Kế hoạch làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

2 167 0
Owen Chamberlain

Owen Chamberlain

Tải lên: 11,567 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/2 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2013, 07:11

PHÒNG GIÁO DỤC ĐAM RÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS ĐẠ M’ RÔNG Độc lập –Tự do- Hạnh phúc Số …. /KH - GD Đạ m’rông, ngày 12 tháng 3 năm 2007 KẾ HOẠCH Thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Kính gửi: Phòng giáo dục Đam Rông - Thực hiện công văn số 27/ CV - GD ngày 28/2/2007 của Phòng Giáo Dục Đam Rông V/v Triển khai cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. - Căn cứ nội dung cuộc họp ban chỉ đạo ngày 05/3/2007 của trường THCS Đạ M’Rông. Từ nhu cầu và hoàn cảnh thực tế tại đơn vị trường. Nay ban chỉ đạo cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thống nhất xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện với những nội dung như sau: I.Mục đích - Nhằm bồi dưỡng, giúp đỡ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trong đơn vị nhận thức sâu rộng và đúng đắn về giá trị, phẩm chất đạo đức của con người. - Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị mỗi các nhân cán bộ, giáo viên, công nhân viên tự ý thức được về bản thân mình về vai trò nhiệm vụ trong công tác giảng dạy và giáo dục. Tự rút kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân trong các mối quan hệ công tác và giao tiếp hàng ngày, ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật, ý thức và tinh thần xây dựng tập thể cộng đồng, mối quan hệ và hoà nhập cộng đồng. - Để tập thể, tổ chức các đoàn thể có cách và chiều hướng lãnh đạo tích cực hơn, đánh giá, nhận xét đúng đắn hơn, góp phần xây dựng và nâng cao ý thức chấp hành kỷ cương kỷ luật trong đơn vị. II.Nội dung 1. Kế hoạch nghiên cứu, học tập. - Tổ chức học tập tập trung vào các buổi sinh hoạt hội đồng, Tuyên truyền quán triệt tinh thần học tập trong các buổi chào cờ. - Tổ chức nghiên cứu trong các buổi sinh hoạt của các đoàn thể. - Các cá nhân CB GV tự nghiên cứu học tập. 2. Nội dung tài liệu nghiên cứu, học tập. - Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay. - Một số lời dạy và mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. - Hồ Chí Minh – Sự hội tụ tinh hoa tư tưởng đạo đức nhân loại. - Các tài liệu khác có liên quan. III.Tổ chức thực hiện: - Đối với nhà trường : Tham mưu đề xuất với cấp uỷ chi bộ, với cơ quan cấp trên để tổ chức học tập tập trung vào cuối tháng 4 năm 2007. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung cần nghiên cứu, học tập vào các buổi họp hội đồng. Lồng ghép quán triệt trong các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần. Tổ chức hướng dẫn GVCN quán triệt nội dung trong các buổi sinh hoạt lớp. - Các tổ chức đoàn thể Công Đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức học tập, trao đổi thảo luận trong các buổi sinh hoạt của đoàn thể hàng tháng. Hướng dẫn để các đoàn viên tự nghiên cứu, tự học tập. Trên đây là kế hoạch tổ chức Thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đề nghị các CB GV CNV và học sinh thực hiện nghiêm túc. Nơi nhận: Hiệu trưởng - PGD (b/c) - Chi bộ (b/c) - Các đoàn thể (t/h) - Lưu VT . học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay. - Một số lời dạy và mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. - Hồ Chí Minh – Sự. tại đơn vị trường. Nay ban chỉ đạo cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thống nhất xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện với những
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Kế hoạch làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Kế hoạch làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bình luận về tài liệu ke-hoach-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP