Đề Thi - Ma Trận - Đáp Án - Lý 8 học kỳ 2

7 2,652 57
Hòn Mốc

Hòn Mốc Gửi tin nhắn

Tải lên: 2,411 tài liệu

  • Loading...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2012, 11:38

Đề Thi - Ma Trận - Đáp Án - Lý 8 học kỳ 2 Trường THCS Lý Tự Trọng Đề kiểm tra học kì II năm học 2007-2008Họ và tên Mơn vật lý 8 Lớp . Thời gian 45’(Không kể phát đề)Điểm Lời phê của giáo viênĐề APhÇn I. Tr¾c nghiƯm(6 ®)A.Chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊtCâu 1. Nhiệt lượng của vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào:a. Khối lượng của vật. b. Nhiệt độ của vật.c. Chất làm vật.d. Khối lượng của vật, độ tăng nhiệt độ của vật, nhiệt dung riêng của chất làm vậtC©u 2. C«ng st cđa ®Çu m¸y xe lưa lµ 1200kW, ®Çu m¸y nµy kÐo ®oµn tµu chun ®éng ®Ịu trong 2phút vµ ®i ®ỵc 2,4km. Hái lùc kÐo ®oµn tµu lµ bao nhiªu?a. F= 1000000N b. F=60000Nc. F=10000N d. F=600000NC©u 3. H·y chän vËt nµo sau ®©y kh«ng cã ®éng n¨ng.a. «t« ®ang chun ®éng trªn ®êng.b. Lß xo ®Ĩ tù nhiªn ë mét ®é cao so víi mỈt ®Êt.c. Qu¶ bãng ®ang l¨n trªn sµn.d. Qu¶ l¾c ®ang dao ®éng.C©u 4. Trong c¸c trêng hỵp sau, trêng hỵp nµo cã sù chun ho¸ tõ thÕ n¨ng thµnh ®éng n¨ng vµ ngỵc l¹i ë trong cïng mét vËt. H·y chän c©u tr¶ lêi sai:a. Chun ®éng cđa con l¾c ®¬n.b. Chun ®éng cđa viªn bi trong lßng ch¶o.c. Chun ®éng cđa viªn bi l¨n trªn mỈt ph¼ng kh«ng ma s¸t.d. Chuyển ®éngcđa qu¶ bãng bµn khi th¶ r¬i tù do trªn nền g¹ch.C©u5. Hai vËt cïng khèi lỵng chun ®éng víi vËn tèc kh¸c nhau. H·y so s¸nh ®éng n¨ng cđa chóng.a. §éng n¨ng cđa hai vËt b»ng nhau.b. VËt nµo cã vËn tèc lín h¬n th× cã ®éng n¨ng lín h¬n.c. VËt nµo cã vËn tèc lín h¬n th× cã ®éng n¨ng nhá h¬n.d. C¶ a,b,c ®Ịu sai.C©u 6. H·y chän c©u ph¸t biĨu ®óng:a. C¸c chÊt ®ỵc cÊu t¹o tõ c¸c h¹t rÊt nhá bÐ,riªng biƯt gäi lµ nguyªn tư, ph©n tư.b. Gi÷a c¸c nguyªn tư, ph©n tư lu«n cã kho¶ng c¸ch.c. C¸c ph©n tư cđa c¸c chÊt kh¸c nhau th× cã kÝch thíc khèi lỵng kh¸c nhau.d. C¶ a,b,cCâu 7. Đối lưu là hình thức truyền nhiệt chủ yếu xảy ra trong chất nào?a. Chỉ ở chất lỏng. c. Chỉ ở chất lỏng và chất khí.c. Chỉ ở chất khí. d. Trong chất rắn và chất lỏng.Câu 8. Vật như thế nào thì có khả năng hấp thụ bức xạ nhiệt tốt?a. Vật chỉ có bề mặt xù xì. b. Vật nhẵn bóng có màu sáng.c. Vật có bề mặt xù xì, có màu nâu sẫm. d. Vật chỉ có màu sẫm.C©u 9. Lµm thÕ nµo ®Ĩ gi¶m vËn tèc chun ®éng cđa c¸c ph©n tư?a. T¨ng thĨ tÝch cđa vËt. b. NÐn vËt.c. Nung nãng vËt. d. Lµm l¹nh vËt.C©u 10. Khi chun ®éng nhiƯt cđa c¸c ph©n tư cÊu t¹o nªn vËt nhanh lªn th× ®¹i lỵng nµo sau ®©y cđa vËt còng t¨ng:a. §éng n¨ng cđa c¸c ph©n tư cÊu t¹o nªn vËt.b. NhiƯt n¨ng cđa vËt.c.NhiƯt ®é cđa vËt. d.C¶ a,b,c ®Ịu ®óng.C©u 11. Cã hai vËt gièng nhau, nhng cã mét vËt nãng vµ mét vËt Ýt nãng h¬n.H·y chän c©u tr¶ lêi sai:a. Chun ®éng cđa c¸c ph©n tư cđa vËt nãng h¬n lµ nhanh h¬n.b. C¬ n¨ng cđa vËt nãng h¬n lµ lín h¬n.c. NhiƯt n¨ng cđa vËt nãng h¬n lµ lín h¬n.d. NhiƯt ®é cđa vËt Ýt nãng h¬n lµ thÊp h¬n.C©u 12. Trong sù dÉn nhiƯt, nhiƯt ®ỵc trun tõ vËt nµo sang vËt nµo?a. Tõ vËt cã nhiƯt n¨ng lín sang vËt cã nhiƯt n¨ng nhá.b. Tõ vËt cã khèi lỵng lín sang vËt cã khèi lỵng nhá.c. Tõ vËt cã nhiƯt ®é cao sang vËt cã nhiƯt ®é thÊp.d Tõ vËt lµm b»ng chÊt r¾n sang vËt lµm b»ng chÊt láng.C©u 13. Trong c¸c c¸ch s¾p xÕp vËt liƯu dÉn nhiƯt tõ kÐm h¬n ®Õn tèt h¬n sau ®©y c¸ch nµo lµ ®ng?a. Nh«m-níc-dÇu-kh«ng khÝ b. Kh«ng khÝ-níc- dÇu- nh«mc. kh«ng khÝ-dÇu-níc-nh«m d. Nh«m-dÇu-níc-kh«ng khÝC©u 14. Trong c¸c chun ®éng sau ®©y, chun ®éng nµo lµ do qu¸n tÝnh?a. Chun ®éng th¼ng ®Ịu cđa chiÕc xe trªn ®êng.b. Chun ®éng cđa chiÕc l¸ ®ang r¬i.c. Chun ®éng cđa viªn bi l¨n trªn m¸ng nghiªng.d. Chun ®éng cđa xe khi ngõng ®¹p.Câu 15. Tại sao dùng bếp than lại lợi hơn bếp củi?a. Vì dùng than đơn giản và tiện lợi.b. Vì dùng than góp phần bảo vệ rừng.c. Vì dùng than có năng suất toả nhiệt lớn hơn củi.d. Cả a,b,cB. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống(1,5 đ)Câu 16. Đại lượng vật lý cho biết…………………… khi đốt cháy hoàn toàn 1kg chất làm vật, gọi là………………………………………………….Câu 17. Công thức tính nhiệt lượng vật toả ra trong quá trình truyền nhiệt là………………………….Phần II. Tự luận(4 đ)Câu 18. Tại sao đường tan vào nước nóng nhanh hơn tan vào nước lạnh?Câu 19. Người ta thả một miếng đồng khối lượng 600g ở nhiệt độ 1000C vào 2,5 kg nước. Nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là 300C. Hỏi nước nóng lên thêm bao nhiêu độ, nếu bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình đựng nước và môi trường bên ngoài. Lấy nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.K, của nước là 4200j/kg.kTrường THCS Lý Tự Trọng Đề kiểm tra học kì II năm học 2007-2008Họ và tên Mơn vật lý 8 Lớp . Thời gian 45’(Không kể phát đề)Đề BPhÇn I. Tr¾c nghiƯm(6 ®)A.Chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊtC©u 1. Lµm thÕ nµo ®Ĩ gi¶m vËn tèc chun ®éng cđa c¸c ph©n tư?a. T¨ng thĨ tÝch cđa vËt. b. NÐn vËt.c. Nung nãng vËt. d. Lµm l¹nh vËt.C©u 2. C«ng st cđa ®Çu m¸y xe lưa lµ 1200kW, ®Çu m¸y nµy kÐo ®oµn tµu chun ®éng ®Ịu trong 2phút vµ ®i ®ỵc 2,4km. Hái lùc kÐo ®oµn tµu lµ bao nhiªu?a. F= 1000000N b. F=60000Nc. F=10000N d. F=600000NC©u 3. Trong c¸c trêng hỵp sau, trêng hỵp nµo cã sù chun ho¸ tõ thÕ n¨ng thµnh ®éng n¨ng vµ ngỵc l¹i ë trong cïng mét vËt. H·y chän c©u tr¶ lêi sai:a. Chun ®éng cđa con l¾c ®¬n.b. Chun ®éng cđa viªn bi trong lßng ch¶o.c. Chun ®éng cđa viªn bi l¨n trªn mỈt ph¼ng kh«ng ma s¸t.d. Chuyển ®éngcđa qu¶ bãng bµn khi th¶ r¬i tù do trªn nền g¹ch.C©u 4. Trong sù dÉn nhiƯt, nhiƯt ®ỵc trun tõ vËt nµo sang vËt nµo?a. Tõ vËt cã nhiƯt n¨ng lín sang vËt cã nhiƯt n¨ng nhá.b. Tõ vËt cã khèi lỵng lín sang vËt cã khèi lỵng nhá.c. Tõ vËt cã nhiƯt ®é cao sang vËt cã nhiƯt ®é thÊp.d Tõ vËt lµm b»ng chÊt r¾n sang vËt lµm b»ng chÊt láng.C©u5. Hai vËt cïng khèi lỵng chun ®éng víi vËn tèc kh¸c nhau. H·y so s¸nh ®éng n¨ng cđa chóng.a. §éng n¨ng cđa hai vËt b»ng nhau.b. VËt nµo cã vËn tèc lín h¬n th× cã ®éng n¨ng lín h¬n.c. VËt nµo cã vËn tèc lín h¬n th× cã ®éng n¨ng nhá h¬n.d. C¶ a,b,c ®Ịu sai.Câu 6. Nhiệt lượng của vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào:a. Khối lượng của vật. b. Nhiệt độ của vật.c. Chất làm vật.d. Khối lượng của vật, độ tăng nhiệt độ của vật, nhiệt dung riêng của chất làm vậtC©u 7. H·y chän c©u ph¸t biĨu ®óng:a. C¸c chÊt ®ỵc cÊu t¹o tõ c¸c h¹t rÊt nhá bÐ,riªng biƯt gäi lµ nguyªn tư, ph©n tư.b. Gi÷a c¸c nguyªn tư, ph©n tư lu«n cã kho¶ng c¸ch.c. C¸c ph©n tư cđa c¸c chÊt kh¸c nhau th× cã kÝch thíc khèi lỵng kh¸c nhau.d. C¶ a,b,cCâu 8. Đối lưu là hình thức truyền nhiệt chủ yếu xảy ra trong chất nào?a. Chỉ ở chất lỏng. c. Chỉ ở chất lỏng và chất khí.Điểm Lời phê của giáo viênc. Chỉ ở chất khí. d. Trong chất rắn và chất lỏng.C©u 9. H·y chän vËt nµo sau ®©y kh«ng cã ®éng n¨ng.a. «t« ®ang chun ®éng trªn ®êng.b. Lß xo ®Ĩ tù nhiªn ë mét ®é cao so víi mỈt ®Êt.c. Qu¶ bãng ®ang l¨n trªn sµn.d. Qu¶ l¾c ®ang dao ®éng.Câu 10. Vật như thế nào thì có khả năng hấp thụ bức xạ nhiệt tốt?a. Vật chỉ có bề mặt xù xì. b. Vật nhẵn bóng có màu sáng.c. Vật có bề mặt xù xì, có màu nâu sẫm. d. Vật chỉ có màu sẫm.Câu 11. Tại sao dùng bếp than lại lợi hơn bếp củi?a. Vì dùng than đơn giản và tiện lợi.b. Vì dùng than góp phần bảo vệ rừng.c. Vì dùng than có năng suất toả nhiệt lớn hơn củi.d. Cả a,b,cC©u 12. Cã hai vËt gièng nhau, nhng cã mét vËt nãng vµ mét vËt Ýt nãng h¬n.H·y chän c©u tr¶ lêi sai:a. Chun ®éng cđa c¸c ph©n tư cđa vËt nãng h¬n lµ nhanh h¬n.b. C¬ n¨ng cđa vËt nãng h¬n lµ lín h¬n.c. NhiƯt n¨ng cđa vËt nãng h¬n lµ lín h¬n.d. NhiƯt ®é cđa vËt Ýt nãng h¬n lµ thÊp h¬n.C©u 13. Trong c¸c c¸ch s¾p xÕp vËt liƯu dÉn nhiƯt tõ kÐm h¬n ®Õn tèt h¬n sau ®©y c¸ch nµo lµ ®ng?a. Nh«m-níc-dÇu-kh«ng khÝ. b. Kh«ng khÝ-níc- dÇu- nh«m.c. kh«ng khÝ-dÇu-níc-nh«m. d. Nh«m-dÇu-níc-kh«ng khÝ.C©u 14. Khi chun ®éng nhiƯt cđa c¸c ph©n tư cÊu t¹o nªn vËt nhanh lªn th× ®¹i lỵng nµo sau ®©y cđa vËt còng t¨ng:a. §éng n¨ng cđa c¸c ph©n tư cÊu t¹o nªn vËt.b. NhiƯt n¨ng cđa vËt.c.NhiƯt ®é cđa vËt. d.C¶ a,b,c ®Ịu ®óng.C©u 15. Trong c¸c chun ®éng sau ®©y, chun ®éng nµo lµ do qu¸n tÝnh?a. Chun ®éng th¼ng ®Ịu cđa chiÕc xe trªn ®êng.b. Chun ®éng cđa chiÕc l¸ ®ang r¬i.c. Chun ®éng cđa viªn bi l¨n trªn m¸ng nghiªng.d. Chun ®éng cđa xe khi ngõng ®¹p.B. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống(1,5 đ)Câu 16. Đại lượng vật lý cho biết…………………… khi đốt cháy hoàn toàn 1kg chất làm vật, gọi là………………………………………………….Câu 17. Công thức tính nhiệt lượng vật toả ra trong quá trình truyền nhiệt là………………………….Phần II. Tự luận(4 đ)Câu 18. Tại sao đường tan vào nước nóng nhanh hơn tan vào nước lạnh?Câu 19. Người ta thả một miếng đồng khối lượng 600g ở nhiệt độ 1000C vào 2,5 kg nước. Nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là 300C. Hỏi nước nóng lên thêm bao nhiêu độ, nếu bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình đựng nước và môi trường bên ngoài. Lấy nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.K ,của nước là 4200j/kg.kĐÁP ÁN VẬT LÝ 8Phần I. Tự luận(6 đ)A. Mỗi câu đúng 0,3đ(4,5đ)Đề A. 1D, 2B, 3B, 4C, 5B, 6D, 7C, 8C, 9D, 10D, 11B, 12C, 13B,14D, 15C.Đề B. 1D, 2B, 3C, 4C, 5B, 6D, 7D, 8C, 9B, 10C, 11C, 12B, 13B14D, 15C.B. Mỗi từ điền đúng 0,5đ(1,5đ)Câu 16: - Nhiệt lượng toả ra.- Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu.Câu 17: Q=m.c.∆tPhần II. Tự luận(4 đ)Câu Nội dung ĐiểmCâu 18(2đ)Câu 19(2 đ)- Vì khoảng cách giữa các nguyên tử,phân tử lớn.- Vì các nguyên tử, phân tử đường chuyển động nhanh hơn- Nhiệt lượng đồng toả ra:Q1=m1.c1.∆t1= 0,6kg.380j.jkg K700C=15960j-Nhiệt lượng nước thu vào:Q2=m2.c2.∆t2Theo ptcbn:Q1=Q2⇒m2.c2.∆t2=15960j∆t2 =2 215960m c=1,520C- 1đ- 1 đ- 0,5đ- 0,5đ-1đMA TRẬN HAI CHIỀU VẬT LÝ 8ĐỀ ANỘI DUNG NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG TỔNG HPCông thức tính nhiệt lượng.1(0,3) 1 câu(0,3)Công-Công suất.2(0,3), 1 câu (0,3)Sự chuyển hoá và bảo toàn cơ năng.5(0,3) 3(0,3), 4(0,3) 3 câu(0,9)Cấu tạo chất.11(0,3) 9(0,3), 10(0,3)6(0,3), 18(2)5 câu(3,2)Các hình thức truyền nhiệt.7(0,3)8(0,3), 12(0,3)13(0,3) 4 câu(1,2)PTCBN19(2) 1 câu(2)Chuyển động cơ học.14(0,3)1 câu(0,3)Năng suất toả nhiệt.16(1)15(0,3), 17(0,5) 3 câu(1,8)TỔNG HPTN 2,2đTn 2,6đ Tn 2,2đ + TL 4đ19 Câu 10đMA TRẬN HAI CHIỀU VẬT LÝ 8ĐỀ BNỘI DUNG NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG TỔNG HPCông thức tính nhiệt lượng.6(0,3) 1 câu(0,3)Công-Công suất.2(0,3), 1 câu (0,3)Sự chuyển hoá và bảo toàn cơ năng.5(0,3) 9(0,3), 3(0,3) 3 câu(0,9)Cấu tạo chất.12(0,3) 1(0,3), 14(0,3)7(0,3), 18(2)5 câu(3,2)Các hình thức truyền nhiệt.8(0,3)10(0,3), 4(0,3)13(0,3) 4 câu(1,2)PTCBN19(2) 1 câu(2)Chuyển động cơ học.15(0,3)1 câu(0,3)Năng suất toả nhiệt.16(1)11(0,3), 17(0,5) 3 câu(1,8)TỔNG HPTN 2,2đTn 2,6đ Tn 2,2đ + TL 4đ19 Câu 10đ . 0,6kg. 380 j.jkg K700C=15960j-Nhiệt lượng nước thu vào:Q2=m2.c2.∆t2Theo ptcbn:Q1=Q2⇒m2.c2.∆t2=15960j∆t2 =2 215960m c=1, 520 C- 1 - 1 - 0,5 - 0,5 -1 đ MA TRẬN. sau ®©y c¸ch nµo lµ ®ng?a. Nh«m-níc-dÇu-kh«ng khÝ. b. Kh«ng khÝ-níc- dÇu- nh«m.c. kh«ng khÝ-dÇu-níc-nh«m. d. Nh«m-dÇu-níc-kh«ng khÝ.C©u 14. Khi chun ®éng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Thi - Ma Trận - Đáp Án - Lý 8 học kỳ 2, Đề Thi - Ma Trận - Đáp Án - Lý 8 học kỳ 2, Đề Thi - Ma Trận - Đáp Án - Lý 8 học kỳ 2

Bình luận về tài liệu de-thi-ma-tran-dap-an-ly-8-hoc-ky-2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP