giáo án Hạt gạo làng ta

Bill Gates
Bill Gates(11510 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 1729
11
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 16 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2013, 16:11

Mô tả: Tâ ̣ p đo ̣ c: Ha ̣ t ga ̣ o la ̀ ng ta  -  !  "  # $%&'( -)*+, - , #  ! . - .&/01 )*2345) !  ! , ! 6 - , - .&, "  7 ',86 - 9 " 6 -  7 9 ! $, - ( " / :;/ - <+ 3)$=4/11 >63 .&? ,8@ 6/ + Giáo dục kĩ năng sống: Biết chia sẻ, thấu hiểu sự vất vả của con người, quý trọng sức lao động của người nông dân. ABCDE2331(/ 1 )F<G26H A+ 123 ! ( !  )IJDKE<LM ! N )IJDKE<)OA PQ<R) !  -  SA.# ! 6T E23 DUVW* R -  " X<Y )11 ,Z6//= . &?  [  '  ,8  \  Y  /  ]+    ^  5  61    \$ ']>];@ Hạt gạo làng ta[D/_;G &` 0$+a*/b'+/C[ 11 8]+  1. Luyện đọc. c< ! P) cN_6$ _*Va,Z 6@( 1d c<)^$eN_6$ _$+Yf9]>g D,3h+i3H A>C$%& A[&.GD_( E,,@ A+8 A 68/ )P 1P )R 1R23 j$a bUVW - jia  cP) e,Z6k 1l 1 ?P]mg ck)^$f9 ]>en $%&'(g c) aV^@( R3H(>4^6U$_ i,61/b/Y9(@ ,Z'&o;p@[ ]6/11  E:3H]+04iC$ ,,23@$B( c<)^f]m 5f]> qsông Kinh Thầy r9d A )Va/sông Kinh Thầy 9(  6     &.  G  D_(  6 &.    ,  [  &.  D+   (=p)L, cDYhào giao thông d q  *  ,      6 hào giao thông. dq'+trành D5f tiền tuyến6   :      C      /,8 c<k)^$k]m N_6$_6,4+ r+3HDUVW+ cN_)>.a f ]me8R$0g c<)61  N_6$_UVW DUVW) cDh   2. Tìm hiểu bài <)]mP/689s c q *  1 1  ,Z  6  f :d XE,U(11 ,Z6f  cP)]mP rp)L, cP)]mR cP)]mt 6,8 &93,@* 61,Z / @ cP)]mu H6giành, xảo3 v/a?+($w> 3%*(*@+$9/9 H cP)]mk ck)^$ c)>. cP)UVW c)6ia cP) ]mP6$_ DjA) C$%&,&a68 + 4[@[,.6   xU(]m^>6'd XM,+_(cLy  21i(.$_T0 U(11 ].p_1 +/ >@ ,Z:z.[* @(,Z&o@>+a* ]mR cE: >6l@ [,8.39d DE“Giọt mồ hôi sa”4>d X)11 $/=,n % :. - .[/V^ :/,+&+,3,/2 >l+$ 6 8,6162V^*@() ^6U$(6 0 @*&9&i'&o/9 []6/11  GmZ a&(5d  X*6 - / !  ! 6.%]> ];@\Y/ 2]+ ^511 ,Z6/61 .%@*@(,Z' (+a*]mt cA9 >6&o+6Y[2 /d DE“trút”*Y'd XD/ :;/+6Y \  5  n trút /  +    z /2         1  ,  ,    n  1  h  ].  ]@  $ ,Z4{[,8396/1 1 )11 n%+ \  E:  +      h     Ý1: Hạt gạo có hương vị của quê hương. ) ! 9 - ]mRcDjA)  >  n   ,    z  .  & :/,+&+ . -  .  /  /   , #    - ( ; "  "  - , - a ! $ 7 / 7  = Ý 2: Hạt gạo có những khó khăn của thiên nhiên và nỗi vất vả của người lao động.  P)6$_DjA) SE:; 5 D/0/+T 2+1' ,]i$  |[]m(6d XD@(,Z&o@(+1s i&?%6/11 *@( ,Z+1i&?, + a*]mu cDmsn>$.&?, *6/11 d xU(11 6/H>.&? [:d c<+ 3)+a$(6 2>$&? .Y  XA+1s/@o ':1 1 ,Z6/f=, A+1*Y&oo >,  +a*]mH61 c x} -  &   "    7   !    !    ! 6 - S !   - Td DE“ hạt vàng”4>d X)11 6/$/= ~+[E,= /611 H@,Z :   z  .[    % .&?[+1s)11 H \\5@, % ,86i [392xU(11 /@=41 1 ,Z& &+,1 D+^>+a' r]m( *T giảng tranh minh họa bài đọc )11 ,Z6f4[ @>C$%&[,>, &a@$[,8/  68/ i([  )1$^n + Ý 3: Hạt gạo được làm ra trong những năm đánh Mỹ gian khổ mà anh dũng. +,^1 60i &9+$9 Ý 4: Hạt gạo có công sức của các bạn thiếu nhi. cx} -  !  ! /9 " =( " , 7 / -  ( "  "  " $ -  " ; "   7 39. !  c11 =4, Y ́ 5: Ha ̣ t ga ̣ o quý như vàng. c)6iaU (, +  i+&+ %:z.[ )11 H>.[+1s +,i&9>$9   )11 {6[= ,  i  >  +  C    = ,x+=0(+o  11 6@6H[U$, '(/ :; /*+i]y% c•:>0$a 7 9 !  , !  - } - d  3. Đo ̣ c diễn cảm và học thuộc lòng. c<k)^$k]m N_6$_ !  !   7  - 3%019+f _@d c<) !  ! (_)U VW D]6U,3h+@   c<k)^$  XD,3h6(Y ! 3#]. 7 R E+]mR cN_)a > eP$0g DUVW€(3, cN_)B26H eR$0g cD26Hv?/H r.&^ cjYc+ 3D@(&o@[ ]6/11 f> =4/11  tA[^c3; ! 3 -  Z a'd E293 >4](/; ir0. c)/023 )i61eRag ck)^$ c(_*Y @r +f:C$%&,&a 68+n ,z. & 6V^/0 y/+\=@'(1  c) c)UVW c)~13Yeu€kag EUVW1V@ &i c)26H )i6123 6]6/11 d L; ! 26H AB  C  S.  A,c6  >  . + T !  - / 7 6 - 9 7 F<G EUVW8 Ý1: Hạt gạo có hương vị của quê hương. Ý 2: Hạt gạo có những khó khăn của thiên nhiên và nỗi vất vả của người lao động. Ý 3: Hạt gạo được làm ra trong những năm đánh Mỹ gian khổ mà anh dũng. Ý 4: Hạt gạo có công sức của các bạn thiếu nhi.  Y ́ 5: Ha ̣ t ga ̣ o quý như vàng. )*2345) !  ! , ! 6 - , - .&, "  7 ',86 - 9 " 6 -  7 9 ! $, - ( " / :;/  (_*Y@ r+f :C$%&,&a68+n ,z.& 6 V^/0y/+\=@'(1 Ý1: Hạt gạo có hương vị của quê hương. Ý 2: Hạt gạo có những khó khăn của thiên nhiên và nỗi vất vả của người lao động. Ý 3: Hạt gạo được làm ra trong những năm đánh Mỹ gian khổ mà anh dũng. Ý 4: Hạt gạo có công sức của các bạn thiếu nhi.  Y ́ 5: Ha ̣ t ga ̣ o quý như vàng. )*2345) !  ! , ! 6 - , - .&, "  7 ',86 - 9 " 6 -  7 9 ! $, - ( " / :;/  (_*Y@ r+f :C$%&,&a68+n ,z.& 6 V^/0y/+\=@'(1 Ý1: Hạt gạo có hương vị của quê hương. Ý 2: Hạt gạo có những khó khăn của thiên nhiên và nỗi vất vả của người lao động. Ý 3: Hạt gạo được làm ra trong những năm đánh Mỹ gian khổ mà anh dũng. Ý 4: Hạt gạo có công sức của các bạn thiếu nhi.  Y ́ 5: Ha ̣ t ga ̣ o quý như vàng. )*2345) !  ! , ! 6 - , - .&, "  7 ',86 - 9 " 6 -  7 9 ! $, - ( " / :;/  (_*Y@ r+f :C$%&,&a68+n ,z.& 6 V^/0y/+\=@'(1 Ý1: Hạt gạo có hương vị của quê hương. Ý 2: Hạt gạo có những khó khăn của thiên nhiên và nỗi vất vả của người lao động. Ý 3: Hạt gạo được làm ra trong những năm đánh Mỹ gian khổ mà anh dũng. Ý 4: Hạt gạo có công sức của các bạn thiếu nhi.  Y ́ 5: Ha ̣ t ga ̣ o quý như vàng. )*2345) !  ! , ! 6 - , - .&, "  7 ',86 - 9 " 6 -  7 9 ! $, - ( " / :;/  (_*Y@ r+f :C$%&,&a68+n ,z.& 6 V^/0y/+\=@'(1 Ý1: Hạt gạo có hương vị của quê hương. Ý 2: Hạt gạo có những khó khăn của thiên nhiên và nỗi vất vả của người lao động. Ý 3: Hạt gạo được làm ra trong những năm đánh Mỹ gian khổ mà anh dũng. Ý 4: Hạt gạo có công sức của các bạn thiếu nhi.  Y ́ 5: Ha ̣ t ga ̣ o quý như vàng. )*2345) !  ! , ! 6 - , - .&, "  7 ',86 - 9 " 6 -  7 9 ! $, - ( " / :;/  (_*Y@ r+f :C$%&,&a68+n ,z.& 6 V^/0y/+\=@'(1 Ý1: Hạt gạo có hương vị của quê hương. Ý 2: Hạt gạo có những khó khăn của thiên nhiên và nỗi vất vả của người lao động. Ý 3: Hạt gạo được làm ra trong những năm đánh Mỹ gian khổ mà anh dũng. Ý 4: Hạt gạo có công sức của các bạn thiếu nhi.  Y ́ 5: Ha ̣ t ga ̣ o quý như vàng. )*2345) !  ! , ! 6 - , - .&, "  7 ',86 - 9 " 6 -  7 9 ! $, - ( " / :;/  (_*Y@ r+f :C$%&,&a68+n ,z.& 6 V^/0y/+\=@'(1 Ý1: Hạt gạo có hương vị của quê hương. Ý 2: Hạt gạo có những khó khăn của thiên nhiên và nỗi vất vả của người lao động. Ý 3: Hạt gạo được làm ra trong những năm đánh Mỹ gian khổ mà anh dũng. Ý 4: Hạt gạo có công sức của các bạn thiếu nhi.  Y ́ 5: Ha ̣ t ga ̣ o quý như vàng. )*2345) !  ! , ! 6 - , - .&, "  7 ',86 - 9 " 6 -  7 9 ! $, - ( " / :;/  (_*Y@ r+f :C$%&,&a68+n ,z.& 6 V^/0y/+\=@'(1 Ý1: Hạt gạo có hương vị của quê hương. Ý 2: Hạt gạo có những khó khăn của thiên nhiên và nỗi vất vả của người lao động. Ý 3: Hạt gạo được làm ra trong những năm đánh Mỹ gian khổ mà anh dũng. Ý 4: Hạt gạo có công sức của các bạn thiếu nhi.  Y ́ 5: Ha ̣ t ga ̣ o quý như vàng. . EUVW8 Ý1: Hạt gạo có hương vị của quê hương. Ý 2: Hạt gạo có những khó khăn của thiên nhiên và nỗi vất vả của người lao động. Ý 3: Hạt gạo được làm. V^/0y/+=@'(1 Ý1: Hạt gạo có hương vị của quê hương. Ý 2: Hạt gạo có những khó khăn của thiên nhiên và nỗi vất vả của người lao động. Ý 3: Hạt gạo được làm

— Xem thêm —

Xem thêm: giáo án Hạt gạo làng ta, giáo án Hạt gạo làng ta, giáo án Hạt gạo làng ta

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu giao-an-hat-gao-lang-ta

Đăng ký

Generate time = 0.14439988136292 s. Memory usage = 18.65 MB