Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường

3 2,909 12
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 13:11

. THẮNG TRƯỜNG TH SỐ 2 TRÌ QUANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Trì Quang, ngày 18 tháng 10 năm 2010 QUY TẮC Ứng xử văn hóa. nghe đọc, tiếp nhận văn bản, thông tin đảm bảo thái độ bình tĩnh, điềm đạm, không cau có, cáu gắt, phản ứng tiêu cực. Ứng xử khi chỉnh sửa văn bản do người
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường, Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường, Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn