Tiết 16- Bai 14: Đông nam á - Đất liền và hải đảo

23 853 3
Ludwig Boltzmann

Ludwig Boltzmann

Tải lên: 11,619 tài liệu

  • Loading...
1/23 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2013, 15:11

8A Gi¸o viªn: NguyÔn §×nh Nhiªn N­íc cã sè d©n ®«ng nhÊt khu vùc §«ng ¸: a. Hàn Quốc b. Nhật Bản c. Trung Quốc d.TriÒu Tiªn C©u 1. Chän ®¸p ¸n ®óng: Nhật Bản là nước . Hàn Quốc, Đài Loan là nước và vùng lãnh thổ . .Trung Quốc có nền kinh tế và đầy tiềm năng. cụng nghip phỏt trin cao cụng nghip mi phỏt trin nhanh Câu 2. Điền từ thích hợp vào chỗ trống: TiÕt 16 - Bµi 14 TiÕt 16 – Bµi 14: I. VÞ trÝ vµ giíi h¹n cña khu vùc ®«ng nam ¸. TiÕt 16 – Bµi 14: I. VÞ trÝ vµ giíi h¹n cña khu vùc ®«ng nam ¸. 1. VÞ trÝ: Cực Bắc 28,5 0 B 92 0 § 28,5 0 B 140 0 § 10,5 0 N Quan s¸t H15.1 em h·y x¸c ®Þnh c¸c ®iÓm cùc B¾c, Nam, §«ng, T©y cña khu vùc thuéc n­íc nµo? Cực Bắc 28,5 0 B 92 0 § 28,5 0 B 140 0 § 10,5 0 N - N»m trong kho¶ng 10,5 0 N  28,5 0 B. 92 0 §  140 0 § . và hướng gió khu vực Đông Nam á Gồm phần đất liền và phần hải đảo. Lu- Xoõn Xu-ma-t - ra Ca-li-man- tan Xu-la- veõ-di Ti- mo 1 2 3 5 4 Dựa H14.1 em xác. kiểu khí hậu nào? Xác định các địa điểm trên H14.1. Dựa H14.1 nêu và xác định các hướng gió ở Đông Nam á vào mùa hạ và mùa đông Nhóm 3: Sông ngòi Cảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 16- Bai 14: Đông nam á - Đất liền và hải đảo, Tiết 16- Bai 14: Đông nam á - Đất liền và hải đảo, Tiết 16- Bai 14: Đông nam á - Đất liền và hải đảo

Bình luận về tài liệu tiet-16-bai-14-dong-nam-a-dat-lien-va-hai-dao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP