= P = HOẠT ĐỘÄNG H‡C _p_ { f O j &O f  ;  "; P O f @O f ; P = j X1 f x1   h†_‡H =JnH1 P ;=  o ‰„_Š_ h* z L z ;  -* _‘ j R’  H hRH,Jn,  -O   )11 P &F f o HJnH=&= P &F f o TOÁN ";P13 91 P 1 HOẠT ĐỘNG GÓC - •&1: 1 P 1 f 31{ f  - p5:p5L  &L= f F1 j 1* P _K2$J+H=&7I31  FF P ; P 191 P 13p* @1&Y1 P O f @O f ; P = j X1 f x1  +XK=39U&Y 1 P O f O  $+ 2Jhq3DS5?F13@131 P -F1   L P +_? k1??&YO f O  $ OOJH( "'F13> HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI @F f O  &O f  ;  "; P  -F1  "1 j $ j (  "1 j   j 1X1 f x1   H=5F p* @1&O f ; &O   j 11 P ;=   135O  + HJ55(5 5T H=5F h* z $ P L  5F H=5F X56F)1"?> &2@F"@LM H=5F Hnƒ1 P o H=L  5F HOẠT ĐỘNG CHIỀU Hnv*F1  o XF  =nH1 P ;=  o _1 P nH;=  5O  o H= &= P ; f == j 1 P F P  @EO  &O f 1 P "1 j  $ j  j 1O f 5O  3 1 XRJn1; P o #-&V ':&W  . k1&U> Dk&7??3>6+ CHU/N B0 ĐẦU CHỦ ĐỀ * Chuẩn bò của cô >0U JY$ @. BÉ THÍCH NGHỀ NÀO?   
- Xem thêm -

Xem thêm: Mục tiêu-Mạng nội dung chủ đề nghề nghiệp, Mục tiêu-Mạng nội dung chủ đề nghề nghiệp, Mục tiêu-Mạng nội dung chủ đề nghề nghiệp

Bình luận về tài liệu muc-tieu-mang-noi-dung-chu-de-nghe-nghiep

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP