bo de thi toan6

15 55 0
Laurene Powell Jobs

Laurene Powell Jobs

Tải lên: 11,691 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/15 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 08:11

Phòng giáo dục thái thụy đ ề k i ể m t r a c u ố i n ă m h ọ c 2 0 0 5 2 0 0 6 M ô n t o á n l ớ p 6 ( T h ờ i g i a n l à m b à i 9 0 p h ú t ) A- Phần trắc nghiệm ( 2 điểm) Chọn ý đúng trong các câu sau: Câu 1: Cho: 10 6 5 m = giá trị của m là : a. 3 ; b. -3 ; c. 6 ; d. -6 Câu 2: Hỗn số: 5 1 24 đợc viết dới dạng phân số là: a) 5 120 ; b) 5 121 ; c) 5 24 ; d) 5 25 Câu 3: Cho hai phân số: 11 6 và 11 5 khi đó: a. 11 6 > 11 5 ; c. 11 6 < 11 5 b. 11 6 = 11 5 ; d. Không so sánh đợc Câu 4: Cho 3 tia chung gốc 0x , 0y, 0z sao cho: x0y + y0z = x0z. Vậy: a. 0x nằm giữa 0y và 0z ; b. 0y nằm giữa 0x và 0z c. 0z nằm giữa 0y và 0x ; d. Không có tia nào nằm giữa tia nào. b. tự luận: (8 điểm) Bài 1: (2 điểm) Tính: a. 9 4 2 9 7 . 7 4 9 2 7 4 + + ; b. (-23) + (-36) + 57 + (-29) . 2 Bài 2: (2 điểm) Tìm x biết: a. ( ) 3 1 2x 3 2 x 2 1 =+ ; b. x 25% = + 3 1 4 3 2 1 11 6 Bài 3: (3 điểm ) Cho 2 tia 0y và 0z nằm cùng trên một nửa mặt phẳng với bờ là tia 0x sao cho: x0y = 50 0 ; x0z = 140 0 a. Tính y0z b. Vẽ tia 0m và 0n lần lợt là phân giác của các góc x0y và z0y. Tính m0n và tìm vị trí tia 0y so với tia Ox và Oz để tia Oy là tia phân giác của m0n Bài 4: (1 đ) Cho số: A = 155 *710* 4*16 . Chứng minh rằng nếu thay các dấu (*) bằng 1 trong 3 chữ số khác nhau: 1 ; 2 hoặc 3 một cách tuỳ ý thì A 396 Đề thi khảo sát chất lợng giữa kì II năm học 2008 2009 Môn: Toán 6 (Thời gian làm bài 70 phút ) I. Trắc nghiệm: Chọn chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng. Câu 1: Biết 9 15 27 = x số x bằng ? A. 5 B. 135 C. 45 D. 45 Câu 2: Tổng của 2 5 6 7 + bằng: A. 3 4 B. 3 4 C. 8 2 D. 3 11 Câu 3: Phân số 23 11 nhỏ hơn phân số. A. 2 1 B. 2009 2008 C. 3 1 D. 1313 1111 Câu 4: Tia ox là tia phân giác của toy khi: A. xoy = xot B. tox + xoy = toy C. tox + xoy = toy và xoy = xot D. xot = xoy = 2 toy II. Tự luận Bài 1: Rút gọn phân số a) 14.33 21.7.4 b) 18 2.96.9 Bài 2: Thực hiện phép tính a) 10 3 . 11 6 5 2 . 11 4 + b) + + 22 12 11 2 . 2 7 4 3 Bài 3: Tìm x biết. a) 45 : (3x - 4) = 3 2 b) 6 1 . 5 7 5 4 =+ x Bài 4: Cho xoy = 110 0 vẽ tia OZ nằm giữa 2 tia Ox, Oy sao cho xOz = 28 0 . Gọi tia Ot là tia phân giác của góc yOz. Tính góc xOt. Bài 5: Tính C = 49.47 3 . 9.7 3 7.5 3 5.3 3 ++++ Đề thi Khảo sát giữa kì II Môn: Toán 6 Thời gian làm bài 70 phút A. Trắc nghiệm ( 2 điểm) Chọn ý đúng trong các bài sau: Câu 1: Cho 5 m = 10 6 giá trị của m là a. 3 b. -3 c. 6 d. -6 Câu 2: Kết quả của phép tính 16 2.85.8 là: a. -3 b. 2 3 c. 5 d. 2 3 Câu 3: Tập hợp bội của 4 là A = { } 16;12;8;4;0 B = { } 24;20;16;12;8;4;0;4;8;12 C= { } .20;16;12;8;4;0;4;8 . Câu 4: Cho 3 tia chung gốc Ox, Oy, Oz sao cho xOy + yOz = xOz vậy a. Ox nằm giữa Oy và Oz b. Oy nằm giữa Ox và Oz c. Oz nằm giữa Ox và Oy d. Không có tia nào nằm giữa 2 tia nào. B. Tự luận ( 8 điểm) Bài 1 ( 3,5 điểm) 1. Tính giá trị biểu thức 465 + [ ] )465()38( + - [ ] )42(12 2. Tìm các số nguyên x,y,z biết 8 4 = 10 x = y 7 = 24 z 3. Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số 90 15 ; 600 120 ; 150 75 Bài 2 ( 3,5 điểm) Cho 2 tia Oy và Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ là tia Ox sao cho xOy = 50 0 ; xOz = 140 0 a. Tính yOz b. Vẽ tia Om và On lần lợt là phân giác của các góc xOy và zOy. Tính mOn Bài 3 ( 1 điểm) Cho a, b là 2 số nguyên không là bội của 3 nhng có cùng số d khi chia cho 3. Chứng tỏ rằng ( ab - 1) 3 Đề toán 6: Kì II I. Trắc nghiệm (3đ) Bài1: Chọn câu trả lời đúng 1) Cho 10 6 5 = . Số thích hợp điền vào chỗ trống ( .) là: A: -6; B: -3; C: 3; 2) Cho biểu thức 2.8 2.86.8 kết quả rút gọn biểu thức là: A: 48; B: -14; C: 2 3) Cho các phân số 18 4 ; 36 12 ; 24 10 ; 9 2 ; 9 4 ; 12 5 ; Phân số lớn nhất trong các phân số đó là: A: ; 12 5 B: 9 2 ; C: 36 12 ; 4) 4 1 8 3 + bằng A: 9 7 ; B: 4 3 ; C: 12 4 ; D: 8 5 ; 5) 3 2 của 18 bằng: A:18; B: 12; C: 6; D: 24; 6) 2: 7 4 bằng A: 7 2 ; B: 7 8 ; C: 8 7 ; D: 14 4 ; Bài 2: (2đ) 1) Tính 7 4 2 9 7 7 4 9 2 7 4 + + ; 2) Tìm x biết x-25%x= + 3 1 4 3 2 1 11 6 Bài 3 (2đ) Lớp 6A có 48 học sinh. Số học sinh giỏi =18,75% số học sinh của lớp. Số học sinh khá = 300% số học sinh giỏi. Còm lại là học sinh trung bình. Tính số học sinh mỗi loại. Bài 4 : (2,5đ) Cho góc xOy =80 0 . Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy sao cho góc xOz=60 0 . Vẽ tia phân giác On của góc xOz. 1) Tính góc yOz . 2) Vì sao Oz là phân giác của góc yOn. Bài 5: (0,5đ) Tính 2006.2005 1 . 4.3 1 3.2 1 2.1 1 ++++= A Phòng Giáo dục - đào tạo Thái Thụy Đề kiểm tra chất lợng cuối năm Môn : toán 6 năm học 2005 - 2006 (Thời gian làm bài 120 phút - Không kể thời gian giao đề ) Bài 1: (3 điểm) . Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau đây. 1. Cho x = 2 1 + 3 2 . Hỏi giá trị của x là số nào trong các số sau : A. 3 1 B. 5 1 C. 6 1 D. 6 1 2. Cho y 5 = 28 20 . Hỏi giá trị của y là số nào trong các số sau : A. - 6 B. - 7 C. 6 D. 7 3.Kết quả rút gọn của biểu thức 54 54.354 là : A. 51 B. - 3 C. - 2 D. - 162 4. Cho các phân số 12 5 ; 9 4 ; 36 12 ; 18 4 . Phân số lớn nhất trong các phân số đó là : A. 12 5 B. 9 4 C. 36 12 D. 18 4 5. Giá trị của x trong biểu thức 1 x = 0 là : A. -1 B. 1 C. 1 và -1 6. Hai góc có tổng số đo bằng 180 0 và có chung một cạnh đợc gọi là : A. Hai góc bù nhau B. Hai góc kề nhau C. Hai góc phụ nhau D. Hai góc kề bù Bài 2 : ( 2 điểm) 1. Tìm a biết 7 4 a + 0,125 = 8 9 ; 2. Tìm phân số n m bằng phân số 27 18 , biết rằng ƯCLN (m,n ) = 13 Bài 3 : ( 1,5 điểm) Tuấn có 21 quyển vở. Tuấn cho bạn Trung 7 3 số vở của mình. Hỏi : a. Trung đợc Tuấn cho bao nhiêu quyển vở ? b. Tuấn còn lại bao nhiêu quyển vở ? Bài 4 : (2,5 điểm) Cho hai tia Oy và Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox . Biết xOy = 30 0 , xOz = 120 0 . a. Tính số đo góc yOz ? b. Vẽ tia phân giác Om của góc xOy, tia phân giác On của góc xOz. Tính số đo góc mOn ? Bài 5 : (1 điểm) Tìm 3 số nguyên dơng sao cho tổng các số nghịch đảo của chúng bằng 1 Phòng GD - ĐT Thái Thụy ---***--- đề kiểm tra cuối năm Môn Toán 6 .@ . A: trắc nghiệm (3 điểm ) 1) Tập hợp các bội của số nguyên 4 là : A: { -16 ; -12; -8 ; -4; 0} C : {0; 4; 8 ; 12 ; 16;} B : {0; 4; 8 ; 12 ; 16} D : {; 0; 4; 8 ; 12 ; } 2) Tập hợp các ớc số của số nguyên 4 là A : {0 ; 1 ; 2 ; 4} C: {-4 ; -2; -1 ; 1 ; 2 ; 4} B : {1 ; 2 ; 4} D : {-4 ; -2; -1; 0 ; 1 ; 2 ; 4} 3) Cho A = (-5) 3 giá trị của A là : a) 15 b) -15 c) 125 d) -125 4) Cho phân số 9 49 - viết dới dạng hỗn số ta đợc : a) 9 4 5 b) 9 4 5 c) 9 4 5 d) 9 4 5 5) Cho hình vẽ : A: Tia Ox là tia nằm giữa hai tia Oy và Oz B: Tia Oy là tia nằm giữa hai tia Ox và Oz C: Tia Oz là tia nằm giữa hai tia Oy và Ox D: Không có tia nào nằm giữa hai tia còn lại 6) Biết và A : Tia OA là tia nằm giữa hai tia OB và OC B : Tia OB là tia nằm giữa hai tia OA và OC C : Tia OC là tia nằm giữa hai tia OB và OA D : Tia OA là tia phân giác của góc COB B : Tự luận ( 7 điểm ) Câu 1 ( 2 điểm ) a) Tính : ) 7 1 2 7 2 (:) 2 1 3 4 1 ( b) Tìm x biết : (x-13)- 14 = (3 x) 14 Câu 2 ( 2 điểm ) Một lớp học có 45 học sinh bao gồm 3 loại Giỏi , Khá , TB . Số học sinh TB chiếm 15 7 số học sinh cả lớp . Số học sinh khá bằng 8 5 số học sinh còn lại . Tính số học sinh giỏi của lớp . Câu 3 ( 2 điểm ) Cho góc bẹt xOy ; vẽ tia Oz sao cho 0 60 = yOx . Vẽ tia Ot là phân giác của góc xOy a) Tính số đo góc tOy b) Tia Oz có là phân giác của góc xOt không ? Câu 4 ( 1 điểm ) Tìm số nguyên n sao cho 3n + 2 chia hết cho n-1 Đề thi cuối năm môn Toán 6 A- trắc nghiệm: Bài 1 : ( 2 điểm ) Mỗi bài tập dới đây có kèm theo câu trả lời A ,B ,C , D . Em hãy chon câu trả lời đúng: 1. Giá trị của biểu thức (x-5)(x+12) với x=-7 là : A:55 C:-55 B:-60 D:60 2. Kết quả rút gọn của : 30 12 3 1 1 15 12 + bằng: A: 15 2 B: 12 2 C: 3 7 D: 15 14 B_Bài tập tự luận: Bài 2: Tính giá trị của biểu thức: a) A = 3 2 5 6 . 3 1 5 4 . 3 1 ++ b) B= 57 40 19 4 . 12 7 19 4 . 6 5 + c) C= 7 1 13 1 . 14 1 26 9 . 7 3 Bài 3 ( 1.5 điểm): Tìm x biết : a) 20 4 1 9 4 1 2 = x b) x: 5 3 = 3 2 Bài 4 ( 3 điểm) a) Vẽ tam giác ABC biết Â= 0 60 ; AB= 2cm; AC= 4cm b) Gọi D là một điểm thuộc đoạn AC ; Biết CD=3cm. Tính AD c) Biết góc ABD = 0 30 . Tính góc CBD Đề học sinh giỏi toán 6 (120 Phút) Bài 1 : tính giá trị của biểu thức sau: 1. 1+2- 3- 4+5+ 6- 7- 8+ .+2001+ 2002 - 2003 - 2004 +2005 +2006 2. 2005320 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 +++++ Bài 2 : a) chứng minh rằng số 2005 2 +2 2005 nguyên tố cùng nhau với số 2005 b) Tìm n N sao cho : (4n -5 ) chia hết cho 13 bài 3: chứng minh rằng tồn tại số có dạng : 20052005 .200500 0 chia hết cho 2006 Bài 4: Cho 5 điểm A, M,D,C,B trên cùng một đờng thẳng theo thứ tự sao cho : AB=12cm; AC= 2 1 AB; AD= 2 1 AC ; AM = 2 1 AD 1. Tính độ dài đoạn thẳng AM 2. Nếu lấy các điểm trên làm mút của các đoạn thẳng thì điểm nào là trung điểm của đoạn thẳng nào. Bài 5: Cho 3 tia chung gốc Om, On , Ot sao cho góc mon = n 0 và góc 2 mot = ton Tính số đo các góc mot và ton. Biểu điểm Toán 6 Học sinh giỏi Bài 1 (5điểm ) Mỗi ý tính đúng 2,5 điểm a. 1+(2-3-4+5 ) + ( 6-7-8+9 ) + .+ ( 2002-2003 -2004 +2005) + 2006 = 1+0+0+ .+2006 =2007 b. Gọi M = 1 20052210 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 +++++ ( 1) Nhân cả hai vês của (1) với 3 ta đợc : 3M = 3+1 + 20042 3 1 . 3 1 3 1 +++ (2) Trừ (2 ) cho (1) ta đợc 2M = 3 - 2005 3 1 Suy ra M = 2: 3 13 2005 2006 Bài 2 ( 4 điểm)Mỗi ý đúng 2 điểm 1)Gọi d là ớc số nguyên dơng của 2 số 2005 2 +2 2005 và 2005 Vì cả hai số cùng chia hết cho d suy ra 2 2005 chia hết cho d Mà 2 và 2005 nguyên tố cùng nhau Suy ra d=1 Vậy 2005 2 +2 2005và 2005 nguyên tố cùng nhau 2)(4n- 5+13) chia hết cho 13 suy ra (4n+8)chia hết cho 13 4(n +2) 13 vì (4,13)=1 suy ra n+2chia hết cho 13 hay n=13k-2 (k N) Bài 3 ( 3 điểm) Xét 2006 số có dạng 2005;20052005; .20052005 .2005 +Nếu 1 trong số các số trên chia hết cho 2006 suy ra điều phải chứng minh (1 điểm) +Nếu các số trên đều không chia hết cho 2006 thì khi chia từng số cho 2006 sẽ có số d rơi vào các khả năng 1;2; 2005 +Vì có 2006 số d mà chỉ có 2005 khả năng . Nên tồn tại ít nhất 2 số khi chia cho 2006 có cùng số d .Vậy hiệu của chúng chia hết cho 2006 ( 0.5 điểm) +Giả sử 2 số đó là : 2005 2005 (m số) ; 2005 .2005 ( n số) (m>n) (0.5 điểm) Khi đó : ( 2005 2006 -2005 .2005 ) 2006 = 2005 .200500 .0 chia hết cho 2006 (0.5 điểm) Bài 4 + Vẽ hình đúng ( 0.5 điểm) a) AM= 1.5 cm (2 điểm) b) Giải thích và chỉ ra rõ : M là trung điểm của đoạn thẳng AD (0.5 điểm) Dlà trung điểm của đoạn thẳng AC (0.5 điểm) t C là trung điểm của đoạn thẳng AB (0.5 điểm) Bài 5 ( 4 điểm) +chia hai trờng hợp mỗi trờng hợp 2 điểm O m n a) Trờng hợp 1 : Tia Om nằm giữa 2 tia Ot và On ; Vẽ hình (0.5 điểm) Góc mOn=n 0 Góc tOn = 2 lần góc tOm Om nằm giữa 2 tia Ot và On (0.5 điểm) Tính góc mOt =n 0 (0.5 điểm) Góc tOn =2n 0 (0.5 điểm) b) Trơng hợp 2:Tia Ot nằm giữa 2 tia Om và On n Tính góc mOt= 3 0 n ( 0.75 điểm) Góc tOn= 3 2 0 n ( 0.75 điểm) O t m Đề thi hết học kì I môn toán lớp 6 (thời gian làm bài 120 phút) Bài 1 ( 2 điểm ) Chọn các câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau 1) Trong các số sau số là bội của 5 là : A: 2006 B: 2005+2006 C: 2005.2006 D: 2005.2006+1 2) Trong các số sau số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 9 là A:1008 B: 1006 C:2007 D:2008 3) 13 4 :13 2 = A:13 2 B)13 6 C:13 8 D)169 2 4)Cho A= { } dcba ,,, B= { } fed ,, Tập hợp A B là A: O B: { } dc, C: { } d D: { } fedcba ,,,,, Bài 2 ( 3 điểm) 1)Tính giá trị của biểu thức a)9 2 :9 +3 2 .4 2 -5 b)-4586-(47-4586)+7 2)Tìm x Z biết a)5+ x =(-4) 2 b) 1 + x = -9+ 27 Bài 3 (2 điểm) Số học sinh khối 6 của một trờng khi xếp thành 10 hàng ,12 hàng ,15 hàng đều vừa đủ.Tính số học sinh khối 6 của trờng đó biét rằng số học sinh trong khoảng từ 100 đến 150 Bài 4(2.5 điểm) Trên tia Ox lấy 2 điểm A , B sao cho OA =3 cm ; OB=5 cm 1) Tính đoạn thẳng AB 2) Kể tên các tia đối nhau gốc A; Các tia trùng nhau gốc A trên hình vẽ 3) Trên tia đối của tia OB lấy điểm A sao cho BA=2 cm Hỏi điểm B là trung điểm của đoạn thẳng nào ?Vì sao? Bài 5 (0.5 điểm) Tìm n MN để : (2n+1) (n-1) Phòng giáo dục thái thụy đ ề k i ể m t r a c u ố i n ă m h ọ c 2 0 0 5 2 0 0 6 M ô n t o á n l ớ p 6 ( T h ờ i g i a n l à m b à i 9 0 p h ú t ) A- Phần trắc nghiệm ( 2 điểm) Chọn ý đúng trong các câu sau: Câu 1: Cho: 10 6 5 m = giá trị của m là : a. 3 ; b. -3 ; c. 6 ; d. -6 Câu 2: Hỗn số: 5 1 24 đợc viết dới dạng phân số là: a) 5 120 ; b) 5 121 ; c) 5 24 ; d) 5 25 Câu 3: Cho hai phân số: 11 6 và 11 5 khi đó: a. 11 6 > 11 5 ; c. 11 6 < 11 5 b. 11 6 = 11 5 ; d. Không so sánh đợc Câu 4: Cho 3 tia chung gốc 0x , 0y, 0z sao cho: x0y + y0z = x0z. Vậy: a. 0x nằm giữa 0y và 0z ; b. 0y nằm giữa 0x và 0z c. 0z nằm giữa 0y và 0x ; d. Không có tia nào nằm giữa tia nào. b. tự luận: (8 điểm) Bài 1: (2 điểm) Tính: a. 9 4 2 9 7 . 7 4 9 2 7 4 + + ; b. (-23) + (-36) + 57 + (-29) . 2 Bài 2: (2 điểm) Tìm x biết: a. ( ) 3 1 2x 3 2 x 2 1 =+ ; b. x 25% = + 3 1 4 3 2 1 11 6 Bài 3: (3 điểm ) Cho 2 tia 0y và 0z nằm cùng trên một nửa mặt phẳng với bờ là tia 0x sao cho: x0y = 50 0 ; x0z = 140 0 a. Tính y0z b. Vẽ tia 0m và 0n lần lợt là phân giác của các góc x0y và z0y. Tính m0n và tìm vị trí tia 0y so với tia Ox và Oz để tia Oy là tia phân giác của m0n Bài 4: (1 đ) Cho số: A = 155 *710* 4*16 . Chứng minh rằng nếu thay các dấu (*) bằng 1 trong 3 chữ số khác nhau: 1 ; 2 hoặc 3 một cách tuỳ ý thì A 396 đề kiểm tra chất lợng cuối năm học Môn: Toán lớp 6 Thời gian làm bài 120phút I. Trắc nghiệm ( 3 điểm ) Chọn các ý đúng trong các khẳng định sau: 1. Kết quả rút gọn đến tối giản của phân số 80 24 là : A. 20 6 ; B. 10 3 C. 10 3 2. 5 )4( 2 bằng : A. 25 16 ; B. 5 16 C. 5 8 3. Hỗn số -3 3 1 viết dới dạng phân số ta đợc : A. 3 8 B. 3 10 C. 3 10 4. Nếu x là số dơng và x 2 32 x = thì x bằng : A. 32 B. 8 C. 2 D. 16 E. 64 5. Tia OT là phân giác của của góc xoy khi A. xOt = yOt B. xOt + yOt = xOy C. xOt + yOt = xOy và xOt = yOt D. xOt = yOt = 2 1 xOy II / Tự luận. Bài 1 . ( 3 điểm ) a, Tính 11 ) 13 3 5 7 4 2( 13 3 + b, Tính x biết 28 1 )4(:)1 7 x3 ( =+ Bài 2. ( 2 điểm ) Một lớp có 40 học sinh gồm 3 loại khá, giỏi và trung bình . Số học sinh giỏi chiếm 1/5 số học sinh cả lớp . Số học sinh trung bình bằng 3/8 số học sinh còn lại. Tính số học sinh mỗi loại ? Bài 3, ( 2,5 điểm ) Cho góc bẹt xOy. Vẽ tia Oz sao cho yOz =60 O a. Tính số đo xOz . b. Vẽ tia Om; On lần lợt là tia phân giác của xOx và zOy. Hỏi 2 góc zOm và zOn có phụ nhau không ? Giải thích ! Bài 4 ( 0,5 điểm ) Tính M biết : M = 20046420 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 +++++ Phòng giáo dục Thái thụy kiểm tra cuối năm học 2006 2007 Môn toán lớp 6 (Thời gian làm bài 90 phút) A. Trắc nghiệm: (3 điểm) Tìm ý trả lời đúng nhất của các câu sau: Câu 1: Cho x 2 8 x = . Nh vậy x thuộc tập hợp: A. {4} B. {-4 ; 4} C. {8} D. {-8 ; 8} Câu 2: Tia Om là tia phân giác của góc xOy nếu: A. xOm = yOm C. xOm = yOm và xOm + yOm = xOy B. xOm + yOm = xOy D. xOm = yOm = 2 1 xOy Câu 3: Phân số lớn nhất trong các phân số 12 5 ; 9 4- ; 9 1- ; 24 10- ; 36 12 ; 18 4 là: A. 12 5 B. 9 1- C. 9 4- D. 18 4 Câu 4: Nếu 1x = - 1 thì x nhận giá trị là: A. 2 B. 0 C. 1 D. Không có giá trị nào. Câu 5: Hai góc có 1 cạnh chung và tổng số đo của chúng là 180 0 thì 2 góc đó là: A. Bù nhau B. Phụ nhau C. Kề bù D. Kề nhau B. Tự luận: (7 điểm) Bài 1: (2 điểm) a) Tính nhanh: 7 3 9 3 7 3 9 4 7 3- + b) Tìm x biết: 20 4 1 9x 4 1 2 = Bài 2: (1,5 điểm) Lớp 6A có 45 học sinh, đợc xếp loại học lực trung bình, khá và giỏi. Số học sinh giỏi chiếm 9 1 số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 75% số học sinh còn lại. Tính số học sinh đợc xếp ở mỗi loại học lực. Bài 3: (2,5 điểm) Cho xOy = 70 0 . Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy sao cho xOz = 50 0 . Vẽ tia On nằm giữa hai tia Oz và Ox sao cho xOn = 30 0 . a) Chỉ ra các góc có đỉnh là O. b) Tính góc yOn. c) Oz có phải là tia phân giác của góc yOn không ? Vì sao ?. Bài 4: (1 điểm) Chứng minh rằng nếu thay các dấu * của dãy số tự nhiên liên tiếp sau đây bằng các dấu + hay thì kết quả không thể bằng 2007: 150*149*148* . . . *51*50 . tia Oa và Oc thì : A. ả ả ả aOb + aOc = bOc ; B. ả ả ả aOb + bOc = aOc ; C. ả ả ả aOb + cOa = aOc ; D. ả ả =aOb bOc Câu 3 : Số nghịch đảo của - 5 là : A Tính 2006.2005 1 . 4.3 1 3.2 1 2.1 1 ++++= A Đề thi chất lợng giữa kì II năm học 2006 - 2007 Môn thi toán 6 I. Trắc nghiệm (2đ): Chọn câu trả lời đúng.
- Xem thêm -

Xem thêm: bo de thi toan6, bo de thi toan6, bo de thi toan6

Bình luận về tài liệu bo-de-thi-toan6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP