QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN PHỤ TRÁCH ĐỘI VÀ SAO NHI ĐỒNG; THÀNH LẬP BCN CÁC CLB

4 2,219 46 Gửi tin nhắn cho Bill Gates
Bill Gates

Bill Gates

Tải lên: 11,509 tài liệu

  • Loading...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2013, 06:11

PHÒNG GD&ĐT CÙ LAO DUNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯƠ ̀ NG TIÊ ̉ U HO ̣ C AN THA ̣ NH 2 A Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Số: /QĐ-THAT2A An Thạnh 2, ngày tháng năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc Thành lập Ban phụ trách đội và sao nhi đồng năm học 2010-2011 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẠNH 2 A Căn cứ Điều 27, điều 31 điều lệ trường tiểu học (Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); Căn cứ Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; Căn cứ chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo Cù Lao Dung; Căn cứ vào kế hoạch năm học 2010-2011 của trường TH An Thạnh 2A. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng nha ̀ trường; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban Phụ trách đội và sao nhi đồng năm học 2010-2011, trường tiểu học An Thạnh 2A, huyện Cù Lao Dung gồm các thành viên sau(có danh sách kèm theo) Điều 2. Ban phụ trách đội vào sao nhi đồng năm học 2010-2011, trường tiểu học An Thạnh 2A, huyện Cù Lao Dung , có nhiệm vụ: - Phụ trách các hoạt động đội vào sao nhi đồng theo đúng điều lệ Đội TNTP HCM và các văn bản qui định hiện hành. - Tổ chức các hoạt động ngoại khoá, các hoạt động chủ điểm theo kế hoạch hoạt động trường năm học 2010-2011. Điều 3. Các bộ phận chuyên môn có liên quan và các thành viên có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./. Nơi nhận: -Như điều 3; HIỆU TRƯỞNG - Lưu : VT. Nguyễn Quốc Khởi PHÒNG GD&ĐT CÙ LAO DUNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯƠ ̀ NG TIÊ ̉ U HO ̣ C AN THA ̣ NH 2 A Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Số: /QĐ-THAT2A An Thạnh 2, ngày tháng năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành quy chế hoạt động Ban Phụ trách đội và sao nhi đồng năm học 2010-2011 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẠNH 2 A Căn cứ Điều 27, điều 31 điều lệ trường tiểu học (Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐTngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Căn cứ Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; Căn cứ vào kế hoạch năm học 2010-2011 của trường TH An Thạnh 2A; Căn cứ vào đề nghị Ban phụ trách đội và sao nhi đồng trường năm học 2010- 2011. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng nha ̀ trường, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Quy chế làm việc Ban Phụ trách Đội và Sao nhi đồng năm học 2010-2011, trường tiểu học An Thạnh 2A, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Điều 2. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Các thành viên ban, bộ phận chuyên môn và liên đội trường căn cứ quyết định thi hành./. Nơi nhận: -Như điều 3; HIỆU TRƯỞNG - Lưu : VT. Nguyễn Quốc Khởi PHÒNG GD&ĐT CÙ LAO DUNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯƠ ̀ NG TIÊ ̉ U HO ̣ C AN THA ̣ NH 2 A Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Số: /QĐ-THAT2A An Thạnh 2, ngày tháng năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc Thành lập các tiểu ban trực thuộc Ban phụ trách đội và sao nhi đồng năm học 2010-2011 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẠNH 2 A Căn cứ Điều 27, điều 31 điều lệ trường tiểu học (Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐTngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Căn cứ Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; Căn cứ vào kế hoạch năm học 2010-2011 của trường TH An Thạnh 2A; Căn cứ vào đề nghị Ban phụ trách đội và sao nhi đồng trường năm học 2010- 2011. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng nha ̀ trường, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay thành lập 03 tiểu ban trực thuộc Ban Phụ trách đội và sao nhi đồng năm học 2010-2011, trường tiểu học An Thạnh 2A, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. 1. Tiểu ban tổ chức hoạt động. 2. Tiểu ban Tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đội. 3. Tiểu ban văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao. 4. Tiểu ban thi đua, khen thưởng Điều 2. Các tiểu ban chịu sự lãnh đạo của ban phụ trách đội và sao nhi đồng của nhà trường; có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác đội và trường đề ra; có sự thay đổi thành viên ban sẽ do trưởng ban quyết định. Điều 3. Các ban và các cá nhân có tên điều 1, bộ phận chuyên môn và liên đội trường căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký ban hành./. Nơi nhận: -Như điều 3; HIỆU TRƯỞNG - Lưu : VT. Nguyễn Quốc Khởi . Ban phụ trách đội vào sao nhi đồng năm học 2010-2011, trường tiểu học An Thạnh 2A, huyện Cù Lao Dung , có nhi m vụ: - Phụ trách các hoạt động đội vào sao. Độc lập- Tự do-Hạnh phúc Số: /QĐ-THAT2A An Thạnh 2, ngày tháng năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc Thành lập các tiểu ban trực thuộc Ban phụ trách đội và sao nhi
- Xem thêm -

Xem thêm: QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN PHỤ TRÁCH ĐỘI VÀ SAO NHI ĐỒNG; THÀNH LẬP BCN CÁC CLB, QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN PHỤ TRÁCH ĐỘI VÀ SAO NHI ĐỒNG; THÀNH LẬP BCN CÁC CLB, QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN PHỤ TRÁCH ĐỘI VÀ SAO NHI ĐỒNG; THÀNH LẬP BCN CÁC CLB

Bình luận về tài liệu quyet-dinh-thanh-lap-ban-phu-trach-doi-va-sao-nhi-dong-thanh-lap-bcn-cac-clb

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP