giáo án Hạt gạo làng ta

16 1,759 11
Bill Gates

Bill Gates

Tải lên: 11,509 tài liệu

  • Loading...
1/16 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2013, 16:11

Tâ ̣ p đo ̣ c: Ha ̣ t ga ̣ o la ̀ ng ta  -  !  "  # $%&'( -)*+, - , #  ! . - .&/01 )*2345) !  ! , ! 6 - , - .&, "  7 ',86 - 9 " 6 -  7 9 ! $, - ( " / :;/ - <+ 3)$=4/11 >63 .&? ,8@ 6/ + Giáo dục kĩ năng sống: Biết chia sẻ, thấu hiểu sự vất vả của con người, quý trọng sức lao động của người nông dân. ABCDE2331(/ 1 )F<G26H A+ 123 ! ( !  )IJDKE<LM ! N )IJDKE<)OA PQ<R) !  -  SA.# ! 6T E23 DUVW* R -  " X<Y )11 ,Z6//= . &?  [  '  ,8  \  Y  /  ]+    ^  5  61    \$ ']>];@ Hạt gạo làng ta[D/_;G &` 0$+a*/b'+/C[ 11 8]+  1. Luyện đọc. c< ! P) cN_6$ _*Va,Z 6@( 1d c<)^$eN_6$ _$+Yf9]>g D,3h+i3H A>C$%& A[&.GD_( E,,@ A+8 A 68/ )P 1P )R 1R23 j$a bUVW - jia  cP) e,Z6k 1l 1 ?P]mg ck)^$f9 ]>en $%&'(g c) aV^@( R3H(>4^6U$_ i,61/b/Y9(@ ,Z'&o;p@[ ]6/11  E:3H]+04iC$ ,,23@$B( c<)^f]m 5f]> qsông Kinh Thầy r9d A )Va/sông Kinh Thầy 9(  6     &.  G  D_(  6 &.    ,  [  &.  D+   (=p)L, cDYhào giao thông d q  *  ,      6 hào giao thông. dq'+trành D5f tiền tuyến6   :      C      /,8 c<k)^$k]m N_6$_6,4+ r+3HDUVW+ cN_)>.a f ]me8R$0g c<)61  N_6$_UVW DUVW) cDh   2. Tìm hiểu bài <)]mP/689s c q *  1 1  ,Z  6  f :d XE,U(11 ,Z6f  cP)]mP rp)L, cP)]mR cP)]mt 6,8 &93,@* 61,Z / @ cP)]mu H6giành, xảo3 v/a?+($w> 3%*(*@+$9/9 H cP)]mk ck)^$ c)>. cP)UVW c)6ia cP) ]mP6$_ DjA) C$%&,&a68 + 4[@[,.6   xU(]m^>6'd XM,+_(cLy  21i(.$_T0 U(11 ].p_1 +/ >@ ,Z:z.[* @(,Z&o@>+a* ]mR cE: >6l@ [,8.39d DE“Giọt mồ hôi sa”4>d X)11 $/=,n % :. - .[/V^ :/,+&+,3,/2 >l+$ 6 8,6162V^*@() ^6U$(6 0 @*&9&i'&o/9 []6/11  GmZ a&(5d  X*6 - / !  ! 6.%]> ];@\Y/ 2]+ ^511 ,Z6/61 .%@*@(,Z' (+a*]mt cA9 >6&o+6Y[2 /d DE“trút”*Y'd XD/ :;/+6Y \  5  n trút /  +    z /2         1  ,  ,    n  1  h  ].  ]@  $ ,Z4{[,8396/1 1 )11 n%+ \  E:  +      h     Ý1: Hạt gạo có hương vị của quê hương. ) ! 9 - ]mRcDjA)  >  n   ,    z  .  & :/,+&+ . -  .  /  /   , #    - ( ; "  "  - , - a ! $ 7 / 7  = Ý 2: Hạt gạo có những khó khăn của thiên nhiên và nỗi vất vả của người lao động.  P)6$_DjA) SE:; 5 D/0/+T 2+1' ,]i$  |[]m(6d XD@(,Z&o@(+1s i&?%6/11 *@( ,Z+1i&?, + a*]mu cDmsn>$.&?, *6/11 d xU(11 6/H>.&? [:d c<+ 3)+a$(6 2>$&? .Y  XA+1s/@o ':1 1 ,Z6/f=, A+1*Y&oo >,  +a*]mH61 c x} -  &   "    7   !    !    ! 6 - S !   - Td DE“ hạt vàng”4>d X)11 6/$/= ~+[E,= /611 H@,Z :   z  .[    % .&?[+1s)11 H \\5@, % ,86i [392xU(11 /@=41 1 ,Z& &+,1 D+^>+a' r]m( *T giảng tranh minh họa bài đọc )11 ,Z6f4[ @>C$%&[,>, &a@$[,8/  68/ i([  )1$^n + Ý 3: Hạt gạo được làm ra trong những năm đánh Mỹ gian khổ mà anh dũng. +,^1 60i &9+$9 Ý 4: Hạt gạo có công sức của các bạn thiếu nhi. cx} -  !  ! /9 " =( " , 7 / -  ( "  "  " $ -  " ; "   7 39. !  c11 =4, Y ́ 5: Ha ̣ t ga ̣ o quý như vàng. c)6iaU (, +  i+&+ %:z.[ )11 H>.[+1s +,i&9>$9   )11 {6[= ,  i  >  +  C    = ,x+=0(+o  11 6@6H[U$, '(/ :; /*+i]y% c•:>0$a 7 9 !  , !  - } - d  3. Đo ̣ c diễn cảm và học thuộc lòng. c<k)^$k]m N_6$_ !  !   7  - 3%019+f _@d c<) !  ! (_)U VW D]6U,3h+@   c<k)^$  XD,3h6(Y ! 3#]. 7 R E+]mR cN_)a > eP$0g DUVW€(3, cN_)B26H eR$0g cD26Hv?/H r.&^ cjYc+ 3D@(&o@[ ]6/11 f> =4/11  tA[^c3; ! 3 -  Z a'd E293 >4](/; ir0. c)/023 )i61eRag ck)^$ c(_*Y @r +f:C$%&,&a 68+n ,z. & 6V^/0 y/+\=@'(1  c) c)UVW c)~13Yeu€kag EUVW1V@ &i c)26H )i6123 6]6/11 d L; ! 26H AB  C  S.  A,c6  >  . + T !  - / 7 6 - 9 7 F<G EUVW8 Ý1: Hạt gạo có hương vị của quê hương. Ý 2: Hạt gạo có những khó khăn của thiên nhiên và nỗi vất vả của người lao động. Ý 3: Hạt gạo được làm ra trong những năm đánh Mỹ gian khổ mà anh dũng. Ý 4: Hạt gạo có công sức của các bạn thiếu nhi.  Y ́ 5: Ha ̣ t ga ̣ o quý như vàng. )*2345) !  ! , ! 6 - , - .&, "  7 ',86 - 9 " 6 -  7 9 ! $, - ( " / :;/  (_*Y@ r+f :C$%&,&a68+n ,z.& 6 V^/0y/+\=@'(1 Ý1: Hạt gạo có hương vị của quê hương. Ý 2: Hạt gạo có những khó khăn của thiên nhiên và nỗi vất vả của người lao động. Ý 3: Hạt gạo được làm ra trong những năm đánh Mỹ gian khổ mà anh dũng. Ý 4: Hạt gạo có công sức của các bạn thiếu nhi.  Y ́ 5: Ha ̣ t ga ̣ o quý như vàng. )*2345) !  ! , ! 6 - , - .&, "  7 ',86 - 9 " 6 -  7 9 ! $, - ( " / :;/  (_*Y@ r+f :C$%&,&a68+n ,z.& 6 V^/0y/+\=@'(1 Ý1: Hạt gạo có hương vị của quê hương. Ý 2: Hạt gạo có những khó khăn của thiên nhiên và nỗi vất vả của người lao động. Ý 3: Hạt gạo được làm ra trong những năm đánh Mỹ gian khổ mà anh dũng. Ý 4: Hạt gạo có công sức của các bạn thiếu nhi.  Y ́ 5: Ha ̣ t ga ̣ o quý như vàng. )*2345) !  ! , ! 6 - , - .&, "  7 ',86 - 9 " 6 -  7 9 ! $, - ( " / :;/  (_*Y@ r+f :C$%&,&a68+n ,z.& 6 V^/0y/+\=@'(1 Ý1: Hạt gạo có hương vị của quê hương. Ý 2: Hạt gạo có những khó khăn của thiên nhiên và nỗi vất vả của người lao động. Ý 3: Hạt gạo được làm ra trong những năm đánh Mỹ gian khổ mà anh dũng. Ý 4: Hạt gạo có công sức của các bạn thiếu nhi.  Y ́ 5: Ha ̣ t ga ̣ o quý như vàng. )*2345) !  ! , ! 6 - , - .&, "  7 ',86 - 9 " 6 -  7 9 ! $, - ( " / :;/  (_*Y@ r+f :C$%&,&a68+n ,z.& 6 V^/0y/+\=@'(1 Ý1: Hạt gạo có hương vị của quê hương. Ý 2: Hạt gạo có những khó khăn của thiên nhiên và nỗi vất vả của người lao động. Ý 3: Hạt gạo được làm ra trong những năm đánh Mỹ gian khổ mà anh dũng. Ý 4: Hạt gạo có công sức của các bạn thiếu nhi.  Y ́ 5: Ha ̣ t ga ̣ o quý như vàng. )*2345) !  ! , ! 6 - , - .&, "  7 ',86 - 9 " 6 -  7 9 ! $, - ( " / :;/  (_*Y@ r+f :C$%&,&a68+n ,z.& 6 V^/0y/+\=@'(1 Ý1: Hạt gạo có hương vị của quê hương. Ý 2: Hạt gạo có những khó khăn của thiên nhiên và nỗi vất vả của người lao động. Ý 3: Hạt gạo được làm ra trong những năm đánh Mỹ gian khổ mà anh dũng. Ý 4: Hạt gạo có công sức của các bạn thiếu nhi.  Y ́ 5: Ha ̣ t ga ̣ o quý như vàng. )*2345) !  ! , ! 6 - , - .&, "  7 ',86 - 9 " 6 -  7 9 ! $, - ( " / :;/  (_*Y@ r+f :C$%&,&a68+n ,z.& 6 V^/0y/+\=@'(1 Ý1: Hạt gạo có hương vị của quê hương. Ý 2: Hạt gạo có những khó khăn của thiên nhiên và nỗi vất vả của người lao động. Ý 3: Hạt gạo được làm ra trong những năm đánh Mỹ gian khổ mà anh dũng. Ý 4: Hạt gạo có công sức của các bạn thiếu nhi.  Y ́ 5: Ha ̣ t ga ̣ o quý như vàng. )*2345) !  ! , ! 6 - , - .&, "  7 ',86 - 9 " 6 -  7 9 ! $, - ( " / :;/  (_*Y@ r+f :C$%&,&a68+n ,z.& 6 V^/0y/+\=@'(1 Ý1: Hạt gạo có hương vị của quê hương. Ý 2: Hạt gạo có những khó khăn của thiên nhiên và nỗi vất vả của người lao động. Ý 3: Hạt gạo được làm ra trong những năm đánh Mỹ gian khổ mà anh dũng. Ý 4: Hạt gạo có công sức của các bạn thiếu nhi.  Y ́ 5: Ha ̣ t ga ̣ o quý như vàng. . EUVW8 Ý1: Hạt gạo có hương vị của quê hương. Ý 2: Hạt gạo có những khó khăn của thiên nhiên và nỗi vất vả của người lao động. Ý 3: Hạt gạo được làm. V^/0y/+=@'(1 Ý1: Hạt gạo có hương vị của quê hương. Ý 2: Hạt gạo có những khó khăn của thiên nhiên và nỗi vất vả của người lao động. Ý 3: Hạt gạo được làm
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án Hạt gạo làng ta, giáo án Hạt gạo làng ta, giáo án Hạt gạo làng ta

Bình luận về tài liệu giao-an-hat-gao-lang-ta

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP