Phân tích thiết kế nhà máy sản xuất bia

24 975 13
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2012, 14:24

Phân tích thiết kế nhà máy sản xuất bia . nghệ các Sản phẩm Lên men Hớng dẫn thiết kế tốt nghiệp Thiết kế nhà máy bia Hà Nội 09/2006 2BỐ CỤC BẢN THIẾT KẾ LỜI. Tính và chọn một số thiết bị PHÂN XƯỞNG NẤU Theo kế hoạch sản xuất của nhà máy mà dựa vào tính cân bằng sản phẩm trên cơ sở tháng sản xuất cao nhất của
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thiết kế nhà máy sản xuất bia, Phân tích thiết kế nhà máy sản xuất bia, Phân tích thiết kế nhà máy sản xuất bia, III- Tính cân bằng sản phẩm, Máy nghiền gạo: Lượng gạo tối đa cho một ngày sản xuất là 1968 kg.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn