Bieu mau om dau - Thai san.doc

Nguyễn Văn Cừ
Nguyễn Văn Cừ (11484 tài liệu)
(11 người theo dõi)
Lượt xem 72
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 6 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2013, 22:11

Mô tả: Tên cơ quan( đơn vị) : Trờng THCS Thanh Uyên. Mã đơn vị: 41 00 261 Mẫu số: C67a HD Danh sách ngời lao động đề nghị hởng chế độ thai sản Tháng quý . năm 2009 Số hiệu tài khoản 934 030 000 038 Mở tại: KBNN Tam Nông Phú Thọ Tổng số lao động: 30 trong đó nữ: 21 Tổng quỹ lơng trong tháng( quý) 64.268 .750,đ S T T Họ và tên Số sổ BHXH Tiền lơng đóng BHXH Thời gian đóng BHXH Số đơn vị đề nghị Ghi chú Số ngày nghỉ Số tiền Trong kỳ Luỹ kế từ đầu năm A B C 1 2 3 4 5 E I Khám thai II Sốy thai, nạo hút thai, thai chết lu III Sinh con, nuôi con nuôi PHạm Việt Anh 1.306.500 2N 120 120 5 721 000 IV Thực hiện biên pháp tránh thai Tổng cộng Ngày tháng . năm 2009 Ngời lập Kế toantrởng Thủ trởng đơn vị ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, đóng dấu) Hà Văn Mão Tên cơ quan : Trờng THCS Thanh Uyên. Mã đơn vị: 4100261. Mẫu số: C66a HD Danh sách ngời lao động đề nghị hởng chế độ ốm đau Tháng quý năm 2009 Số hiệu tài khoản: Mở tại: Kho bạc huyện Tam Nông Tổng số lao động 30 .trong đó nữ 21 Tổng quỹ lơng trong tháng( quý) 64 398 750 đ. S T T Họ và tên Số sổ BHXH Điều kiện tính hởng BHXH Tiền lơng tính hởng BHXH Thời gian đóng BHXH Số đơn vị đề nghị Ghi chú Số ngày nghỉ Số tiền Trong kỳ Luỹ kế từ đầu năm A B C D 1 2 3 4 5 E I Bản thân ốm dài ngày 1 II Bản thân ốm dài ngày 1 III Con ốm 1 Tổng cộng Ngáy tháng năm2009 Ngời lập Kế toantrởng Thủ trởng đơn vị ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, đóng dấu) Tên cơ quan( đơn vị) : Trờng THCS Thanh Uyên. Mã đơn vị: 41 00 261 Mẫu số: C67a HD Danh sách ngời lao động đề nghị hởng chế độ thai sản Tháng quý III năm 2009 Số hiệu tài khoản 934 030 000 038 Mở tại: KBNN Tam Nông Phú Thọ Tổng số lao động: 30 trong đó nữ: 21 Tổng quỹ lơng trong tháng( quý) 64.268 .750,đ S T T Họ và tên Số sổ BHXH Tiền lơng đóng BHXH Thời gian đóng BHXH Số đơn vị đề nghị Ghi chú Số ngày nghỉ Số tiền Trong kỳ Luỹ kế từ đầu năm A B C 1 2 3 4 5 E I Khám thai II Sốy thai, nạo hút thai, thai chết lu III Sinh con, nuôi con nuôi Khuất Thị Nhung 8206005892 1.306.500 3N 120 120 6.540.000 IV Thực hiện biên pháp tránh thai Tổng cộng Ngày 24 tháng 9 năm 2009 Ngời lập Kế toantrởng Thủ trởng đơn vị ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, đóng dấu) Hà Văn Mão Tên cơ quan( đơn vị) Mã đơn vị: Mẫu số: C68a HD Danh sách ngời lao động đề nghị hởng trợ cấp nghỉ dsphsk sau ốm đau Tháng quý năm 2009 Số hiệu tài khoản: Mở tại: Kho bạc huyện Tam Nông Tổng số lao động .trong đó nữ Tổng quỹ lơng trong tháng( quý) . S T T Họ và tên Số sổ BHXH Điều kiện tính hởng BHXH Tiền lơng tính hởng BHXH Luỹ kế sío ngày nghỉ Hởng trợ cấp ốm đau Số đơn vị đề nghị Ghi chú Số ngày nghỉ Số tiền Tại gia đình nghỉ tập trung A B C D 1 2 3 4 5 E I Bản thân ốm dài ngày 1 II Bản thân ốm dài ngày 1 III Con ốm 1 Tổng cộng Ngáy tháng năm2009 Ngời lập Kế toantrởng Thủ trởng đơn vị ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, đóng dấu) Tên cơ quan( đơn vị) Mã đơn vị: Mẫu số: C69a HD Danh sách ngời lao động đề nghị hởng trợ cấp nghỉ dsphsk sau thai sản Tháng quý năm 2009 Số hiệu tài khoản: Mở tại: Kho bạc huyện Tam Nông Tổng số lao động .trong đó nữ Tổng quỹ lơng trong tháng( quý) . S T T Họ và tên Số sổ BHXH Điều kiện tính hởng BHXH Tiền lơng tính hởng BHXH Luỹ kế số ngày nghỉ Hởng đối với, hút thia,thai chết lu Số đơn vị đề nghị Ghi chú Số ngày nghỉ Số tiền Trong kỳ Luỹ kế từ đầu năm A B C D 1 2 3 4 5 E Tổng cộng Ngáy tháng năm2009 Ngời lập Công đoàn cơ sở Kế toantrởng Thủ trởng đơn vị ( Ký, họ tên) ( Ký, đóng dấu) ( Ký, họ tên) ( Ký, đóng dấu) Tên cơ quan( đơn vị) Mã đơn vị: Mẫu số: C70a HD Danh sách ngời lao động đề nghị hởng trợ cấp nghỉ dsphsk sau điều trị th- ơng tật ,bệnh tật do tai nạn lao động- BNNđợc duyệt Tháng quý năm 2009 Số hiệu tài khoản: Mở tại: Kho bạc huyện Tam Nông Tổng số lao động .trong đó nữ Tổng quỹ lơng trong tháng( quý) . S T Họ và tên Số sổ BHXH Điều kiện tính hởng Tiền lơng tính hởng Luỹ kế sío ngày nghỉ Số đơn vị đề nghị Ghi chú Số ngày nghỉ Số tiền Trong kỳ Luỹ kế từ đầu năm A B C D 1 2 3 4 5 E I Bản thân ốm dài ngày 1 II Bản thân ốm dài ngày 1 III Con ốm 1 Tổng cộng Ngáy tháng năm2009 Ngời lập Kế toantrởng Thủ trởng đơn vị ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, đóng dấu) . Khám thai II Sốy thai, nạo hút thai, thai chết lu III Sinh con, nuôi con nuôi PHạm Việt Anh 1.306.500 2N 120 120 5 721 000 IV Thực hiện biên pháp tránh thai. Số tiền Trong kỳ Luỹ kế từ đầu năm A B C 1 2 3 4 5 E I Khám thai II Sốy thai, nạo hút thai, thai chết lu III Sinh con, nuôi con nuôi Khuất Thị Nhung 8206005892

— Xem thêm —

Xem thêm: Bieu mau om dau - Thai san.doc, Bieu mau om dau - Thai san.doc, Bieu mau om dau - Thai san.doc

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bieu-mau-om-dau-thai-san-doc

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.17019391059875 s. Memory usage = 18.55 MB