Tiết 16- Bai 14: Đông nam á - Đất liền và hải đảo

Ludwig Boltzmann
Ludwig Boltzmann(9867 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 219
3
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 23 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2013, 15:11

Mô tả: 8A Gi¸o viªn: NguyÔn §×nh Nhiªn N­íc cã sè d©n ®«ng nhÊt khu vùc §«ng ¸: a. Hàn Quốc b. Nhật Bản c. Trung Quốc d.TriÒu Tiªn C©u 1. Chän ®¸p ¸n ®óng: Nhật Bản là nước . Hàn Quốc, Đài Loan là nước và vùng lãnh thổ . .Trung Quốc có nền kinh tế và đầy tiềm năng. cụng nghip phỏt trin cao cụng nghip mi phỏt trin nhanh Câu 2. Điền từ thích hợp vào chỗ trống: TiÕt 16 - Bµi 14 TiÕt 16 – Bµi 14: I. VÞ trÝ vµ giíi h¹n cña khu vùc ®«ng nam ¸. TiÕt 16 – Bµi 14: I. VÞ trÝ vµ giíi h¹n cña khu vùc ®«ng nam ¸. 1. VÞ trÝ: Cực Bắc 28,5 0 B 92 0 § 28,5 0 B 140 0 § 10,5 0 N Quan s¸t H15.1 em h·y x¸c ®Þnh c¸c ®iÓm cùc B¾c, Nam, §«ng, T©y cña khu vùc thuéc n­íc nµo? Cực Bắc 28,5 0 B 92 0 § 28,5 0 B 140 0 § 10,5 0 N - N»m trong kho¶ng 10,5 0 N  28,5 0 B. 92 0 §  140 0 § . và hướng gió khu vực Đông Nam á Gồm phần đất liền và phần hải đảo. Lu- Xoõn Xu-ma-t - ra Ca-li-man- tan Xu-la- veõ-di Ti- mo 1 2 3 5 4 Dựa H14.1 em xác. kiểu khí hậu nào? Xác định các địa điểm trên H14.1. Dựa H14.1 nêu và xác định các hướng gió ở Đông Nam á vào mùa hạ và mùa đông Nhóm 3: Sông ngòi Cảnh

— Xem thêm —

Xem thêm: Tiết 16- Bai 14: Đông nam á - Đất liền và hải đảo, Tiết 16- Bai 14: Đông nam á - Đất liền và hải đảo, Tiết 16- Bai 14: Đông nam á - Đất liền và hải đảo

Lên đầu trang

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.11347389221191 s. Memory usage = 17.72 MB