bai 8: nhung ung dung cua tin hoc

15 359 15 Gửi tin nhắn cho Gordon Moore
Gordon Moore

Gordon Moore

Tải lên: 11,609 tài liệu

  • Loading...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 00:11

                           !"  # $ "%"&' (%)!")*(+(  ,(-. /"0$12  3456.'4 7) 8  97(:  ;<($= >=1(=.?@  2(/(<  # %A"  # $ (2 B' C !" D # $ "%"&' (%)!")*(+( E B' (%%(F (G"%"1*.3"( H()H)*(+(= IJ12"%"FK1 /(3" /LD"  )K 1-(2 (%1M.'N"(< E # $ %F3 O4P"%9(2DH): AQ%9(2():(8(3" /4-""%" (2(%46(<. (R  "SD '( H()H"6(8(24-" 7%.' (8 /"%"%>95("%"(3"0 D T%(U( H()H(VW='( / .'" 2(>D #  X &  (  )  ")Y Z (  (  W  ()W     W  ()W  (W1 X  T9"4:(   W  ()W      9  1  "A   B' C !" D,(-. /"0$12 E <(45"6(["N"""R "\"]4-" 0$12D ^A0$12!"F ('(R=0$12. W (":(9=0$12F%"((. /LD E %"<(450$12(R"64_"4 8"1' $ IJ125(1-1M(:( .'(:( 46 (R>(4A<D ]4H  9(Y  D E %"  W  "9WA  B X (Y  `a "Fb( cI"d1=T((=DDe="  "W  0 X (  A Z 1 W  `fI= a "Fb(g"dFF=h"1d=;T;d.d=DDe   Fd Z 09W  (4  A  (W"  "(:(    4  "F) "  "  W    94 Z I X 1Y  D B  C Z i     X    " D:Z(  . W  "0 X 1Y  E a:  (09(Y  4W X   A   (   ":   Z &  " F j: X "  "1( Z "  ":  F= "  (  (W  9=& :  " X . W  "F?  IW  "   :  ("  "  1Y  4W X ( W   A  D jk9A  "  ""(Y   ( W  A  1  "  ". W  " "    (`&: X F=F X  " Z =1  & X =DDe"  ":  FD jl (  "(:( (d"  " 9W"  )  "(Y   ) W  =(:  )W= "  "& W X  & X =DD B  C Z i     X    " mD  4:    .  4 W  ) W X  E   "  4  " Z  09(Y  ":W  (  4:     1   (=" X I  "="  Y  (  = W  0 X .  4A   1      9(Y  D ^Y  A  "  ):(W X    4  ""  ".W  (  (  9&91W. Z (  W   ):"  F  (     " X "  " W  (:    9(Y  D B  C Z i     X    " nD9W  : E ;  1 W)W  (  Z (9W  (:.  "  "     9(Y  1  :  (I  (  ( 9W  D E   "  X   (   ""  .    Z ":W  (9W  (: W   4  4 Z (  4  "    9(Y   (  "  o(dd(D   4  =  (( W X (   W  A  " .  ( W  1  .  4A   j  4 W  ( X `cE"d"de jp  (  4 W  ( X `cE1d e jY   X 4 W  ( X `cE.dd(e p?  "& W  (1  "  ) X ?(9"  ) (  9W( (  "1  B  C Z i     X    " qD;  ( X =   =1( Z = .?   E ^M F3(- O""%"" (UF<($.'IJ1r.?&$= IJ1r$`Microsoft Word, Adobe-Photoshop,Adobe-Illustrator  "%"( / s.M %9(2D E  !"4t(<". /"& W F<"%".?&$'"2=1+ )H<"":(%"=1"98.?(=": / >=DDD5(&5_( '('M D %")%  /M ^?@4 /(J=k>(&$4 /(J=DDD'9 "'(VW0d(5"D B  C Z i     X    " uDY  (W  (< E a"( W"M W"N'91'( H()H"%"%9 "6(84$4 ja5(FK<(45(5"1*.3"(2(/""R j<(454_"(Q""R ` 8: (3 WAM A<.?&$. H((9=d.' 8( H 6 =DDDeD %"('(34<(4-"AQ"@>() W(K "\4t9>(->(<D
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 8: nhung ung dung cua tin hoc, bai 8: nhung ung dung cua tin hoc, bai 8: nhung ung dung cua tin hoc

Bình luận về tài liệu bai-8-nhung-ung-dung-cua-tin-hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP