đề kiểm tra hk1 toán 6,7,8

4 54 0 Gửi tin nhắn cho John Bardeen
John Bardeen

John Bardeen

Tải lên: 11,537 tài liệu

  • Loading...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 06:11

PHÒNG GD – ĐT CÁT TIÊN. TRƯỜNG THCS PHƯỚC CÁT 1 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN 7 Năm học: 2010-2011 NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG TỔNG Tập hợp Q các số hữu tỉ 2câu(bài 1a,b) 1đ 1câu(bài 2a,c) 1,0đ 4câu 2,0đ Tỉ lệ thức 1câu(bài 2b) 0,5đ 1câu (bài 5) 1,0đ 2câu 1,5đ Tập hợp số thực R. 1câu (bài1c) 0,5đ 1câu 0,5đ Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch. 1câu(bài 6) 0,75đ 1câu(bài 4) 1,0đ 2câu 1,75đ Khái niệm hàm số và đồ thị 1câu(bài 3) 0,5đ 1câu 0,5đ Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song 1câu(bài 9) 1đ 1câu 1đ Tam giác 1câu(bài 7, bài 8) 1,0đ 1câu(bài 8a) 0,5đ 2câu (bài 8b; 10) 1,25đ 4câu 2,75đ Tổng 3câu 2,25đ 4câu 2,5đ 8câu 5,25đ 15câu 10đ PHÒNG GD – ĐT CÁT TIÊN. TRƯỜNG THCS PHƯỚC CÁT 1 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Năm học: 2010-2011 MÔN : TOÁN LỚP 7 ( Thời gian làm bài 90' không kể thời gian giao đề) ĐỀ BÀI Bài 1: ( 1,5 điểm) Thực hiện phép tính (Tính hợp lí nếu có thể) a/ 3 5 3 11 . . 4 7 4 7 − − ; b/ 5 1 3    ÷   . 3 5 – 3 0 ; c/ 81 0,25. 100− . Bài 2 : (1,5 điểm) Tìm x biết a) 12 1 13 13 x− + = ; b) 4 28 7 x − = ; c/ 5x = Bài 3: (0,5 điểm) Vẽ đồ thị hàm số: y = 2x Bài 4: (1,0 điểm) Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, điền số thích hợp vào chỗ trống: x -5 -3 -2 y 6 3 - 9 Bài 5: ( 1,0 điểm) x y z và x y z 12 3 4 5 = = − + = Bài 6: (0,75 điểm) Biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau; khi y = -3 thì x = 5. Hãy tìm hệ số tỉ lệ. Bài 7: (0,5 điểm) Cho tam giác ABC có Â = 50 0 , C ∧ = 75 0 . Tính B ∧ . Bài 8: ( 1,5 điểm) Cho tam giác ABC có AB = AC. Tia phân giác góc A cắt BC tại D. Chứng minh rằng: a/ DAB DAC∆ = ∆ b/ AD ⊥ BC. Bài 9: (1,0 điểm) Cho hình vẽ, giải thích vì sao c ⊥ b ? Bài 10: ( 0,75 điểm) Cho · xOy nhọn. Trên tia Ox lấy điểm A và trên tia Oy lấy B sao cho OA = OB. Kẻ đường thẳng vuông góc với Ox tại A cắt Oy tại D. Kẻ đường thẳng vuông góc với Oy tại B cắt Ox tại C. Giao điểm của AD và BC là E. Tia OE cắt CD tại H. Chứng minh OH CD⊥ Hết. PHÒNG GD – ĐT CÁT TIÊN. TRƯỜNG THCS PHƯỚC CÁT 1 ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I- Năm học: 2010 - 2011. MÔN TOÁN 7 Bài Đáp án Điểm Bài 1 (1,5điểm) a/ 3 5 3 11 . . 4 7 4 7 − − = 3 5 11 .( ) 4 7 7 − − 3 16 12 . 4 7 7 = = b/ 5 1 3    ÷   . 3 5 – 3 0 = 5 1 .3 3    ÷   – 3 0 = 1 – 1 = 0. c/ 81 0,25. 100− = 9 – 0,5 . 10 = 9 – 5 = 4 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Bài 2 (1,5điểm) Bài 2 a) 12 1 13 13 x− + = . 1 12 13 13 x = + x = 1 b) 4 28 7 x − = ; x = 28.(-4) : 7 x = -16 c/ 5x = x = - 5 ; x = 5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 Bài 3 (0,5 điểm) - Cho một điểm thuộc đồ thị hàm số: y = 2x. - Vẽ đúng đường thẳng đi qua hai điểm thuộc đồ thị . 0,25 0,25 Bài 4 (1,0 điểm) Đúng mỗi ô được 0,25. Bài 5: (1,0 điểm) Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: x y z x y z 12 3 3 4 5 3 4 5 4 − + = = = = = − + => x = 9; y = 12; z = 15. 0,75 0,25 Bài 6 (0,75 đ) Vì x và y tỉ lệ nghịch với nhau; nên x.y = a  a = -3 .5 = -15. Vậy hệ số tỉ lệ là -15. 0,25 0,25 0,25 Bài 7 (0,5 điểm) Trong tam giác ABC có µ µ µ 0 180A B C+ + = 50 0 + B ∧ + 75 0 = 180 0 => B ∧ = 55 0 . 0,25 0,25 x -5 -3 -2 -1 3 y 15 9 6 3 - 9 Bài 8: (1,5điểm) - Vẽ hình + GT + KL - Chứng minh: DAB DAC∆ = ∆ (c – g – c ) - Chứng minh: AD ⊥ BC. 0,5 0,5 0,5 Bài 9: (1,0 điểm) Có µ $ 0 0 0 120 60 180K L+ = + = Lại ở vị trí trong cùng phía nên a // b. Mà c ⊥ a do đó c ⊥ b . 0,25 0,5 0,25 Bài 10: (0,75điểm) - Vẽ hình đúng. - Chứng minh: DAO CBO ∆ = ∆ (g – c – g ) =>OD = OC Kết hợp OA = OB =>AC = BD. - Chứng minh: CAE DBE ∆ = ∆ (g – c – g ) =>CE = DE - Chứng minh: COE DOE ∆ = ∆ (c – c – c ) => · · COE DOE= - Chứng minh: COH DOH∆ = ∆ (c – g – c ) => · · CHO DHO= và · · 0 CHO DHO 180+ = => · · CHO DHO= = 90 0 . Nên OH⊥ CD 0,25. 0,25. 0,25. ( Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa ) . THCS PHƯỚC CÁT 1 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Năm học: 2010-2011 MÔN : TOÁN LỚP 7 ( Thời gian làm bài 90' không kể thời gian giao đề) ĐỀ BÀI Bài 1:. PHÒNG GD – ĐT CÁT TIÊN. TRƯỜNG THCS PHƯỚC CÁT 1 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN 7 Năm học: 2010-2011 NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG TỔNG Tập
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra hk1 toán 6,7,8, đề kiểm tra hk1 toán 6,7,8, đề kiểm tra hk1 toán 6,7,8

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-hk1-toan-6-7-8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP