mau giay di duong

Nicolas Léonard Sadi Carno
Nicolas Léonard Sadi Carno(9696 tài liệu)
(15 người theo dõi)
Lượt xem 26
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2013, 07:11

Mô tả: PHÒNG GD&ĐT QUỲ CHÂU TRƯỜNG …………… Mã ĐVSDNS:…………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu số: C06-HD (Ban hành theo QĐ số 19/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC) GIẤY ĐI ĐƯỜNG SỐ: QĐ/GĐĐ Cấp cho Ông(Bà): ……………………………………………………………………………………………… Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………… Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………………… Được cử đi công tác tại: ……………………………………………………………………………. Theo Công văn (Quyết đinh) số …………………………… ….… ngày ……/……/……. Từ ngày …… tháng …… năm 2010 đến hết ngày …… tháng …… năm 2010 Ngày …… tháng … năm 2010 HIỆU TRƯỞNG Tiền ứng trước Lương…………. đ Công tác phí…… đ Cộng…………… đ Nơi đi - Nơi đến Ngày Phương tiện sử dụng Số ngày công tác Lý do lưu trú Chứng nhận của cơ quan nơi công tác A 1 2 3 4 5 Nơi đi: ………… Nơi đến:………… Nơi đi: ………… Nơi đến: ………… Nơi đi: ……… Nơi đến: ……… Nơi đi: ……… Nơi đến: ……… - Vé người………………………… …vé - Vé cước………………………… .…vé - Phụ phí lấy vế bằng điện thoại………vé - Phòng nghỉ………………………… vé x………………………….đ x………………………….đ x………………………….đ x………………………….đ =………………………….đ =………………………….đ =………………………….đ =………………………….đ 1. Phụ cấp đi đường : Cộng………………………………… đ 2. Phụ cấp lưu trú:………………………………………… đ Tổng cộng ngày công tác:………………………………… đ Ngày…… tháng…… năm 200… Duyệt Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp……… ngày Duyệt Số tiền được thanh toán là:……………………đ Người đi công tác Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

— Xem thêm —

Xem thêm: mau giay di duong, mau giay di duong, mau giay di duong

Lên đầu trang

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.121303081512 s. Memory usage = 17.67 MB