BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 10 CHƯƠNG 4 NÂNG CAO

2 2,309 105 Gửi tin nhắn cho Sergey Brin
Sergey Brin

Sergey Brin

Tải lên: 11,562 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 07:11

BÀI TẬP HÓA LỚP 10 CHƯƠNG 4 NÂNG CAO Bài 1. cân bằng các phản ứng hóa học sau bằng phương pháp thăng bằng electron , cho biết chất oxi hóa , chất khử : a) Na 2 SO 3 + KMnO 4 + H 2 O → Na 2 SO 4 + MnO 2 + KOH b) FeSO 4 + K 2 Cr 2 O 7 + H 2 SO 4 → Fe 2 (SO 4 ) 3 + K 2 SO 4 + Cr 2 (SO 4 ) 3 + H 2 O b) Cu + HNO 3 → Cu(NO 3 ) 2 + NO + H 2 O c) Fe 3 O 4 + HNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + NO + H 2 O d) S + HNO 3 → H 2 SO 4 + NO e) C + HNO 3 → CO 2 + NO + H 2 O f) H 2 SO 4 + H 2 S → S + H 2 O g) NO 2 + O 2 + H 2 O → HNO 3 Bài 2. cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron : a) NaClO + KI + H 2 SO 4 → I 2 + NaCl + K 2 SO 4 + H 2 O b) Cr 2 O 3 + KNO 3 + KOH → K 2 CrO 4 + KNO 2 + H 2 O c) Al + Fe 3 O 4 → Al 2 O 3 + Fe d) FeS 2 + O 2 → Fe2O 3 + SO 2 e) H 2 S + HClO 3 → HCl + H 2 SO 4 f) NH 3 + O 2 → NO + H 2 O g) Fe + HNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + N 2 O + H 2 O h) Cu + H 2 SO 4 → CuSO 4 + SO 2 + H 2 O i) K 2 S + KMnO 4 + H 2 SO 4 → S + H 2 SO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O j) Mg + HNO 3 → Mg(NO 3 ) 3 + NH 4 NO 3 + H 2 O k) CuS 2 + HNO 3 → Cu(NO 3 ) 2 + H 2 SO 4 + N 2 O + H 2 O l) FeSO 4 + Cl 2 + H 2 SO 4 → Fe 2 (SO 4 ) 3 + HCl Bài 3. cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau dưới dạng phân tử và ion thu gọn , chỉ rõ chất oxi hóa , chất khử : a) Cu 2 S.FeS 2 + HNO 3 → Cu(NO 3 ) 2 + Fe(NO 3 ) 3 + H 2 SO 4 + NO + H 2 O b) K 2 SO 3 + KMnO 4 + KH S O 4 → K 2 SO 4 + MnSO 4 + H 2 O Bài 4. cân bằng các phản ứng sau bằng phương pháp thăng bằng electron : a) Zn + HNO 3 → Zn(NO 3 ) 2 + NO + NO 2 + H 2 O b) FeS 2 + HNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + NO + H 2 SO 4 + H 2 O c) KClO 3 + NH 3 → KNO 3 + KCl + Cl 2 + H 2 O d) As 2 S 3 + HNO 3 + H 2 O → H 3 AsO 4 + H 2 SO 4 + NO e) FeCu 2 S 2 + O 2 → Fe 2 O 3 + CuO + SO 2 f) KNO 3 + C+ S → K 2 S + N 2 + CO 2 Bài 5. hoàn thành và cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau: a) KMnO 4 + HCl → Cl 2 + MnCl 2 + …… b) SO 2 + HNO 3 + H 2 O→ NO +……… c) As 2 S 3 + HNO 3 + …… → H 3 AsO 4 + H 2 SO 4 + NO d) Fe x O y + H 2 SO 4đn → SO 2 +…… +……… e) CrCl 3 + Br 2 + NaOH → Na 2 CrO 4 + NaBr +……… f) Al + NaNO 3 + NaOH → NH 3 + NaAlO 2 +………. Bài 6. cho 12,6g hỗn hợp Mg và Al theo tỉ lệ mol 3:2 tác dụng với dung dịch axit H 2 SO 4 đặc , nóng vừa đủ thu được 0,15 mol sản phẩm có lưu huỳnh . XÁc định sản phẩm trên là SO 2 , S hay H 2 S ? Bài 7. cho a (g) phôi bào sắt để ngoài không khí . Sau một thời gian biến thành hỗn hợp A có khối lượng 75,2g hỗn hợp Fe ,FeO , Fe 2 O 3 ,Fe 3 O 4 . Cho hỗn hợp A phản ứng hoàn toàn với dung dịch H 2 SO 4 đậm đặc nóng thu được 6,72 lít khí SO 2 ( đktc) . a) viết các phương trình phản ứng . b) tìm a(g) ? Bài 8. lấy 7,88 gam hỗn hợp A gồm 2 kim loại hoạt động ( X , Y) có hóa trị không đổi chia thành hai phần bằng nhau . Phần 2 hòa tan hoàn toàn trong dung dịch hỗn hợp hai axit : HCl , H 2 SO 4 loãng . a) tính thể tích khí H 2 thu được ( đktc) b) nếu X , Y là hai kim loại thuộc hai chu kì liên tiếp của nhóm 2A và dung dịch axit chỉ chứa HCl . Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mõi muối clorua thu được ? Bài 9.cho 3,61g hỗn hợp gồm hai kim loại Al và Fe trác dụng với 100ml dung dịch chứa AgNO 3 và Cu(NO 3 ) 2 , khuấy kĩ tới phản ứng hoàn toàn . Sau phản ứng thu được dung dịch A và 8,12g chất rắn B gồm ba kim loại . Hòa tan chất rắn B bằng dung dịch HCl dư thấy bay ra 0,672 lít H 2 (đktc) . Tính nồng độ mol của AgNO 3 và Cu(NO 3 ) 2 trong dung dịch ban đầu của chúng . Biết hiệu suất các phản ứng là 100% , số mol của Al và Fe là 0,03mol và 0,05 mol . Bài 10 . cân bằng các phản ứng sau theo phương pháp cân bằng ion-electron : a) KMnO 4 + Na 2 SO 3 + H 2 SO 4 → MnSO 4 + Na 2 SO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O b) KMnO 4 + Na 2 SO 3 + KOH → K 2 MnO 4 + Na 2 SO 4 + H 2 O c) P + HNO 3 + H 2 O→ H 3 PO 4 + NO . . BÀI TẬP HÓA LỚP 10 CHƯƠNG 4 NÂNG CAO Bài 1. cân bằng các phản ứng hóa học sau bằng phương pháp thăng bằng electron , cho biết chất oxi hóa , chất. 3 + H 2 SO 4 → MnSO 4 + Na 2 SO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O b) KMnO 4 + Na 2 SO 3 + KOH → K 2 MnO 4 + Na 2 SO 4 + H 2 O c) P + HNO 3 + H 2 O→ H 3 PO 4 + NO .
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 10 CHƯƠNG 4 NÂNG CAO, BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 10 CHƯƠNG 4 NÂNG CAO, BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 10 CHƯƠNG 4 NÂNG CAO

Bình luận về tài liệu bai-tap-hoa-hoc-lop-10-chuong-4-nang-cao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP