TICH HOP TTHCM MON AM NHAC

36 219 0
Luis Alvarez

Luis Alvarez

Tải lên: 11,354 tài liệu

  • Loading...
1/36 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 15:11

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TÍCH HỢP MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TÍCH HỢP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIẢNG DẠY MÔN TRONG GIẢNG DẠY MÔN ÂM NHẠC Ở NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG ÂM NHẠC Ở NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG Phần thứ nhất MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Phần thứ hai MÔN ÂM NHẠC VỚI VIỆC GIÁO DỤC TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG Phần thứ ba MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH THÔNG QUA ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH THÔNG QUA MÔN ÂM NHẠC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG MÔN ÂM NHẠC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG Phần thứ nhất MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Truyền thống đạo đức Việt Nam Yêu nước nồng nàn, dũng cảm chiến đấu Cần cù, sáng tạo trong lao động Đoàn kết, tương trợ Hiếu học Hiếu khách Tình nghĩa thuỷ chung TINH HOA VĂN HOÁ THẾ GIỚI TÍNH CỘNG ĐỒNG THƯƠNG NGƯỜI ĐOÀN KẾT TỰ DO BÁC ÁI BÌNH ĐẲNG Phẩm chất ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG Trung với nước, hiếu với dân Cần, kiệm, liêm chính, chí công,vô tư Tinh thần quốc tế trong sáng Yêu thương con người, sống có nghĩa tình 1. Ý nghĩa của vấn đề tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong nhà trường - Đảng CSVN lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động: - Từ Đại hội VII đến Đại hội IX lần đầu tiên, khái niệm “Tư tưởng Hồ Chí Minh” được trình bày khá đầy đủ, khoa học, khẳng định những nội dung cơ bản trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh - Ngày 27-3-2003, BBT có Chỉ thị số 23 CT/TW về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. - Ngày 7/11/2006, BCT có Chỉ thị 06-CT/BCT về tổ chức Cuộc vận động: ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 2. Vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh - Là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của Đảng và nhân dân ta vì đó là: + Trí tuệ của nhân loại, tính cách mạng triệt để của giai cấp công nhân, truyền thống văn hoá và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. + Tài sản vô giá: làm nên sức mạnh Việt Nam, chiến thắng mọi kẻ thù xây dựng và chấn hưng đất nước hôm nay. - Một nội dung được đặc biệt coi trọng là tư tưởng về đạo đức - “Tư tưởng của Người đã và đang soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, trở thành những giá trị bền vững của dân tộc Việt Nam và lan toả ra thế giới”. x 3. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh - Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; - Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; - Sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; - Quyền làm chủ của nhân dân; quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; - Phát triển kinh tế và văn hoá, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; - Đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; - Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. 4. Mục tiêu học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay - Nâng cao chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn mới, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. - Thực hiện cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới. - Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ. - Phát huy chủ nghĩa yêu nước chân chính gắn với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc, hội nhập quốc tế. . nhất MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Truyền thống đạo đức Việt Nam Yêu nước nồng nàn, dũng cảm chiến đấu Cần cù, sáng tạo trong lao động Đoàn. nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động: - Từ Đại hội VII đến Đại hội IX lần đầu tiên, khái niệm “Tư
- Xem thêm -

Xem thêm: TICH HOP TTHCM MON AM NHAC, TICH HOP TTHCM MON AM NHAC, TICH HOP TTHCM MON AM NHAC

Bình luận về tài liệu tich-hop-tthcm-mon-am-nhac

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP