Bai: VE tranh theo de tai ngay nha giao viet nam

Satyendra Nath Bose
Satyendra Nath Bose(11661 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 1634
6
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 15 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2013, 14:11

Mô tả: Tr­êng tiÓu häc Thuû An SV: Vò ThÞ Nguyªn K33B_GDTH Thứ Thứ n¨m n¨m ngày 9 tháng 12 năm 2010 ngày 9 tháng 12 năm 2010 Vë tËp vÏ 3 Thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2010 Mỹ thuật Bài 12: Vẽ tranh đề tài 1 . T × m c h ä n n é i d u n g ® Ò t µ i Bøc tranh nµo vÏ vÒ ®Ò tµi Ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam ? Tranh 2 Tranh 3 Tranh 4 Tranh 1 H·y t×m ®©u lµ h×nh ¶nh chÝnh, ®©u lµ h×nh ¶nh phô ? Tranh 3 Tranh 2 Mµu s¾c trong tranh nh­ thÕ nµo ? Bước 1: Phác mảng chính phụ Bước 2: Vẽ hình vào mảng Bước 3: Vẽ chi tiết. Bước 4: Vẽ màu. 2. c¸ch vÏ Hình vẽ to quá. Hình vẽ nhỏ Hình vẽ nhỏ và lệch về một bên Hình vẽ vừa phải, bố cục đẹp. 3. s¾p xÕp bè côc . Bài 12: Vẽ tranh đề tài 1 . T × m c h ä n n é i d u n g ® Ò t µ i Bøc tranh nµo vÏ vÒ ®Ò tµi Ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam ? Tranh 2 Tranh 3 Tranh 4 Tranh 1 . Tranh 1 H·y t×m ®©u lµ h×nh ¶nh chÝnh, ®©u lµ h×nh ¶nh phô ? Tranh 3 Tranh 2 Mµu s¾c trong tranh nh­ thÕ nµo ? Bước 1: Phác mảng chính phụ Bước 2: Vẽ

— Xem thêm —

Xem thêm: Bai: VE tranh theo de tai ngay nha giao viet nam, Bai: VE tranh theo de tai ngay nha giao viet nam, Bai: VE tranh theo de tai ngay nha giao viet nam

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-ve-tranh-theo-de-tai-ngay-nha-giao-viet-nam

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.191694974899 s. Memory usage = 18.45 MB