Mẫu giấy ủy quyền

1 2,059 5
Aristarchus

Aristarchus

Tải lên: 11,472 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/1 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 17:11

Mẫu 01/NHNo-TP/HĐDVT NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỒNG NAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Chi nhánh huyện Cẩm Mỹ Cẩm Mỹ , ngày …….tháng ……năm 2010 GIẤY ỦY QUYỀN (DÀNH CHO KHÁCH HÀNG LÀ DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHI LƯƠNG CBCNV TỰ ĐỘNG QUA TÀI KHOẢN) __________________________________________________________________________________________________ TÊN DOANH NGHIỆP : NGƯỜI ĐƯỢC CHỦ TÀI KHOẢN UỶ QUYỀN : HỌ VÀ TÊN : . . SỐ CMTND /HỘ CHIẾU: NGÀY CẤP ./ ./ NƠI CẤP CHỨC VỤ : ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN : FAX NỘI DUNG ỦY QUYỀN : Người được ủy quyền sẽ thay chủ tài khoản thực hiện các giao dịch sau : Giao hồ sơ mở tài khoản và nộp tiền vào tài khoản CBCNV theo danh sách đăng ký tài khoản CBCNV mới tại Agribank Cẩm Mỹ của doanh nghiệp và nhận các thẻ phát hành tại Agribank Cẩm Mỹ theo giấy hẹn. THỜI HẠN ỦY QUYỀN : - Từ ngày ……./……/………. đến hết ngày ……./……/……… Chữ ký mẫu 1. Chữ ký mẫu 2. Mẫu dấu CHỦ TÀI KHOẢN – NGƯỜI UỶ QUYỀN (Ký, ghi rõ họ tên) …………………………………………… . Mỹ theo giấy hẹn. THỜI HẠN ỦY QUYỀN : - Từ ngày ……./……/………. đến hết ngày ……./……/……… Chữ ký mẫu 1. Chữ ký mẫu 2. Mẫu dấu CHỦ TÀI KHOẢN – NGƯỜI UỶ QUYỀN. : FAX NỘI DUNG ỦY QUYỀN : Người được ủy quyền sẽ thay chủ tài khoản thực hiện các giao dịch sau : Giao
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền, Mẫu giấy ủy quyền, Mẫu giấy ủy quyền

Bình luận về tài liệu mau-giay-uy-quyen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP