Toán 5 Luyện tập chung tuần 15

Ernst Chladni
Ernst Chladni(11481 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 207
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 6 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 21:11

Mô tả: Bµi 1: TÝnh )20 0, 4 0,05a + + 7 )100 6 100 b + + 4 6 )26 10 100 c + + C¸ch 1: )20 0, 4 0,05a + + 20, 4 0, 05 20, 45 = + = C¸ch 2: )20 0, 4 0,05a + + 20 (0, 4 0,05) 20 0, 45 20, 45 = + + = + = C¸ch 3: )20 0, 4 0,05a + + 20 0, 05 0, 4 20,05 0, 4 20, 45 = + + = + = 100 6 0, 07 106 0, 07 106,07 = + + = + = 26 0, 4 0,06 26, 4 0, 06 26, 46 = + + = + = Thø ba ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2010 To¸n LuyÖn TËp chung Bài 2: Điền dấu >;<; = thích hợp vào chỗ chấm: 4 3 5 1 15 25 1 4 10 3 6 20 3,69 6,15 4,09 15, 2 > = > < Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010 Toán Luyện Tập chung 3,8 7 6,251 0,89 6 2 65 21 Trong phép chia này, thương là 0,89 và số dư là: Bài 3: Ghi lại chữ đặt trước câu trả lời đúng A. 0,21 B. 0,021 C. 21 D. 2,1 Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010 Toán Luyện Tập chung Bµi 4: T×m )0,8 4,8 10a x× = × )45 : 15 :10b x = 0,8 48x× = 45 : 1,5x = 45 :1,5x = 48 : 0,8x = 60x = 30x = :x Thø ba ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2010 To¸n LuyÖn TËp chung Chµo c¸c em, chóc c¸c em ch¨m ngoan häc giái! . ngày 30 tháng 11 năm 2010 Toán Luyện Tập chung Bµi 4: T×m )0,8 4,8 10a x× = × ) 45 : 15 :10b x = 0,8 48x× = 45 : 1,5x = 45 :1,5x = 48 : 0,8x = 60x = 30x. n¨m 2010 To¸n LuyÖn TËp chung Bài 2: Điền dấu >;<; = thích hợp vào chỗ chấm: 4 3 5 1 15 25 1 4 10 3 6 20 3,69 6, 15 4,09 15, 2

— Xem thêm —

Xem thêm: Toán 5 Luyện tập chung tuần 15, Toán 5 Luyện tập chung tuần 15, Toán 5 Luyện tập chung tuần 15

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu toan-5-luyen-tap-chung-tuan-15

Đăng ký

Generate time = 0.834164857864 s. Memory usage = 18.45 MB