tinh chat giao hoan

John Bardeen
John Bardeen(9599 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 14
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 11 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 08:11

Mô tả: Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009 Toán: B Kiểm tra bài cũ: Nhân với số có một chữ số Đặt tính rồi tính: 341 231x 2 x 2 682 462 214 325 x 4 x 4 857 300 Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009 Toán: Tính chất giao hoán của phép nhân Bài tập: Điền vào ô trống 17 + 25 = 25 + 48 + 12 = + 48 a + b = b + 17 12 aa + b = b + Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009 Toán: Tính chất giao hoán của phép nhân a/ Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức: 7 x 5 và 5 x 7 Ta có: 7 x 5 = 35 5 x 7 = 35 Vậy: 7 x 5 = 5 x 7 N Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009 Toán: Tính chất giao hoán của phép nhân b/ So sánh giá trị của hai biểu thức a x b và b x a trong bảng sau: a b a x b b x a 4 8 6 7 5 4 4 x 8 = 32 6 x 7 = 42 5 x 4 = 20 8 x 4 = 32 7 x 6 = 42 4 x 5 = 20 • Ta thấy giá trị của a x b và của b x a luôn bằng nhau, ta viết: a x b = b x a Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi. Thảo luận nhóm đôi Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009 Toán: Tính chất giao hoán của phép nhân a x b = b x a Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi. Luyện tập: Bài 1/ Viết số thích hợp vào ô trống a) 4 x 6 = 6 x 207 x 7 = x 207 b) 3 x 5 = 5 x 2 138 x 9 = x 2 138 S 4 7 B 3 9 Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009 Toán: Tính chất giao hoán của phép nhân a x b = b x a Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi. Luyện tập: Bài 2/ Tính: a) 1 357 b) 40 263 B x 5 x 6 785 x 7 x 281 841 5 7 Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009 Toán: Tính chất giao hoán của phép nhân a x b = b x a Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi. Luyện tập: Bài 2/ Tính: a) 7 x b) 5 x BV 853 x 5 971 1 326 x 6 630 = 853 x 7 = 1 326 x 5 7 5 a) b) Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009 Toán: Tính chất giao hoán của phép nhân TRÒ CHƠI Ai nhanh ai đúng 23 109 x 8 = 3 964 x 6 = 10 287 x 5 = 4 x 2 145 = a x b = 9 x 1 427 = 2 145 x 4 1 427 x 9 6 x 3 964 5 x 10 287 8 x 23 109 b x a Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009 Toán: Tính chất giao hoán của phép nhân a x b = b x a Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi. SGK trang 58 Xem trước bài: Nhân với 10, 100, 1000, … Chia cho 10, 100, 1000, … . 214 325 x 4 x 4 857 300 Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009 Toán: Tính chất giao hoán của phép nhân Bài tập: Điền vào ô trống 17 + 25 = 25 + 48 + 12 = +. = b + 17 12 aa + b = b + Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009 Toán: Tính chất giao hoán của phép nhân a/ Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức: 7 x 5

— Xem thêm —

Xem thêm: tinh chat giao hoan, tinh chat giao hoan, tinh chat giao hoan

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.233909130096 s. Memory usage = 17.62 MB