giao an lop 2 tuan 14(CKTKN+BVMT)

24 116 1
Fritjof Capra

Fritjof Capra

Tải lên: 11,588 tài liệu

  • Loading...
1/24 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 09:11

TUẦN 14 Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2010 Tập đọc CÂU CHUYỆN BĨ ĐŨA I-Mục tiêu: -Đọc đúng, rõ ràng tồn bài. Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; biết đọc rõ lời nhân vật trong bài. -Hiểu nội dung: Đồn kết sẽ tạo nên sức mạnh. Anh chị em phải đồn kết, thương u nhau. (Trả lời được các CH 1,2,3,5) -HS khá giỏi: trả lời được câu hỏi 4. -HS yếu: Đọc trơn tồn bài. Nghỉ hơi hợp lý sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài. -GD: tình cảm đẹp đẽ giữa anh em trong gia đình. -GDKNS: Hợp tác (củng cố). II-Đồ dùng dạy học: SGK, Tranh sgk, bảng ghi phần nội dung luyện đọc và phần tìm hiểu bài III-Các hoạt động dạy học: Tiết 1 A.kiểm tra bài cũ: “Q của bố” Nhận xét – Ghi điểm. B. Bài mới. 1-Giới thiệu chủ điểm và bài đọc: Trong tuần 14, 15 các em sẽ học những bài gắn với chủ điểm nói về tình cảm anh, em. Truyện ngụ ngơn mở đầu chủ điểm sẽ cho các em một lời khun rất bổ ích về quan hệ anh, em à Ghi đầu bài. 2-Luyện đọc: -GV đọc mẫu tồn bài. -Hướng dẫn HS đọc từng câu đến hết. -Hướng dẫn HS đọc từ khó: lần lượt, hợp lại. -Hướng dẫn HS đọc từng đoạn. -Hướng dẫn cách đọc câu khó: +Ai bẻ gãy được bó đũa này/ thì cha thưởng cho túi tiền.// +Người cha bèn cởi bó đũa ra,/rồi thong thả/bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng.// + Như thế là các con đều thấy rằng/chia lẻ ra thì yếu,/hợp lại thì mạnh.// -Gọi HS đọc từng đoạn đến hết. -2 HS đọc và trả lời câu hỏi. -Theo dõi. -Nối tiếp. -Cá nhân, đồng thanh. -3 em đọc nối tiếp đoạn. T mi, gii ngha: chia l, ựm bc, hp li, on kt, -Thi c gia cỏc nhúm. -Hng dn HS c ton bi. -Ni tip. -Trong nhúm (HS yu c nhiu). -Cỏ nhõn. -ng thanh. Tit 2 3-Hng dn tỡm hiu bi -C/h1:Cõu chuyn ny cú nhng nhõn vt no? + Thy cỏc con khụng thng yờu nhau, ụng c lm gỡ? -C/h2:Ti sao bn ngi con khụng b góy c bú a? -C/h3:Ngi cha b góy bú a bng cỏch no? -C/h4: Mt chic a c ngm so sỏnh vi gỡ? +C bú a c so sỏnh vi gỡ? -C/h5:Ngi cha mun khuyờn cỏc con iu gỡ? Ghi ni dung. 4-Luyn c li Hng dn HS c theo li phõn vai. C.Cng c - Dn dũ. -Qua cõu chuyn khuyờn ta iu gỡ? -GDKNS: Qua bi cõu chuyn bú a núi lờn s on kt s to nờn sc mnh. Vy anh ch em trong nh phi on kt thng yờu nhau. -V nh luyn c li Nhn xột. -ễng c v 4 ngi con. -Vỡ h cm c bú a b. -Thỏo bú a ra b góy tng chic -HS khỏ gii:Vi tng ngi con. -HS yu:Bn ngi con. -Nhiu em phỏt biu: Anh em phi on kt, thng yờu, ựm bc ln nhau. -3 nhúm c. Nhn xột. -HS khỏ gii: Anh em phi bit thng yờu, ựm bc ln nhau. Toaựn 55 - 8, 56 - 7 , 37 - 8 , 68 9 I. Mục tiêu: -Bit thc hin phộp tr cú nh trong phm vi 100, dng 55-8; 56-7; 37-8; 68-9. -Bit tỡm s hng cha bit ca mt tng. -Lm cỏc BT 1 (ct 1,2,3), 2 (a,b). -HS khỏ gii thc hin bi 3 II. Chuẩn bị: (SGK), bảng con, que tính. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu 1) Kiểm tra bài cũ -2 HS làm bảng, lớp bảng con. Nhận xét 17 - 8, 17 - 9, 20 - 8 ; đọc BT 2) Bài mới a) Tỉ chøc thùc hiƯn phÐp trõ - HS lµm theo nhãm, b¸o c¸o 55 - 8, 56 - 7 , 37 - 8 , 68 - 9 kÕt qu¶ - NhËn xÐt. + NhËn xÐt, cđng cè c¸ch thùc hiƯn t¬ng tù víi c¸c phÐp tÝnh: - Vµi häc sinh nªu 2 bíc thùc hiƯn 56 - 7 37 - 8 68 - 9 -Lµm theo nhãm NhËn xÐt, cđng cè 2 bíc thùc hiƯn trõ cã nhí b) Thùc hµnh: - Bµi 1: + Nªu yªu cÇu? - TÝnh + NhËn xÐt sè hµng ®¬n vÞ cđa SBT so víi hµng ®¬n vÞ sè trõ. - .nhá h¬n. + Khi trõ ph¶i lµm thÕ nµo? - LÊy 15 ®Ĩ trõ vµ nhí 1 vµo hµng chơc cđa sè trõ . + NhËn xÐt, cđng cè c¸ch thùc hiƯn. - Lµm c¸ nh©n, nhËn xÐt. +HS yếu: lµm bảng lớp. - Bµi 2: + Nªu yªu cÇu? x + 9 = 27 - T×m x + Nªu tªn gäi, c¸ch t×m x ? - x lµ SH = T - SH kia + NhËn xÐt cđng cè c¸ch tÝnh, tr×nh bµy. -T/h theo nhãm ®«i. - Bµi 3: + Nªu yªu cÇu ? - VÏ h×nh theo mÉu + H×nh mÉu lµ h×nh g×? - H×nh tam gi¸c vµ h×nh ch÷ nhËt liỊn kỊ + Mn cã h×nh mÉu ta ph¶i lµm g×? - Nèi c¸c ®iĨm ®· cho - 1 HS(giỏi) lµm b¶ng, líp gi¶i sgk + NhËn xÐt NhËn xÐt * Cđng cè - DỈn dß - Nªu tªn bµi? - 1 HS nªu - Mn trõ 1 sè cã 2 ch÷ sè cho sè cã 1 ch÷ sè ta lµm thÕ nµo? - Ta thùc hiƯn theo 2 bíc - VỊ hoµn thµnh phÇn bµi tËp, «n l¹i c¸c b¶ng trõ ®· häc. - NhËn xÐt tiÕt häc Đạo đức Bài 7: GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH- ĐẸP (TIẾT 1) I. Mục tiêu: -Nêu đđược lợi ích của việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp. -Nêu được những việc cần làm để giữ gìn trường lớp sạch đẹp. -Hiểu: Giữ gìn trường lớp sạch đẹp là trách nhiệm của HS. -Thực hiện giữ gìn trường lớp sạch đẹp. -HS khá giỏi: nhắc nhở bạn bè giữ gìn trường lớp sạch đẹp. -LGGDBVMT:Tham gia và nhắc nhở mọi người giữ gìn trường lớp sạch đẹp là làm MT lớp học trong lành, sạch, đẹp, góp phần BVMT. -GDKNS: Kĩ năng hợp tác với mọi người trong việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp (HĐ3). II. Chuẩn bò: VBT, PBT, tranh SGK. III. Các hoạt động dạy học: A. Bài cũ: - Nhận xét , tuyên dương. B. Bài mới: Giới thiệu bài. 1. Hoạt động 1: Tiểu phẩm bạn Hùng thật đáng khen Hướng dẫn đóng vai tiểu phẩm. Tổ chức cho hs thảo luận: + Bạn Hùng đã làm gì trong buổi sinh nhật mình? + Hãy đoán xem vì sao bạn Hùng làm như vậy? *Kết luận: Vứt giấy rác vào đúng nơi quy đònh là góp phần giữ gìn trường lớp sạch đẹp. 2. Hoạt động 2: Bày tỏ thái độ Hướng dẫn hs thảo luận 4 tổ quan sát tranh. + Em có đồng ý với việc làm của bạn trong tranh không? Vì sao? + Nếu là bạn trong tranh em sẽ làm gì? GDBVMT: + Các em cần làm gì để giữ trường lớp sạch đẹp? + Trong những việc đó, việc gì em đã làm được? Việc gì em chưa làm được? Vì sao? * Kết luận: Để giữ gìn trường lớp -Quan tâm giúp đỡ bạn bè -Quan sát tranh sách -Thảo luận trong nhóm các vai: .Bạn Hùng . Cô giáo Mai . Một số bạn trong lớp . Người dẫn chuyện -Cá nhóm lên trình bày tiểu phẩm. -Thảo luận theo câu hỏi của GV, phát biểu ý kiến, nhận xét. -Làm SGK quan sát, thảo luận theo tổ(mỗi tổ 1 tranh). +Tranh 1: Cảnh lớp học, một bạn đang vẽ lên tường. Mấy bạn khác đứng xung quanh vỗ tay tán thưởng. +Tranh 2: 2 bạn HS đang làm trực nhật lớp: 1 bạn quét lớp, 1 bạn lau bảng. +Tranh 3:Cảnh sân trường, mấy bạn ăn quà bánh vứt rác ra sân trường. + Tranh 4: Cảnh các bạn đang tổng vệ sinh ở sân trường. + Tranh 5: Cảnh cá bạn hs đang tưới cây, tưới hoa ở sân trường. -Đại diện các nhóm trình bày. -Thảo luận cả lớp, phát biểu ý kiến. - Nhiều HS trả lời. sạch đẹp, chúng ta nên làm trực nhật hàng ngày, không bôi bẩn, vẽ bay lên bàn ghế; không vức rác bừa bãi; đi vệ sinh đúng nơi qui đònh… Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ Mục tiêu: nhận thức được bổn phận của người hs là biết giữ gìn trường lớp sạch đẹp. GV đọc câu hỏi. • Kết luận: Giữ gìn trường lớp sạch đẹp là bổn phận của mỗi hs, điều đó thể hiện lòng yêu trường, yêu lớp và giúp các em được sinh hoạt, học tập trong một môi trường trong sạch. Nhận xét chung -Nếu thấy bạn mình không biết giữ vệ sinh trường lớp sạch đẹp em phải làm gì? -GDKNS: Qua bài học để giữ gìn trường lớp sạch đẹp, chúng ta nên làm trực nhật hằng ngày, khơng bơi bẩn, vẽ bậy lên bàn ghế, tường khơng vứt rác bừa bãi, đi vệ sinh đúng nơi quy định. Chuẩn bò bài sau: đóng vai, thực hành -Làm việc cả lớp, trình bày trên phiếu. -Giơ phiếu mình chọn, giải thích. -HS khá giỏi: nhắc nhở bạn biết giữ gìn trường lớp sạch đẹp. Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010 ThĨ dơc §i thêng theo nhÞp. Trß ch¬i: “ Vßng trßn” I. Mơc tiªu: - Thùc hiƯn ®ỵc ®i thêng theo nhÞp (nhÞp 1 bíc ch©n tr¸i, nhÞp 2 bíc ch©n ph¶i). - Trß ch¬i : “Vßng trßn”. HS bíc ®Çu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ®ỵc . II. Chn bÞ: - 1 chiÕc kh¨n, cßi,… III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: A. PhÇn më ®Çu - TËp trung HS phỉ biÕn néi dung bi tËp - Híng dÉn HS khëi ®éng. - L¾ng nghe nhiƯm vơ… - §øng t¹i chç vç tay, h¸t 2 phót: Xoay cỉ tay, khíp ch©n, khíp tay… - Ch¹y nhĐ nhµng thµnh 1 hµng däc vßng quanh s©n trêng vµ ®øng thµnh B. Phần cơ bản + Đi thờng theo nhịp - GV nhắc lại động tác điểm số. - Tập đi thờng theo nhịp theo ĐH vòng tròn. - Yêu cầu HS điểm số 1-2, 1-2 . + Ôn bài thể dục phát triển chung. - Yêu câu lớp trởng hô cho cả lớp tập bài thể dục. - GV nhận xét khen những em tập đúng động tác. + Hớng dẫn HS chơi trò chơi: Vòng tròn - Các em đi theo vòng tròn(ngợc chiều kim đồng hồ), vỗ tay tạo nhịp kết hợp với nghiêng ngời, ngả đầu nh múa và đọc vần điệu Vòng tròn, vòng tròn, từ một vòng tròn, chúng ta cùng chuyển, thành 2 vòng tròn. Khi đến hai vòng tròn, những em số 1 nhảy sang trái một bớc, những em số 2 nhảy sang phải 1 bớc tạo thành 2 vòng tròn.Tơng tự đọc nh vậy, từ 2 vòng tròn chuyển thành 1 vòng tròn( em số 1 nhảy sang phải, số 2 nhảy sang trái 1 bớc). - Các tổ thi nhau nhảy dúng và thực hiện động tác đẹp. - GV nhận xét đánh giá, khen những HS chơi đúng luật. C. Phần kết thúc - HD HS tập các ĐT hồi tĩnh - Nhận xét chung giờ học. đội hình vòng tròn. - HS quan sát, lắng nghe. HS tập theo lớp. - HS điểm số, GV uốn nắn. - 2 HS nêu 8 động tác . - Cả lớp tập 1 lần bài thể dục: Mỗi động tác tập 2 lần 8 nhịp. - Tập theo từng nhóm - Thi đua giữa các nhóm. - HS nghe và nhắc lại cách chơi - HS ôn tập cách chơi trong 2, 3 phút . - Cả lớp chơi dới sự điều khiển của giáo viên - Đứng tại chỗ vỗ tay hát - Dặn VN ôn lại các nội dung đã học để chuẩn bị cho tiết KT Taọp ủoùc NHN TIN I-Mc tiờu: - c rnh mch hai mu tin nhn. Ngt ngh hi ỳng ch. -Nm c cỏch vit tin nhn (ngn gn, ý). Tr li c cỏc CH trong SGK. -HS yu: c trn v ngt ngh hi ỳng ch. II- Chun b: SGK. III-Cỏc hot ng dy hc: A. kim tra bi c: Cõu chuyn bú a. Nhn xột Ghi im. -c v tr li cõu hi. B. Bài mới. 1-Giới thiệu bài: Các em đã biết cách trao đổi bằng bưu thiếp, điện thoại. Hôm nay cô dạy các em một cách trao đổi khác là nhắn tin à Ghi. 2-Luyện đọc: -GV đọc mẫu toàn bài. -Hướng dẫn HS đọc từng câu đến hết. -Hướng dẫn HS đọc từ khó: Nhắn tin, lồng bàn, quét nhà, quyển… -Gọi HS đọc từng mẫu nhắn tin. -Hướng dẫn cách đọc. +Em nhớ quét nhà,/học thuộc lòng hai khổ thơ/và làm ba bài tập toán chị đã đánh dấu.// +Mai đi học,/bạn nhớ mang quyển bài hát cho tớ mượn nhé.// -Đọc từng mẫu nhắn tin theo nhóm. -Thi đọc giữa các nhóm. 3-Hướng dẫn tìm hiểu bài -Những ai nhắn tin cho Linh? -Nhắn tin bằng cách nào? -Vì sao chị Nga và Hà nhắn tin cho Linh bằng cách ấy? -Chị Nga nhắn Linh những gì? -Hà nhắn Linh những gì? -Em phải viết nhắn tin cho ai? Vì sao phải nhắn tin? III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò -Vì sao ta phải nhắn tin -Về nhà tập viết nhắn tin – Nhận xét. -Theo dõi. -Nối tiếp. -Cá nhân, đồng thanh. -Cá nhân. -Nối tiếp (HS yếu đọc nhiều). -Nối tiếp. -Đại diện từng nhóm -Chị Nga và bạn Hà.(HS yếu) -Viết ra giấy.(HS giỏi) -Lúc chị Nga đi còn sớm Linh đang ngủ… -Nơi để quà sáng, các việc cần làm -Mang đồ chơi cho Linh, nhờ Linh mang sổ bài hát đi học cho Hà mượn. HS trả lời.(HS giỏi) -Khi ta muốn nói một điều gì đó mà không gặp được ngưpời đó. -1 em đọc lại bài Keå chuyeän CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA I-Mục tiêu: -Dựa vào tranh và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn của câu chuyện. -HS khá giỏi: biết phân vai dựng lại câu chuyện(BT2). -HS yếu: kể lại được ít nhất một đoạn câu chuyện. -GD: tình cảm đẹp đẽ giữa anh em trong gia đình. II- Chuẩn bị: 5 tranh minh họa nội dung truyện trong SGK. III-Các hoạt động dạy học: A. kiểm tra bài cũ: Bông hoa Niềm Vui. -Nối tiếp kể. Nhn xột Ghi im. B. Bi mi. 1-Gii thiu bi: Tit k chuyn ny cỏc em phi da vo ni dung bi tp c v tranh minh ha k li cõu chuyn bú a Ghi. 2-Hng dn k chuyn -K tng on theo tranh. +Gi HS c yờu cu ca bi. Hng dn HS quan sỏt 5 tranh. Gi HS nờu ni dung tng tranh. Tranh 1: V chng ngi anh v v chng ngi em cói nhau, ụng c thy cnh y rt au bun. Tranh 2: ễng c ly chuyn b bú a dy cỏc con. Tranh 3: Hai anh em ra sc b bú a m b khụng ni. Tranh 4: ễng c b góy tng chic a rt d dng. Tranh 5: Nhng ngi con ó hiu ra li khuyờn ca cha. Hng dn HS k theo tng tranh. Gi HS k trc lp. Nhn xột. C. Cng c - Dn dũ -Qua cõu chuyn ny ta hc c iu gỡ? *Nh vy trong gia ỡnh cỏc em cn phi cú tỡnh cm p gia anh em trong gia ỡnh. -V nh k li cõu chuyn cho ngi thõn nghe Nhn xột. -Cỏ nhõn. -Nờu. -Ni tip k theo nhúm. -i din k. HS yu k mt on. Nhn xột. -HS gii: k ton bi. - Phi yờu thng on kt mi cú sc mnh. Toaựn 65 - 38, 46 - 17, 57 - 28, 78 29 I. Mc tiờu: -Bit thc hin phộp tr cú nh trong phm vi 100,dng 65-38; 56-17; 57-28; 78-29. -Bit gii bi toỏn cú mt phộp tr dng trờn. - Lm cỏc BT1(ct 1,2,3); 2(ct 1);3. -HS gii thc hin ton b bi tp SGK. II. Đồ dùng dạy học: SGK, III. Các hoạt động A. Kiểm tra - 3 HS l m bảng; lớp l m bảng con: 58 - 9; 46 - 7; 35 -7 Nhận xét -Nêu cách thực hiện? B. Bài mới 1.Tổ chức thực hiện phép trừ - HS nêu yêu cầu? - Nêu nhận xét các phép trừ? 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29 - Đều là phép trừ số có 2 chữ số cho số có 2 chữ số. - Thực hiện nh phép trừ số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số - 1 HS nhắc lại 2 bớc thực hiện - Nhận xét , củng cố 2 bớc thực hiện trừ có nhớ - 1 HS giải bảng; lớp làm nháp - Đọc kết quả- Nhận xét. 2.Thực hành: _ Bài 1: + Nêu yêu cầu? - 1 HS đọc đề - Tính + Bài toán đã thực hiện B1, yêu cầu thực hiện bớc 2 + Nhận xét các phép trừ ? -Đều có hàng đơn vị của số bị trừ (hàng đơn vị của số trừ .phép trừ có nhớ) a) Bảng con, ( HS bảng lớp) Câu b,c làm vở. + Nhận xét, củng cố phép trừ có nhớ - 2 em chữa bảng- Nhận xét. - Bài 2: + Nêu yêu cầu? - 1 HS đọc - Điền số vào ô trống + Muốn điền số vào thứ 1 ta làm thế nào? - Lấy số đã cho trừ đi số ở trên mũi tên (86-6) + Muốn điền số vào ta làm thế nào? + Nhận xét, củng cố cách tính - Lấy số ở - 10 - 2 HS giải bảng, lớp giải sgk, nhận xét. - Bài 3: + Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? Bài toán thuộc dạng toán nào? (ít hơn) - 1 HS đọc đề: Bà: 65 tuổi Mẹ kém bà: 27 tuổi Mẹ: .? tuổi Muốn biết mẹ bao nhiêu tuổi ta làm tính gì? ( Mẹ có số tuổi là: 65 - 27 = 38 (tuổi) Đáp số: 38 (tuổi) - Tính trừ - 1 Học sinh giải bảng. lớp giải vở, đọc kết quả, nhận xét. Nhận xét * Củng cố - dặn dò - 1 HS nêu tên bài học - Muốn trừ 2 số có 2 chữ số ta làm thế nào? - Nêu 2 bớc thực hiện - Về hoàn thành bài tập - Nhận xét tiết học Thửự tử ngaứy 1 thaựng 12 naờm 2010 Chính tả(Nghe- viết) CÂU CHUYỆN BĨ ĐŨA I-Mục tiêu: -Nghe – viết chính xác bài CT, trình bày đúng đoạn văn xi có lời nói nhân vật. -Bài viết khơng mắc q 5 lỗi. -Làm được bài tập 2a, 3a. II-Đồ dùng dạy học:Viết sẵn BT, VBT III-Các hoạt động dạy học: A kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: lũy tre, nước chảy. Nhận xét – Ghi điểm. B. Bài mới. 1-Giới thiệu bài: Tiết chính tả hơm nay các em sẽ nghe và viết lại chính xác một đoạn trong bài “Câu chuyện bó đũa”. 2-Hướng dẫn nghe – viết -GV đọc tồn bài chính tả. +Tìm lời người cha trong bài chính tả? +Lời người cha được ghi sau những dấu câu gì? -Hướng dẫn viết từ khó: liền, thương u, đồn kết, sức mạnh. -GV đọc từng câu, cụm từ đến hết. -GV đọc lại. *Chấm bài: bài. -Hướng dẫn làm bài tập Bài2:Bài u cầu gì? Hướng dẫn HS điền: a/ lên bảng, nên người, ấm no, lo lắng. -BT3a/114: Bài u cầu gì? Hướng dẫn HS làm. a. Ơng bà nội, lạnh, lạ. III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò -Cho HS viết lại: chia lẻ, đồn kết. -Về nhà luyện viết thêm – Nhận xét. -Bảng con -2 HS đọc lại. -Đúng. Như thế là các con… mạnh. -Dấu : và dấu – -Bảng con. Nhận xét. -Viết bài vào vở. -Hướng dẫn HS sốt lỗi. Đổi vở sốt lỗi cho nhau. -BT 2a: điền l/n. Làm vở bài tập, cá nhân chữa bảng lớp. -Tìm cá từ chứa tiếng có âm l hay n -Làm nhóm. Đại diện nhóm làm. -Nhận xét, bổ sung. bảng con Toán Lun tËp I.Mơc tiªu: -Thuộc bảng 15,16,17,18 trừ đi một số. -BiÕt thùc hiªn phÐp trõ cã nhớ trong phạm vi 100, dạng ®· học. -Biết giải b i to¸n vỊ Ýt h¬nà . -Lµm c¸c BT1; 2(cét 1,2); 3; 4. . quan sát, thảo luận theo tổ(mỗi tổ 1 tranh). +Tranh 1: Cảnh lớp học, một bạn đang vẽ lên tường. Mấy bạn khác đứng xung quanh vỗ tay tán thưởng. +Tranh 2: . tng tranh. Tranh 1: V chng ngi anh v v chng ngi em cói nhau, ụng c thy cnh y rt au bun. Tranh 2: ễng c ly chuyn b bú a dy cỏc con. Tranh 3: Hai anh em
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an lop 2 tuan 14(CKTKN+BVMT), giao an lop 2 tuan 14(CKTKN+BVMT), giao an lop 2 tuan 14(CKTKN+BVMT)

Bình luận về tài liệu giao-an-lop-2-tuan-14-cktkn-bvmt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP