Tiết 23.Phòng cháy khi ở nhà

Jonathan Hạnh Nguyễn
Jonathan Hạnh Nguyễn (11506 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 100
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 22 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 16:11

Mô tả: Ng i th c hi n: Nguy n Thườ ự ệ ễ ị Huyền Phßng Gi¸o Dôc & §µo t¹o Đông Triều Tr­êng TiÓu häc Thị Trấn L p 3c1ớ Thứ 3 ngày 13 tháng 11 năm 2009 Thứ 3 ngày 13 tháng 11 năm 2009 T T ự nhiên và xã hội ự nhiên và xã hội KiÓm tra bµi cò H·y giíi thiÖu nh÷ng ng­êi thuéc hä néi nhµ b¹n? H·y giíi thiÖu nh÷ng ng­êi thuéc hä néi nhµ b¹n? . . H·y giíi thiÖu nh÷ng ng­êi thuéc hä néi nhµ b¹n? H·y giíi thiÖu nh÷ng ng­êi thuéc hä néi nhµ b¹n? . . Hä ngo¹i nhµ b¹n gåm nh÷ng ai?  B¹n ®­îc mét trµng ph¸o tay B¹n ®­îc mét b«ng hoa ®iÓm tèt Khởi động Đi tìm , đi tìm Vật gì dễ cháy Là cái bao diêm Là đống củi khô Là chiếc đèn dầu Bạn ơi mau mau Để xa bếp nhé Là cái bình ga Thứ 3 ngày 13 tháng 11 năm 2009 Tự nhiên và xã hội: Tiết 23 : Phòng cháy khi ở nhà Hoạt động 1: Quan sát- Thảo luận Hoạt động 1: Quan sát- Thảo luận - - Chỉ những gì dễ cháy trong hình 1. Chỉ những gì dễ cháy trong hình 1. - Theo bạn, bếp ở hình 1 hay hình 2 an toàn - Theo bạn, bếp ở hình 1 hay hình 2 an toàn hơn trong việc phòng cháy? Tại sao? hơn trong việc phòng cháy? Tại sao? Hình 1 Hình 2 H×nh 1 Hình 2 Hình 1 Bếp ở hình 2 an toàn hơn trong việc phòng cháy vì mọi đồ dùng được xếp đặt gọn gàng , ngăn nắp; các chất dễ cháy như củi khô, can dầu hoả, thùng cót được để xa bếp  §un nÊu trªn bÕp ga mµ quªn kh«ng t¾t bÕp  Dïng c¸c ®å b»ng ®iÖn mµ quªn kh«ng ng¾t nguån ®iÖn khi kh«ng sö dông Vô ch¸y Trung t©m Th­¬ng m¹i Quèc tÕ Thµnh phè Hå ChÝ Minh ngµy 29 – 10 - 2002 Vụ hoả hoạn làm chết 60 người, làm 70 người khác bị thương. Thiệt hại tài sản hơn 32 tỉ đồng. . gì để phòng cháy? Thảo luận ở mỗi nhà chúng ta đều có vật dễ cháy. Cách tốt nhất để phòng cháy khi đun nấu là không để những thứ dễ cháy ở gần bếp. Khi. nhiên và xã hội: Tiết 23 : Phòng cháy khi ở nhà Hoạt động 1: Quan sát- Thảo luận Hoạt động 1: Quan sát- Thảo luận - - Chỉ những gì dễ cháy trong hình 1.

— Xem thêm —

Xem thêm: Tiết 23.Phòng cháy khi ở nhà, Tiết 23.Phòng cháy khi ở nhà, Tiết 23.Phòng cháy khi ở nhà

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tiet-23-phong-chay-khi-o-nha

Đăng ký

Generate time = 0.177551984787 s. Memory usage = 18.45 MB