MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HÒAN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHO PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

7 285 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 17:20

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HÒAN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHO PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT XÂY DỰNG Nhận xét chung: Trong qua trình thực tập tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Vật Xây Dựng( thuộc Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội), được sự giúp đỡ tận tình của cán bộ phòng kế tóan hành chính cùng với sự nhiệt tình chỉ bảo ,hướng dẫn của giáo- thạc sĩ Nguyến Thị Hồng Nga, sự tìm hiểu thực tế với những kiến thức thu lượm được từ công tác kế tóan nói chung cũng như kế tóan chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng.Tuy nhiên do thời gian thực tập tại công ty chưa nhiều cũng như sự hạn chế về kiến thức tàI liệu tham khảo , em xin mạnh dạn đưa ra một số ý kiến nhận xét đánh giá sau , nhằm hoàn thiện hơn công tác kế tóan của Công Ty. * Những ưu điểm : Về bộ máy kế tóan Nhìn chung về bộ máy kế tóan tại công ty được tổ chức gọn nhẹ, phù hợp với yêu cầu quản lý hiện hành. Mô hình kế tóan tập chung không những phù hợp với quy mô sản xuất của công ty mà còn góp phần đảm bảo cung cấp những thông tin tàI chính giúp cho ban lãnh đạo những quyết sách kịp thời trong điều kiện tàI chính cụ thể của công ty, trong từng giai đoạn kinh doanh khác nhau. Với sự điều hành trực tiếp của kế tóan trưởng, đảm bảo tính hiệu quả trong công việc, đội ngũ cán bộ trẻ phát huy được tính năng động sáng tạo trong công việc, làm cho công tác kế tóan đảm bảo kịp thời chính xác. Công tác kế tóan trong công ty được ban lãnh đạo quan tâm chú trọng, xứng tầm với vị trí chức năng của bộ máy kế tóan trong công ty, được đầu trang thiết bị hiện đại với chương trình kế tóan phù hợp tạo điều kiện trong việc đào tạo đào tạo lại những chuẩn mực kế tóan hiện hành nên đã làm giảm bớt đI những tính tóan thủ công. Về hình thức kế tóan: Quy trình luẩn chuyển chứng từ kiểm soát nội bộ tương đối chặt chẽ đảm bảo được yêu cầu quản lý. Các loại sổ sách, hệ thống tàI khoản kế tóan, chứng từ kế tóan nhứng mẫu biểu báo cáo được thiết kế đúng quy định, đáp ứng yêu cầu của công ty các quan quản lý chức năng khác. Công tác kế tóan tại công ty được tiến hành nghiêm túc, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được hạch tóan kịp thời, đầy đủ, chính xác. Về hạch tóan chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩmuất+và+tính+giá+thành+sản+phẩm.htm' target='_blank' alt='công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm' title='công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm'>chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: Công tác chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty đã được tiến hành hàng tháng đã đI vào nề nếp, đã phối hợp chặt chẽ hợp hiệu quả. Với đặc điểm sản xuất kinh doanh chu ky ngắn, liên tục việc xác định tính giá thành hàng tháng là rất phù hợp nó giúp công ty nhanh chóng phát hiện những biến động tích cực hay tiêu cực của chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, để từ đó xử lý hay điều chỉnh kịp thời. Tiêu chí sản phẩm là những sản phẩm hòan thành, đạt tiêu chuẩn chất lượng về thông số kỹ thuật thẩm mỹ, chỉ những thành phẩm nhập kho ở giai đoạn công nghệ cuối cùng mới được đem bán ra thị trường nên kế tóan xác định đối tượng tính giá thành từng loại sản phẩm hoàn chỉnh là rất phù hợp. Phương pháp tính giá thành được lựa chọn là phương pháp tính đơn giản, phù hợp với đặc điểm sản xuất tại công ty.Nó giảm thiểu khối lượng công việc cho cán bộ chuyên trách mà vẫn đảm bảo được giá thành của từng loại sản phẩm một cách chính xác. Mẫu biểu tính giá thành được thiết kế khoa học chi tiết tạo điều kiện cho ban lãnh đạo công ty nắm được giá thành của từng lọai sản phẩm, so sánh với sản phẩm cùng loại trên thị trường vật liệu xây dựng, do đó những điều chỉnh phù hợp. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã đạt được những kết quả tích cực, doanh thu qua các năm không ngừng được tăng lên. Công ty đã vận dụng một cách linh hoạt sáng tạo các quy luật của thị trường nhằm thu hút khách hàng, nâng cao thị phần trên thị trường, ký được nhiều hợp đồng tầm cỡ… Thực hiện tốt chủ trương quản lý kinh tế các chính sách kinh tế của Nhà nước hòan thành nghĩa vụ đóng góp Ngân sách nhà nước, nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên cả về tinh thần lẫn vật chất. * Những mặt còn tồn tại: Thực tế tại công ty cổ phần kinh doanh vật xây dựng một xí nghiệp sản xuất bê tông thương phẩm với các chủng loại khác nhau.Đồng thời để cho quá trình sản xuất được diễn ra liên tục đều đặn thông suốt, công ty đã tổ chức một bộ phân điện với nhiệm vụ sửa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị dây truyền sản xuất. Như vậy thể thấy rằng để phục vụ quản lý kiểm sóat chi phí, cần thiết phảI tập hợp riêng các khoản chi phí phát sinh ở bộ phận điện với những chi phí tiêu hao cho bộ phận điện hoạt động cũng tương đối lớn. Tuy nhiên ở công ty, kế tóan chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm mới chỉ tập hợp riêng chi phí của từng xí nghiệp sản xuất mà còn dồn tòan bộ chi phí của bộ phận điện vào chi phí quản lý chung.Như vậy đã không sự thống nhất giữa việc xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và thực tế tập hợp chi phí sản xuất. Việc hạch tóan chung chi phí phát sinh ở bộ phận điện vào chi phí quản lý chung làm cho đánh giá hiệu năng, hiệu quả của xí nghiệp khó khăn cho quá trình kiểm sóat quản lý chi phí, khó khăn bởi khó thể tách riêng từng khoản chi phí phát sinh ở bộ phận điện hay ở khâu quản lý xí nghiệp, quản lý doanh nghiệp, bộ phận văn phòng… Như vậy dễ dẫn đến việc lạm chi, quản lý không chặt chẽ nhất là chi phí bằng tiền. Hạch tóan chi phí sửa chữa lớn TSCĐ: Do đặc thù sản xuất kinh doanh, chi phí đầu máy móc dây truyền sản xuất rất lớn nên chi phí về tàI sản cố định chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng chi phí sản xuất giá thành sản phẩm. Hiện nay công ty nhiều dây truyền sản xuất bê tông thươ phẩm hoạt động liên tục, hàng năm công ty cần phảI sửa chữa lớn các bộ phận máy móc trong các dây truyền. Dây truyền sản xuất bê tông thương phẩm của công ty rất hiện đại được nhập hòan tòan từ Châu Âu nên khoản sửa chữa mỗi lần là khá lớn, phụ tùng thay thế đa số là phải nhập ngoại với giá cao, thậm chí lần phải mời chuyên gia nước ngòai về thay thế từ vấn kỹ thuật, sửa chữa với việc phát sinh sản xuất TSCĐ không mang tính định kỳ. Hiện tại Công ty chưa thực hiện việc trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ mà thực hiện việc hạch tóan tòan bộ chi phí sản xuất vào khoản mục chi phí sản xuất tại thời điểm phát sinh chi phí. Hệ thống tài khoản Việt Nam các quy tắc chuẩn mực về kế tóan cho phép các doanh nghiệp thực hiện việc trích trước phân bổ định kỳ vào chi phí, một số khoản chi phí không phát sinh thường xuyên nhưng khi phát sinh với chi phí lớn, việc trích trước chi phí làm cho chi phí giữa các chu kỳ kinh doanh của daonh nghiệp được cân bằng một cách hợp lý, giúp cho doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sử dụng chi phí một cách khoa học, chiền lược cắt giảm chi phí phù hợp nhằm giảm giá thành sản phẩm. Hiện nay Công ty vẫn chưa trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất mà thực hiện tính thẳng vào chi phí sản xuất trong kỳ khi phát sinh, như vậy tổng tiền lương phảI trả cho công nhân viên trong từng tháng cũng khác nhau làm cho giá thành cũng biến đổi theo. Phương hướng giải quyết: Mộtkế tóan sửa chữa TSCĐ Sửa chữa TSCĐ là sửa chữa thay thế những bộ phận quan trọng chủ yếu của TSCĐ, chi phí sửa chữa lớn phát sinh nhiều. Công ty nên trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ để thể bù đắp khi phát sinh chi phí sửa chữa lớn, luôn giữ được thế chủ động xử lý kịp thời khi phát sinh sửa chữa lớn TSCĐ đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra thông suốt. Hai là Công ty nên tách riêng chi phí phát sinh ở bộ phận điện ra chi phí sản xuất chung, từ đó tạo điều kiện cho việc kiểm sóat chi phí được dễ dàng làm cho công tác quản lý chi phí được diễn ra chặt chẽ hơn, làm giảm sự lãng phí cho công ty nhất là chi phí băng tiền. Ba là Công ty nên trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất .Như vậy Công ty sẽ chủ động trong thanh tóan tiền lương cho cán bộ công nhân viên tổng tiền lương phảI trả cán bộ công nhân viên sẽ ổn định hơn, góp phần làm giá thành sản phẩm ít biến động. KẾT LUẬN Trong quá trình hoạt động sản xuất chi phí sản xuấtvấn đề hết sức quan trọng, là sở tính giá thành sản phẩm, nó thể thúc đẩy cũng như kìm hãm quá trình sản xuất,tùy thuộc vào chiến lược thực hiện công việc này như thế nào. Nếu như giá thành sản phẩm hạ cộng với chất lượng sản phẩm tốt thì đó là điều kiện tối cần thiết chứng minh sự hiện hữu của doanh nghiệp trên thị trường cũng là khả năng cạnh tranh ,đồng thời khẳng định vị thế của mình trên thị trường, tăng uy tín ,thu hút đầu trong nước ngòai nước. Muốn làm được điều đó doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ về chi phí sản xuất, bằng cách hạch tóan đầy đủ, chính xác chi phí sản xuất trong kỳ, tạo điều kiện cho việc tính đùng, tính đủ giá thành của sản phẩm. Trải qua thời gian ngắn thực tập, thực tế tại phòng kế tóan của Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Vật Xây Dựng ( thuộc Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội), em được tiếp xúc với một môi trường làm việc nghiêm túc chuyên nghiệp, bản thân em đã học hỏi được một số kinh nghiêm thực tế rất bổ ích, phục vụ cho quá trình thực tập công tác sau này. Qua việc tìm hiểu thực tế công tác hạch tóan kế tóan tại Công ty, bằng những chiến lược kinh doanh ngắn dài hạn Công ty đã từng bước khẳng định về uy tín sản phẩm chất lượng thi công của mình chiếm một tỷ lệ thị phàn cao thị trường trong nước khu vực. Sự phát triển trong kinh doanh đã góp phần tạo nên một bộ mặt kinh tế năng động của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Với sự quan tâm thích đáng đến vấn đề con người, hiện nay công ty đã một đội ngũ cán bộ công nhân viên sức khỏe, tri thức công nghệ, đầy năng động sáng tạo nhiệt tình, sẵn sàng đối đầu với những thử thách cũng như hội kinh doanh lớn. Hi vọng rằng công ty cổ phần kinh doanh vật xây dựng sẽ đạt được những thành tựu rực rỡ hơn nữa trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, hòan thành xuất sắc mục tiêu đề ra trong một tương lai không xa. Do thời gian nghiên cứu hạn cùng với sự hiểu biết cũng như kinh nghiệm thực tế còn ít nên chuyên đề này không thể tránh khỏi những sai sót cả vê lý luận lẫn thực tiễn .Em rất mong nhận được sự đóng góp chỉ bảo của các thầy giáo cũng như các cán bộ trong phòng kế tóan của công ty để nhận thức của em được đầy đủ hơn, hoàn thiện hơn tầm nhìn sâu sắc hơn. Cuối cùng em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành về sự giúp đỡ của giáo-Thạc sĩ NGUYỄN THỊ HỒNG NGA, các thầy giáo trong khao kinh tế trường đại học Công nghiệp Hà Nội cùng với các chú, anh chị trong phòng kế tóan-tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT XÂY DỰNG đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho em hòan thành chuyên đề này. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2006 Sinh viên thực tập Trần Thị Thu Thảo . MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HÒAN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHO PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG. chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: Công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty đã được tiến hành hàng tháng và đã đI vào
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HÒAN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHO PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG, MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HÒAN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHO PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG, MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HÒAN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHO PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn