10-11 Đề cương SKKN Thu

7 53 0 Gửi tin nhắn cho Fritjof Capra
Fritjof Capra

Fritjof Capra

Tải lên: 11,588 tài liệu

  • Loading...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 10:11

Sheet1 Page 1 ?? C??NG SÁNG KI?N KINH NGHI?M Tên ?? tài: Giáo d?c k? n?ng s?ng qua môn h?c Ti?ng Anh I.Lý do ch?n ?? tài: ??i v?i s? phát tri?n chung c?a toàn xã h?i thì Ti?ng Anh là công c? hoà nh?p v?i c?ng ??ng qu?c t? và khu v?c Nh?m nâng cao s? ham thích và ?am mê môn h?c m?i này Bên c?nh ?ó vi?c t?ng c??ng k? n?ng s?ng qua môn h?c là m?t ?i?u r?t c?n thi?t. II. ??i t??ng nghiên c?u: Trang b? cho h?c sinh m?t s? ki?n th?c III. Gi? thuy?t khoa h?c: L?a tu?i h?c sinh ti?u h?c là l?a tu?i ?ag hình thành nh?ng giá tr? nhân cách IV. Nhi?m v? và ph?m vi nghiên c?u: Nhi?m v? nghiên c?u: Quan ni?m v? k? n?ng s?ng. Phân lo?i k? n?ng s?ng. T?m quan tr?ng c?a vi?c giáo d?c k? n?ng s?ng cho h?c sinh ti?u h?c. Giáo d?c k? n?ng s?ng trong môn h?c Ti?ng Anh ti?u h?c. Ph?m vi nghiên c?u: Giáo d?c k? n?ng s?ng trong môn h?c Ti?ng Anh l?p 3 (Let’s go 1A). V. Ph??ng pháp nghiên c?u: ?? gi?i quy?t nh?ng nhi?m v? c?a ?? tài Các ph??ng pháp nghiên c?u lý thuy?t: Tôi ??c các sách báo Ph??ng pháp t?ng k?t kinh nghi?m trong quá trình gi?ng d?y và h?c Ti?ng Anh. Ph??ng pháp nghiên c?u s?n ph?m ho?t ??ng trên c? s? thóng kê Ngoài ra B. N?I DUNG NGHIÊN C?U Ch??ng I: C? s? lý lu?n. I.Quan niêm v? k? n?ng s?ng. II.Phân lo?i k? n?ng s?ng. III.T?m quan tr?ng c?a vi?c giáo d?c k? n?ng s?ng cho h?c sinh ti?u h?c. Ch??ng II: Giáo d?c k? n?ng s?ng trong môn h?c Ti?ng Anh ti?u h?c I.Kh? n?ng giáo d?c k? n?ng s?ng trong môn h?c Ti?ng Anh II.M?c tiêu giáo d?c k? n?ng sóng trong môn h?c Ti?ng Anh. III. N?i dung và ??a ch? giáo d?c k? n?ng s?ng trong môn h?c Ti?ng Anh L?p 3 (Let’s go 1A) IV.M?t s? bài so?n minh h?a. V. Kh? n?ng ti?p thu k? n?ng s?ng c?a t?ng h?c sinh. C. K?T LU?N D. PH? L?C E. TÀI LI?U THAM KH?O D.K? HO?CH NGHIÊN C?U Sheet1 Page 2 ti?p c?n công ngh? thông tin tôi không dám nói t?i vi?c nâng cao ch?t l??ng b?i l? Ti?ng Anh là m?t môn h?c khó. ??i v?i h?c sinh ti?u h?c giá tr? giàu ??c m? tôi s? d?ng các ph??ng pháp nghiên c?u sau: báo cáo liên quan ??n ?? tài phân tích các bài ki?m tra ??nh k? nh?m nghiên c?u kh? n?ng ti?p thu k? n?ng s?ng c?a t?ng h?c sinh. tôi còn s? d?ng các ph??ng pháp quan sát Sheet1 Page 3 khoa h?c k? thu?t và các n?n v?n hoá khác nhau. Vì v?y vi?c hi?u và thông th?o ti?ng m? ?? ?ã là m?t v?n ?? gây ?au ??u thái ?? và k? n?ng phù h?p thông qua môn h?c Tiengs Anh. ham hi?u bi?t sau ?ó phân tích trò chuy?n ?? n?m v?ng tâm sinh lý l?a tu?i và mong mu?n c?a các em trong quá trình h?c t?p và hình thành k? n?ng s?ng. Sheet1 Page 4 vi?c h?c Ti?ng Anh trong tr??ng ti?u h?c là r?t c?n thi?t. Tuy nhiên hu?ng gì nói ??n vi?c h?c ngo?i ng? càng khó kh?n h?n g?p b?i; song không ph?i vì th? mà chúng ta d?y qua loa thích tìm tòi t?ng h?p trò chuy?n ?? n?m v?ng tâm sinh lý l?a tu?i và mong mu?n c?a các em trong quá trình h?c t?p và hình thành k? n?ng s?ng. Sheet1 Page 5 v?i h?c sinh vung núi nh? xã ??i H?ng thu?c huy?n ??i L?c thì vi?c ti?p c?n b? môn Ti?ng Anh còn m?i m? và b? coi nh?. h?c sinh h?c cho vui m?t cách vô b? ???c. khám phasong còn thi?u hi?u bi?t sâu s?c v? xã h?i h? th?ng hoá… các tri th?c ?ã ??c ?? làm sáng t? nh?ng khái ni?m công c? c?a ?? tài. Sheet1 Page 6 v?i h?c sinh vung núi nh? xã ??i H?ng thu?c huy?n ??i L?c thì vi?c ti?p c?n b? môn Ti?ng Anh còn m?i m? và b? coi nh?. thi?u kinh nhi?m s?ng d? b? lôi kéo kích ??ng…Do v?y vi?c giáo d?c k? n?ng s?ng là ?i?u r?t càn thi?t. Sheet1 Page 7 . nghiên c?u kh? n?ng ti?p thu k? n?ng s?ng c?a t?ng h?c sinh. tôi còn s? d?ng các ph??ng pháp quan sát Sheet1 Page 3 khoa h?c k? thu? t và các n?n v?n hoá. c?u: ?? gi?i quy?t nh?ng nhi?m v? c?a ?? tài Các ph??ng pháp nghiên c?u lý thuy?t: Tôi ??c các sách báo Ph??ng pháp t?ng k?t kinh nghi?m trong quá trình
- Xem thêm -

Xem thêm: 10-11 Đề cương SKKN Thu, 10-11 Đề cương SKKN Thu, 10-11 Đề cương SKKN Thu

Bình luận về tài liệu 10-11-de-cuong-skkn-thu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP