Toán 5 Luyện tập chung tuần 15

Ernst Chladni
Ernst Chladni(9651 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 134
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 6 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 21:11

Mô tả: Bµi 1: TÝnh )20 0, 4 0,05a + + 7 )100 6 100 b + + 4 6 )26 10 100 c + + C¸ch 1: )20 0, 4 0,05a + + 20, 4 0, 05 20, 45 = + = C¸ch 2: )20 0, 4 0,05a + + 20 (0, 4 0,05) 20 0, 45 20, 45 = + + = + = C¸ch 3: )20 0, 4 0,05a + + 20 0, 05 0, 4 20,05 0, 4 20, 45 = + + = + = 100 6 0, 07 106 0, 07 106,07 = + + = + = 26 0, 4 0,06 26, 4 0, 06 26, 46 = + + = + = Thø ba ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2010 To¸n LuyÖn TËp chung Bài 2: Điền dấu >;<; = thích hợp vào chỗ chấm: 4 3 5 1 15 25 1 4 10 3 6 20 3,69 6,15 4,09 15, 2 > = > < Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010 Toán Luyện Tập chung 3,8 7 6,251 0,89 6 2 65 21 Trong phép chia này, thương là 0,89 và số dư là: Bài 3: Ghi lại chữ đặt trước câu trả lời đúng A. 0,21 B. 0,021 C. 21 D. 2,1 Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010 Toán Luyện Tập chung Bµi 4: T×m )0,8 4,8 10a x× = × )45 : 15 :10b x = 0,8 48x× = 45 : 1,5x = 45 :1,5x = 48 : 0,8x = 60x = 30x = :x Thø ba ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2010 To¸n LuyÖn TËp chung Chµo c¸c em, chóc c¸c em ch¨m ngoan häc giái! . ngày 30 tháng 11 năm 2010 Toán Luyện Tập chung Bµi 4: T×m )0,8 4,8 10a x× = × ) 45 : 15 :10b x = 0,8 48x× = 45 : 1,5x = 45 :1,5x = 48 : 0,8x = 60x = 30x. n¨m 2010 To¸n LuyÖn TËp chung Bài 2: Điền dấu >;<; = thích hợp vào chỗ chấm: 4 3 5 1 15 25 1 4 10 3 6 20 3,69 6, 15 4,09 15, 2

— Xem thêm —

Xem thêm: Toán 5 Luyện tập chung tuần 15, Toán 5 Luyện tập chung tuần 15, Toán 5 Luyện tập chung tuần 15

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.35785007476807 s. Memory usage = 17.67 MB