Tiết 23.Phòng cháy khi ở nhà

22 116 0
Jonathan Hạnh Nguyễn

Jonathan Hạnh Nguyễn

Tải lên: 11,506 tài liệu

  • Loading...
1/22 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 16:11

Ng i th c hi n: Nguy n Thườ ự ệ ễ ị Huyền Phßng Gi¸o Dôc & §µo t¹o Đông Triều Tr­êng TiÓu häc Thị Trấn L p 3c1ớ Thứ 3 ngày 13 tháng 11 năm 2009 Thứ 3 ngày 13 tháng 11 năm 2009 T T ự nhiên và xã hội ự nhiên và xã hội KiÓm tra bµi cò H·y giíi thiÖu nh÷ng ng­êi thuéc hä néi nhµ b¹n? H·y giíi thiÖu nh÷ng ng­êi thuéc hä néi nhµ b¹n? . . H·y giíi thiÖu nh÷ng ng­êi thuéc hä néi nhµ b¹n? H·y giíi thiÖu nh÷ng ng­êi thuéc hä néi nhµ b¹n? . . Hä ngo¹i nhµ b¹n gåm nh÷ng ai?  B¹n ®­îc mét trµng ph¸o tay B¹n ®­îc mét b«ng hoa ®iÓm tèt Khởi động Đi tìm , đi tìm Vật gì dễ cháy Là cái bao diêm Là đống củi khô Là chiếc đèn dầu Bạn ơi mau mau Để xa bếp nhé Là cái bình ga Thứ 3 ngày 13 tháng 11 năm 2009 Tự nhiên và xã hội: Tiết 23 : Phòng cháy khi ở nhà Hoạt động 1: Quan sát- Thảo luận Hoạt động 1: Quan sát- Thảo luận - - Chỉ những gì dễ cháy trong hình 1. Chỉ những gì dễ cháy trong hình 1. - Theo bạn, bếp ở hình 1 hay hình 2 an toàn - Theo bạn, bếp ở hình 1 hay hình 2 an toàn hơn trong việc phòng cháy? Tại sao? hơn trong việc phòng cháy? Tại sao? Hình 1 Hình 2 H×nh 1 Hình 2 Hình 1 Bếp ở hình 2 an toàn hơn trong việc phòng cháy vì mọi đồ dùng được xếp đặt gọn gàng , ngăn nắp; các chất dễ cháy như củi khô, can dầu hoả, thùng cót được để xa bếp  §un nÊu trªn bÕp ga mµ quªn kh«ng t¾t bÕp  Dïng c¸c ®å b»ng ®iÖn mµ quªn kh«ng ng¾t nguån ®iÖn khi kh«ng sö dông Vô ch¸y Trung t©m Th­¬ng m¹i Quèc tÕ Thµnh phè Hå ChÝ Minh ngµy 29 – 10 - 2002 Vụ hoả hoạn làm chết 60 người, làm 70 người khác bị thương. Thiệt hại tài sản hơn 32 tỉ đồng. . gì để phòng cháy? Thảo luận ở mỗi nhà chúng ta đều có vật dễ cháy. Cách tốt nhất để phòng cháy khi đun nấu là không để những thứ dễ cháy ở gần bếp. Khi. nhiên và xã hội: Tiết 23 : Phòng cháy khi ở nhà Hoạt động 1: Quan sát- Thảo luận Hoạt động 1: Quan sát- Thảo luận - - Chỉ những gì dễ cháy trong hình 1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 23.Phòng cháy khi ở nhà, Tiết 23.Phòng cháy khi ở nhà, Tiết 23.Phòng cháy khi ở nhà

Bình luận về tài liệu tiet-23-phong-chay-khi-o-nha

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP