Các dạng bài tập chương Lượng tử ánh sáng

8 6,509 307 Gửi tin nhắn cho Fritjof Capra
Fritjof Capra

Fritjof Capra

Tải lên: 11,588 tài liệu

  • Loading...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2013, 05:11

CHƯƠNG VIII:LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG A) Công thức cần nhớ : 1) Hệ thức Einstêin : 2 max 2 1 ot mvA c hhf +=== λ ε h = 6,625 .10 -34 J.s : hằng số Plank ; c = 3.10 8 m/s λ ,f : bước sóng ,tần số của ánh sáng kích thích. A t : công thoát của kim loại làm catốt .( J ) m = 9,10 -31 Kg . maxo v : vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron .( m/s ) -Giới hạn quang điện : t o A c h = λ <=> Điều kiện để xảy ra hiện tượng quang điện : o λλ ≤ 2) Hệ thức liên hệ giữa v omax và hiệu điện thế hãm U h 2 2 1 omxh mveU = 3.Năng lượng nguồn sáng λ ε hc NNhfNE === 4) Công suất nguồn sáng : t Nhc t Nhf t NP λ ε === N: số phôtôn do bức xạ λ đập vào catôt 5) Cường độ dòng quang điện bảo hoà : t en t q I == e n : số electron bứt ra khỏi catốt 6) Hiệu suất lượng tử N n H = B.BÀI TẬP DẠNG I:HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI Câu 1. Công thoát electron ra khỏi kim loại A = 6,625.10 -19 J, hằng số Plăng h = 6,625.10 -34 Js, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.10 8 m/s. Giới hạn quang điện của kim loại đó là A. 0,300µm. B. 0,295µm. C. 0,375µm. D. 0,250µm. Câu 2. Công thoát electron của kim loại làm catôt của một tế bào quang điện là 4,5eV. Chiếu vào catôt lần lượt các bức xậ có bước sóng λ 1 = 0,16 µ m, λ 2 = 0,20 µ m, λ 3 = 0,25 µ m, λ 4 = 0,30 µ m, λ 5 = 0,36 µ m, λ 6 = 0,40 µ m. Các bức xạ gây ra được hiện tượng quang điện là: A. λ 1 , λ 2 . B. λ 1 , λ 2 , λ 3 . C. λ 2 , λ 3 , λ 4 . D. λ 3 , λ 4 , λ 5. Câu 3. Giới hạn quang điện của kim loại là λ 0 . Chiếu vào catôt của tế bào quang điện lần lượt hai bức xạ có bước sóng λ 1 = 2 0 λ và λ 2 = 3 0 λ . Gọi U 1 và U 2 là điện áp hãm tương ứng để triệt tiêu dòng quang điện thì A. U 1 = 1,5U 2 . B. U 2 = 1,5U 1 . C. U 1 = 0,5U 2 . D. U 1 = 2U 2 . Câu 4. Catốt của một tế bào quang điện làm bằng xê đi có giới hạn quang điện là 0,66 µ m. Chiếu vào catốt ánh sáng tử ngoại có bước sóng 0,33 µ m. Động năng ban đầu cực đại của quang electron là: A. 3,01.10 -19 J; B. 3,15.10 -19 J; C. 4,01.10 -19 J; D. 2,51.10 -19 J Câu 5. Giới hạn quang điện của kẽm là 0,36µm, công thoát e của kẽm lớn hơn natri 1,4 lần. Giới hạn quang điện của natri là A. 0,257µm. B. 2,57µm. C. 0,504µm. D. 5,04µm. Câu 6.Trong 10s, số electron đến được anôt của tế bào quang điện là 3.10 16 . Cường độ dòng quang điện lúc đó là A. 0,48A. B. 4,8A. C. 0,48mA. D. 4,8mA. Câu 7. Giả sử các electron thoát ra khỏi catốt của tế bào quang điện đều bị hút về anốt, khi đó dòng quang điện có cường độ I=0,32mA. Số electron thoát ra khỏi catốt trong mỗi giây là : A. 2.10 15 B. 2.10 17 C. 2.10 19 D. 2.10 13 Câu 8 Một đèn laze có công suất phát sáng 1W phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,7µm. Số phôtôn của nó phát ra trong 1 giây là: A. 3,52.10 19 . B. 3,52.10 20 . C. 3,52.10 18 . D. 3,52.10 16 . Câu 9. Chiếu vào catôt của tế bào quang điện một ánh sáng có bước sóng λ= 600nm từ một nguồn sáng có công suất 2mW. Biết cứ 1000 hạt phôtôn tới đập vào catôt thì có 2 electron bật ra, cường độ dòng quang điện bão hòa bằng A. 1,93.10 -6 A. B. 0,193.10 -6 A. C. 19,3mA. D. 1,93mA. 1 I(A) U AK (V) -2,16 6.43.10 -6 Câu 10. Chiếu chùm ánh sáng có công suất 3W, bước sóng 0,35µm vào catôt của tế bào quang điện có công thoát electron 2,48eV thì đo được cường độ dòng quang điện bão hoà là 0,02A. Hiệu suất lượng tử bằng A. 0,2366%. B. 2,366%. C. 3,258%. D. 2,538%. Câu 11. Một tế bào quang điện có catôt được làm bằng asen. Chiếu vào catôt chùm bức xạ điện từ có bước sóng 0,2µm và nối tế bào quang điện với nguồn điện một chiều. Mỗi giây catôt nhận được năng lượng của chùm sáng là 3mJ, thì cường độ dòng quang điện bão hòa là 4,5.10 -6 A. Hiệu suất lượng tử là A. 9,4%. B. 0,094%. C. 0,94%. D. 0,186%. Câu 12. Catốt của một tế bào quang điện làm bằng Xeđi được chiếu bởi bức xạ có λ=0,3975μm. Cho cường độ dòng quang điện bão hòa 2µA và hiệu suất quang điện: H = 0,5%. Số photon tới catôt trong mỗi giây là A. 1,5.10 15 photon B. 2.10 15 photon C. 2,5.10 15 photon D. 5.10 15 photon Câu 13. Khi chiếu một chùm bức xạ có bước sóng λ = 0,33µm vào catôt của một tế bào quang điện thì điện áp hãm là U h . Để có điện áp hãm U’ h với giá trị |U’ h | giảm 1V so với |U h | thì phải dùng bức xa có bước sóng λ’ bằng bao nhiêu? A. 0,225µm. B. 0,325µm. C. 0,425. D. 0,449µm. Câu 14. Chiếu lần lượt vào catốt của một tế bào quang điện hai bức xạ điện từ có tần số f 1 và f 2 = 2f 1 thì hiệu điện thế làm cho dòng quang điện triệt tiêu lần lượt là 6V và 16V. Giới hạn quang điện λ 0 của kim loại làm catốt A. λ 0 = 0,21μm B. λ 0 = 0,31μm C. λ 0 = 0,54μm D. λ 0 = 0,63μm Câu 15. Chiếu bức xạ có bước sóng λ 1 = 0,405μm vào catôt của 1 tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của electrôn là v 1 , thay bức xạ khác có tần số f 2 = 16.10 14 Hz thì vận tốc ban đầu cực đại của electrôn là v 2 = 2v 1 . Công thoát của electrôn ra khỏi catôt là A. 1,88 eV. B. 3,2eV. C. 1,6eV. D. 2,2 eV. Câu 16. Chiếu lần lượt hai bức xạ điện từ có bước sóng λ 1 và λ 2 với λ 2 = 2λ 1 vào một tấm kim loại thì tỉ số động năng ban đầu cực đại của quang electron bứt ra khỏi kim loại là 9 . Giới hạn quang điện của kim loại là λ 0 . Tỉ số λ 0 / λ 1 bằng A. 16/9 B. 2 C. 16/7 D. 8/7 Câu 17. Khi chiếu bức xạ có bước sóng λ 1 = 0,236µm vào catôt của 1 tế bào quang điện thì các quang electrôn đều bị giữ lại bởi hiệu điện thế hãm U 1 =2,749 V. Khi chiếu bức xạ có bước sóng λ 2 thì hiệu điện thế hãm là U 2 =6,487V. Giá trị của λ 2 là A. 0,23µm. B. 0,138µm. C. 0,362µm. D. 0,18µm. Câu 18. Ca tốt của tế bào quang điện được rọi sáng đồng thời bởi hai bức xạ: một bức xạ có λ 1 = 0,2µm và một bức xạ có tần số f 2 = 1,67.10 15 Hz. Công thoát electron của kim loại đó là A = 3,0 (eV). Động năng ban dầu cực đại của quang electron là A. 3,2eV B. 5,1eV C. 6,26eV D. 3,9eV Câu 19 :Trong 10 giây, số electron đến được anôt của tế bào quang điện là 3.10 16 và hiệu suất lượng tử là 40%. Tìm số phôtôn đập vào catôt trong 1phút? A. 45.10 6 phôtôn. B.4,5.10 6 phôtôn C. 45.10 16 phôtôn D. 4,5.10 16 phôtôn Câu 20 :Chiếu bức xạ đơn sắc có bước sóng λ vào bề mặt catốt của một tế bào quang điện. Kim loại làm catôt có công thoát A=3,62.10 -19 J. Đường đặc trưng vôn-ampe của tế bào quang điện ấy có dạng như hình vẽ. Biết hiệu suất lượng tử là H=1%. Công suất P của chùm bức xạ chiếu vào catốt có giá trị nào sau đây? A. 284mW B. 0,284mW C. 27mW D. 2,7mW Dạng 2. Hiện tượng quang điện ngoài với vật dẫn cô lập Câu 1. Công thoát electron khỏi đồng là 4,57eV. Khi chiếu bức xạ có bước sóng λ = 0,14µm vào một quả cầu bằng đồng đặt xa các vật khác thì quả cầu được tích điện đến điện thế cực đại là A. 0,43 V. B. 4,3V. C. 0,215V. D. 2,15V. 2 Câu 2. Công thoát electron khỏi đồng là 4,57eV. Chiếu chùm bức xạ điện từ có bước sóng λ vào một quả cầu bằng đồng đặt xa các vật khác thì quả cầu đạt được điện thế cực đại 3V. Bước sóng của chùm bức xạ điện từ đó là A. 1,32µm. B. 0,132µm. C. 2,64µm. D. 0,164µm. Câu 3. Khi chiếu lần lượt hai bức xạ có tần số là f 1 , f 2 (với f 1 < f 2 ) vào một quả cầu kim loại đặt cô lập thì đều xảy ra hiện tượng quang điện với điện thế cực đại của quả cầu lần lượt là V 1 , V 2 . Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ trên vào quả cầu này thì điện thế cực đại của nó là A. V 2 . B. (V 1 + V 2 ) C. V 1 . D. |V 1 -V 2 |. Câu 4:.Khi chiếu bức xạ có bước sóng λ 1 = 0,2(µm) vào một tấm kim loại cô lập, thì thấy quang electron có vận tốc ban đầu cực đại là 0,7.10 6 (m/s). Nếu chiếu bức xạ có bước sóng λ 2 thì điện thế cực đại của tấm kim loại là 3(V). Bước sóng λ 2 là: A. 0,19(µm) B. 2,05(µm) C. 0,16(µm) D. 2,53(µm) Câu 5:A 0 của Kali là 2,25eV 1, ? 0 = λ 2,Đặt kim loại Kali cô lập và đồng thời chiếu hai bức xạ: a.f 1 =7.5 10 14 Hz và f 2 =7.5 10 14 Hz b f 1 =7.5 10 14 Hz và f 2 =10 15 Hz Hãy tính V max của tấm kim loại trong mỗi trường hợp. Câu 6:Khi chiếu tấm kim loại Xesi bằng hai bức xạ λ 1 = 0,35(µm) và λ 2 =450nm thì thấy vận tốc ban đầu cực đại tương ứng của các e gấp nhau 2 lần. A Tính λ 0 b.Tấm kim loại được nối đất qua R=1M Ω và được chiếu sáng bằng ánh sáng có bước sóng 400nm đủ mạnh để V tức thới tăng lên cực đại.Tính cường độ cực đại qua R? ∗ Dạng 3: Điện tích chuyển động trong từ trường B  I. Tóm tắt công thức: - Lực Lorentz: xuất hiện khi hạt mang điện q chuyển động với vận tốc v trong từ trường B  . f = qvBsinα f ⊥ v  , α = ( B  , v  ) - Lực Lorentz đóng vai trò là lực hướng tâm: m R v 2 = ev.B - Nếu electron có v 0max thì R = R max II. Bài tập áp dụng: 1. Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng λ = 0,56 µm vào catot của tế bào quang điện. a. Biết rằng cường độ dòng quang điện bảo hòa là 2mA, tính xem trong mỗi giây có bao nhiêu electron quang điện được giải thoát. b. Dùng màn chắn tách một chùm tia hẹp các quang electron, rồi hướng chúng vào vùng có từ trường đều B = 7,46.10 -5 T, sao cho B  vuông góc với phương ban đầu của vận tốc của quang electron. Ta thấy quỹ đạo của các quang eletron trong từ trường đều là các đường tròn mà bán kính cực đại là 2,5 cm. - Chứng tỏ quang eletron chuyển động tròn đều và chỉ rõ chiều chuyển động của chúng. - Tìm vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron. - Tính giới hạn quang điện. 2. Công thoát của một tế bào quang điện được phủ một lớp Cs có công thoát 1,9 eV. Catot được chiếu sáng bởi ánh sáng có bước sóng λ = 0,56 µm. a. Xác định giới hạn quang điện của Cs. b. Dùng màn chắn tách một chùm hẹp các electron quang điện rồi hướng chúng vào vùng có từ trường đều B =6,1.10 -5 T, B  ⊥ v  . Hãy xác định bán kính cực đại quỹ đạo của electron. ∗ Dạng 4: Quang electron chuyển động trong điện trường E  I. Tóm tắt công thức: - Lực điện từ: F  = q. E  3 - Điện trường đều: E = d U 1. Tính khoảng cách x tối đa mà electron rời xa được bản cực khi chuyển động trong điện trường: - Công của lực điện trường: A = - Fx = - eEx Mà A = 2 1 mv 2 - 2 1 mv 0 2 → eEx = 2 1 mv 0 2 - 2 1 mv 2 2. Tính bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt anot mà các electron tới đập vào: - Khi các quang electron bật ra khỏi catot chịu lực điện trường thì thu gia tốc a = m F = m eE - Xét trục tọa độ xOy: + x = v 0max t = R max → t = 0max max v R + y = m eE t 2 = d ( với d là khoảng cách giữa hai bản cực) ⇒ d = m eE . 2 0max 2 max v R II. Bài tập áp dụng: 1. Một điện cực phẳng bằng nhôm được rọi bức sạ tử ngoại có bước sóng λ= 83 nm. Eletron quang điện có thể rời xa điện cực một đoạn tối đa là bao nhiêu nếu điện trường đều cản lại chuyển động của electron có độ lớn E = 7,5V/cm. Giới hạn quang điện của kim loại là λ 0 = 332 nm. 2. Khi rọi vào catôt phẳng của một tế bào quang điện bức xạ có bước sóng λ = 0,33 µm thì có thể làm dòng quang điện triệt tiêu nếu U AK ≤ -0,3125 V. a. Xác định giới hạn quang điện. b. Anot của tế bào quang điện có dạng bảng phẳng song song với catôt đặt đối diện và cách catot d = 1 cm. Khi rọi chùm bức xạ rất hẹp vào tâm của catot và đặt hiệu điện thế U AK = 4,55 V giữa anot và catot thì bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt anot mà các electron tới đập vào là bao nhiêu? Trắc Nghiệm Câu 1. Chiếu một bức xạ điện từ có bước sóng λ=0,075μm lên mặt kim loại dùng catốt của một tế bào quang điện có công thoát là 8,3.10 -19 J. Các electron quang điện được tách ra bằng màn chắn để lấy một chùm hẹp hướng vào một từ trường đều có cảm ứng từ B =10 –4 T, sao cho B  vuông góc với phương ban đầu của vận tốc electron. Bán kính cực đại của quỹ đạo của electron là A. 11,375cm B. 22,75cm C. 11,375mm D. 22,75mm Câu 2. Chiếu bức xạ đơn sắc bước sóng λ =0,533(μm) vào một tấm kim loại có công thoát electron A=3.10 –19 J. Dùng màn chắn tách ra một chùm hẹp electron quang điện và cho chúng bay vào một miền từ trường đều có cảm ứng từ B  . Hướng chuyển động của electron quang điện vuông góc với B  . Biết bán kính cực đại của quỹ đạo các electron là R=22,75mm . Cảm ứng từ B của từ trường bằng A. B = 2.10 –4 (T) B. B = 10 –4 (T) C. B = 1,2.10 –4 (T) D. B = 0,92.10 –4 (T) Câu 3. Khi chiếu chùm bức xạ λ=0,2μm rất hẹp vào tâm của catốt phẳng của một tế bào quang điện công thoát electron là 1,17.10 -19 J. Anốt của tế bào quang điện cũng có dạng bản phẳng song song với catốt. Đặt vào giữa anốt và catôt một hiệu điện thế U AK = -2V thì vận tốc cực đại của electron khi đến anốt bằng A. 1,1.10 6 m/s B. 1,1.10 5 m/s C. 1,22.10 12 m/s D. 1,22.10 10 m/s ∗ Dạng 5: Bài tập về tia X I. Tóm tắt công thức - Cường độ dòng qua ống I = ne (với n là số eletcron phát ra sau 1 giây ) - Năng lượng photon của tia X có năng lượng ε max tức λ min là photon hấp thụ trọn vẹn động năng của electron: ε max =h.f max = min hc λ = 2 1 mv 2 (1) (với 2 1 mv 2 là động năng của electron đối với catot ) - Công của lực điện trường: A = 2 1 mv 2 - 2 1 m 2 0 v và A = eU AK ⇒ eU AK = 2 1 mv 2 - 2 1 m 2 0 v → Nếu bỏ qua 2 1 m 2 0 v thì: eU AK = 2 1 mv 2 (2)⇒ Từ (1), (2) ta được: eU AK = ε max - Công thức nhiệt lượng: Q = cm(t 2 – t 1 ) với c là nhiệt dung riêng. 4 II. Bài tập áp dụng: 1. Biết hiệu điện thế giữa anot và catot của ống Rơnghen là U = 12 KV. Hãy tìm bước sóng nhỏ nhất của tia X do ống phát. 2. Trong một ống tia Rơnghen cường độ dòng điện qua ống là 0,8 µA, hiệu điện thế giữa anot và catot là 1,2 KV. a. Tìm số electron đập vào catot trong 1 giây. Vận tốc của electron đó là bao nhiêu? b. Tìm bước sóng nhỏ nhất của tia X mà ống đó có thể phát ra. c. Đối catot là một bản platin có S = 1 cm 2 dày 2 mm. Giả sử toàn bộ động năng của electron đập vào đối catot dùng để đốt nóng bản platin. Hỏi sau bao lâu nhiệt độ bản tăng thêm 1000 0 C, biết khối lượng riêng của Platin là D = 21.10 3 Kg/m 3 và nhiệt dung riêng là c = 0,12 KJ/Kg.độ. 3. Một ống Rơnghen phát ra chùm tia có bước sóng ngắn nhất là 5.10 -11 m. a. Tính hiệu điện thế giữa hai cực của ống và động năng cực đại các electron tới đập vào đối catot. Tính số electron đập vào đối catot sau mỗi giây cho biết cường độ dòng điện qua ống là 0,01A. b. Người ta làm nguội đối catot bởi một dòng nước lạnh mà nhiệt độ lúc ra khỏi ống lớn hơn nhiệt độ lúc vào là 40 0 C. Tính khối lượng nước chảy qua đối catot sau mỗi phút. Biết nhiệt dung riêng của nước 4,186 KJ/Kg.độ. Trắc nghiệm Câu 1. Một tia X mềm có bước sóng 125pm. Năng lượng của phô tôn tương ứng có giá trị nào sau đây? A. ≈10 4 eV B. 10 3 eV C. 10 2 eV D. 2.10 3 eV. Câu 2. Cường độ dòng điện trong ống Rơnghen là 0,64 mA. Số điện tử đập vào đối catốt trong 1 phút là A. 2,4.10 16 B. 16.10 15 C. 24.10 14 D. 2,4.10 17 Câu 3. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của một ống Rơnghen là U = 25 kV. Coi vận tốc ban đầu của chùm êlectrôn phát ra từ catốt bằng không. Tần số lớn nhất của tia Rơnghen do ống này có thể phát ra là A. 6,038.10 18 Hz. B. 60,380.10 15 Hz. C. 6,038.10 15 Hz. D. 60,380.10 15 Hz. Câu 4. Tần số lớn nhất trong chùm tia Rơnghen là f max = 5.10 18 Hz. Coi động năng đầu của e rời catôt không đáng kể. Động năng của electron đập vào đối catốt là: A. 3,3125.10 -15 J B. 4.10 -15 J C. 6,25.10 -15 J D. 8,25.10 -15 J Câu 5. Ống Rơnghen có hiệu điện thế giữa anôt và catôt là 12000V, phát ra tia X có bước sóng ngắn nhất là λ. Để có tia X cứng hơn, có bước sóng ngắn nhất là λ’ ngắn hơn bước sóng ngắn nhất λ 1,5 lần, thì hiệu điện thế giữa anôt và catôt phải là A. U = 18000V B. U = 16000V C. U = 21000V D. U = 12000V Câu 6 : Một ống Rơnghen phát ra tia X có bước sóng ngắn nhất là 1,875.10 -10 (m). Để tăng độ cứng của tia X, nghĩa là giảm bước sóng của nó, ta tăng hiệu điện thế hai cực của ống thêm 3300V. Tính bước sóng ngắn nhất ống phát ra khi đó . A. 10 min 1,2515.10 ( )m λ − = B. 10 min 1,2515.10 ( )cm λ − = C. 10 min 1,1525.10 ( )cm λ − = D. 10 min 1,1525.10 ( )m λ − = Câu 7 : HĐT dùng trong ống phát tia X là 2200V .Vận tốc cực đại của các electron đập vào đối âm cực là A.3.10 7 m/s B.2,8m/s C.2,5.10 7 m/s D.2,3m/s THUYẾT BOHR VÀ QUANG PHỔ CỦA HIDRO ∗ Dạng 6: Mẫu nguyên tử Bo và quang phổ nguyên tử Hydro I. Tóm tắt công thức: 1. Tiên đề Bo - Quang phổ nguyên tử Hiđrô * Tiên đề Bo: ε = h.f mn = E m – E n = mn hc λ ( với m > n ) * Bán kính quỹ đạo dừng thứ n của electron trong nguyên tử hiđrô: r n = n 2 r 0 Với r 0 =5,3.10 -11 m là bán kính Bo (ở quỹ đạo K) * Năng lượng electron trong nguyên tử hiđrô: 2 13,6 ( ) n E eV n = - Với n ∈ N * . 5 Laiman K M N O L P Banme Pasen H α H β H γ H δ n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 hf mn hf mn nhận phôtôn phát phôtôn E m E n E m > E n * Sơ đồ mức năng lượng: - Dãy Laiman: Nằm trong vùng tử ngoại Ứng với e chuyển từ quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo K E n – E 1 = 1 hc n λ với n > 1 Lưu ý: Vạch dài nhất λ LK khi e chuyển từ L → K Vạch ngắn nhất λ ∞ K khi e chuyển từ ∞ → K. - Dãy Banme: Một phần nằm trong vùng tử ngoại, một phần nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy. Ứng với e chuyển từ quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo L E n – E 2 = 2 hc n λ với n > 2 Vùng ánh sáng nhìn thấy có 4 vạch: đỏ , lam, chàm, tím. Lưu ý: Vạch dài nhất λ ML (Vạch đỏ H α ), vạch ngắn nhất λ ∞ L khi e chuyển từ ∞ → L. - Dãy Pasen: Nằm trong vùng hồng ngoại với e chuyển từ quỹ đạo bên ngoài về qđạo M.E n – E 3 = 3 hc n λ với n > 3 Lưu ý: Vạch dài nhất λ NM khi e chuyển từ N → M, Vạch ngắn nhất λ ∞ M khi e chuyển từ ∞ → M. Mối liên hệ giữa các bước sóng và tần số của các vạch quang phổ của nguyên từ hiđrô: 13 12 23 1 1 1 λ λ λ = + và f 13 = f 12 +f 23 (như cộng véctơ) I.Mẫu Bohr Câu 1 Bán kính quỹ đạo Bo thứ nhất là r 1 = 5,3.10 -11 m. Tính vận tốc v 1 , động năng, thế năng và năng lượng E 1 của êlectron trên quỹ đạo Bo thứ nhất. Cho biết êlectron có khối lượng m = 9,1.10 -31 (kg) và diện tích -e = -1,6.10 -19 Câu 2: Nguyên tử hiđrô gồm một hạt nhân và một êlectron quay chung quanh hạt nhân này. Bán kính quỹ đạo dừng thứ nhất là r 1 = 5,3.10 -11 (m). a. Tính vận tốc và số vòng quay của êlectron trong 1 giây. b. Tính vận tốc, động năng, thế năng và năng lượng của êlectron trên quỹ đạo thứ hai. Cho biết m e = 9,1.10 -31 (kg) ; -e = -1,6.10 -19 (C). Câu 3 Biết mức năng lượng ứng với quĩ đạo dừng n trong nguyên tử hiđrô : E n = -13,6/n 2 (eV); n = 1,2,3, . Electron trong nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản được kích thích chuyển lên trạng thái có bán kính quĩ đạo tăng lên 9 lần. Khi chuyển dời về mức cơ bản thì nguyên tử phát ra bức xạ có năng lượng lớn nhất là A. 13,6 eV. B. 12,1 eV C. 10,2 eV D. 4,5 eV Câu 4 Mức năng lượng của các quĩ đạo dừng của nguyên tử hiđrô lần lượt từ trong ra ngoài là E 1 = -13,6 eV ; E 2 = -3,4 eV ; E 3 = -1,5 eV ; E 4 = -0,85 eV. Nguyên tử ở trạng thái cơ bản có khả năng hấp thụ các phôtôn có năng lượng nào dưới đây, để nhảy lên một trong các mức trên? A. 12,2 eV B. 3,4 eV C. 10,2 eV D. 1,9 eV Câu 5 Bán kính quỹ đạo dừng thứ n của electrôn trong nguyên tử hiđrô: A. tỉ lệ thuận với n. B. tỉ lệ nghịch với n. C. tỉ lệ thuận với n 2 . D. tỉ lệ nghịch với n 2 . Câu 6 Khối khí Hiđrô đang ở trạng thái kích thích và electron trong nguyên tử đang chuyển động ở quỹ đạo O. Hỏi khối khí này có thể phát ra bao nhiêu loại bức xạ đơn sắc thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy? A. 3 B. 4 C. 6 D. 10. Câu 6. Vạch quang phổ có bước sóng 0,6563 µ m là vạch thuộc dãy : A. Laiman B. Ban-me C. Pa-sen D. Banme hoặc Pa sen Câu 7. Khi nguyên tử Hyđro bị kích thích sao cho các e chuyển lên quý đạo N thì nguyên tử có thể phát ra các bức xạ ứng với những vạch nào trong dãy Banme: A. Vạch đỏ H α và vạch lam H β B. Vạch đỏ H α C. Vạch lam H β D. Tất cả các vạch trong dãy này Câu 8. Nếu nguyên tử hydro bị kích thích sao cho electron chuyển lên quỹ đạo N. Số bức xạ tối đa mà nguyên tử hidrô có thể phát ra khi e trở về lại trạng thái cơ bản là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 9. Nguyên tử hydro bị kích thích sao cho electron chuyển lên quỹ đạo O. Có tối đa bao nhiêu bức xạ mà nguyên tử hidrô có thể phát ra thuộc dãy Pa-sen 6 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 10. Nếu nguyên tử hydro bị kích thích sao cho electron chuyển lên quỹ đạo N thì nguyên tử có thể phát ra tối đa bao nhiêu vạch quang phổ trong dãy Banme? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 11. Hãy xác định trạng thái kích thích cao nhất của các nguyên tử Hyđrô trong trường hợp người ta chỉ thu được 6 vạch quang phổ phát xạ của nguyên tử Hyđrô A. Trạng thái L B. Trạng thái M C. Trạng thái N D. Trạng thái O Câu 12. Một nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có mức năng lượng E m = - 1,5eV sang trạng thái dừng có có mức năng lượng E m = - 3,4eV. Tần số của bức xạ mà nguyên tử phát ra là: A. 6,54.10 12 Hz B. 4,58.10 14 Hz C. 2,18.10 13 Hz D. 5,34.10 13 Hz Câu 13. Gọi α λ và β λ lần lượt là 2 bước sóng của 2 vạch H α và H β trong dãy Banme. Gọi 1 λ là bước sóng của vạch đầu tiên trong dãy Pasen. Xác định mối liên hệ α λ , β λ , 1 λ A. 1 1 λ = α λ 1 + β λ 1 B. λ 1 = β λ - α λ C. 1 1 λ = β λ 1 - α λ 1 D. λ 1 = α λ + β λ Câu 14. Gọi 1 λ và 2 λ lần lượt là 2 bước sóng của 2 vạch quang phổ thứ nhất và thứ hai trong dãy Lai man. Gọi α λ là bước sóng của vạch H α trong dãy Banme. Xác định mối liên hệ α λ , 1 λ , 2 λ A. α λ 1 = 1 1 λ + 2 1 λ B. α λ 1 = 1 1 λ - 2 1 λ C. α λ 1 = 2 1 λ - 1 1 λ D. λ α = λ 1 + λ 2 Câu 15. Trong quang phổ của hidro vạch thứ nhất của dãy Laiman λ = 0,1216μm; vạch H α của dãy Banme α λ =0,6560μm; vạch đầu tiên của dãy Pasen λ 1 =1,8751μm. Bước sóng của vạch thứ ba của dãy Laiman bằng A. 0,1026μm B. 0,0973μm C. 1,1250μm D. 0,1975μm Câu 16. Vạch quang phổ đầu tiên của các dãy Banme và Pasen trong quang phổ của nguyên tử hidro có bước sóng lần lượt là 0,656μm và 1,875μm. Bước sóng của vạch quang phổ thứ hai của dãy Banme là A. 0,286μm B. 0,093μm C. 0,486μm D. 0,103μm Câu 17. Bước sóng của vạch quang phổ thứ hai trong dãy Laiman là 0,103 μm, bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất và thứ 2 trong dãy Banme là 0,656 μm và 0,486 μm. Bước sóng của vạch thứ 3 trong dãy Laiman là A. 0,0224 μm B. 0,4324 μm C. 0,0976 μm D. 0,3627 μm Câu 18. Bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất trong dãy Laiman là 0,122 μm, bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất và thứ 2 trong dãy Banme là 0,656 μm và 0,486 μm. Bước sóng của vạch đầu tiên trong dãy Pasen là A. 1,8754 μm B. 1,3627 μm. C. 0,9672 μm D. 0,7645 μm. Câu 19. Biết bước sóng ứng với hai vạch đầu tiên trong dãy Laiman của quang phổ Hydro là λ 1 =0,122 μm và λ 2 = 0,103 μm. Bước sóng của vạch H α trong quang phổ nhìn thấy của nguyên tử Hydro bằng A. 0,46 μm B. 0,625 μm C. 0,66 μm D. 0,76 μm Câu 20. Vạch đầu tiên của dãy Laiman và vạch cuối cùng của dãy Banme trong quang phổ hidrô có bước sóng λ 1 =0,1218μm và λ 2 = 0,3653μm. Năng lượng ion hóa (theo đơn vị eV) của nguyên tử hidro khi ở trạng thái cơ bản A. 3,6eV B. 26,2eV C. 13,6eV D. 10,4eV Câu 21. Vạch thứ hai của dãy Laiman có bước sóng λ =0,1026 μm.Cho biết năng lượng cần thiết tối thiểu để bứt electron ra khỏi nguyên tử hidrô từ trạng thái cơ bản là 13,6eV. Bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ trong dãy Pasen bằng A. 0,482 μm C. 0,725 μm B. 0,832 μm D. 0,866 μm Câu 22. Cho giá trị các mức năng lượng của nguyên tử hiđrô là E 1 = -13,6eV; E 2 = -3,4 eV; E 3 = -1,5 eV. Bước sóng dài nhất của bức xạ trong dãy Laiman là: A. 0,12μm B. 0,09μm C. 0,65μm D. 0,45μm Câu 23 . Biết bán kính Bo r 0 = 5,3.10 -11 m.Bán kính quỹ đạo L của nguyên tử Hiđro là A.21,2 .10 -11 m B.10,6 .10 -11 m C. 2,65.10 -11 m D.Đáp án khác 7 Câu 24 .Khi êlectrôn (êlectron) trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quĩ đạo dừng có năng lượng -0,85 eV sang quĩ đạo dừng có năng lượng -13,60 eV thì nguyên tử phát bức xạ điện từ có bước sóng A. 0,4340 µm B. 0,4860 µm C. 0,0974 µm. D. 0,6563 µm 1. Một nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có mức năng lượng E m = - 1,5eV sang trạng thái dừng có có mức năng lượng E m = - 3,4eV. Tần số của bức xạ mà nguyên tử phát ra là: A. 6,54.10 12 Hz B. 4,58.10 14 Hz C. 2,18.10 13 Hz D. 5,34.10 13 Hz 2. Trong quang phổ của hidro vạch thứ nhất của dãy Laiman λ = 0,1216μm; vạch H α của dãy Banme α λ =0,6560μm; vạch đầu tiên của dãy Pasen λ 1 =1,8751μm. Bước sóng của vạch thứ ba của dãy Laiman bằng A. 0,1026μm B. 0,0973μm C. 1,1250μm D. 0,1975μm 3. Vạch quang phổ đầu tiên của các dãy Banme và Pasen trong quang phổ của nguyên tử hidro có bước sóng lần lượt là 0,656μm và 1,875μm. Bước sóng của vạch quang phổ thứ hai của dãy Banme là A. 0,286μm B. 0,093μm C. 0,486μm D. 0,103μm 4. Bước sóng của vạch quang phổ thứ hai trong dãy Laiman là 0,103 μm, bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất và thứ 2 trong dãy Banme là 0,656 μm và 0,486 μm. Bước sóng của vạch thứ 3 trong dãy Laiman là A. 0,0224 μm B. 0,4324 μm C. 0,0976 μm D. 0,3627 μm 5. Bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất trong dãy Laiman là 0,122 μm, bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất và thứ 2 trong dãy Banme là 0,656 μm và 0,486 μm. Bước sóng của vạch đầu tiên trong dãy Pasen là A. 1,8754 μm B. 1,3627 μm. C. 0,9672 μm D. 0,7645 μm. 6. Biết bước sóng ứng với hai vạch đầu tiên trong dãy Laiman của quang phổ Hydro là λ 1 =0,122 μm và λ 2 = 0,103 μm. Bước sóng của vạch H α trong quang phổ nhìn thấy của nguyên tử Hydro bằng A. 0,46 μm B. 0,625 μm C. 0,66 μm D. 0,76 μm 7. Vạch đầu tiên của dãy Laiman và vạch cuối cùng của dãy Banme trong quang phổ hidrô có bước sóng λ 1 =0,1218μm và λ 2 = 0,3653μm. Năng lượng ion hóa của nguyên tử hidro khi ở trạng thái cơ bản A. 3,6eV B. 26,2eV C. 13,6eV D. 10,4eV 8. Vạch thứ hai của dãy Laiman có bước sóng λ =0,1026 μm.Cho biết năng lượng cần thiết tối thiểu để bứt electron ra khỏi nguyên tử hidrô từ trạng thái cơ bản là 13,6eV. Bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ trong dãy Pasen bằng A. 0,482 μm C. 0,725 μm B. 0,832 μm D.0,866 μm 9. Cho giá trị các mức năng lượng của nguyên tử hiđrô là E 1 = -13,6eV; E 2 = -3,4 eV; E 3 = -1,5 eV. Cho h = 6,625.10 –34 Js; c = 3.10 8 m/s. Bước sóng dài nhất của bức xạ trong dãy Laiman là: A. 0,12μm B. 0,09μm C. 0,65μm D. 0,45μm 10. Khi Hiđrô ở trạng thái cơ bản được kích thích lên trạng thái có bán kính quỹ đạo tăng lên 9 lần. Khi chuyển dời về mức cơ bản thì phát ra bước sóng bức xạ có năng lượng lớn nhất là: A. 0,103μm . B. 0,203μm . C. 0,13μm . D. 0,23μm 8 . CHƯƠNG VIII:LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG A) Công thức cần nhớ : 1) Hệ thức Einstêin : 2 max 2 1 ot. t en t q I == e n : số electron bứt ra khỏi catốt 6) Hiệu suất lượng tử N n H = B.BÀI TẬP DẠNG I:HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI Câu 1. Công thoát electron
- Xem thêm -

Xem thêm: Các dạng bài tập chương Lượng tử ánh sáng, Các dạng bài tập chương Lượng tử ánh sáng, Các dạng bài tập chương Lượng tử ánh sáng

Bình luận về tài liệu cac-dang-bai-tap-chuong-luong-tu-anh-sang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP