bai 9 Vuong quoc Cam-pu-chia va vuong quoc Lao

40 112 0 Gửi tin nhắn cho Rudjer Josip Boscovich
Rudjer Josip Boscovich

Rudjer Josip Boscovich

Tải lên: 11,465 tài liệu

  • Loading...
1/40 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 17:11

së Gi¸o dôc & §µo t¹o B¾c K¹n Tr­êng THPT Phñ Th«ng GV: m¹c thÞ hång m«n: LÞch Sö Tr­êng THPT Phñ Th«ng Tiết 13, Bi 9 : V NG QUC CAM-PU-CHIA V VNG QUC LO Bài học hôm nay các em cần nắm được 2 vấn đề: 1. Các giai đoạn phát triển của lịch sử Cam-pu-chia và Lào. 2. Những nét tiêu biểu của văn hoá Cam-pu-chia và Lào TiÕt 13, Bài 9 : V ƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO 1. V NG QU C CAM-PU-CHIA:ƯƠ Ố Lược đồ vương quốc Campuchia I. V NG QU C CAM-PU-CHIA:ƯƠ Ố Quốc kì Campuchia 1. V NG QU C CAM-PU-CHIA: a. Các giai đoạn phát triển của lịch sử: Người Cam-pu-chia là ai? họ sống ở đâu? Tiết 13, Bi 9 : V NG QUC CAM-PU-CHIA V VNG QUC LO 1. V NG QU C CAM-PU-CHIA: a. Các giai đoạn phát triển của lịch sử: + Từ thế kỷ VI -> 802: Nước Chân Lạp Tiết 13, Bi 9 : V NG QUC CAM-PU-CHIA V VNG QUC LO Quá trình lập nước Cam-pu-chia diễn ra ntn? Giai đoạn nào Cam-pu-chia phát triển thịnh đạt nhất? biểu hiện của sự phát triển? + Từ 802 -> 1432: Thời kì Ăng co là giai đoạn phát triển thịnh đạt §Õ quèc ¡ng-co Jayavarman VII 1. V NG QU C CAM-PU-CHIA:ƯƠ Ố a. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña lÞch sö: + Tõ thÕ kû VI -> 802: N­íc Ch©n L¹p TiÕt 13, Bài 9 : V ƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO + Tõ 802 -> 1432: Thêi k× ¡ng co lµ giai ®o¹n ph¸t triÓn thÞnh ®¹t Cam-pu-chia b­íc vµo suy tho¸i khi nµo? T¹i sao? . Những nét tiêu biểu của văn hoá Cam-pu-chia và Lào TiÕt 13, Bài 9 : V ƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO 1. V NG QU C CAM-PU-CHIA: ƯƠ Ố Lược đồ vương. 802: Nước Chân Lạp Tiết 13, Bi 9 : V NG QUC CAM-PU-CHIA V VNG QUC LO Quá trình lập nước Cam-pu-chia diễn ra ntn? Giai đoạn nào Cam-pu-chia phát triển thịnh
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 9 Vuong quoc Cam-pu-chia va vuong quoc Lao, bai 9 Vuong quoc Cam-pu-chia va vuong quoc Lao, bai 9 Vuong quoc Cam-pu-chia va vuong quoc Lao

Bình luận về tài liệu bai-9-vuong-quoc-cam-pu-chia-va-vuong-quoc-lao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP