Vẽ tranh đề tài: Ước mơ của em-MT 8

10 1,502 2
Robert Boyle

Robert Boyle

Tải lên: 11,478 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/10 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 13:11

i. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi i. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi - Theo em ­íc m¬ lµ g×? - Theo em ­íc m¬ lµ g×? - ¦íc m¬ lµ nh÷ng ®iÒu mong muèn tèt ®Ñp nhÊt cña con ng­êi. - Trong cuéc sèng mäi ng­êi ®Òu cã ­íc m¬. i. Tìm và chọn nội dung đề tài i. Tìm và chọn nội dung đề tài - - Em hãy kể về ước mơ của mình Em hãy kể về ước mơ của mình cho các bạn cùng biết ? cho các bạn cùng biết ? i. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi i. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi i. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi i. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi i. Tìm và chọn nội dung đề tài i. Tìm và chọn nội dung đề tài - Hình thức: + Bố cục chặt chẽ. + Màu sắc hài hoà. + Đậm nhạt phong phú. - Nội dung: + Có chủ đề rõ ràng. + Thể hiện được ước mơ. cách vẽ 1.Chọn nội dung có ấn tượng sâu sắc để vẽ. 2.Vẽ mảng chính, mảng phụ. 3.Vẽ hình cho phù hợp với nội dung. 4.Vẽ màu: Màu theo ý thích, phù hợp với nội dung. . ­íc m¬. i. Tìm và chọn nội dung đề tài i. Tìm và chọn nội dung đề tài - - Em hãy kể về ước mơ của mình Em hãy kể về ước mơ của mình cho các bạn cùng biết. Thể hiện được ước mơ. cách vẽ 1.Chọn nội dung có ấn tượng sâu sắc để vẽ. 2 .Vẽ mảng chính, mảng phụ. 3 .Vẽ hình cho phù hợp với nội dung. 4 .Vẽ màu: Màu theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Vẽ tranh đề tài: Ước mơ của em-MT 8, Vẽ tranh đề tài: Ước mơ của em-MT 8, Vẽ tranh đề tài: Ước mơ của em-MT 8

Bình luận về tài liệu ve-tranh-de-tai-uoc-mo-cua-em-mt-8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP