Đề trắc nhiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

9 3,947 179
Hòn Mốc

Hòn Mốc Gửi tin nhắn

Tải lên: 2,411 tài liệu

  • Loading...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2012, 11:23

Đề trắc nhiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh 200 cau trac nghiem TA Tiêu đềNgôn ngữBản quyềnSự đánh giáExternal LinkYouTube Link Câu 1 ;chọn phương án trả lời đúng nhất :a,Chủ nghĩa Mac-lênin là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của đảng ta.b,Tư tưởng HCM là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của đảng ta.c,Cùng với chủ nghĩa Mac-lênin ,tư tưởng HCM là nền tảng và kim chỉ nam cho hành động của đảng ta, (Đ)Câu 2 :Theo HCM ưu điểm lớn nhất của học thuyết khổng Tử là gì?a,Tinh thần hiếu học.b,Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân .c,Quản lí xã hội bằng đạo đức.(Đ)Câu 3:Theo HCM ưu điểm lớn nhất của tôn giáo giêsu là gì:a,Đức hi sinhb,Lòng cao thượngc,lòng nhân ái (Đ)Câu 4:HCM dã tiếp thu những yếu tố nào của phật giáo;a,Lòng thương ngườib,tinh thần tư bi hỉ áic,Tinh thần cưứ khổ ,cứu nạnd,Cả a,b,c (Đ)Câu 5: Theo HCM ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa tam dân của tôn trung sơn là gì:a,Chống phong kiếnb,Đấu tranh vì tự do ,dân chủc,Phù hợp với điều kiện thực tế nước ta (Đ)Câu 6:Theo HCM ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mac là gì?a,Bản chất cách mạngb,Bản chất khoa họcc,Chủ nghĩa nhân đạo triệt đểd,Phương pháp làm việc biện chứng.(Đ)Câu 7:Theo HCM học chủ nghĩa Mac-lenin nghĩa là gì?a,Học thuộc các luận điểm lí luận .b,Để sống với nhau có tính ,có nghĩa . (Đ)c.Để chứng tỏ trình độ lí luận .Câu 8 :HCM đến Liên xô lần đầu tiên vào thời gian nào?a,Năm 1917b, 1920c, 1923 (Đ)d , 1925Câu 9:Tư tưởng HCM hình thành và phát triển qua mấy giai đoạn?a, 3 c, 5 (Đ)b, 4 d, 6Câu 10 :Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng HCM:a,Từ năm 1890 đến 1911:thời kí nghiên cứu khảo sát thực tế đến với chủ nghĩa Mác-lênin.b,Từ năm 1911-1920, thời kì hình thành tư tưởng yêu nước ,chí hướng cứu nướcc,Từ năm 1921-1939 ,thời kí hình thành cơ bản tư tửong về con đường cách mạng việt nam. (Đ)Câu 11:Chọn cụm từ đúng điền vào dấu .Tháng 7 năm 1920 ,HCM đọc .của lênin.a,Tác phẩm "làm gì".b,Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về các vấn đế dân tộcc,Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về các vấn đề dân tộc và vấn đè thuộc địa.Câu 12 :HCm đuợc UNESCO ra quyết định công nhận là anh hùnh giải phóng dân tộc việt nam và danh nhân văn hóa kiệt xuất vào năm nào?a,1969b,1975c,1987d,1990Câu 13 :HCM về thăm quê NGHệ An mấy lần ?a,2b,3c,4d,5Câu 14:HCM nói câu "không có gì quý hơn độc lập ,tự do " vào thời gian nào?a,1945b,1954c,1960d,1966Câu 15:Theo HCM cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải đi theo con đường nào ?a,Cách mạng tư sản .b,Cách mạng vô sản.(Đ)c,Cách mạng xã hội chủ nghĩa .Câu 16:Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng HCM :a,Cách mạng giải phóng dân tọc giành thắng lợi đồng với thắng lợi ccm vô sản ở chính quốc .b.Thắng lợi của cách mạng vô sản ở thuộc địa phải phụ thuộc vào thắng lợi của cm vô sản ở chính quốc .c.Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có khả năng giành đươch thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc .(Đ)Câu 17:Chọn cụm từ đúng điền từ cào chỗ trống "Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy . mà tự giải phóng cho ta".a.Dựa vào sự giúp đỡ quốc tế.b.Dựa vào sự đoàn kết toàn dân .c.Dưới sự lãnh đạo của đảngd.Đem sức ta (Đ)Câu 18 :CHọn cụm từ đúng điền từ vào chỗ trống "Việt nam muốn làm bạn với . không gây thù oán với một ai".a.Câc nước XHCN.b,Các dân tộc thuộc địa ,bị áp bức.c.Mọi nứơc dân chủ .(Đ)Câu 19: Điền"toàn thể dân tộc việt nam quyết đem . để giữ vững quyền tự do ,đọc lập ấy ".a.Toàn bộ sức lực .b.Tất cả tinh thần và lựuc lượng .c.Tất cả tinh thần và lực lượng ,tính mạng và của cải .(Đ)Câu 20 : Luận điểm của HCM :"Muốn ngừoi ta giúp cho thì trước hết phải tự giúp lấy mình đã" được trích từ tác phẩm nào /?a,Bản án chế độ thực dân pháp .b.Đường cách mệnh . (Đ)c.Chánh cương vắn tát của Đảng .d.Tuyên ngôn độc lập .Câu 21:Truyền thống quý báu nhất của dân tộc việt nam đượcHCM kế thừa và phát triển là gì?a.Lòng nhân ái .b.Chủ nghĩa yêu nứớc.c.Tinh thần hiếu học. (Đ)d.Cần cù lao động .Câu 12 : HCM đã dùng hình tượng gì để chỉ CNTB ?a.Con bạch tuộc .b.con chim đại bàng.c.Con đỉa hai vòi. (Đ)Câu 23 : Theo HCM ,vai trò lãnh đạo của giai cấp cn trong cm việt nam do yếu tố nào quy định ?a.Do ý muốn của đảng cộng sản .b.Do số lựong giai cấp công nhân .c.Do đặc tính của giai cấp công nhân.Câu 24 : Theo HCM ,chủ nghĩa cộng sản thích ứng ở đâu dễ hơn ?a.Ở các nước châu âu .b.Ở các nước châu á ,phương đông .c.Ở các nước tư bản phát triển nhất.Câu 25 :Theo HCM ,đặc trưng kt nổi bật nhất của CNXH là gì?a.Khoa học -kĩ thuật phát triển .b.Cơ cấu công -nông nghiệp hợp lý .c.Sở hữu xh về tư liệu sản xuất .Câu 26 : Theo HCM ,muốn cho CNXH được thực hiện cần có những yếu tố nào ?a.Đất kĩ nghệ .b.Nông nghiệp .c.Tất cả mọi người được phát triển hết khả năng của mình .d.Cả a,b,c.Câu 27 :Nguyên tắc phân phối chủ yếu trong CNXH là gì?a.Làm theo năng lực ,hưởng theo nhu cầu .b.Làm theo năng lực,hưởng theo lao động .c.Phân phối bình quân cho tất cả mọi ngừơi .Câu 28 :Đặc trưng nổi bật nhất về chính trị của CNXH là gì?a.Đảng cộng sản lãnh đạo .b.thực hiện một nền dân chủ triệt để .c.Mọi người được hưởng các quyền tự do ,dân chủ .Câu 29 : Ham muốn tột bậc của HCM là gì ?a.Nước được độc lập .b.Dân được tự do ,c.Đồng bào ai cũng có cơm ăn ,áo mặc ,được học hành .d.Cả a,b,c. (Đ)Câu 30 :Theo HCM trong chủ nghĩa tư bản nhà nước dươi chế độ dân chủ mới có:a.Chủ nghĩa tư bản .b.Chủ nghĩa xã hội .c.Cả chủ nghĩa tư bản ,cả chủ nghĩa xã hội.(Đ)Câu 31 : Trong xây dựng Chủ nghĩa HCM chủ trương đối xử với giai cấp tư sản dân tộc như thế nào?a.Xóa bỏ quyền sở hữu về tư liệu sản xuất của họ.b.Không xóa bỏ quyền sở hữu tư liệu sản xuất của họ. (Đ)c.Đánh đổ họ với tư cách là giai cấp bóc lột .Câu 32 : Theo HCM ,tại sao cần thực hiện chế độ làm khoán dưới chế độ CNXH ?a.Khuyến khích được lợi ích của người lao động .b.Có lợi cho nhà nước .c.Kết hợp được lợi ích của người lao động ,lợi ích của tập thể và lợi ích của nhà nước. (Đ)Câu 33 : Chọn cụm từ:"Nông dân giàu thì nước ta giàu .thì nước ta thịnh :"a.Công nghiệp .b.Thương nghiệp .c.Nông nghiệp .(Đ)Câu 34 : Theo HCM ,con đường đi lên CNXH trong nông nghiệp bao gồm những bước nào ?a.Cải cách ruộng đất .b.Xây dựng hợp tác xã cấp thấp .c.Xây dựng hợp tác xã xấp cao .d. Xã hội hóa nông .e.Cả a,b,c,d (Đ)Câu 35 : HCM bắt đầu nói về các loại hình hợp tác xã từ khi nào ?a.Năm 1920 .b.1927c. 1945d.1954Câu 36 : Đường lối công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa được đề cập đến tại Đại hội nào của đảng ta ?a.Đại hội II ,1951 .b.Đại hội .1960 .c.Đại hội IV 1976d.Đại hội VII 1991 Câu 37 :Theo tư tưởng HCM ,chủ nghĩa xã hội có máy đặc trưng /4 567Câu 38 : Theo HCM ,trong thời kì quá độ lên CNXH ở nước ta còn tồn tại mấy hình thức sở hữu ? 2345Câu 39 : Điều mong muốn cuối cùng của HCM được nêu trong Di chúc là gì ?a. Xây dựng một nước việt nam giàu mạnh .b. Làm cho mọi người dân hạnh phúc .c. Xây dựng một nứoc việt nam hòa bình ,thống nhát ,đọc lập ,dân chủ ,giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. (Đ)Câu 40 :Theo HCM ,muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có cái gì ? a .Khoa học -kĩ thuật tiên tiến .b. Kinh tế phát triển .c. Con ngươi XHCN (Đ)Câu 41: Mặt trận Việt Minh được thành lập vào thời gian nào?Năm 1930Năm 1941Năm 1944Câu 42 : Mặt trận liên -việt được thành lập vào thời gian nào ?Năm 1945 Năm 1951Năm 1960Câu 43 : Mặt trận tổ quốc việt nam được thành lập vào thời gian nào ?Năm 1945Năm 1954Năm 1955Năm 1960 Câu 44 : Sức mạnh dân tộc bao gồm những yếu tố chủ yếu nào ?Chủ nghĩa yêu nước .Tinh thần đoàn kết .Ý thức tự lực tự cường .Cả a,b,c .Câu 45 :Sức mạnh thời đại bao gồm những yếu tố nào ?Sức mạnh của khoa học -kĩ thuật .Sự đoàn kết của giai cấp công nhân quốc tế .Sự đoàn kết của các dân tộc bị áp bức .Sự đoàn kết của các lực lượng tiến bộ thế giới .Cả a ,b, c.Câu 46: Điền vào chỗ trống ,hoàn chỉnh câu thơ của HCM :Rằng đây bốn biển một nhà .đều là anh em Lao động thế giới .Bốn phương vô sản .Vàng đen trăng đỏ.Câu 47 : Đảng ta có tên gọi là gì,khi mới thành lập ?Đảng cộng sản việt nam .Đảng cộng sản đông dương .Đảng lao động việt nam .Câu 52 : Đảng ta có tên gọi Đảng lao động Việt Nam từ khi nào ?Năm 1930 . Năm 1945 .Năm 1951.Năm 1960 .Câu 53 : Chọn từ thích hợp điền vào chõ trống :"Muốn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay ."Xấu Kếm YếuCâu 54 : Theo HCM ,công tác gốc của đảng là gì ?Công tác tư tưởng chính trị .Công tác lý luận .Công tác cán bộ .Câu 55 : Chọn câu trả lời đúng với tư tưởng HCM : Trong quan hệ với quần chúng ,Đảng phải Luôn luôn nghe theo quần chúng Theo đuổi quần chúng .Không được thao đuổi quần chúng.Câu 56 : Chọn phương án trả lời sai trong các câu sau :Nhà nước vì dân là nhà nước : .Phục vụ nhân dân ,đem lại lợi ích cho dân .Chăm lo mọi mặt đời sống nhân dân .Do dân làm chủ ,tổ chức lên .Câu 57 : Theo HCM ,đảng lãnh đạo nhà nước bằng phương thức nào ?Đường lối ,chủ trương ,chính sách .Qua các tổ chức đảng ,đảng viên trong bộ máy nhà nước .Bằng công tác kiểm tra .Cả a,b,c.Câu 58 : Quốc hội khóa I của ta được bầu ra vào thời gian nào ?Năm 1945Năm 1946 Năm 1948 Năm 1950 Câu 59 : Quốc hội khóa I nước ta có bao nhiêu đại biểu :333425475Câu 60 : Hiến pháp đầu tiên của nước ta được thông qua vào năm nào :Năm 1945Năm 1946Năm 1950Câu 61 : Hiến pháp thứ hai của nước ta được thông qua vào năm nào : Năm 1954Năm 1959 Năm 1965Câu 62 : Theo HCM "giác nội xâm "bao gồm những loại nào ?Tham ôLãng phí Quan liêu Cả a,b,cCâu 63: HCM quy định mấy môn trong thi tuyển công chức ?4 56Câu 64 :Chọn phương án trả lời đúng theo tư tưởng HCM:Pháp luật đúng là pháp luật bảo vệ lợi ích của giai cấp cầm quyền Pháp luật đúng là pháp luật thể hiện và bảo vệ được lợi ích của dân Pháp luật đúng là pháp luật duy trì sự cầm quyền của đảngCâu 65:Cho đến nay ,nước ta đã mấy lần sửa đổi Hiến Pháp:2345Câu 66: Bầu cử các đại biểu của dân vào các cơ quan quyền lực nhà nước thuộc loại hình dân chủ nào ?Trực tiếp Gián tiếp Cả a,bCâu 67: HCM xác định yếu tố nào là gốc của người cách mạng ?Tài năng Đạo đức Cả a,bCâu 68 : Luận điểm sau đay là của ai "Đảng là trí tuệ ,lương tâm ,danh dự của dân tộc và thời đại "Các-MacVI.lêninXtalinHổ chí MinhCâu 69 : Theo HCM ,đức tính cần thiết nhất cho một con người là gì ?Cần KiệmLiêm Chính Cả a,b,c,dCâu 70 : Theo HCM ,đấu tranh chông chủ nghĩa cá nhân nghĩa là gì ?Chỉ bảo vệ lợi ích tập thể Loại bỏ lợi ích cá nhânKhông gây xéo lên lợi ích cá nhân Câu 71 : Câu nói sâu đay là ai ?"NGười mà không liêm không bằng súc vật "KHổng tửMạnh tửHCMCâu 72 : Câu nói :"nếu trong một nước ,ai cùng tham lợi thì nước sẽ nguy "là của ai?Khổng tử Mạnh tử HCMCâu 73 : Luận điểm :"Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống .Nó do đấu tranh ,rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và cùng có.Cũng nhu ngọc càng mài càng sáng ,vàng luyện càng trong " là của ai?Cac-MacVI lêninHCMLê duẩnCâu 74: Theo HCM ,chữ "người "nghĩa là gì :Gia đình ,anh em ,họ hàng ,bầu bạn Đồng bào cả nước Loài người Cả a,b,cCâu 75 : Theo HCM ,ở đời và làm người thì phải làm gì ?yêu nước Thương dân Thương nhân loại bị áp bức Cả a,b,cCâu 76 : Đặc trưng cốt lõi nhất của tư tưởng đạo đức HCM là gì ?Lòng thương ngườiSự quan tâm đến con người .Chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu Cả a,b,c.Câu 77 : Trong Di chúc HCM xác định công việc đầu tiên là công việc gì?Tiếp tục phát triển kinh tế .Ra sức phát triển văn hóa .Công việc đối với con người.Câu 78 : Câu nói nào sau đây là của HCM :Học không biết chán,dạy không biết mỏi .Học ,học nũa ,học mãi .Việc học không bao giờ cùng ,còn sống còn phải học .Câu 79 : Năm 1943,HCM đã vạch chương trình xây dựng nền văn hóc nước việt nam .Chương trình đó bao gồm mấy điểm ?3456Câu 80 : Chọn luận điểm đúng với tư tưởng HCM Muốn tiến lên CNXH thì phải phát triển văn hóa và kinh tế .Muốn tiến lên CNXH thì phải phát triển chỉ kinh tế . hành động của đảng ta.b ,Tư tưởng HCM là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của đảng ta.c,Cùng với chủ nghĩa Mac-lênin ,tư tưởng HCM là nền tảng. gốc của đảng là gì ?Công tác tư tưởng chính trị .Công tác lý luận .Công tác cán bộ .Câu 55 : Chọn câu trả lời đúng với tư tưởng HCM : Trong quan hệ với
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề trắc nhiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đề trắc nhiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đề trắc nhiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Bình luận về tài liệu de-trac-nhiem-mon-tu-tuong-ho-chi-minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP