Đề kiểm tra HKII môn hóa học 12 chuẩn THPT Trưng Vương (Mã đề 003)

3 862 13
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2013, 04:15

. SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2008 - 2009 Trường THPT Trưng Vương Môn : HÓA HỌC – LỚP 12 chuẩn ( Đề thi có 30 câu, 02 trang ) Thời gian : 45 phút ( không kể phát đề ) MÃ ĐỀ 003 Họ và tên : .SBD : Lớp : 1 / Cho 6 gam Cu kim loại tác dụng với 120 ml dung dịch A gồm HNO 3 1M và H 2 SO 4 0,5M thu được V lít khí NO ở điều kiện tiêu chuẩn. Xác định V (ml): A 0,672 ml B 0,0672 ml C 1,344 ml D ðáp án khác 2/ Điện phân hỗn hợp dung dịch các muối sau : KCl, CuCl 2 , FeCl 2 , FeCl 3 , MgCl 2 . Kim loại đầu tiên bám vào Catot là : A Fe B K C Mg D Cu 3/ Hòa tan hết m gam một kim loại M bằng dung dịch H 2 SO 4 lỗng, rồi cơ cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 5m gam muối khan. M là kim loại nào sau đây: A Al B Fe C Ca D Mg 4/ Khi cho một mẩu nhỏ Na vào dung dịch FeCl 3 , hiện tượng xảy ra là : A có khí khơng màu và kết tủa màu nâu đỏ B có khí khơng màu thốt ra C xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ D xuất hiện kết tủa màu trắng xanh 5 / Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH) 2 , Fe(OH) 3 , Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 , Fe(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 3 , FeSO 4 , Fe 2 (SO 4 ) 3 , FeCO 3 lần lượt phản ứng với HNO 3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hố - khử là: A 5 B 6 C 8 D 7 6 / Sục 8,96 lit CO 2 (đktc) vào 300 ml dung dịch Ca(OH) 2 1M, sau phản ứng tạo ra các muối sau : A CaCO 3 B Ca(HCO 3 ) 2 và CaCO 3 C Ca(HCO 3 ) 2 D Cả A, B, C đều sai 7 / Những tính chất vật lí chung của kim loại như tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim được xác định bởi yếu tố nào sau đây? A Mạng tinh thể kim loại. B Mật độ electron tự do C Các ion dương kim loại D Các electron tự do 8 / Các ion nào sau đây đều có cấu hình 1s 2 2s 2 2p 6 ? A Na + , Mg 2+ , Al 3+ . B Na + , Ca 2+ , Al 3+ . C K + , Ca 2+ , Mg 2+ . D Ca 2+ , Mg 2+ , Al 3+ . 9 / Sắt bị ăn mòn điện hóa khi tiếp xúc với kim loại M để ngồi khơng khí ẩm. Vậy M là : A Mg B Cu C Zn D Al 10 / Cho kim loại Zn tác dụng với hỗn hợp chứa các muối của các ion : Fe 2+ , Fe 3+ , Cu 2+ , thứ tự ion ưu tiên phản ứng là : A Fe 2+ , Cu 2+ , Fe 3+ B Fe 3+ , Cu 2+ , Fe 2+ C Fe 3+ , Fe 2+ , Cu 2+ D Cu 2+ , Fe 2+ , Fe 3+ 11/ Dung dịch NH 3 hồ tan được hỗn hợp nào sau đây? A Al(OH) 3 , Cu(OH) 2 B Fe(OH) 3 , Cu(OH) 2 C Zn(OH) 2 , Mg(OH) 2 D Zn(OH) 2 , Cu(OH) 2 12 / Chất nào sau đây được sử dụng để khử tính cứng của nước? A Chất trao đổi ion. B Na 2 CO 3 . C Ca(OH) 2 . D A, B, C đúng. 13/ Criolit Na 3 AlF 6 được thêm vào Al 2 O 3 trong q trình điện phân Al 2 O 3 nóng chảy, để sản xuất nhơm vì lí do nào sau đây? A Làm tăng độ dẫn điện của Al 2 O 3 nóng chảy. B Tạo một lớp ngăn cách để bảo vệ nhơm nóng chảy khỏi bị oxi hóa. C Làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al 2 O 3 , cho phép điện phân ở nhiệt độ thấp nhằm tiết kiệm năng lượng. D A, B, C đúng. 14 / Khi cho Ba(OH) 2 dư vào dung dịch chứa FeCl 3 , CuSO 4 , AlCl 3 thu được kết tủa.Nung kết tủa trong khơng khí đến khi có khối lượng khơng đổi, thu được chất rắn X. Trong chất rắn X gồm: A Fe 2 O 3 , CuO, BaSO 4 . B Fe 2 O 3 , CuO. C Fe 3 O 4 , CuO, BaSO 4 . D FeO, CuO, Al 2 O 3 . 15/ Hỗn hợp rắn A gồm : Ca(HCO) 3 , CaCO 3 , NaHCO 3 , Na 2 CO 3 . Nung A đến khối lượng khơng đổi được rắn B. Rắn B gồm : A CaO, Na 2 CO 3 B CaO, Na 2 O C CaCO 3 , Na 2 O D CaCO 3 , Na 2 CO 3 16/ Cho hỗn hợp Fe + Cu tác dụng với dung dịch HNO 3 , phản ứng xong, thu được dung dịch A chỉ chứa một chất tan. Chất tan đó là : A Fe(NO 3 ) 2 B Cu(NO 3 ) 2 C Fe(NO 3 ) 3 D HNO 3 17/ Cho hỗn hợp chứa 0,15 mol Cu và 0,1 mol Fe 3 O 4 vào 400 ml dung dịch HCl 2M. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch A và còn lại p gam chất rắn không tan B. Giá trị của p là : A 9,6 B 3,2 C 6,4 D 4,8 18 / Cho 2 lít dung dịch hỗn hợp FeCl 2 0,1M và BaCl 2 0,2M (dung dịch X). Điện phân dung dịch X với cường độ dòng điện là 5A đến khi hết ion kim loại bám trên catot thì thời gian điện phân là bao nhiêu ? A 7720s. B 7700s. C 7750s. D 3860s. 19 / Cho 100 ml dung dịch gồm MgCl 2 0,1M và FeCl 2 0,2M tác dụng với dung dịch AgNO 3 dư. Lượng kết tủa thu được sau khi kết thúc phản ứng là: A 17,07gam B 10,77gam C 12,7gam D 8,61gam 20 / Liên kết kim loại là liên kết sinh ra do : A Lực hút tĩnh điện giữa các ion dương và các ion âm B Các electron tự do gắn các ion dương kim loại với nhau C Dùng chung cặp electron D Do nhường electron từ nguyên tử này cho nguyên tử khác 21 / Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO 3 ) 2 , Fe(OH) 3 và FeCO 3 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là: A Fe B FeO C Fe 2 O 3 D Fe 3 O 4 22/ Có các dung dịch muối Al(NO 3 ) 3 , (NH 4 ) 2 SO 4 , NaNO 3 , NH 4 NO 3 , MgCl 2 , FeCl 2 đựng trong các lọ riêng biệt bị mất nhãn. Nếu chỉ dùng một hóa chất làm thuốc thử để nhận biết các muối trên thì chọn chất nào sau đây: A Dung dịch NaOH. B Dung dịch Ba(NO 3 ) 2 . C Dung dịch Ba(OH) 2 . D Dung dịch BaCl 2 . 23/ Hoà tan hoàn toàn a gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm vào nước thu được dung dịch X và V lít khí H 2 (ĐKTC). Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được b gam rắn, biết b lớn hơn a là 10,65. V có gía trị là: A 3,36 lít B 36,3 lít C 3,63 lít D 33,6 lít 24 / Hiện tượng xảy ra khi trộn lẫn hai dung dịch AlCl 3 và Na 2 CO 3 là : A Không có hiện tượng gì B Có khí không màu C Có khí không màu và kết tủa keo trắng D Tạo kết tủa trắng 25 / Cho dung dịch chứa 0,2 mol NaHCO 3 tác dụng với dung dịch Ba(OH) 2 dư. Sau khi kết thúc phản ứng, khối lượng kết tủa BaCO 3 thu được là : A 39,4gam B 38,9gam C 39gam D 19,7gam 26 / Cho 1,12g bột Fe và 0,24g bột Mg tác dụng với 250ml dung dịch CuSO 4 khuấy nhẹ cho đến khi dung dịch mất màu xanh. Nhận thấy khối lượng kim loại Cu sau phản ứng là 1,28g. Nồng độ mol/l của dung dịch CuSO 4 là bao nhiêu ? A 0,05M B 0,08M C 0,1M D 0,12M 27 / Hòa tan hết 4,55 gam kim loại Zn vào dung dịch HNO 3 dư thu được dung dịch X và 0,02 mol khí NO. Cô cạn X được 14,03 gam muối khan. Tìm số mol axit phản ứng ? A 0,08 mol B 0,186667 mol C 0,18 mol D 0,198 mol 28 / pH của 2 dung dịch NaCl và Na 2 CO 3 lần lượt là : A cả hai đều bằng 7 B 7 và < 7 C >7 và < 7 D 7 và > 7 29 / Cho hỗn hợp bột X gồm 3 kim loại : Fe, Cu, Ag. ðể tách nhanh Ag ra khỏi X mà không làm thay đổi khối lượng có thể dùng hóa chất nào sau đây? A Dung dịch FeCl 3 dư B Dung dịch HCl đặc C Dung dịch HNO 3 dư D Dung dịch AgNO 3 dư 30 / Cho biết hiện tượng xảy ra khi sục từ từ khí CO 2 vào dung dịch nước vôi trong cho đến dư ? A Xuất hiện kết tủa trắng, kết tủa này không tan B Không có hiện tượng gì C Ban đầu xuất hiện kết tủa trắng, sau đó tan dần thành dung dịch trong suốt D Xuất hiện kết tủa trắng rồi tan ngay ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II HÓA 12 CHUẨN - NĂM HỌC : 2008 - 2009 ¤ Đáp án của đề thi:003 1[ 1]C . 2[ 1]D . 3[ 1]D . 4[ 1]A . 5[ 1]D . 6[ 1]B . 7[ 1]D . 8[ 1]A . 9[ 1]B . 10[ 1]B . 11[ 1]D . 12[ 1]D . 13[ 1]D . 14[ 1]A . 15[ 1]A . 16[ 1]A . 17[ 1]B . 18[ 1]A . 19[ 1]B . 20[ 1]B . 21[ 1]C . 22[ 1]C . 23[ 1]A . 24[ 1]C . 25[ 1]A . 26[ 1]B . 27[ 1]C . 28[ 1]D . 29[ 1]A . 30[ 1]C . . – ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2008 - 2009 Trường THPT Trưng Vương Môn : HÓA HỌC – LỚP 12 chuẩn ( Đề thi có 30 câu, 02 trang ) Thời gian :. Xuất hiện kết tủa trắng rồi tan ngay ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II HÓA 12 CHUẨN - NĂM HỌC : 2008 - 2009 ¤ Đáp án của đề thi:003 1[ 1]C . 2[ 1]D . 3[ 1]D . 4[
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra HKII môn hóa học 12 chuẩn THPT Trưng Vương (Mã đề 003), Đề kiểm tra HKII môn hóa học 12 chuẩn THPT Trưng Vương (Mã đề 003), Đề kiểm tra HKII môn hóa học 12 chuẩn THPT Trưng Vương (Mã đề 003)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn