bai tap tieng anh lop 5

Satyendra Nath Bose
Satyendra Nath Bose(11661 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 9009
418
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 4 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 01:11

Mô tả: Unit 1 . New friens, new places Exercise 1. Jumble words 1. A g i n s a n o p e r  2. E s h i n g l  . 3. A n c a e m i r  . 4.E i n d r f  . 5. N c h f e r  . Exercise 2. Read and complete the sentences. 1. Mai is from Viet Nam. She is Vietnames. 2. LiLi is from . She is 3. Peter is from . He is 4. Linda is from . She is Exercise 3 . Word cues 1. Mai / Viet nam / Vietnamese EX : My name is Mai. I’m from Viet Nam. I’m Vienanese 2. Nam / Viet Nam/ Vietnamese  . 3. Alan / Singapore / Singaporean.  . 4. Linda / England / English  . 5. Peter / America / American  . 1 Exercise 4 . Complete the dialogue. a. Daisy : Hello, Lee. (1) . are you ? Lee : I’m very (2) ., thank you. How (3) .you? Daisy : (4) ., thanks. Lee, This is Peter. (5) .is from England. He is (6) . Lee : ( 7) . to meet you, Peter. Peter : Me, too. ( 8 ) . are you from ? Lee : I’m from France b. Minh : Hi, Linda . (1) . ? Linda : I’m fine, thank you. And you ? Minh : (2) . . Linda, this is my new friend . His name is Tony. Linda : Hello. (3) ., Tony ? Tony : I’m from Canberra. Linda : (4) ? Is it in America ? Tony : No. It’s in Autralia. And you ? (5) ? Linda : I’m from London . I’m English. Nice to meet you, Tony. Tony : (6) , too. c. T: Hi! My ……… Huyen. What’s …………name? S1: Hello! My name’s (Nga). …………. to meet you. T: Nice to ………… you, too. Where are you………….? S1: ………….from Vietnam. T: How ……….are you? S1: I’m ten………… . T: What animals ……….you like? S1: I ……….monkeys. T: Why do you …………monkeys? S1: Because they ………….swing. d. A: Hi. …………name’s Thu. B: Hello. I’m Linda. Nice ………meet you. A: Nice to meet you,……… . …………….are you from? B: I’m ………….London. A: So, you’re…………… I’m Vietnamese. e. S1: Hi! ……….name’s Alan. S2: Hello! I’m Peter. Nice to meet…………. S1: Nice to meet you, …… . Where are you…………? S2: I’m from…………… I’m American. f. A: Look. This …….my new pen friend. B: What’s his…………? A: ………… name is Alan. B: Where is ………. from? 2 A: He is from Singapore. He’s ………………. Exercise 5 . Make question & answer 1. Mai / Viet nam / Vietnamese EX : - What’s her name ? Her name is Mai - Where is she from ? She’s from Viet Nam. She’s Vienamese 2. Alan / Singapore / Singaporean.  .? . .  .? . . 3. Linda / England / English  .? . .  .? . . 4. Peter / America / American  .? . .  .? . . Exercise 6. Reorder to make sentences. 1. Linda / my / is / name.  2. Canberra / from/ am / I .  . 3. Meet / Peter / you / to / nice  4. Name / what/ her / is  5. Friend / your / is / where / from ?  Exercise 7. Complete the sentence 1. Her name’s Mai. She’s from …… ……… She’s …… ……. 2. ……….name’s Alan. He’s from …………… He’s ……… . 3. His name’s Peter. He’s …………America. He’s …………… 4. She’s Linda. She’s …………England. She’s ……………… 5. Thu is …………. Haiphong. She’s ……….………. 6. Hi. My name’s Linda. …… from London. I’m……………… 7. He lives ……… 58 White Road, London, England. 8. He likes watching TV and ………….sports 9. His ……… Tony. 10. He’s ………….London. He’s ……………. Exercise 8. Read and answer the question (§äc vµ tr¶ lêi c©u hái): Dear Linda, My name’s Nga. I’m Vietnamese. I live in Phu Xuyen, Ha Noi, Vietnam. I’m eleven years old. I study at Phu Xuyen Primary School. My favourite subject is English. I like reading book. 3 Love, Nga 1. What’s her name? ………………………………………………………………………… 2. How old is she? ………………………………………………………………………… 3. Where is she from? ………………………………………………………………………… 4. What is her school’s name? ………………………………………………………………………… 5. What’s her favourite subject? …………………………………………………………………………. Exercise 9 . Fill in the blank. 1. I’m _____ Ho Chi Minh City. I’m Vietnamese. a. from b. is c. in 2. My pen friend _______- at Oxford Primary School . a. is study b. study c. studies 3. ________ is your favourite suject ? - I like English. a. When b. What c. How 4. I’m from Canberra . I’m __________ . a. Australia b. England c. Australian 5. ________ is he from ? - America . a. When b. What c. Where Exercise 10 . Fill in the question with the word in the box What Where How 1. _____________’s his name? 2. _____________old is he? 3. _____________ are you from? 4. _____________is your favourite school subject? 5. _____________ does he live? 6. _____________ are you? 7. _____________ does he live? 8. _____________ is she from? 4 . …………England. She’s ……………… 5. Thu is …………. Haiphong. She’s ……….………. 6. Hi. My name’s Linda. …… from London. I’m……………… 7. He lives ………. .58 White Road, London,. . 5. Peter / America / American  .

— Xem thêm —

Xem thêm: bai tap tieng anh lop 5, bai tap tieng anh lop 5, bai tap tieng anh lop 5

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Tôi yêu 123doc
Tôi yêu 123doc Vào lúc 02:31 pm 12/07/2015

Bài dễ quá!

Trả lời

Tôi yêu 123doc
Tôi yêu 123doc Vào lúc 04:16 am 09/07/2015

good

Trả lời

Tôi yêu 123doc
Tôi yêu 123doc Vào lúc 10:58 am 06/07/2015

good.

Trả lời

Tôi yêu 123doc
Tôi yêu 123doc Vào lúc 03:57 pm 25/06/2015

Rất good

Trả lời

Tôi yêu 123doc
Tôi yêu 123doc Vào lúc 03:05 pm 25/06/2015

Rất good!

Trả lời

Tôi yêu 123doc
Tôi yêu 123doc Vào lúc 03:03 pm 25/06/2015

Cũng tạm được!

Trả lời

Tôi yêu 123doc
Tôi yêu 123doc Vào lúc 10:04 am 16/06/2015

good

Trả lời

1111111111
1111111111 Vào lúc 02:20 pm 12/04/2015

hây mà

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-tap-tieng-anh-lop-5

Đăng ký

Generate time = 0.20775008201599 s. Memory usage = 18.61 MB