Tiết 16- Bai 14: Đông nam á - Đất liền và hải đảo

Ludwig Boltzmann
Ludwig Boltzmann(10108 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 558
3
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 23 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2013, 15:11

Mô tả: 8A Gi¸o viªn: NguyÔn §×nh Nhiªn N­íc cã sè d©n ®«ng nhÊt khu vùc §«ng ¸: a. Hàn Quốc b. Nhật Bản c. Trung Quốc d.TriÒu Tiªn C©u 1. Chän ®¸p ¸n ®óng: Nhật Bản là nước . Hàn Quốc, Đài Loan là nước và vùng lãnh thổ . .Trung Quốc có nền kinh tế và đầy tiềm năng. cụng nghip phỏt trin cao cụng nghip mi phỏt trin nhanh Câu 2. Điền từ thích hợp vào chỗ trống: TiÕt 16 - Bµi 14 TiÕt 16 – Bµi 14: I. VÞ trÝ vµ giíi h¹n cña khu vùc ®«ng nam ¸. TiÕt 16 – Bµi 14: I. VÞ trÝ vµ giíi h¹n cña khu vùc ®«ng nam ¸. 1. VÞ trÝ: Cực Bắc 28,5 0 B 92 0 § 28,5 0 B 140 0 § 10,5 0 N Quan s¸t H15.1 em h·y x¸c ®Þnh c¸c ®iÓm cùc B¾c, Nam, §«ng, T©y cña khu vùc thuéc n­íc nµo? Cực Bắc 28,5 0 B 92 0 § 28,5 0 B 140 0 § 10,5 0 N - N»m trong kho¶ng 10,5 0 N  28,5 0 B. 92 0 §  140 0 § . và hướng gió khu vực Đông Nam á Gồm phần đất liền và phần hải đảo. Lu- Xoõn Xu-ma-t - ra Ca-li-man- tan Xu-la- veõ-di Ti- mo 1 2 3 5 4 Dựa H14.1 em xác. kiểu khí hậu nào? Xác định các địa điểm trên H14.1. Dựa H14.1 nêu và xác định các hướng gió ở Đông Nam á vào mùa hạ và mùa đông Nhóm 3: Sông ngòi Cảnh

— Xem thêm —

Xem thêm: Tiết 16- Bai 14: Đông nam á - Đất liền và hải đảo, Tiết 16- Bai 14: Đông nam á - Đất liền và hải đảo, Tiết 16- Bai 14: Đông nam á - Đất liền và hải đảo

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tiet-16-bai-14-dong-nam-a-dat-lien-va-hai-dao

123doc_marketer

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.14537787437439 s. Memory usage = 17.81 MB