Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học

20 302 1 Gửi tin nhắn cho Hannes Alfvén
Hannes Alfvén

Hannes Alfvén

Tải lên: 11,620 tài liệu

  • Loading...
1/20 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2013, 04:11

Company LOGO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Giới thiệu quy định BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tháng 6/2007 NỘI DUNG 3) Tiêu chuẩn, quy trình đánh giá, xếp loại GVTH 3) Tiêu chuẩn, quy trình đánh giá, xếp loại GVTH 4) Tổ chức thực hiện 4) Tổ chức thực hiện 1) Cấu trúc văn bản Quy định Chuẩn NNGVTH 1) Cấu trúc văn bản Quy định Chuẩn NNGVTH 2) Giới thiệu nội dung Chuẩn nghề nghiệp GVTH 2) Giới thiệu nội dung Chuẩn nghề nghiệp GVTH Cấu trúc văn bản Chuẩn  Gồm 4 chương, 14 điều - Chương I: Quy định chung: 4 điều Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Điều 2: Chuẩn nghề nghiệp GVTH Điều 3: Mục đích ban hành Chuẩn Điều 4: Giải thích từ ngữ Chuẩn nghề nghiệp GVTH ở Việt Nam Chuẩn nghề nghiệp Lĩnh vực Lĩnh vực Lĩnh vực Yêu cầu Yêu cầu Yêu cầu Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Yêu cầu Yêu cầu Tiêu chí Tiêu chí Chương II Các yêu cầu của Chuẩn NNGVTH Năng lực nghề nghiệp của GVTH Lĩnh vực 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, Lối sống Lĩnh vực 2: Kiến thức Lĩnh vực 3: Kỹ năng sư phạm Các yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống  1: Nhận thức tư tưởng chính trị về trách nhiệm công dân, nhà giáo với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc  2: Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước  3: Chấp hành quy chế, quy định của ngành  4: Đạo đức nhà giáo, yêu nghề, chí tiến thủ trong nghề nghiệp  5: Thương yêu học sinh, quan hệ hợp tác với đồng nghiệp, phụ huynh học sinh và nhân dân Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức  6 Kiến thức cơ bản  7 Kiến thức nghiệp vụ sư phạm  8 Kiến thức kiểm tra, đánh giá  9 Kiến thức chính trị, xã hội, nhân văn 10 Kiến thức địa phương. Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kỹ năng sư phạm  11: Kỹ năng lập kế hoạch và soạn bài  12: Kỹ năng tổ chức dạy học trên lớp  13: Kỹ năng làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.  14: Kỹ năng giao tiếp, ứng xử  15: kỹ năng lập, bảo quản, sử dụng hồ sơ gi¸o dôc vµ gi¶ng d¹y. Chương III. Tiêu chuẩn xếp loại, quy trình đánh giá Điều 8: Tiêu chuẩn xếp loại các tiêu chí, yêu cầu, lĩnh vực: - Tiêu chí: Tốt, Khá, Trung bình, Kém - Yêu cầu - Lĩnh vực Điều 9: Tiêu chuẩn xếp loại chung cuối năm học Lấy mức thấp nhất của lĩnh vực làm mức chung - Xuất sắc, - Khá, - Trung bình, - Kém : có 1 trong 3 lĩnh vực xếp Kém hoặc vi phạm 1 trong các điều không được làm Điều 10: Quy trình đánh giá, xếp loại - Thời điểm đánh giá: định kỳ vào cuối năm học - Quy trình: + Giáo viên tự đánh giá, xếp loại, ghi phiếu (phần dành cho gv) + Tổ chuyên môn nhận xét, góp ý kiến, ghi kết quả đánh giá vào phiếu; lấy ý kiến đối với tiêu chí có điểm 4,9 và điểm 3,10 (toàn trường) + Hiệu trưởng thực hiện đánh giá, xếp loại + Trường hợp chưa đồng ý với kết luận của HT, người GV cần đưa ra minh chứng hoặc có quyền khiếu nại để được kiểm tra, đánh giá lại . dụng Điều 2: Chuẩn nghề nghiệp GVTH Điều 3: Mục đích ban hành Chuẩn Điều 4: Giải thích từ ngữ Chuẩn nghề nghiệp GVTH ở Việt Nam Chuẩn nghề nghiệp Lĩnh. Company LOGO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Giới thiệu quy định BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tháng 6/2007 NỘI DUNG 3) Tiêu chuẩn, quy trình đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học

Bình luận về tài liệu chuan-nghe-nghiep-giao-vien-tieu-hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP