bai 9 Vuong quoc Cam-pu-chia va vuong quoc Lao

Rudjer Josip Boscovich
Rudjer Josip Boscovich(11468 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 95
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 40 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 17:11

Mô tả: së Gi¸o dôc & §µo t¹o B¾c K¹n Tr­êng THPT Phñ Th«ng GV: m¹c thÞ hång m«n: LÞch Sö Tr­êng THPT Phñ Th«ng Tiết 13, Bi 9 : V NG QUC CAM-PU-CHIA V VNG QUC LO Bài học hôm nay các em cần nắm được 2 vấn đề: 1. Các giai đoạn phát triển của lịch sử Cam-pu-chia và Lào. 2. Những nét tiêu biểu của văn hoá Cam-pu-chia và Lào TiÕt 13, Bài 9 : V ƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO 1. V NG QU C CAM-PU-CHIA:ƯƠ Ố Lược đồ vương quốc Campuchia I. V NG QU C CAM-PU-CHIA:ƯƠ Ố Quốc kì Campuchia 1. V NG QU C CAM-PU-CHIA: a. Các giai đoạn phát triển của lịch sử: Người Cam-pu-chia là ai? họ sống ở đâu? Tiết 13, Bi 9 : V NG QUC CAM-PU-CHIA V VNG QUC LO 1. V NG QU C CAM-PU-CHIA: a. Các giai đoạn phát triển của lịch sử: + Từ thế kỷ VI -> 802: Nước Chân Lạp Tiết 13, Bi 9 : V NG QUC CAM-PU-CHIA V VNG QUC LO Quá trình lập nước Cam-pu-chia diễn ra ntn? Giai đoạn nào Cam-pu-chia phát triển thịnh đạt nhất? biểu hiện của sự phát triển? + Từ 802 -> 1432: Thời kì Ăng co là giai đoạn phát triển thịnh đạt §Õ quèc ¡ng-co Jayavarman VII 1. V NG QU C CAM-PU-CHIA:ƯƠ Ố a. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña lÞch sö: + Tõ thÕ kû VI -> 802: N­íc Ch©n L¹p TiÕt 13, Bài 9 : V ƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO + Tõ 802 -> 1432: Thêi k× ¡ng co lµ giai ®o¹n ph¸t triÓn thÞnh ®¹t Cam-pu-chia b­íc vµo suy tho¸i khi nµo? T¹i sao? . Những nét tiêu biểu của văn hoá Cam-pu-chia và Lào TiÕt 13, Bài 9 : V ƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO 1. V NG QU C CAM-PU-CHIA: ƯƠ Ố Lược đồ vương. 802: Nước Chân Lạp Tiết 13, Bi 9 : V NG QUC CAM-PU-CHIA V VNG QUC LO Quá trình lập nước Cam-pu-chia diễn ra ntn? Giai đoạn nào Cam-pu-chia phát triển thịnh

— Xem thêm —

Xem thêm: bai 9 Vuong quoc Cam-pu-chia va vuong quoc Lao, bai 9 Vuong quoc Cam-pu-chia va vuong quoc Lao, bai 9 Vuong quoc Cam-pu-chia va vuong quoc Lao

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-9-vuong-quoc-cam-pu-chia-va-vuong-quoc-lao

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.19910001754761 s. Memory usage = 18.53 MB