tiet 31- on tap hoc ki 1 hinh hoc 8

16 119 2 Gửi tin nhắn cho Fritjof Capra
Fritjof Capra

Fritjof Capra

Tải lên: 11,588 tài liệu

  • Loading...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2013, 20:11

TiÕt 31: ¤n tËp häc k× I 3 góc vuông 4 cạnh bằng nhau 2 cạnh đối song song Tứ giác Hình thang Hình thang cân 2 g ó c k ề m ộ t đ á y b ằ n g n h a u 2 đ ư ờ n g c h é o b ằ n g n h a u 1 góc vuông 1 g ó c v u ô n g 2 cạnh bên song song 2 đ ư ờ n g c h é o b ằ n g n h a u 1 g ó c v u ô n g - 2 cạnh kề bằng nhau - 2 đường chéo vuông góc - 1 đường chéo là đường phân giác của một góc Hình vuông Hình thoi Hình thang vuông Hình chữ nhật Hình bình hành 1 g ó c v u ô n g 2 đ ư ờ n g c h é o b ằ n g n h a u - 2 cạnh kề bằng nhau - 2 đường chéo vuông góc - 1 đường chéo là đường phân giác của một góc - Các cạnh đối song song - Các cạnh đối bằng nhau - 2 cạnh đối song song và bằng nhau - Các góc đối bằng nhau - 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường H a i c ạ n h b ê n s o n g s o n g Sơ đồ nhận biết các loại tứ giác Dùng sơ đồ ven biểu diễn mối quan hệ giữa các hình đã học: Tứ giác, hình thang, hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông Tính chất Hình thang cân Hình bình hành Hình chữ nhật Hình thoi Hình vuông Các cạnh đối song song Các cạnh đối bằng nhau Các cạnh bằng nhau Các góc đối bằng nhau Các góc bằng nhau Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường Hai đường chéo vuông góc với nhau Hai đường chéo bằng nhau Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc Hình có tâm đối xứng Hình có một trục đối xứng Hình có hai trục đối xứng Hình có hơn hai trục đối xứng X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Bµi 1: Hai đường chéo của một hình thoi bằng 8cm và 10cm. Cạnh của hình thoi bằng giá trị nào trong các giá trị sau: A. 6cm B. C. D. 9cm 41cm 164cm C A D B O 4cm 5cm B Bài tập 2: Cho đa giác n cạnh. Điền vào chỗ trống - Số đường chéo xuất phát từ một đỉnh là: - Số tam giác được tạo thành là: . - Tổng số đo các góc của đa giác n cạnh là: n-3 n-2 (n-2).180 0 áp dụng: Với đa giác 7 cạnh thì tổng số đo các góc của đa giác là: (n-2).180 0 =(7-2).180 0 = 5.180 0 =900 0 a b S = a.b S = a 2 a h a H×nh ch÷ nhËt H×nh vu«ng Tam gi¸c haS . 2 1 = h h a a haS . 2 1 = haS . 2 1 = ? Hãy viết công thức tính diện tích các hình sau D¹ng 1: NhËn d¹ng tø gi¸c Ph­¬ng ph¸p: Sö dông dÊu hiÖu nhËn biÕt c¸c h×nh Bi 3: Cho t giỏc ABCD . Gi M, N, P, Q ln lt l trung im ca cỏc cnh AB, BC, CD, DA. a) Tứ giỏc MNPQ l hỡnh gì ? Vì sao? b) Tứ giác ABCD cần thêm điều kiện gì để: + Tứ giác MNPQ là hình chữ nhật. + Tứ giác MNPQ là hình thoi. + Tứ giác MNPQ là hình vuông P N M Q B C D A Bài tập: Điền các từ: hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông vào chỗ trống - Trung điểm các cạnh của tạo thành 4 đỉnh của một hình chữ nhật. - Trung điểm các cạnh của .tạo thành 4 đỉnh của một hình thoi. - Trung điểm các cạnh của tạo thành 4 đỉnh của một hình vuông. Hình thoi Hình thang cân, Hình chữ nhật Hình vuông M N P Q C D A B Chứng minh: QN là phân giác của góc MQP . cạnh là: n-3 n-2 (n-2) . 18 0 0 áp dụng: Với đa giác 7 cạnh thì tổng số đo các góc của đa giác là: (n-2) . 18 0 0 =(7-2) . 18 0 0 = 5 . 18 0 0 =900 0 a b S = a.b. X Bµi 1: Hai đường chéo của một hình thoi bằng 8cm và 10 cm. Cạnh của hình thoi bằng giá trị nào trong các giá trị sau: A. 6cm B. C. D. 9cm 41cm 16 4cm C
- Xem thêm -

Xem thêm: tiet 31- on tap hoc ki 1 hinh hoc 8, tiet 31- on tap hoc ki 1 hinh hoc 8, tiet 31- on tap hoc ki 1 hinh hoc 8

Bình luận về tài liệu tiet-31-on-tap-hoc-ki-1-hinh-hoc-8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP