DE THI TOAN 7 (co ma tran)

3 72 0
Amedeo Avogadro

Amedeo Avogadro

Tải lên: 11,505 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 15:11

Phòng giáo dục & ĐàO TạO huyện IAPA Trờng thcs HAI Bà TRƯNG Đề thi Học Kỳ I-năm học 2010 2011 Môn thi toán 7 Thời gian làm bài: 90phút I-Ma trận: Chủ đề Nhận biết Thông hiểu VD thấp VD cao Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL 1. Cac phep toan sụ hu ti 1 0,25 d 1 0,25 1 0,75 1 0,25 1 0,75 1 0,5 6 2,75 2. Ti lờ thc 1 0,25 1 0,25 3. ai lng ti lờ thuõn 1 0,25 1 1,5 1 1,5 3 3,25 4 Dõu hiờu nhõn biờt hai ng thng song song 1 0,25 1 0.25 5. Tam giac 1 0,25 1 1 1 0,25 1 1 1 0,5 5 3 6. Hinh ve + GT-KL 1 0,5 1 0.5 Tổng 3 0,75 1 0,5 3 0,75 3 3,25 2 0,5 3 3,25 2 1 17 10 II-Đề thi: A-Phần trắc nghiệm: ( 2điểm ) Trong các câu có các lựa chọn A , B , C , D , chỉ khoanh tròn vào một chữ in hoa đứng trớc câu trả lời đúng . Câu 1 . Kết quả của phép tính 3 5 5 4 là : A . 3 4 B . 25 12 C . 12 25 D . 4 3 Câu 2 . Kết quả của phép tính 3 7 : 3 2 là : A . 3 14 B . 3 5 C . 1 5 D . 3 9 Câu 3 . Từ tỉ lệ thức d c b a = có thể suy ra : A. b d c a = B . c d a b = C . c d b a = D . c b d a = Câu 4 . Nếu x = 3 thì x 2 bằng : A. 9 B. 36 C. 81 D. 18 ( Hình 1 ) c d 120 0 x Câu 5 . Để hai đờng thẳng c và d song song với nhau ( hình 1 ) thì góc x bằng : A . 30 0 B . 60 0 C . 120 0 D . 60 0 hoặc 120 0 Câu 6 . Cho ABC , biết A = 30 0 , B = 70 0 thì C có số đo là : A . 30 0 B . 70 0 C . 100 0 D . 80 0 Cõu 7.Nu y t l thun vi x theo h s t l 3 2 thỡ x t l thun vi y theo h s t l: A. 2 3 B. 2 3 C. 3 D. 2 Cõu 8 Cho ABC v MNP cú : AB = MN ; BC = NP. ABC = MNP theo trng hp cnh- gúc cnh cn cú thờm iu kin: A. ã ã BAC NMP= B. ã ã ABC MNP= C. ã ã BCA NPM= D. AC = MP. Phần II - Tự luận ( 8 điểm ): Bài 1 ( 1,5 điểm ) Thực hiện phép tính ( tính nhanh nếu có thể ) a) 15 . 5 2 - 10 . 2 5 b) (-0,3 - 3 5 ) : (-3) + 4 25 Bài 2 ( 1,5 điểm ) : Biết rằng 3 lít nớc biển chứa 105 gam muối. Hỏi 150 lít nớc biển chứa bao nhiêu gam muối ? Bài 3 ( 1,5 điểm ) : Đồ thị hàm số y = ax đi qua điểm M ( 2 ; 4 ) . Xác định hệ số a và vẽ đồ thị của hàm số đó Bài 4 ( 3 điểm ) : Cho tam giác ABC vuông tại A và AB = AC . Qua đỉnh A kẻ đờng thẳng xy sao cho xy không cắt đoạn thẳng BC . Kẻ BD và CE vuông góc với xy ( D xy , E xy ) a) Chứng minh : ã ã DAB ACE= b) Chứng minh : ABD = CAE c) Chứng minh : DE = BD + CE B i 5: Tìm x biết (0,5điểm) x 3 2x 4 5 + = Đáp án 1A ; 2 B ; 3 B ; 4 A ; 5 C ; 6 D ; 7 A ; 8B mỗi câu đúng 0,25 đ II/ phần tự luận 8 điểm Bài 1 ( 1,5 điểm ): a) ( ) 2 5 2 5 5 2 1015 5 2 10 5 2 15 === 0,75 b) (- 0,3 - 3 5 ) : ( -3) + 4 25 = - 0,9 : (-3) + 2 5 = 3 2 7 10 5 10 + = 0,75 đ Bài 2 ( 1,5 điểm ): Gọi x là số gam muối chứa trong 150 lít nớc biển 0,25đ Vì lợng nớc biển và lợng muối chứa trong nớc biển là hai đại lợng tỉ lệ thuận x y 4 O 2 C 1 1 a) ã ã DAB ACE= b) ABD = CAE c) DE = BD + CE GT KL 2 ABC , BAC = 90 0 , AB = AC BD xy , CE xy Nên theo tính chất tỉ lệ thuận ta có 3 105 150 = x x = 5250 ( g ) 1đ Vậy 150 lít nớc biển chứa 5250 gam muối 0,25đ Bài 3 ( 1 điểm ) Đồ thị hàm số y = ax đi qua điểm M ( 2 ; 4 ) 4 = 2a a = 2 0,25đ vẽ 0,75đ Bài 4 ( 3 điểm ) Hình đúng 0,5đ a) Vì ã BAC = 90 0 (gt ) nên à à 1 2 A A+ = 90 0 0,5đ mà à à 2 1 C A+ = 90 0 à à 1 1 A C+ 0,5đ b) Vì à à 1 1 A C= ( cmt ) , AB = AC (gt ) , ã ã ABD CAE= = 90 0 (gt ) 0,5đ Nên ABD = CAE ( cạnh huyền , góc nhọn ) * 0,5đ c) Ta có BD = AE và CE = AD ( do * ) nên BD + CE = EA + AD = DE 0,5đ Bài 5: 0,5 điểm LƯU ý : học sinh có thể giải nhiều cách khác , nếu đúng cho điểm tối đa M . huyện IAPA Trờng thcs HAI Bà TRƯNG Đề thi Học Kỳ I-năm học 2010 2011 Môn thi toán 7 Thời gian làm bài: 90phút I -Ma trận: Chủ đề Nhận biết Thông hiểu VD. cao Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL 1. Cac phep toan sụ hu ti 1 0,25 d 1 0,25 1 0 ,75 1 0,25 1 0 ,75 1 0,5 6 2 ,75 2. Ti lờ thc 1 0,25 1 0,25 3. ai lng ti lờ
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI TOAN 7 (co ma tran), DE THI TOAN 7 (co ma tran), DE THI TOAN 7 (co ma tran)

Bình luận về tài liệu de-thi-toan-7-co-ma-tran

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP