Bài luyện tập 3 - Hóa học 8

13 161 0 Gửi tin nhắn cho Nguyễn Văn Cừ
Nguyễn Văn Cừ

Nguyễn Văn Cừ

Tải lên: 11,481 tài liệu

  • Loading...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2013, 06:11

1. Hi n t ng hóa h c, ph n ng hóa h c.ệ ượ ọ ả ứ ọ Bài 17. BÀI LUY N T P 3Ệ Ậ BÀI LUY N T P 3Ệ Ậ Di n bi n c a ph n ng hóa h c ễ ế ủ ả ứ ọ nh lu t b o toàn kh i l ng.Đị ậ ả ố ượ 2. Ph ng trình hóa h c, ý ngh a c a PTHH.ươ ọ ĩ ủ Các bước lập PTHH. I. Ki n th c c n nh :ế ứ ầ ớ II. Bài t pậ Tiết 24. Bài tập 1 Bài tập 1 : : Tr Tr ong các hiện tượng sau, hiện ong các hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng hoá học ? tượng nào là hiện tượng hoá học ? A. A. Sắt bị gỉ do tạo thành một lớp oxit sắt. Sắt bị gỉ do tạo thành một lớp oxit sắt. C. C. Nước vôi (Canxi hiđroxit) quét tường rắn Nước vôi (Canxi hiđroxit) quét tường rắn lại do hình thành chất canxi cacbonat. lại do hình thành chất canxi cacbonat. B. B. Hoà tan muối ăn vào nước được nước muối. Hoà tan muối ăn vào nước được nước muối. D. D. Đốt than trong lò sinh ra khí cacbon đioxit. Đốt than trong lò sinh ra khí cacbon đioxit. 1. Hiện tượng hoá học là gì ? Sự biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là hiện tượng hoá học. 2. Thế nào là phản ứng hoá học? Quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là phản ứng hoá học. N N H H H H H H Bài tập 2: Quan sát sơ đồ phản ứng : Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: - Trong phản ứng hoá học, chỉ xảy ra sự thay đổi .(1) giữa - Trong phản ứng hoá học, chỉ xảy ra sự thay đổi .(1) giữa các nguyên tử làm cho (2) biến đổi, kết quả là các nguyên tử làm cho (2) biến đổi, kết quả là chất .(3). còn số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau chất .(3). còn số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng (4) . phản ứng (4) . - Trong một phản ứng hoá học, .(5) của các chất - Trong một phản ứng hoá học, .(5) của các chất sản phẩm .(6) tổng khối lượng của các chất .(7) phản sản phẩm .(6) tổng khối lượng của các chất .(7) phản ứng. ứng. liên kết phân tử biến đổi giữ nguyên tổng khối lượng bằng tham gia H H H N H H H N Bài tập 3 : Khẳng định sau gồm 2 ý : “Trong PƯHH, chỉ các phân tử biến đổi còn các nguyên tử giữ nguyên, nên tổng khối lượng các chất được bảo toàn ”. Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau : A. Ý 1 đúng , ý 2 sai B. Ý 1 sai , ý 2 đúng C. Cả 2 ý đều đúng, nhưng ý 1 không giải thích cho ý 2 D. Cả 2 ý đều đúng và ý 1 giải thích cho ý 2 Bài tập 4 Bài tập 4 : : Canxi cacbonat (CaCO Canxi cacbonat (CaCO 3 3 ) là thành phần chính của đá ) là thành phần chính của đá vôi. Khi nung vôi xảy ra PƯHH : vôi. Khi nung vôi xảy ra PƯHH : Canxi cacbonat Canxi cacbonat   Canxi oxit + Cacbon đioxit Canxi oxit + Cacbon đioxit Biết rằng khi nung Biết rằng khi nung 280 kg 280 kg đá vôi tạo ra đá vôi tạo ra 140 140 kg canxi oxit CaO và kg canxi oxit CaO và 110 110 kg khí kg khí Cacbon đioxit CO Cacbon đioxit CO 2 2 . . a. Viết công thức về khối lượng theo ĐLBTKL. a. Viết công thức về khối lượng theo ĐLBTKL. b. Tính khối lượng canxi cacbonat đã phân huỷ. b. Tính khối lượng canxi cacbonat đã phân huỷ. c. Tính tỉ lệ phần trăm về khối lượng canxi cacbonat chứa trong đá vôi. c. Tính tỉ lệ phần trăm về khối lượng canxi cacbonat chứa trong đá vôi. m m CaCO CaCO 3 3 = = m m CaO CaO + + m m CO CO 2 2 m m CaCO CaCO 3 3 = 140 + 110 = 250 (kg) = 140 + 110 = 250 (kg) Trong Trong 280 kg 280 kg đá vôi có đá vôi có canxi cacbonat canxi cacbonat 100 kg 100 kg .? . .? . 250kg % CaCO 3 = t 0 (250 x 100) : 280 = 89,285 % t 0 PTHH gồm những thành phần nào? PTHH gồm những thành phần nào? - PTHH gồm CTHH của các chất trong phản ứng với hệ - PTHH gồm CTHH của các chất trong phản ứng với hệ số thích hợp, sao cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở số thích hợp, sao cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở 2 vế bằng nhau. 2 vế bằng nhau. Nêu ý nghĩa của PTHH? Nêu ý nghĩa của PTHH? - PTHH cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các - PTHH cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng. chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng. Nêu các bước lập PTHH ? - Viết sơ đồ của phản ứng. - Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố. - Viết PTHH. Bài tập 5 : Hoàn thành các PTHH theo sơ đồ sau : a. AI + CI 2 AICI 3 2 3 2 b. Zn + AgNO 3 Zn(NO 3 ) 2 + Ag 2 2 Bài tập 6: Cho sơ đồ PƯ: Al + CuSO 4  Al x (SO 4 ) y + Cu a. Xác định chỉ số x, y b. Viết PTHH c. Cho biết tỉ lệ số nguyên tử của cặp đơn chất kim loại và tỉ lệ số phân tử của cặp hợp chất ? Al x (SO 4 ) y  x = , y = III II 2 3 3 2 3 Al + CuSO 4  Al 2 (SO 4 ) 3 + Cu - Số nguyên tử Al : số nguyên tử Cu = - Số phân tử CuSO 4 : số phân tử Al 2 (SO 4 ) 3 = 2 : 3 3 : 1 . III II 2 3 3 2 3 Al + CuSO 4  Al 2 (SO 4 ) 3 + Cu - Số nguyên tử Al : số nguyên tử Cu = - Số phân tử CuSO 4 : số phân tử Al 2 (SO 4 ) 3 = 2 : 3 3 : 1 1 1. Hi n t ng hóa h c, ph n ng hóa h c.ệ ượ ọ ả ứ ọ Bài 17. BÀI LUY N T P 3 Ậ BÀI LUY N T P 3 Ậ Di n bi n c a ph n ng hóa h c ễ ế ủ ả ứ ọ nh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài luyện tập 3 - Hóa học 8, Bài luyện tập 3 - Hóa học 8, Bài luyện tập 3 - Hóa học 8

Bình luận về tài liệu bai-luyen-tap-3-hoa-hoc-8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP