QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỪ CƠ SỞ

18 831 7
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 02:15

. Ngh quy t v phát trin kinh t, xã hi 5 nm ca ng b, ca Hi ng nhân dân huyn; Quy hoch phát trin kinh t - xã hi và K hoch 5 nm phát trin. HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM TNH K LK c lp - T do - Hnh phúc QUY TRÌNH P K HOCH PHÁT TRIN KINH T - XÃ HI T C S (Ban hành kèm theo Quy t
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỪ CƠ SỞ, QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỪ CƠ SỞ, QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỪ CƠ SỞ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn