DE THI TOAN 7 (co ma tran)

Amedeo Avogadro
Amedeo Avogadro(11506 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 57
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 15:11

Mô tả: Phòng giáo dục & ĐàO TạO huyện IAPA Trờng thcs HAI Bà TRƯNG Đề thi Học Kỳ I-năm học 2010 2011 Môn thi toán 7 Thời gian làm bài: 90phút I-Ma trận: Chủ đề Nhận biết Thông hiểu VD thấp VD cao Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL 1. Cac phep toan sụ hu ti 1 0,25 d 1 0,25 1 0,75 1 0,25 1 0,75 1 0,5 6 2,75 2. Ti lờ thc 1 0,25 1 0,25 3. ai lng ti lờ thuõn 1 0,25 1 1,5 1 1,5 3 3,25 4 Dõu hiờu nhõn biờt hai ng thng song song 1 0,25 1 0.25 5. Tam giac 1 0,25 1 1 1 0,25 1 1 1 0,5 5 3 6. Hinh ve + GT-KL 1 0,5 1 0.5 Tổng 3 0,75 1 0,5 3 0,75 3 3,25 2 0,5 3 3,25 2 1 17 10 II-Đề thi: A-Phần trắc nghiệm: ( 2điểm ) Trong các câu có các lựa chọn A , B , C , D , chỉ khoanh tròn vào một chữ in hoa đứng trớc câu trả lời đúng . Câu 1 . Kết quả của phép tính 3 5 5 4 là : A . 3 4 B . 25 12 C . 12 25 D . 4 3 Câu 2 . Kết quả của phép tính 3 7 : 3 2 là : A . 3 14 B . 3 5 C . 1 5 D . 3 9 Câu 3 . Từ tỉ lệ thức d c b a = có thể suy ra : A. b d c a = B . c d a b = C . c d b a = D . c b d a = Câu 4 . Nếu x = 3 thì x 2 bằng : A. 9 B. 36 C. 81 D. 18 ( Hình 1 ) c d 120 0 x Câu 5 . Để hai đờng thẳng c và d song song với nhau ( hình 1 ) thì góc x bằng : A . 30 0 B . 60 0 C . 120 0 D . 60 0 hoặc 120 0 Câu 6 . Cho ABC , biết A = 30 0 , B = 70 0 thì C có số đo là : A . 30 0 B . 70 0 C . 100 0 D . 80 0 Cõu 7.Nu y t l thun vi x theo h s t l 3 2 thỡ x t l thun vi y theo h s t l: A. 2 3 B. 2 3 C. 3 D. 2 Cõu 8 Cho ABC v MNP cú : AB = MN ; BC = NP. ABC = MNP theo trng hp cnh- gúc cnh cn cú thờm iu kin: A. ã ã BAC NMP= B. ã ã ABC MNP= C. ã ã BCA NPM= D. AC = MP. Phần II - Tự luận ( 8 điểm ): Bài 1 ( 1,5 điểm ) Thực hiện phép tính ( tính nhanh nếu có thể ) a) 15 . 5 2 - 10 . 2 5 b) (-0,3 - 3 5 ) : (-3) + 4 25 Bài 2 ( 1,5 điểm ) : Biết rằng 3 lít nớc biển chứa 105 gam muối. Hỏi 150 lít nớc biển chứa bao nhiêu gam muối ? Bài 3 ( 1,5 điểm ) : Đồ thị hàm số y = ax đi qua điểm M ( 2 ; 4 ) . Xác định hệ số a và vẽ đồ thị của hàm số đó Bài 4 ( 3 điểm ) : Cho tam giác ABC vuông tại A và AB = AC . Qua đỉnh A kẻ đờng thẳng xy sao cho xy không cắt đoạn thẳng BC . Kẻ BD và CE vuông góc với xy ( D xy , E xy ) a) Chứng minh : ã ã DAB ACE= b) Chứng minh : ABD = CAE c) Chứng minh : DE = BD + CE B i 5: Tìm x biết (0,5điểm) x 3 2x 4 5 + = Đáp án 1A ; 2 B ; 3 B ; 4 A ; 5 C ; 6 D ; 7 A ; 8B mỗi câu đúng 0,25 đ II/ phần tự luận 8 điểm Bài 1 ( 1,5 điểm ): a) ( ) 2 5 2 5 5 2 1015 5 2 10 5 2 15 === 0,75 b) (- 0,3 - 3 5 ) : ( -3) + 4 25 = - 0,9 : (-3) + 2 5 = 3 2 7 10 5 10 + = 0,75 đ Bài 2 ( 1,5 điểm ): Gọi x là số gam muối chứa trong 150 lít nớc biển 0,25đ Vì lợng nớc biển và lợng muối chứa trong nớc biển là hai đại lợng tỉ lệ thuận x y 4 O 2 C 1 1 a) ã ã DAB ACE= b) ABD = CAE c) DE = BD + CE GT KL 2 ABC , BAC = 90 0 , AB = AC BD xy , CE xy Nên theo tính chất tỉ lệ thuận ta có 3 105 150 = x x = 5250 ( g ) 1đ Vậy 150 lít nớc biển chứa 5250 gam muối 0,25đ Bài 3 ( 1 điểm ) Đồ thị hàm số y = ax đi qua điểm M ( 2 ; 4 ) 4 = 2a a = 2 0,25đ vẽ 0,75đ Bài 4 ( 3 điểm ) Hình đúng 0,5đ a) Vì ã BAC = 90 0 (gt ) nên à à 1 2 A A+ = 90 0 0,5đ mà à à 2 1 C A+ = 90 0 à à 1 1 A C+ 0,5đ b) Vì à à 1 1 A C= ( cmt ) , AB = AC (gt ) , ã ã ABD CAE= = 90 0 (gt ) 0,5đ Nên ABD = CAE ( cạnh huyền , góc nhọn ) * 0,5đ c) Ta có BD = AE và CE = AD ( do * ) nên BD + CE = EA + AD = DE 0,5đ Bài 5: 0,5 điểm LƯU ý : học sinh có thể giải nhiều cách khác , nếu đúng cho điểm tối đa M . huyện IAPA Trờng thcs HAI Bà TRƯNG Đề thi Học Kỳ I-năm học 2010 2011 Môn thi toán 7 Thời gian làm bài: 90phút I -Ma trận: Chủ đề Nhận biết Thông hiểu VD. cao Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL 1. Cac phep toan sụ hu ti 1 0,25 d 1 0,25 1 0 ,75 1 0,25 1 0 ,75 1 0,5 6 2 ,75 2. Ti lờ thc 1 0,25 1 0,25 3. ai lng ti lờ

— Xem thêm —

Xem thêm: DE THI TOAN 7 (co ma tran), DE THI TOAN 7 (co ma tran), DE THI TOAN 7 (co ma tran)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-thi-toan-7-co-ma-tran

Đăng ký

Generate time = 0.16342496871948 s. Memory usage = 18.57 MB