Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn tư tưởng Hồ Chí Minh

50 13,984 115
nguu-chan

nguu-chan Gửi tin nhắn

Tải lên: 2,058 tài liệu

  • Loading...
1/50 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2012, 08:51

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp tham khảo môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Tài liệu gồm 300 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án để các bạn sinh viên kiểm ta bài làm. CÂ U HỎ I TRẮC NGHIỆ M TƯ TƯƠÛ NG HỒ CHÍ MINH 1. Thâ n phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắ c. ô ng sinh năm nào? a. 1860 b. 1862 c. 1863 d. 1883 2. Thâ n mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoà ng Thò Loan. Bà sinh nă m nào? a. 1865 b. 1866 c. 1868 d. 1870 3. Nguyễ n Sinh Cung (Hồ Chí Minh) đế n Huế lầ n thứ nhất và o năm nào ? a. 1895 b. 1896 c. 1898 d. 1901 4. Đến Huế lần thứ nhất, Hồ Chí Minh ở đó thời gian bao lâ u? a. 5 năm b. 6 năm c. 7 năm d. 10 năm 5. Nguyễn Tất Thà nh đến Huế lần thứ 2 năm nà o? a. 1904 b. 1905 c. 1906 d. 1908 6. Ngườ i thầ y giáo đầ u tiên củ a Nguyễ n Tất Thà nh là ai? a. Vương Thú c Q b. Nguyễ n Sinh Sắc c. Trầ n Thâ n 7. Nguyễn Tất Thà nh vào học trường Phá p-Việt Đô ng Ba và o năm nào? Trang 114 a. 9/1905 b. 9/1906 c. 9/1907 d. 9/1908 8. Nguyễ n Tất Thà nh trú ng tuyể n vào trường Quố c học Huế năm học nà o? a. Năm học 1905-1906 b. Nă m họ c 1907-1908 c. Năm học 1995-1910 9. Nguyễ n Tấ t Thà nh lầ n đầ u tiê n đượ c nghe khẩ u hiệ u TỰ DO-BÌNH ĐẲNG-BÁC Á I củ a Pháp vào nă m nà o? a. 9/1903 b. 9/1904 c. 9/1905 10. Nguyễ n Tất Thà nh đã tham dự cuộc biểu tình chống thuế củ a nông dâ n tỉnh Thừ a Thiên vào thờ i gian nà o? a. 5/1905 b. 5/1906 c. 5/1908 11. Nguyễ n Tất Thà nh đã dừ ng châ n ở Phan Thiết và o năm nà o? a. 9/1908 b. 9/1909 c. 9/1910 12. Trườ ng Dục Thanh ở Phan Thiết đượ c thành lập và o năm nà o? a. 1905 b. 1906 c. 1907 13. Nguyễn Tất Thà nh dạy họ c ở trườ ng Dụ c Thanh thời gian nà o? a. 9/1910 đến 2/1911 b. 9/1910 đế n 3/1911 c. 9/1910 đế n 4/1911 14. Nguyễn Tấ t Thà nh tìm đến hã ng Năm Sao đang cập bế n Nhà Rồ ng Sài Gòn để lấ y hàng và đón khá ch di Mác-xây khi nà o? a. 1/6/1911 b. 2/6/1911 Trang 115 c. 4/6/1911 d. 5/6/1911 15. Nguyễ n Tấ t Thà nh ra đi tìm đường cứ u nước tại bến cả ng Nhà rồng Sà i Gò n đi sang Pháp vào thờ i gian nà o? a. 2/6/1911 b. 4/6/1911 c. 5/6/1911 16. Nguyễ n Tất Thà nh lú c ra đi tìm đường cứu nước bao nhiêu tuổi? a. 19 tuổi b. 20 tuổi c. 21 tuổ i 17. Nguyễ n Tấ t Thà nh –Nguyễn i Quố c nhắ c lạ i: “Khi tôi độ 13 tuổ i, lầ n đầ u tiên tô i đượ c nghe ba chữ Pháp: Tự do, bình đẳ ng, bác ái … và từ thû ấ y, tô i rấ t muốn là m quen với nề n văn minh Pháp, muốn tìm xem những gì ẩn sau nhữ ng từ ấy” vào nă m nà o? a. 1920 b. 1921 c. 1923 18. Từ 6/1911 đế n cuối 1913, Nguyễ n i Quốc làm phụ bếp thuỷ thủ trê n các tà u biển đi từ Đô ng Nam Á sang Châ u â u tới nướ c nào? a. Phá p, Italia b. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha c. Các nướ c châu phi d. Tấ t cả các nước trên 19. Từ nă m 1914 đến cuố i 1917, Nguyễ n Tấ t Thà nh ở nướ c Anh, Ngườ i đã là m những công việc gì? a. Lao độ ng châ n tay đố t lò b. Qué t tuyết c. Phụ bế p d. Tấ t cả cá c cô ng việc trên 20. Nguyễ n Tấ t Thành kí tên là Nguyễ n i Quốc gử i Bả n yê u sá ch của nhân dân An Nam tớ i Hộ i nghò hoà bình vec-xâ y và o ngà y tháng nă m nào? a. 15/6/1919 b. 18/6/1919 c. 18/7/1919 Trang 116 21. Nguyễ n i Quốc đọ c Sơ thả o lầ n thứ nhấ t Luận cương về vấ n đề dâ n tộ c và vấn đề thuộ c đòa củ a Lênin và o năm nà o? a. Thá ng 6 năm 1920 b. Thá ng 7 nă m 1920 c. Thá ng 10 năm 1920 22. Nguyễ n i Quốc dự Đại hội Tua tán thà nh quố c tế 3 tham gia thà nh lập Đảng Cộng sản Pháp khi nào? a. Thá ng 6 năm 1920 b. Thá ng 7 năm 1920 c. Thá ng 12 năm 1920 23. ? ? 24. 25. Chủ tòch Hồ Chí Minh có tê n là gì và o nă m 1911? a. Nguyễ n Sinh Cung b. Nguyể n Tấ t Đạ t c. Nguyễ n Tấ t Thà nh 26. Bố i cả nh quốc tế lú c Nguyễn Sinh Cung (Hồ Chí Minh) ra đờ i có hai mâ u thuẫn cơ bản. Trong ba mâu thuẫ n dướ i đây mâu thuẫ n nà o là không phù hợ p vờ i thờ i kỳ này? a. Mâ u thuẫn giữa tư sản và vô sản b. Mâ u thuẫn giữa các dâ n tộ c thuộ c đòa với chủ nghóa đế quố c thự c dân c. Mâ u thuẫ n giữa đế quố c vớ i đế quốc 27. Xã hộ i Việt Nam vào cuố i thế kỉ XIX có mâu thuẫ n chủ yếu gì? a. Mâ u thuẫ n giữa toà n thể dân tộc ta vớ i thực dân Phá p xâ m lượ c b. Mâ u thuẫn giữa nô ng dâ n vớ i giai cấ p phong kiế n c. Mâ u thuẫn giữa giai cấ p tư sả n và vô sả n 28. Thâ n phụ của Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. cụ mấ t và o năm nào? a. Năm 1928 b. Nă m 1929 c. Năm 1930 29. Thâ n phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắ c, Cụ qua đời tạ i đâu? a. Long Xuyên b. An Giang c. Cao Lã nh (Đồng Thá p) Trang 117 30. Thâ n mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoà ng Thò Loan, bà mấ t nă m nào? a. Năm 1900 b. Nă m 1901 c. Năm 1902 31. Thâ n mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoà ng Thò Loan, bà qua đời ở độ tuổ i bao nhiê u? a. Tuổ i 30 b. Tuổ i 32 c. Tuổ i 33 32. Thâ n mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoà ng Thò Loan, bà mấ t ở đâ u? a. Nghệ an b. Hà tónh c. Huế 33. Thâ n phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắ c. Cụ qua đời ở độ tuổi bao nhiêu? a. Tuổ i 65 b. Tuổ i 66 c. Tuổi 67 34. Thâ n mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoà ng Thò Loan, bà sinh đượ c mấ y ngườ i con? a. Hai b. Ba c. Bốn 35. ? 36. Nguyễ n Tấ t Thành đã tâm sự : “Tô i muố n đi ra ngoà i xem nướ c Pháp và cá c nướ c khác làm như thế nà o, tô i sẽ trở về giúp đồ ng bà o chú ng ta”. Câu nói đó và o thời gian nào? a. 6/1909 b. 7/1910 c. 6/1911 37. Nhữ ng tri thức mà Nguyễ n Tất Thà nh có đượ c về nề n văn hoá Pháp là thờ i kì họ c ở trườ ng Pháp-Việ t, nhất là trườ ng Quốc họ c Huế. Thờ i kì đó anh đã từ ng đọ c các tá c phẩm củ a ai? a. Vô n te b. Rú t xô c. Mô ng tex kiơ d. Tấ t cả cá c tá c giả trê n 38. Nguyễn i Quố c vào Đảng xã hộ i Phá p khi nà o? Trang 118 a. Năm 1918 b. Nă m 1919 c. Năm 1920 39. Từ nă m 1917, Nguyễ n i Quốc trở lại Pháp, Ngườ i tham gia viế t cá c bá o cáo tố cáo chế độ thự c dân đăng trê n cá c tờ báo nà o? a. Bá o Nhân đạ o b. Đờ i sống thợ thuyền c. Dân chú ng Paris d. Tấ t cả các tờ bá o trên 40. Nguyễ n i Quố c tham dự Đạ i hộ i lầ n thứ nhất củ a Đảng Cộng sả n Phá p và o nă m nào? a. Năm 1920 b. Nă m 1921 c. Năm 1922 41. Nguyễ n i Quố c tham dự Đạ i hộ i lầ n thứ hai củ a Đả ng Cộ ng sản Pháp và o năm nà o? a. Năm 1921 b. Nă m 1922 c. Năm 1923 42. Tại Đại hộ i lần thứ mấy, Nguyễ n i Quốc đã đọ c Dự án Nghò quyế t về chủ nghóa Cộ ng sả n và các thuộc đòa a. Đạ i hội lầ n I b. Đại hộ i II c. Đại hộ i lần III 43. Nguyễn i Quố c là ngườ i Việt Nam thứ mấ y tham gia và o Đả ng Cộng sả n Phá p trong thờ i gian từ thá ng 12/1920 đế n tháng 6/1923 ? a. Thứ hai b. Thứ 3 c. Duy nhấ t 44. Thâ n mẫ u Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thò Loan đến nă m 1895, bà đã sinh đượ c mấy ngườ i con? a. Hai b. Ba c. Bố n 45. Nguyễn Tất Thà nh đến nướ c Anh nă m nào? a. Năm 1913 Trang 119 b. Nă m 1914 c. Năm 1916 46. Nguyễ n i Quốc viế t thư gử i Trung ương Đả ng Cộ ng sả n Phá p lưu ý cầ n có sự quan tâm đú ng mứ c đến vấ n đề thuộ c đòa vào thờ i gian nà o? a. Thá ng 12 – 1920 b. Thá ng 7 – 1923 c. Thá ng 6 – 1924 47. Nguyễ n i Quốc là đại biể u duy nhất của nô ng dâ n thuộ c đòa tại Quốc tế nô ng dâ n và o thờ i gian nà o? a. 17-10-1922 b. 17-10-1923 c. 17-10-1924 48. Nguyễ n i Quố c dự Đạ i hộ i lầ n thứ V quốc tế Cộ ng sản và o năm nà o? a. Năm 1923 b. Nă m 1924 c. Năm 1925 49. Nguyễ n i Quố c đượ c nhận và o là m cá n bộ của Ban Phương Đông quố c tế Cộng sản và đượ c mờ i đến nó i chuyệ n tạ i Hồ ng trường vào thờ i gian nào? a. 1-5-1923 b. 1-5-1924 c. 1-5-1925 50. Nguyễn i Quố c đã viế t tác phẩm Bả n á n chế độ thự c dân Phá p và đượ c xuấ t bản lần đầu tiên bằ ng tiếng Phá p tạ i Thư quán lao dộ ng Paris vào nă m nà o? a. Năm 1921 b. Năm 1923 c. Nă m 1925 51. Tá c phẩ m Bả n á n chế độ thự c dâ n Phá p đượ c xuấ t bả n lầ n đầu tiê n ở Việ t Nam bằ ng tiế ng nà o? a. Tiế ng Nga b. Tiế ng Việ t c. Tiế ng Phá p 52. Tá c phẩ m Bả n á n chế độ thự c dân Phá p được xuất bản lầ n đầu tiên ở Việ t Nam và o năm nào? a. Năm 1945 b. Nă m 1946 Trang 120 c. Năm 1949 53. Tác phẩ m “Bả n á n chế độ thự c dâ n Phá p” được nhà xuấ t bả n Sự Thậ t dòch ra tiếng Việt vào năm nà o? a. Năm 1955 b. Năm 1959 c. Nă m 1960 54. Tác phẩ m “Bả n án chế độ thực dâ n Pháp” của Nguyễ n i Quố c bao gồ m mấy chương? a. Năm chương b. Bả y chương c. Mười chương d. 12 chương 55. Bản chấ t củ a chủ nghóa tư bả n “là một con đỉa có 1 cá i vò i bám và o giai cấ p vô sả n ở chính quố c và 1 cá i vò i khác bá m vào giai cấp vô sản ở thuộ c đòa. Nế u muố n giết con vậ t ấ y, ngườ i ta phả i đồng thời cắ t cả hai vò i. Nếu người ta chỉ cắ t mộ t vòi thôi thì cá i vò i còn lạ i kia vẫn tiếp tụ c hú t má u củ a giai cấ p vô sả n, con vậ t vẫn tiế p tục sống và cái vò i bò cắ t đứt lạ i sẽ mọ c ra” câ u nói đó ở trong tá c phẩm nào của Nguyễ n i Quốc? a. Con rồ ng tre b. Bả n á n chế độ thực dâ n Phá p c. Đường cách mệ nh 56. Nguyễn i Quố c đã thà nh lậ p hội Việt Nam cá ch mạng thanh niên vào thờ i gian nà o? a. Thá ng 6-1924 b. Thá ng 6-1925 c. Thá ng 6-1929 57. Nguyễ n i Quố c đã thà nh lậ p hội việ t nam cá ch mạ ng thanh niê n ở đâ u? a. Việt Bắc b. Việt Nam c. Trung Quố c 58. Nguyễn i Quố c đã tiế p xúc với nhóm “Tâm tâ m xã ” vào nă m nào? a. Năm 1924 b. Nă m 1925 c. Năm 1926 59. Nguyễn i Quố c đã tiế p xúc với nhóm “Tâm tâ m xã” ở đâu? a. Hồng Kông b. Quả ng Châu Trang 121 c. Việt Nam 60. Nguyễ n i Quố c học lớ p ngắ n hạ n tạ i trườ ng đại họ c Phương đô ng và o thời gian nà o? a. 1922-1923 b. 1923-1924 c. 1924-1925 61. Nguyễ n i Quố c học lớ p ngắ n hạ n tạ i trườ ng đại họ c Phương đô ng ở đâ u? a. Đứ c b. Liê n –xô c. Trung Quốc 62. Nguyễ n i Quố c đã tá n thành quố c tế 3 tạ i Đại hộ i Tua và o thời gian nà o? a. Thá ng 12/1919 b. Thá ng 12/1920 c. Thá ng 12/1921 63. Nguyễ n i Quố c đã tá n thành Quố c tế 3 do ai sá ng lập? a. Má c b. ng-ghen c. Lê nin 64. Nguyễ n Tất Thà nh lấ y tê n là Nguyễn i Quố c vào thờ i gian nào? a. Ngày 18 thá ng 6 nă m 1918 b. Ngà y 18 tháng 6 nă m 1919 c. Ngày 18 thá ng 6 nă m 1920 65. Tại Phá p từ 1917 đế n 1920, Nguyễ n i Quốc viết cá c bài tố cáo chế độ thực dâ n được đă ng trên báo nà o? a. L. Humanite (nhâ n đạ o), Journal du peuple (tạp chí nhân đạo) b. La vire ouvriere (đời số ng thợ thuyề n) c. La populaire de Paris (dâ n chú ng) d. Tấ t cả cá c tờ bá o trê n 66. Nguyễ n Tất Thà nh lấ y tê n là Nguyễn i Quố c ở đâu? a. Việt nam b. Trung Quốc c. Pháp d. Liê n-xô 67. Nguyễ n i Quố c đã gử i đến hộ i nghò ở vec-xâ y yêu sách của nhân dâ n An Nam ở đâu Trang 122 a. Nước Anh b. Nướ c Phá p c. Nước Mỹ 68. Nguyễ n i Quố c viết “luận cương củ a Lênin là m cho tô i rất cả m độ ng, phấ n khởi, sáng tỏ , tin tưở ng biết bao? Tôi vui mừng đế n phá t khó c lên! Ngồ i mộ t mình trong buồ ng mà tô i nó i to lê n như đang nó i trướ c quầ n chúng đô ng đả o: hỡ i đồng bào bò đoạ đà y đau khổ! Đây là cái cần thiế t cho chú ng ta, đây là con đường giả i phó ng củ a chú ng ta” câ u nó i này ở đâu? a. Việt Nam b. Trung Quốc c. Phá p 69. Nguyễ n i Quố c tổ chức “Hộ i liê n hiệ p cá c dân tộ c bò á p bứ c” và o năm nà o? a. 1921 b. 1922 c. 1925 70. Nguyễn i Quố c tổ chức “Hộ i liê n hiệ p cá c dân tộ c bò á p bứ c” ở đâ u? a. Việt nam b. Trung Quố c c. Phá p 71. Nguyễn i Quố c viết bài “Lê nin và các dâ n tộ c thuộc đòa” đă ng trên bá o nà o? a. Bá o Pravda b. Bá o Le Paria c. Bá o Inprekorr của quố c tế Cộng sản 72. Nguyễn i Quố c viết bài “Lê nin và các dâ n tộ c thuộc đòa” đă ng ở đâu? a. Trung Quốc b. Việt nam c. Phá p d. Liê n xô 73. Nguyễn i Quố c viết bài “Lê nin và các dâ n tộ c phương Đông” gửi đă ng trên báo nà o? a. Bá o Pravđa b. Bá o nhân đạo c. Bá o Le paria 74. Nguyễn i Quố c viết bài “Lê nin và các dâ n tộ c phương Đông” gửi đă ng ở đâu? a. Trung Quốc b. Việt nam Trang 123 [...]... o đứ c cá ch mạng” là 1 vă n kiện dà i. Tá c phẩm nà y Hồ Chí Minh lấ y bú t danh là gì? a. Trầ n Lự c Trang 135 xâ y dựng lạ i đất nù c ta đà ng hoàng hơn, to đẹ p hơn”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh vào thờ i gian nà o? a. Lờ i kê u gọi của Hồ Chí Minh: 19-12-1946 b. Lời kê u gọi của Hồ Chí Minh 17-7-1966 c. Lờ i kê u gọi của Hồ Chí Minh 20-7-1966 d. Di chú c 188. “Dù sao, chú ng ta phả... còn ngườ i. Thắ ng giặ c Mỹ ta sẽ xây dự ng hơn mườ i ngà y nay” câ u nói đó củ a Hồ Chí Minh ở đâ u? a. Lờ i kê u gọi của Hồ Chí Minh 17-7-1966 b. Lờ i kê u gọi của Hồ Chí Minh 20-7-1969 c. Bả n di chúc 189. Hồ Chí Minh căn dặ n toà n Đảng “phải có tình đồng chí thương yê u lẫ n nhau, số ng vớ i nhau có nghóa, có tình nhưng không “dó hoà vi quý”“. Lờ i căn dặn đó củ a Ngườ i ở đâ u? a. Tác... phẩ m nào củ a Hồ Chí Minh : a. “Ca binh lính” b. “Bài ca du kích” c. “Nhậ t ký trong tù ” d. “Ca sợi chỉ”. 237. Ra khỏ i nhà tù củ a Tư ng Giớ i Thạ ch, Hồ Chí Minh ở lại Trung Quố c tham gia mộ t số họat động của Việt nam Cá ch mạng đồ ng minh hộ i. Từ khi nà o Hoà Chí Minh veà Vieä t nam : a. Thaù ng 7/1944 b. Thaù ng 9/1944 c. Thaù ng 8/1944. 238. Sau khi về nướ c, Hồ Chí Minh viế t thư... thời gian hơn mộ t nă m, chính quyề n Tư ng Giớ i Thạ ch đã giả i Hồ Chí Minh qua nhiề u nhà tù ở 13 huyệ n thuộc tỉnh Quả ng Tâ y (Trung quố c). Số lượ ng nhà tù mà Hồ Chí Minh bị giam giữ qua 378 ngà y là : a. 30 nhà tù b. 35 nhà tù c. 40 nhà tù 235. Thờ i gian bị giam giữ trong các nhà tù ở Quảng Tây. Hồ Chí Minh đã viế t tậ p thơ “Nhậ t ký trong tù ”. Tậ p thơ đó có bao nhiê u bà i. a. 125... Thâ n phụ của Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. cụ mấ t và o năm nào? a. Năm 1928 b. Nă m 1929 c. Năm 1930 29. Thâ n phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắ c, Cụ qua đời tạ i đâu? a. Long Xuyên b. An Giang c. Cao Lã nh (Đồng Thaù p) Trang 117 163. Hồ Chí Minh viế t bà i “Ba mươi nă m hoạ t độ ng củ a Đảng” được đăng ở tạp chí nào? a. Tạp chí học tậ p b. Tạp chí quân đội c. Tạ p chí Những vấn... củ a chủ tịch Hồ Chí Minh, ngà y tháng nă m nà o: Trang 158 c. Võ Nguyê n Giá p d. Nguyễ n Sơn 297. Tại cuộ c họp Bộ chính trị do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọ a, bà n về kế hoạch tá c chiến Đô ng- Xuân. Sau khi nghe Đại tư ng Võ Nguyên Giáp báo cáo tình hình địch, Hồ Chí Minh nhấn mạnh : “ Địch tập trung quân cơ động để tạo nên sức mạnh… Không sợ ! Ta buộc chúng phải phân tán binh lực thì... i kêu gọi đó Hồ Chí Minh viế t : a. Ngaøy 1/1/1946 b. Ngaø y 5/1/1946 c. Ngaøy 6/1/1946 d. Ngày 31/12/1945. 250. “Tô i có thể tuyên bố trướ c Quố c hộ i rằ ng, Chính phủ nà y tỏ rõ cá i tinh thần quốc dân liên hiệp …. Chính phủ nà y là Chính phủ toà n quố c, có đủ nhâ n tài Trung, Nam, Bắ c tham gia”. Đó là lờ i tuyê n bố của Hồ Chí Minh sau khi thà nh lậ p Chính phủ mớ i – Không có bọn phản... Thô ng qua UNESCO nhâ n loạ i đã ghi nhậ n Hồ Chí Minh vừ a là 1 anh hùng giải phóng dân tộ c vừa là nhà văn hoá kiệt xuấ t. Cho biế t khoá họ p lầ n thứ bao nhiêu của UNESCO đã khẳ ng định điều đó? a. 18 b. 20 c. 24 179. Tư tưở ng Hồ Chí Minh hình thành và phá t triể n qua mấ y thờ i kỳ ? a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 180. Trong lời kê u gọ i củ a Hồ Chí Minh có câ u “toà n quố c đồng bà o hã y đứ ng...a. Ngaøy 20-8-1969 b. Ngaøy 22-8-1969 c. Ngaø y 25-8-1969 176. Hồ Chí Minh vónh biệ t chú ng ta và o ngà y tháng nă m nà o? a. 9 giờ 45 phút ngày 2-9-1969 b. 9 giờ 47 phút ngày 2-9-1969 c. 9 giờ 45 phút ngày 3-9-1969 177. “Đả ng lấ y chủ nghóa Má c-Lê nin và tư tưở ng Hồ Chí Minh là m nề n tả ng tư tườ ng và kim chỉ nam cho hà nh độ ng” câ u nó i trên được Đả ng ta khẳ ng định... bình và chủ nghóa xã hội 164. Hồ Chí Minh đã có bao nhiêu bài viế t (thư, tác phẩ m, bà i nói chuyện, điện thăm hỏi) về tình hữ u nghị vó đạ i Việ t - Xô trong thờ i gian 1954-1959? a. 50 b. 60 c. 70 d. 77 165. Tác phẩ m “Liê n xô vó đại” củ a Hồ Chí Minh gần bao nhiê u từ ? a. 15 000 b. 16 000 c. 16 500 d. 16 800 166. Tác phẩ m”Liê n xô vó đại” củ a Hồ Chí Minh viết và o thời gian nà o? . CÂ U HỎ I TRẮC NGHIỆ M TƯ TƯƠÛ NG HỒ CHÍ MINH 1. Thâ n phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắ c. ô ng sinh năm nào?. 2. Thâ n mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoà ng Thò Loan. Bà sinh nă m nào? a. 1865 b. 1866 c. 1868 d. 1870 3. Nguyễ n Sinh Cung (Hồ Chí Minh) đế n Huế
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn tư tưởng Hồ Chí Minh, Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn tư tưởng Hồ Chí Minh, Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Bình luận về tài liệu cau-hoi-trac-nghiem-co-dap-an-mon-tu-tuong-ho-chi-minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP