Bai: VE tranh theo de tai ngay nha giao viet nam

Satyendra Nath Bose
Satyendra Nath Bose(9811 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 1405
6
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 15 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2013, 14:11

Mô tả: Tr­êng tiÓu häc Thuû An SV: Vò ThÞ Nguyªn K33B_GDTH Thứ Thứ n¨m n¨m ngày 9 tháng 12 năm 2010 ngày 9 tháng 12 năm 2010 Vë tËp vÏ 3 Thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2010 Mỹ thuật Bài 12: Vẽ tranh đề tài 1 . T × m c h ä n n é i d u n g ® Ò t µ i Bøc tranh nµo vÏ vÒ ®Ò tµi Ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam ? Tranh 2 Tranh 3 Tranh 4 Tranh 1 H·y t×m ®©u lµ h×nh ¶nh chÝnh, ®©u lµ h×nh ¶nh phô ? Tranh 3 Tranh 2 Mµu s¾c trong tranh nh­ thÕ nµo ? Bước 1: Phác mảng chính phụ Bước 2: Vẽ hình vào mảng Bước 3: Vẽ chi tiết. Bước 4: Vẽ màu. 2. c¸ch vÏ Hình vẽ to quá. Hình vẽ nhỏ Hình vẽ nhỏ và lệch về một bên Hình vẽ vừa phải, bố cục đẹp. 3. s¾p xÕp bè côc . Bài 12: Vẽ tranh đề tài 1 . T × m c h ä n n é i d u n g ® Ò t µ i Bøc tranh nµo vÏ vÒ ®Ò tµi Ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam ? Tranh 2 Tranh 3 Tranh 4 Tranh 1 . Tranh 1 H·y t×m ®©u lµ h×nh ¶nh chÝnh, ®©u lµ h×nh ¶nh phô ? Tranh 3 Tranh 2 Mµu s¾c trong tranh nh­ thÕ nµo ? Bước 1: Phác mảng chính phụ Bước 2: Vẽ

— Xem thêm —

Xem thêm: Bai: VE tranh theo de tai ngay nha giao viet nam, Bai: VE tranh theo de tai ngay nha giao viet nam, Bai: VE tranh theo de tai ngay nha giao viet nam

Lên đầu trang

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.11584305763245 s. Memory usage = 17.78 MB