Đề Vòng 7 Toan Violympic

3 138 1
Jonathan Hạnh Nguyễn

Jonathan Hạnh Nguyễn

Tải lên: 11,506 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 04:11

1. Xóa ô trong bảng 2. Đua xe 3. Tự luận K8V7 1 1. Xóa ô trong bảng 2. Đua xe 3. Tự luận K8V7 Câu 1: Nếu có hằng đẳng thức: thì = 2 Câu 2: Giá trị biểu thức A = là 1 Câu 3: Tập nghiệm của phương trình: (x + 4)(x+2) - x - 2 = 0 là { -3; -2} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”) Câu 4: Với giá trị của = 6 đa thức chia hết cho . Câu 5: Cho . Giá trị của biểu thức bằng . Câu 6: Để nhận là một nhân tử thì b= 2. Câu 7: Với , giá trị của biểu thức bằng 7. Câu 8: Giá trị của biểu thức tại bằng . Câu 9: Cho tam giác ABC có . Về phía ngoài tam giác ABC dựng các tam giác đều ABE và ACF rồi dựng hình bình hành AEDF. Số đo bằng (Đề sai?). Câu 10: Giá trị của biểu thức bằng 246911. Bài 1: Giá trị bé nhất và lớn nhất của xy biết 50 22 =+ yx 2525 2)( 2 )(2 02 02 : 2222 22 22 22 22 ≤≤− +≤≤+−      −≥+ +−≥      ≥−+ ≥++ xy yxxyyxNen xyyx yxxy xyyx xyyx Tacó Bài 2 Tổng của x + y biết ( ) ( ) 053712 22 =++− yx Mỗi nhóm số hạng đều có dạng bình phương nên lớn hơn hoặc bằng 0. Để tổng bằng 0 thi từng nhóm bằng 0 vậy x = 0,5, y = -5/3 nên x + y = -7/6 Tự luận không lời giải Điền kết quả thích hợp vào chỗ ( .): Câu 1: Trong cụm từ viết in hoa “ BAC HO KINH YEU”, có _______chữ cái là những hình có tâm đối xứng. Câu 2: Nếu có hằng đẳng thức: thì = ________ Câu 3: Phân tích thành nhân tử của đa thức có kết quả là: . Như vậy = _______ Câu 4: Giá trị biểu thức A = là _______ Câu 5: Với giá trị của = ______đa thức chia hết cho . Hãy điền số thích hợp vào chỗ nhé ! Câu 6: Giá trị của biểu thức với và là A=____. Câu 7: Cho . Giá trị của biểu thức bằng _______. Câu 8: Giá trị của biểu thức bằng ________. Câu 9: Số tự nhiên n nhỏ nhất có 3 chữ số để số 1000027nhận n là ước là n = ______. 2 1. Xóa ô trong bảng 2. Đua xe 3. Tự luận K8V7 Câu 10: Giá trị lớn nhất của biểu thức bằng _. Bài 1: Giá trị bé nhất và lớn nhất của xy biết 50 22 =+ yx 2525 2)( 2 )(2 02 02 : 2222 22 22 22 22 ≤≤− +≤≤+−      −≥+ +−≥      ≥−+ ≥++ xy yxxyyxNen xyyx yxxy xyyx xyyx Tacó Bài 2 Tổng của x + y biết ( ) ( ) 053712 22 =++− yx Mỗi nhóm số hạng đều có dạng bình phương nên lớn hơn hoặc bằng 0. Để tổng bằng 0 thi từng nhóm bằng 0 vậy x = 0,5, y = -5/3 nên x + y = -7/6 3 . 1. Xóa ô trong bảng 2. Đua xe 3. Tự luận K8V7 1 1. Xóa ô trong bảng 2. Đua xe 3. Tự luận K8V7 Câu 1: Nếu có hằng đẳng thức: thì = 2 Câu 2: Giá. biểu thức bằng . Câu 6: Để nhận là một nhân tử thì b= 2. Câu 7: Với , giá trị của biểu thức bằng 7. Câu 8: Giá trị của biểu thức tại bằng . Câu 9: Cho tam
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Vòng 7 Toan Violympic, Đề Vòng 7 Toan Violympic, Đề Vòng 7 Toan Violympic

Bình luận về tài liệu de-vong-7-toan-violympic

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP