Bài 28: Chu kì tế bào và các hình thức phân bào

tailieuhay_3089
tailieuhay_3089(14657 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 195
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 9 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 14:15

Mô tả: tr tr − − êng êng thpt thpt b b ¸ ¸ n n c c « « ng ng ®« ®« ng ng h h − − ng ng Môn Môn : : sinh sinh h h ä ä c c Gi Gi á á o o viên viên : : Nguy Nguy Ôn Ôn H H ¶ ¶ i i Tr Tr − − êng êng I. SƠ LƯỢC VỀ CHU KÌ TẾ BÀO 1. Khái niệmvề chukìt ế bào B B À À I 28. CHU K I 28. CHU K Ỳ Ỳ T T Ế Ế B B À À O O V V À À C C Á Á C HÌNH TH C HÌNH TH Ứ Ứ C PHÂN B C PHÂN B À À O O Chu kì tế bàolàgì? I. SƠ LƯỢC VỀ CHU KÌ TẾ BÀO 1. Khái niệmvề chukìtế bào B B À À I 28. CHU K I 28. CHU K Ỳ Ỳ T T Ế Ế B B À À O O V V À À C C Á Á C HÌNH TH C HÌNH TH Ứ Ứ C PHÂN B C PHÂN B À À O O -Làkhoảng thờigiangiữahailần nguyên phân liên tiếp, được tính từ khi tế bào hình thành ngay sau lần nguyên phân thứ nhất đến khi kết thúc lần nguyên phân thứ hai. -Thờigiancủa chu kì tế bào tuỳ thuộctừng loạitế bào và từng loài. Vì dụ: - Chu kì củatế bào ở giai đoạnsớmcủa phôi chỉ 15 – 20 phút. -Tế bào ruộtmột ngày phân bào 2 lần. -Tế bào thầnkinh, tế bào sợicơ vân thì không phân chia. ?Chu kì tế bào diễn ra qua các quá trình nào? Qua các quá trình ? Một chu kì tế bào gồmmấythờikì? Gồm kì trung gian và nguyên phân Sinh trưởng Phân chia nhân Phân chia TBC, mà kết thúc là sự phân chia TB 2. Kì trung gian ? ? K K ì ì trung trung gian gian g g ồ ồ m m nh nh ữ ữ ng ng pha pha n n à à o o ? ? C C á á c c pha pha Pha Pha G G 1 1 Pha Pha S S Pha Pha G G 2 2 Đ Đ ặ ặ c c đi đi ể ể m m C C Á Á C PHA C C PHA C Ủ Ủ A KÌ TRUNG GIAN A KÌ TRUNG GIAN C C á á c c pha pha Pha Pha G G 1 1 Pha Pha S S Pha Pha G G 2 2 Đ Đ ặ ặ c c đi đi ể ể m m - - T T ế ế b b à à o o ch ch ấ ấ t t gia gia tăng tăng . . - - H H ì ì nh nh th th à à nh nh thêm thêm c c á á c c b b à à o o quan quan . . - - Phân Phân ho ho á á v v ề ề c c ấ ấ u u tr tr ú ú c c v v à à ch ch ứ ứ c c năng năng t t ế ế b b à à o o . . - - Chu Chu ẩ ẩ n n b b ị ị ti ti ề ề n n ch ch ấ ấ t t t t ạ ạ o o đi đi ề ề u u ki ki ệ ệ n n đ đ ể ể t t ổ ổ ng ng h h ợ ợ p p AND. AND. - - V V à à o o cu cu ố ố i i pha pha G G 1 1 t t ế ế b b à à o o ph ph ả ả i i vư vư ợ ợ t t qua qua đi đi ể ể m m ki ki ể ể m m so so á á t t (R) (R) m m ớ ớ i i ti ti ế ế p p t t ụ ụ c c đi đi v v à à o o pha pha S. S. - - Sao Sao ch ch é é p p AND, AND, nhân nhân đôi đôi NST (NST NST (NST t t ừ ừ th th ể ể đơn đơn chuy chuy ể ể n n sang sang th th ể ể k k é é p p ). ). - - Trung Trung t t ử ử nhân nhân đôi đôi h h ì ì nh nh th th à à nh nh thoi thoi phân phân b b à à o o . . - - T T ổ ổ ng ng h h ợ ợ p p nhi nhi ề ề u u h h ợ ợ p p ch ch ấ ấ t t cao cao phân phân t t ử ử , , h h ợ ợ p p ch ch ấ ấ t t gi gi ầ ầ u u nnăng nnăng lư lư ợ ợ ng ng . . - - Ti Ti ế ế p p t t ụ ụ c c t t ổ ổ ng ng h h ợ ợ p p Prôtêin Prôtêin . . - - NST NST ở ở d d ạ ạ ng ng k k é é p p . . C C Á Á C PHA C C PHA C Ủ Ủ A KÌ TRUNG GIAN A KÌ TRUNG GIAN ? ? T T ạ ạ i i sao sao t t ế ế b b à à o o khi khi tăng tăng trư trư ở ở ng ng đ đ ế ế n n m m ộ ộ t t m m ứ ứ c c nh nh ấ ấ t t đ đ ị ị nh nh th th ì ì l l ạ ạ i i phân phân chia chia ? ? - - Khi Khi t t ế ế b b à à o o tăng tăng trư trư ở ở ng ng đ đ ế ế n n m m ộ ộ t t m m ứ ứ c c đ đ ộ ộ nh nh ấ ấ t t đ đ ị ị nh nh , , nhân nhân không không c c ó ó kh kh ả ả năng năng đi đi ề ề u u ho ho à à c c á á c c qu qu á á tr tr ì ì nh nh x x ả ả y y ra ra trong trong t t ế ế b b à à o o do do đ đ ó ó ph ph á á v v ỡ ỡ t t ỉ ỉ l l ệ ệ gi gi ữ ữ a a nhân nhân v v à à t t ế ế b b à à o o ch ch ấ ấ t t ⇒ ⇒ S S ự ự tăng tăng trư trư ở ở ng ng t t ế ế b b à à o o t t ớ ớ i i m m ộ ộ t t gi gi ớ ớ i i h h ạ ạ n n l l à à nhân nhân t t ố ố t t ạ ạ o o nên nên tr tr ạ ạ ng ng th th á á i i không không ổ ổ n n đ đ ị ị nh nh t t ừ ừ đ đ ó ó k k í í ch ch th th í í ch ch c c á á c c cơ cơ ch ch ế ế kh kh ở ở i i đ đ ộ ộ ng ng s s ự ự phân phân b b à à o o . . V V ì ì : : . Chu kì tế bàolàgì? I. SƠ LƯỢC VỀ CHU KÌ TẾ BÀO 1. Khái niệmvề chuk tế bào B B À À I 28. CHU K I 28. CHU K Ỳ Ỳ T T Ế Ế B B À À O O V V À À C C Á Á C HÌNH. phút. -Tế bào ruộtmột ngày phân bào 2 lần. -Tế bào thầnkinh, tế bào sợicơ vân thì không phân chia. ?Chu kì tế bào diễn ra qua các quá trình nào? Qua các quá

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 28: Chu kì tế bào và các hình thức phân bào, Bài 28: Chu kì tế bào và các hình thức phân bào, Bài 28: Chu kì tế bào và các hình thức phân bào

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-28-chu-ki-te-bao-va-cac-hinh-thuc-phan-bao

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.210727930069 s. Memory usage = 18.46 MB