Tiet 57 - Bài 54: Tien hoa ve to chuc co the.

25 553 0
Owen Chamberlain

Owen Chamberlain

Tải lên: 11,567 tài liệu

  • Loading...
1/25 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2013, 12:11

1 Naờm hoùc: 2009 2010 Tiết 57 Bài 54 : Tiến hóa về tổ chức cơ thể 2 I. Kiểm tra bài cũ I. Kiểm tra bài cũ Hãy điền tên các động vật vào chỗ ( .) cho thích hợp: 1. Động vật thuộc ngành động vật nguyên sinh, hệ hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục đều chưa phân hoá. Đó là . 2. Động vật thuộc ngành ruột khoang, hệ hô hấp và tuần hoàn chưa phân hoá, thần kinh mạng lưới, tuyến sinh dục chưa có ống dẫn, đó là . 3.Động vật thuộc ngành giun đốt, hô hấp bằng da, tim chưa có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín,thần kinh chuỗi hạch, tuyến sinh dục có ống dẫn.Là . 4.Động vật thuộc ngành chân khớp, hô hấp có hệ ống khí, hệ tuần hoàn hở, thần kinh hình chuỗi hạch, tuyến sinh dục có ống dẫn, Đó là . Trùng biến hình Thuỷ tức Giun đất Châu chấu 3 I. Kiểm tra bài cũ I. Kiểm tra bài cũ 5. Các động vật thuộc ngành ĐVcó xương sống: 5.1- Hô hấp bằng mang, tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín, hệ thần kinh hình ống, tuyến sinh dục có ống dẫn, là . 5.2- Hô hấp bằng da và phổi, tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín, hệ thần kinh hình ống, tuyến sinh dục có ống dẫn, là . 5.3- Hô hấp bằng phổi, tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín, hệ thần kinh hình ống, tuyến sinh dục có ống dẫn, là và . 5.4- Hô hấp bằng phổi và ống khí, tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín, hệ thần kinh hình ống, tuyến sinh dục có ống dẫn, là . Cá chép ếch đồng Thằn Lằn Thỏ Chim bồ câu 4 Như vậy, qua phần kiểm tra bài cũ các em một lần nưa nhận thấy các ngành động vật đã học có các hệ cơ quan dần dần phức tạp và hoàn chỉnh. đó chính là sự tiến hóa về tổ chức cơ thể của động vật. Bài học hôm nay sẽ làm rõ vấn đề đó. TiÕt 57 - Bµi 54 TiÕt 57 - Bµi 54 : : TiÕn ho¸ vÒ tæ chøc c¬ TiÕn ho¸ vÒ tæ chøc c¬ thÓ thÓ 6 I I . So sánh một số hệ cơ quan của động . So sánh một số hệ cơ quan của động vật: vật: Hoạt động nhóm Các hệ cơ quan của động vật có đặc điểm gì? Em hãy quan sát tranh hình 54.1 SGK, hoàn thành bảng trang 176 SGK. 7 I. So s¸nh mét sè hÖ c¬ quan cña ®éng vËt I. So s¸nh mét sè hÖ c¬ quan cña ®éng vËt Quan s¸t h×nh 54.1 SGK, hoµn thµnh vµo « trèng: 8 9 Tên ĐV Ngành Hô hấp Tuầnhoàn Thần kinh sinh dục Trùng biến hình Thuỷ tức Giun đất Châu chấu Cá chép ếch đồng Thằn lằn Chim bồ câu Thỏ ĐVNS Chưa phân hoá Chưa phân hoá Chưa phân hoá Chưa phân hoá Ruột khoang Chưa phân hoá Chưa phân hoá Hình mạng lưới Tuyến không có ống dẫn Giun đốt Da Tim đơn giản, TH kín Chuỗi hạch Tuyến có ống dẫn Chân khớp Hệ ống khí Tim đơn giản, TH hở Chuỗi hạch Tuyến có ống dẫn ĐVCXS Mang Tim có 1TN, 1TT, tuần hoàn kín Tuyến có ống dẫn ĐVCXS Tim có 2TN, 1TT, tuần hoàn kín ĐVCXS Hình ống Hình ống ĐVCXS ĐVCXS Tim có 2TN, 1TT, Tuần hoàn kín Tim có 2TN, 2TT, tuần hoàn kín Tim có 2TN, 2TT, tuần hoàn kín Hình ống Hình ống Hình ống Tuyến có ống dẫn Tuyến có ống dẫn Tuyến có ống dẫn Tuyến có ống dẫn phổi phổi, túi khí phổi Da, phổi 10 I I . So s¸nh mét sè hÖ c¬ quan cña . So s¸nh mét sè hÖ c¬ quan cña ®éng vËt ®éng vËt Tõ ngµnh ®éng vËt nguyªn sinh ®Õn ngµnh ®éng vËt cã x­¬ng sèng c¸c hÖ c¬ quan cña ®éng vËt cã cÊu t¹o nh­ thÕ nµo? . sự tiến hóa về tổ chức cơ thể của động vật. Bài học hôm nay sẽ làm rõ vấn đề đó. TiÕt 57 - Bµi 54 TiÕt 57 - Bµi 54 : : TiÕn ho¸ vÒ tæ chøc c¬ TiÕn ho¸. 1 Naờm hoùc: 2009 2010 Tiết 57 Bài 54 : Tiến hóa về tổ chức cơ thể 2 I. Kiểm tra bài cũ I. Kiểm tra bài cũ Hãy điền tên các động vật vào chỗ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 57 - Bài 54: Tien hoa ve to chuc co the., Tiet 57 - Bài 54: Tien hoa ve to chuc co the., Tiet 57 - Bài 54: Tien hoa ve to chuc co the.

Bình luận về tài liệu tiet-57-bai-54-tien-hoa-ve-to-chuc-co-the

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP