TINH CHAT HAI TIEP TUYEN CAT NHAU(Phan Duy Tien)

16 80 2 Gửi tin nhắn cho Larry Ellison
Larry Ellison

Larry Ellison

Tải lên: 11,609 tài liệu

  • Loading...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 07:11

Thứ 5 ngày 26 tháng 11 năm 2009 TIẾT 28 : TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU Môn : GV dạy : Phan Duy Tiên GV Dạy: KiĨm tra bµi cò Câu hỏi: Phát biểu đònh lí & dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của 1 đường tròn? + ĐỊNH LÍ: Nếu 1 đường thẳng là tiếp tuyến của 1 đường tròn thì nó vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm. + DẤU HIỆU: -Nếu 1 đường thẳng đi qua 1 điểm của đường tròn & vuông góc với bán kính đi qua điểm đó thì đường thẳng ấy là 1 tiếp tuyến của đường tròn. -Nếu một đường thẳng và một đường tròn chỉ có một điểm chung thì đường thẳng đó là tiếp tuyến của đường tròn. 26 5 09 11 Bµi to¸n: Cho ®­êng trßn t©m O b¸n kÝnh R. Tõ một ®iÓm A ë ngoµi ®­êng trßn, kÎ 2 tiÕp tuyÕn AB, AC ( B, C thuéc ®­êng trßn tâm O). Chøng minh r»ng: a)AB = AC. b)AO lµ tia ph©n gi¸c cña gãc BAC . c) OA là tia phân giác của góc BOC. 26 5 09 11 Tiết 28: 1. Đònh lý về 2 tiếp tuyến cắt nhau. Chứng minh: Ta có: BÂ = CÂ = 90 0 (t/c tiếp tuyến) Xét tam giác vuông ABO vàtam giác vuông ACO, có: OB = OC = R AO chung ⇒ AB = AC( 2 cạnh tương ứng) Và: Â 1 = Â 2 ; Ô 1 = Ô 2 (2 góc tương ứng) ⇒ ABO = ACO (c.h - c.g.v) .O C A B 1 2 1 2 (O;R) AB; AC: 2 tiếp tuyến của (O) GT  AB = AC  Â 1 = Â 2 ; Ô 1 = Ô 2 KL 26 5 09 11 Tiết 28: ĐỊNH LÍ: Nếu 2 tiếp tuyến của 1 đường tròn cắt nhau tại 1 điểm thì: + Điểm đó cách đều 2 tiếp điểm. + Tia kẻ từ điểm đó đi qua tâm là tia phân giác của góc tạo bởi 2 tiếp tuyến. + Tia kẻ từ tâm đi qua điểm đó là tia phân giác của góc tạo bởi 2 bán kính đi qua các tiếp điểm. 26 5 09 11 Tiết 28: TiÕt 28: *§Þnh lÝ (Học thuộc lòng SGK/114) 1.§Þnh lÝ vÒ hai tiÕp tuyÕn c¾t nhau B, C ∈ (O) AB, AC lµ hai tiÕp tuyÕn cña (O) .O B C A ) ) + AB = AC + Tia AO lµ ph©n gi¸c BAC + Tia OA lµ ph©n gi¸c BOC GT KL Tiep tuyen.gsp 26 5 09 11 TiÕt 28: *§Þnh lÝ (Học thuộc lòng SGK/114) 1.§Þnh lÝ vÒ hai tiÕp tuyÕn c¾t nhau B, C ∈ (O); AB, AC lµ hai tiÕp tuyÕn cña (O) .O B C A ) ) + AB = AC + Tia AO lµ ph©n gi¸c BAC + Tia OA lµ ph©n gi¸c BOC GT KL   . O 26 5 09 11 Chứng minh (sgk) Tiết 28. A B C E F D I 2.Đường tròn nội tiếp tam giác * Đường tròn tiếp xúc với ba cạnh của một tam giác gọi là đường tròn nội tiếp tam giác, còn tam giác gọi là ngoại tiếp đường tròn. * Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của các đư ờng phân giác các góc trong của tam giác. * Mỗi tam giác đều có duy nhất một đường tròn nội tiếp. * Định lí (Hc thuc lũng SGK/114) 1.Định lí về hai tiếp tuyến cắt nhau .O B C A ) ) B, C (O); AB, AC là hai tiếp tuyến của (O) + AB = AC + Tia AO là phân giác BAC + Tia OA là phân giác BOC GT KL 26 5 09 11 C A M N P H K O TiÕt 28 : 26 5 09 11 Tiết 28. A B C E F D I 2.Đường tròn nội tiếp tam giác * Định lí (SGK/114) 1.Định lí về hai tiếp tuyến cắt nhau .O B C A ) ) B, C (O); AB, AC là hai tiếp tuyến của (O) + AB = AC + Tia AO là phân giác BAC + Tia OA là phân giác BOC GT KL Bài toán: Cho tam giác ABC, K là giao điểm các đường phân giác của hai góc ngoài tại B và C. G i D, E, F theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ K đến các đường thẳng BC, AC, AB (hình vẽ) Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ? khẳng định nào sai? A C D E F K B St St t t Nội dung Nội dung Đáp án Đáp án úng ( úng ( đ đ ) , Sai ) , Sai ( ( s s ) ) 1 1 AK là phân giác của góc BAC AK là phân giác của góc BAC 2 2 Đường tròn (K;KD) đi qua Đường tròn (K;KD) đi qua hai điểm E và F hai điểm E và F 3 3 Đường tròn (K;KD) là đường Đường tròn (K;KD) là đường tròn nội tiếp tam giác ABC tròn nội tiếp tam giác ABC Đ Đ S 26 5 09 11 . vÒ hai tiÕp tuyÕn c¾t nhau B, C ∈ (O) AB, AC lµ hai tiÕp tuyÕn cña (O) .O B C A ) ) + AB = AC + Tia AO lµ ph©n gi¸c BAC + Tia OA lµ ph©n gi¸c BOC GT KL Tiep. BOC GT KL Tiep tuyen. gsp 26 5 09 11 TiÕt 28: *§Þnh lÝ (Học thuộc lòng SGK/114) 1.§Þnh lÝ vÒ hai tiÕp tuyÕn c¾t nhau B, C ∈ (O); AB, AC lµ hai tiÕp tuyÕn
- Xem thêm -

Xem thêm: TINH CHAT HAI TIEP TUYEN CAT NHAU(Phan Duy Tien), TINH CHAT HAI TIEP TUYEN CAT NHAU(Phan Duy Tien), TINH CHAT HAI TIEP TUYEN CAT NHAU(Phan Duy Tien)

Bình luận về tài liệu tinh-chat-hai-tiep-tuyen-cat-nhau-phan-duy-tien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP