AI ĐÃ ĐẶT TÊN CHO DÒNG SÔNG ?

André-Marie Ampère
André-Marie Ampère(11658 tài liệu)
(17 người theo dõi)
Lượt xem 56
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 15 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 17:11

Mô tả: I. GIỚI THIỆU CHUNG I. GIỚI THIỆU CHUNG 1. Tác giả: 1. Tác giả:  Những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp Những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Hoàng Phủ Ngọc Tường giúp sáng tác của Hoàng Phủ Ngọc Tường giúp em hiểu sâu hơn tác phẩm của ông ? em hiểu sâu hơn tác phẩm của ông ? I.GIỚI THIỆU CHUNG I.GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tác giả: 1.Tác giả:              !"#$%&'()*+,  !"#$%&'()*+, - ./0*12'),34  - ./0*12'),34  *0(5 *0(5 67&,, 67&,,   ),7% ),7%   8 8 9(.5:;5:,#()4#(0!<7 9(.5:;5:,#()4#(0!<7   8 8 !<==>&)&; !<==>&)&;   8 8 9'=?+#(;#@2.'),# A 9'=?+#(;#@2.'),# A .' .' B ,&C ,&C D D B EFG4)!*H I E.9.JK. L  M 4 L N= I 4JO*4 P * Q  EFG4)!*H I E.9.JK. L  M 4 L N= I 4JO*4 P * Q  )R) M GJ)4!4 L S4GJT4 I R L  I 4UV) I N4WJF) Q  L  )R) M GJ)4!4 L S4GJT4 I R L  I 4UV) I N4WJF) Q  L  4 I )4 I JX M 4 L *Y Q &J 4 I )4 I JX M 4 L *Y Q &J B ZF= P R. L .S44 M &G L JF=Z M 4 L & M R ZF= P R. L .S44 M &G L JF=Z M 4 L & M R )4 M  I F) Q =Z M  I.GIỚI THIỆU CHUNG I.GIỚI THIỆU CHUNG 1.Tác giả: 1.Tác giả: 2.Tác phẩm: ►   E,[#!;\%&D<] E,[#!;\%&D<] ►   T(D</&^ T(D</&^ ►   _)!<N(&^*^ _)!<N(&^*^ ►   T`*)!< T`*)!< ► a&^ a&^ Dòng sông thiên nhiên Dòng sông lịch sử - văn hoá - > Cảm nhận sông Hương theo chiều dài địa lý, cách kết cấu tương ứng với từng Khúc sông trong hành trình từ thượng nguồn đi tìm thành phố tình yêu. Dãy Trường Sơn Dãy Trường Sơn Núi Kim Phụng Núi Kim Phụng Ngã ba tuần Ngã ba tuần Điện Hòn Chén Điện Hòn Chén Nguyệt Biều, Nguyệt Biều, Lương Quán Lương Quán Chùa Thiên Mụ Chùa Thiên Mụ Kim Long Kim Long Cồn Hến Cồn Hến Bao Vinh Bao Vinh Bằng Lãng Bằng Lãng Vĩ dạ Vĩ dạ I.GIỚI THIỆU CHUNG: I.GIỚI THIỆU CHUNG: II. ĐỌC - HIỂU: II. ĐỌC - HIỂU: 1. Hình ảnh Sông Hương: a.Trên thượng nguồn sông Hương   bc4Nd!=eZ bc4Nd!=eZ   U9(: !=e434!\(WU!^!+WUfN7WU+g),5W U9(: !=e434!\(WU!^!+WUfN7WU+g),5W   V@N;UR"R(WU45*hW V@N;UR"R(WU45*hW   UF=G,i4&@D),'(4RW UF=G,i4&@D),'(4RW   T NjU4RW#./U6R)'(!), T NjU4RW#./U6R)'(!),     Ek*l&!k!#!),#fN7#)4R Ek*l&!k!#!),#fN7#)4R I.GIỚI THIỆU CHUNG: I.GIỚI THIỆU CHUNG: II. ĐỌC - HIỂU: II. ĐỌC - HIỂU: a.Trên thượng nguồn sông Hương K4Dm!\( K4Dm!\(   K\(*fU6A: WG=Z K\(*fU6A: WG=Z UR"R('(!<7W UR"R('(!<7W   9(U=el&]4W34']'),**G 9(U=el&]4W34']'),**G   U_@D<./.nW4!\ U_@D<./.nW4!\     Ek*l&:<C#.n34RdG Ek*l&:<C#.n34RdG Tiểu kết:To6S4,#!<=&)&;J'?7%),# .),()4#,):)#F*f&,7#Dh)'k*l&!k!#)4 R*^5,<34G=Z>N=D-;'(g; fN7!) Nd=e*$ 1. Hình ảnh Sông Hương: II. ĐỌC - HIỂU: II. ĐỌC - HIỂU: b. Sông Hương khi đến với Huế:   :Ek*l&34D@G=Z :Ek*l&34D@G=Z   !=?*@@'k*l&)4RU,*/V.@4*.5)4RW#p !=?*@@'k*l&)4RU,*/V.@4*.5)4RW#p   q@G=Z q@G=Z 8D-R7 8D-R7 h=?U?g4#=4'(#2<W h=?U?g4#=4'(#2<W Ek*l&!^rU:c!\G"('k*l&!^rpW Ek*l&!^rU:c!\G"('k*l&!^rpW 8Ek*l&'@4*. M 5S5!s 8Ek*l&'@4*. M 5S5!s U U F2.!G=ZW F2.!G=ZW U U 9e2445:($dR.4#pW 9e2445:($dR.4#pW 84'k*l&34cGD@ 84'k*l&34cGD@ idG:]5#Dtuvu#,,[ idG:]5#Dtuvu#,,[ !.'@4$% !.'@4$% 1. Hình ảnh Sông Hương: II. ĐỌC - HIỂU: II. ĐỌC - HIỂU: b. Sông Hương khi đến với Huế: wFe@G=Z#4'k*l&?#^,?V<'k wFe@G=Z#4'k*l&?#^,?V<'k *l&*@(N(x:%'k*l&34G=Z *l&*@(N(x:%'k*l&34G=Z 1. Hình ảnh Sông Hương: :Ek*l&34G=ZD@ :Ek*l&34G=ZD@ _l&!)^, _l&!)^, U U   =e(c*,*(!R) M G=?05W =e(c*,*(!R) M G=?05W Đẹp trong cảm xúc Đẹp trong cảm xúc “tự mình vui tươi hẳn lên” “tự mình vui tươi hẳn lên” Đẹp trong vóc dáng Đẹp trong vóc dáng   U+,2n*=+ U+,2n*=+ U'.WDG@!4 I 4-5W U'.WDG@!4 I 4-5W Dòng chảy sâu lắng Dòng chảy sâu lắng “điệu slow tình cảm” “điệu slow tình cảm” II. ĐỌC - HIỂU: II. ĐỌC - HIỂU: b. Sông Hương khi đến với Huế: 1. Hình ảnh Sông Hương: :Ek*l&34G=ZD@ :Ek*l&34G=ZD@   _l&!)63534-5 _l&!)63534-5   U*!/#S45!N@Ne2W U*!/#S45!N@Ne2W G=Z'?'k*l&()]'(:4)A<34N" G=Z'?'k*l&()]'(:4)A<34N" Ek*l&*'()Z4 Ek*l&*'()Z4 U U DG:4)eNr&N-!) A34,7 DG:4)eNr&N-!) A34,7 y#pW y#pW EY I *Y Q &5 M )4 Q U EY I *Y Q &5 M )4 Q U =Z L !N)4 M )4*G P gG L GW =Z L !N)4 M )4*G P gG L GW   idG34*e=e idG34*e=e   U+=e),R"R(34*0=?W U+=e),R"R(34*0=?W _l&!)52) _l&!)52) (Thượng nguồn) . a&^ Dòng sông thiên nhiên Dòng sông lịch sử - văn hoá - > Cảm nhận sông Hương theo chiều dài địa lý, cách kết cấu tương ứng với từng Khúc sông trong. 8D-R7 8D-R7 h =? U ? g4#=4'(#2<W h =? U ? g4#=4'(#2<W Ek*l&!^rU:c!G"('k*l&!^rpW

— Xem thêm —

Xem thêm: AI ĐÃ ĐẶT TÊN CHO DÒNG SÔNG ?, AI ĐÃ ĐẶT TÊN CHO DÒNG SÔNG ?, AI ĐÃ ĐẶT TÊN CHO DÒNG SÔNG ?

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu ai-da-dat-ten-cho-dong-song

Đăng ký

Generate time = 0.201664924622 s. Memory usage = 18.49 MB