TNXH 3 bài hoa

24 42 0 Gửi tin nhắn cho Ánh Hồng
Ánh Hồng

Ánh Hồng

Tải lên: 11,598 tài liệu

  • Loading...
1/24 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 15:11

GIÁO ÁN GIÁO ÁN TỰ NHIÊN VÀ Xà HỘI TỰ NHIÊN VÀ Xà HỘI LỚP 3 LỚP 3 Giáo viên: Nguyễn Kim Hoa Giáo viên: Nguyễn Kim Hoa Tr­êng tiÓu häc NguyÔn Tr·i – Hµ §«ng Tr­êng tiÓu häc NguyÔn Tr·i – Hµ §«ng 1. Nêu chức năng của lá cây. 1. Nêu chức năng của lá cây. 2. Người ta sử dụng lá cây vào những 2. Người ta sử dụng lá cây vào những việc gì? việc gì? Hoạt động 1: Sự đa dạng về màu sắc, Hoạt động 1: Sự đa dạng về màu sắc, mùi hương, hình dạng của hoa. mùi hương, hình dạng của hoa. * Nói tên, màu sắc của các loài hoa có * Nói tên, màu sắc của các loài hoa có trong hình. trong hình. Thứ tư ngày 27 tháng 2 năm 2008 Thứ tư ngày 27 tháng 2 năm 2008 TỰ NHIÊN VÀ Xà HỘI TỰ NHIÊN VÀ Xà HỘI BÀI 47 BÀI 47 : : HOA HOA . VÀ Xà HỘI BÀI 47 BÀI 47 : : HOA HOA Mỗi bông hoa Mỗi bông hoa thường có cuống, đài, thường có cuống, đài, cánh và nhị. cánh và nhị. Hoạt động 3: Vai trò. 47 BÀI 47 : : HOA HOA Thứ tư ngày 27 tháng 2 năm 2008 Thứ tư ngày 27 tháng 2 năm 2008 TỰ NHIÊN VÀ Xà HỘI TỰ NHIÊN VÀ Xà HỘI BÀI 47 BÀI 47 : : HOA HOA
- Xem thêm -

Xem thêm: TNXH 3 bài hoa, TNXH 3 bài hoa, TNXH 3 bài hoa

Bình luận về tài liệu tnxh-3-bai-hoa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP