Quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ đơn vị

1 292 0 Gửi tin nhắn cho Bill Gates
Bill Gates

Bill Gates

Tải lên: 11,509 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2013, 07:11

PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số /QĐ - LT Đạ tông, ngày 18 tháng 9 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường THCS Liêng Trang HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường trung học, quy định tại Điều 19, Điều 21 ban hành theo Quyết định số 07/2007/BGD&ĐT ngày 2 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học. Căn cứ văn bản số 35/BC-PGD&ĐT ngày 27/8/2010 của phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rông về Báo cáo tổng kết năm học 2009 – 2010 và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011; văn bản số 76/CV-PGD&ĐT ngày 27/8/2010 của phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rông về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2010 – 2011. Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn, bộ phận văn phòng nhà trường. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học Trường THCS Liêng Trang năm học 2010 – 2011 gồm các ông(bà) có tên sau: 1. Ông PHAN VĂN DIỄN Hiệu trưởng Trưởng ban 2. Bà NGUYỄN THỊ MỘNG TRINH Phó Hiệu trưởng Phó Trưởng ban 3. Ông DƯƠNG ĐỨC THANH CT Công Đoàn Thành viên 4. Ông ĐỖ THỪA TRÍ Tổ trưởng Thành viên 5. Bà LÊ THỊ MÙI Tổ trưởng Thành viên 6. Bà NGUYỄN THỊ KIM YẾN Tổ trưởng Thành viên 7. Ông NGUYỄN HỮU SƠN Tổ trưởng Thành viên 8. Ông TRẦN ĐÔNG GIANG Tổ trưởng Thành viên 9. Bà NGUYỄN THỊ QUỲNH Tổ trưởng Thành viên 10. Bà NGUYỄN THỊ KIM LOAN BT Đoàn TN Thành viên 11. Bà KIM THỊ DƯƠNG TPT Đội Thành viên Điều 2: Ban Kiểm tra nội bộ trường học Trường THCS Liêng Trang có nhiệm vụ: Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ kiểm tra nội bộ trường học theo sự phân công của Trưởng ban và thực hiện theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thanh tra, kiểm tra của ngành cấp trên. Điều 3: Văn phòng trường THCS Liêng Trang, các bộ phận công tác có liên quan và các ông(bà) có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. Nơi nhận: - Phòng GD (b/c); - Như điều 3; - Lưu VT. Hiệu trưởng . TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số /QĐ - LT Đạ tông, ngày 18 tháng 9 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường THCS Liêng Trang. nghị của bộ phận chuyên môn, bộ phận văn phòng nhà trường. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học Trường THCS Liêng Trang năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ đơn vị, Quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ đơn vị, Quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ đơn vị

Bình luận về tài liệu quyet-dinh-thanh-lap-ban-kiem-tra-noi-bo-don-vi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP