bai 9 Vuong quoc Cam-pu-chia va vuong quoc Lao

Rudjer Josip Boscovich
Rudjer Josip Boscovich(9726 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 23
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 40 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 17:11

Mô tả: së Gi¸o dôc & §µo t¹o B¾c K¹n Tr­êng THPT Phñ Th«ng GV: m¹c thÞ hång m«n: LÞch Sö Tr­êng THPT Phñ Th«ng Tiết 13, Bi 9 : V NG QUC CAM-PU-CHIA V VNG QUC LO Bài học hôm nay các em cần nắm được 2 vấn đề: 1. Các giai đoạn phát triển của lịch sử Cam-pu-chia và Lào. 2. Những nét tiêu biểu của văn hoá Cam-pu-chia và Lào TiÕt 13, Bài 9 : V ƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO 1. V NG QU C CAM-PU-CHIA:ƯƠ Ố Lược đồ vương quốc Campuchia I. V NG QU C CAM-PU-CHIA:ƯƠ Ố Quốc kì Campuchia 1. V NG QU C CAM-PU-CHIA: a. Các giai đoạn phát triển của lịch sử: Người Cam-pu-chia là ai? họ sống ở đâu? Tiết 13, Bi 9 : V NG QUC CAM-PU-CHIA V VNG QUC LO 1. V NG QU C CAM-PU-CHIA: a. Các giai đoạn phát triển của lịch sử: + Từ thế kỷ VI -> 802: Nước Chân Lạp Tiết 13, Bi 9 : V NG QUC CAM-PU-CHIA V VNG QUC LO Quá trình lập nước Cam-pu-chia diễn ra ntn? Giai đoạn nào Cam-pu-chia phát triển thịnh đạt nhất? biểu hiện của sự phát triển? + Từ 802 -> 1432: Thời kì Ăng co là giai đoạn phát triển thịnh đạt §Õ quèc ¡ng-co Jayavarman VII 1. V NG QU C CAM-PU-CHIA:ƯƠ Ố a. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña lÞch sö: + Tõ thÕ kû VI -> 802: N­íc Ch©n L¹p TiÕt 13, Bài 9 : V ƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO + Tõ 802 -> 1432: Thêi k× ¡ng co lµ giai ®o¹n ph¸t triÓn thÞnh ®¹t Cam-pu-chia b­íc vµo suy tho¸i khi nµo? T¹i sao? . Những nét tiêu biểu của văn hoá Cam-pu-chia và Lào TiÕt 13, Bài 9 : V ƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO 1. V NG QU C CAM-PU-CHIA: ƯƠ Ố Lược đồ vương. 802: Nước Chân Lạp Tiết 13, Bi 9 : V NG QUC CAM-PU-CHIA V VNG QUC LO Quá trình lập nước Cam-pu-chia diễn ra ntn? Giai đoạn nào Cam-pu-chia phát triển thịnh

— Xem thêm —

Xem thêm: bai 9 Vuong quoc Cam-pu-chia va vuong quoc Lao, bai 9 Vuong quoc Cam-pu-chia va vuong quoc Lao, bai 9 Vuong quoc Cam-pu-chia va vuong quoc Lao

Lên đầu trang

Tài liệu liên quan- update

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.31014704704285 s. Memory usage = 17.8 MB