giao an sinh hoat

Aage Niels Bohr
Aage Niels Bohr(11586 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 13
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 41 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 22:11

Mô tả: Ngày soạn: Ngày thực hiện:. Sinh hoạt lớp Tuần 1 A. Mục tiêu : - Nhận xét, đánh giá mọi hoạt động của lớp trong tuần 1 để học sinh thấy đợc u điểm cũng nh khắc phục những tồn tại. - Nêu gơng tốt, việc tốt, có ý thức rèn luyện tu dỡng đạo đức. Học thêm các bài hát mới. - Đề ra phơng hớng, kế hoạch tuần 2. B. Chuẩn bị: - Giáo viên: Tổng hợp ý kiến, phơng hớng tuần 1. - Học sinh: Bản nhận xét của lớp trởng A. Nhận xét, đánh giá các hoạt động trong tuần: I. Lớp trởng nhận xét chung: + Đạo đức: + Lao động: + Học tập: + Hoạt động TD - VS - VN: + Hoạt động khác: - ý kiến bổ sung các hoạt động của lớp. II. Giáo viên chủ nhiệm nhận xét cụ thể: 1. Đạo đức. 2. Học tập 3. Lao động. 4. Thể dục - Vệ sinh - Văn ngh.: 5. Các hoạt động khác. B. Phơng hớng tuần 2: 1. Đạo đức: - Phấn đấu 100% HS ngoan ngoãn, lễ phép, nghe lời thầy cô giáo. - Phấn đấu 100% học sinh đoàn kết các dân tộc, không gây mất đoàn kết, không nói tục chửi bậy. 2. Học tập: - Duy trì tỉ lệ đi học chuyên cần. Phấn đấu đạt từ 90% trở lên. Tiếp tục vận động học sinh cha ra lớp . - Phấn đấu không có học sinh nghỉ học tự do, không có HS bỏ tiết, đi học muộn. - Phấn đấu 100% HS thuộc bài trớc khi đến lớp. Ghi chép đầy đủ, tích cực trong các tiết học, nâng cao chất lợng học tập. 3. Lao động: Giáo án sinh hoạt 9 Năm học 2010- 2011 1 - LĐ theo kế hoạch của nhà trờng. Phấn đấu 100% học sinh tham gia đầy đủ. Đảm bảo đảm toàn, kỹ thuật, kỉ luật, hiệu quả. - Khi đi LĐ mang theo dụng cụ và mũ nón đầy đủ. 4. Thể dục vệ sinh: - Thể dục tham gia đầy đủ.- VS: sạch sẽ, gọn gàng. C.Đánh giá hai mạt hoạt động của học sinh: stt Họ và tên Học lực Hạnh kiểm 1 Mùa A Ca Y K 2 Phàng A Cầu Tb K 3 Sùng A Cha K T 4 Tỉnh A Chớ Y K 5 Cháng A Chu Y K 6 Tỉnh A Chứ Tb T 7 Vàng Thị Dung Tb K 8 Giàng A Dũng Tb T 9 Lù Thị Duyên Tb T 10 Lò Thị ét K T 11 Lò Văn Hợp Tb T 12 Giàng A Lanh Tb K 13 Thào A Làng Tb K 14 Phàng A Lờ Tb K 15 Vàng A Lử Tb K 16 Giàng A No Tb K 17 Giàng A Phóng Tb K 18 Hạnh A Phừ Tb K 19 Vàng A Sang Y K 20 Mùa A Sếnh Tb K 21 Tỉnh A Sềnh K T 22 Vàng A Sú Tb K 23 Vàng A Sử Tb K 24 Hạng A Thò Tb K 25 Giàng A Vảng Y K 26 Giàng Thị Xía Tb K __________________________________________________ Ngày tháng .năm 2010 Xác nhận của chuyên môn nhà trờng Giáo án sinh hoạt 9 Năm học 2010- 2011 2 Ngày soạn: Ngày thực hiện:. Sinh hoạt lớp Tuần 2 A. Mục tiêu : - Nhận xét, đánh giá mọi hoạt động của lớp trong tuần 2 để học sinh thấy đợc u điểm cũng nh khắc phục những tồn tại. - Nêu gơng tốt, việc tốt, có ý thức rèn luyện tu dỡng đạo đức. Học thêm các bài hát mới. - Đề ra phơng hớng, kế hoạch tuần 3. B. Chuẩn bị: - Giáo viên: Tổng hợp ý kiến, phơng hớng tuần 2. - Học sinh: Bản nhận xét của lớp trởng A. Nhận xét, đánh giá các hoạt động trong tuần: I. Lớp trởng nhận xét chung: + Đạo đức: + Lao động: + Học tập: + Hoạt động TD - VS - VN: + Hoạt động khác: - ý kiến bổ sung các hoạt động của lớp. II. Giáo viên chủ nhiệm nhận xét cụ thể: 1. Đạo đức. 2. Học tập 3. Lao động. 4. Thể dục - Vệ sinh - Văn ngh.: 5. Các hoạt động khác. B. Phơng hớng tuần 3: 1. Đạo đức: - Phấn đấu 100% HS ngoan ngoãn, lễ phép, nghe lời thầy cô giáo. - Phấn đấu 100% học sinh đoàn kết các dân tộc, không gây mất đoàn kết, không nói tục chửi bậy. 2. Học tập: - Duy trì tỉ lệ đi học chuyên cần. Phấn đấu đạt từ 90% trở lên. Tiếp tục vận động học sinh cha ra lớp . - Phấn đấu không có học sinh nghỉ học tự do, không có HS bỏ tiết, đi học muộn. - Phấn đấu 100% HS thuộc bài trớc khi đến lớp. Ghi chép đầy đủ, tích cực trong các tiết học, nâng cao chất lợng học tập. Giáo án sinh hoạt 9 Năm học 2010- 2011 3 3. Lao động: - LĐ theo kế hoạch của nhà trờng. Phấn đấu 100% học sinh tham gia đầy đủ. Đảm bảo đảm toàn, kỹ thuật, kỉ luật, hiệu quả. - Khi đi LĐ mang theo dụng cụ và mũ nón đầy đủ. 4. Thể dục vệ sinh: - Thể dục tham gia đầy đủ.- VS: sạch sẽ, gọn gàng. C.Đánh giá hai mạt hoạt động của học sinh: stt Họ và tên Học lực Hạnh kiểm 1 Mùa A Ca Y K 2 Phàng A Cầu Tb K 3 Sùng A Cha K T 4 Tỉnh A Chớ Y K 5 Cháng A Chu Y K 6 Tỉnh A Chứ Tb T 7 Vàng Thị Dung Tb K 8 Giàng A Dũng Tb T 9 Lù Thị Duyên Tb T 10 Lò Thị ét K T 11 Lò Văn Hợp Tb T 12 Giàng A Lanh Tb K 13 Thào A Làng Tb K 14 Phàng A Lờ Tb K 15 Vàng A Lử Tb K 16 Giàng A No Tb K 17 Giàng A Phóng Tb K 18 Hạnh A Phừ Tb K 19 Vàng A Sang Y K 20 Mùa A Sếnh Tb K 21 Tỉnh A Sềnh K T 22 Vàng A Sú Tb K 23 Vàng A Sử Tb K 24 Hạng A Thò Tb K 25 Giàng A Vảng Y K 26 Giàng Thị Xía Tb K __________________________________________________ Ngày tháng .năm 2010 Xác nhận của chuyên môn nhà trờng Giáo án sinh hoạt 9 Năm học 2010- 2011 4 Ngày soạn: Ngày thực hiện:. Sinh hoạt lớp Tuần 3 A. Mục tiêu : - Nhận xét, đánh giá mọi hoạt động của lớp trong tuần 3 để học sinh thấy đợc u điểm cũng nh khắc phục những tồn tại. - Nêu gơng tốt, việc tốt, có ý thức rèn luyện tu dỡng đạo đức. Học thêm các bài hát mới. - Đề ra phơng hớng, kế hoạch tuần 4. B. Chuẩn bị: - Giáo viên: Tổng hợp ý kiến, phơng hớng tuần 3. - Học sinh: Bản nhận xét của lớp trởng A. Nhận xét, đánh giá các hoạt động trong tuần: I. Lớp trởng nhận xét chung: + Đạo đức: + Lao động: + Học tập: + Hoạt động TD - VS - VN: + Hoạt động khác: - ý kiến bổ sung các hoạt động của lớp. II. Giáo viên chủ nhiệm nhận xét cụ thể: 1. Đạo đức. 2. Học tập 3. Lao động. 4. Thể dục - Vệ sinh - Văn ngh.: 5. Các hoạt động khác. B. Phơng hớng tuần 4: 1. Đạo đức: - Phấn đấu 100% HS ngoan ngoãn, lễ phép, nghe lời thầy cô giáo. - Phấn đấu 100% học sinh đoàn kết các dân tộc, không gây mất đoàn kết, không nói tục chửi bậy. 2. Học tập: - Duy trì tỉ lệ đi học chuyên cần. Phấn đấu đạt từ 90% trở lên. Tiếp tục vận động học sinh cha ra lớp . - Phấn đấu không có học sinh nghỉ học tự do, không có HS bỏ tiết, đi học muộn. - Phấn đấu 100% HS thuộc bài trớc khi đến lớp. Ghi chép đầy đủ, tích cực trong các tiết học, nâng cao chất lợng học tập. Giáo án sinh hoạt 9 Năm học 2010- 2011 5 3. Lao động: - LĐ theo kế hoạch của nhà trờng. Phấn đấu 100% học sinh tham gia đầy đủ. Đảm bảo đảm toàn, kỹ thuật, kỉ luật, hiệu quả. - Khi đi LĐ mang theo dụng cụ và mũ nón đầy đủ. 4. Thể dục vệ sinh: - Thể dục tham gia đầy đủ.- VS: sạch sẽ, gọn gàng. C.Đánh giá hai mạt hoạt động của học sinh: stt Họ và tên Học lực Hạnh kiểm 1 Mùa A Ca Y K 2 Phàng A Cầu Tb K 3 Sùng A Cha K T 4 Tỉnh A Chớ Y K 5 Cháng A Chu Y K 6 Tỉnh A Chứ Tb T 7 Vàng Thị Dung Tb K 8 Giàng A Dũng Tb T 9 Lù Thị Duyên Tb T 10 Lò Thị ét K T 11 Lò Văn Hợp Tb T 12 Giàng A Lanh Tb K 13 Thào A Làng Tb K 14 Phàng A Lờ Tb K 15 Vàng A Lử Tb K 16 Giàng A No Tb K 17 Giàng A Phóng Tb T 18 Hạnh A Phừ Tb K 19 Vàng A Sang Y K 20 Mùa A Sếnh Tb K 21 Tỉnh A Sềnh K T 22 Vàng A Sú Tb K 23 Vàng A Sử Tb T 24 Hạng A Thò Tb T 25 Giàng A Vảng Y K 26 Giàng Thị Xía Tb K __________________________________________________ Ngày tháng .năm 2010 Xác nhận của chuyên môn nhà trờng Giáo án sinh hoạt 9 Năm học 2010- 2011 6 Ngày soạn: Ngày thực hiện:. Sinh hoạt lớp Tuần 4 A. Mục tiêu : - Nhận xét, đánh giá mọi hoạt động của lớp trong tuần 4 để học sinh thấy đợc u điểm cũng nh khắc phục những tồn tại. - Nêu gơng tốt, việc tốt, có ý thức rèn luyện tu dỡng đạo đức. Học thêm các bài hát mới. - Đề ra phơng hớng, kế hoạch tuần 5. B. Chuẩn bị: - Giáo viên: Tổng hợp ý kiến, phơng hớng tuần 4. - Học sinh: Bản nhận xét của lớp trởng A. Nhận xét, đánh giá các hoạt động trong tuần: I. Lớp trởng nhận xét chung: + Đạo đức: + Lao động: + Học tập: + Hoạt động TD - VS - VN: + Hoạt động khác: - ý kiến bổ sung các hoạt động của lớp. II. Giáo viên chủ nhiệm nhận xét cụ thể: 1. Đạo đức. 2. Học tập 3. Lao động. 4. Thể dục - Vệ sinh - Văn nghệ. 5. Các hoạt động khác. B. Phơng hớng tuần 5: 1. Đạo đức: - Phấn đấu 100% HS ngoan ngoãn, lễ phép, nghe lời thầy cô giáo. - Phấn đấu 100% học sinh đoàn kết các dân tộc, không gây mất đoàn kết, không nói tục chửi bậy. 2. Học tập: - Duy trì tỉ lệ đi học chuyên cần. Phấn đấu đạt từ 90% trở lên. Tiếp tục vận động học sinh cha ra lớp . - Phấn đấu không có học sinh nghỉ học tự do, không có HS bỏ tiết, đi học muộn. - Phấn đấu 100% HS thuộc bài trớc khi đến lớp. Ghi chép đầy đủ, tích cực trong các tiết học, nâng cao chất lợng học tập. Giáo án sinh hoạt 9 Năm học 2010- 2011 7 3. Lao động: - LĐ theo kế hoạch của nhà trờng. Phấn đấu 100% học sinh tham gia đầy đủ. Đảm bảo đảm toàn, kỹ thuật, kỉ luật, hiệu quả. - Khi đi LĐ mang theo dụng cụ và mũ nón đầy đủ. 4. Thể dục vệ sinh: - Thể dục tham gia đầy đủ.- VS: sạch sẽ, gọn gàng. C.Đánh giá hai mạt hoạt động của học sinh: stt Họ và tên Học lực Hạnh kiểm 1 Mùa A Ca Tb K 2 Phàng A Cầu Tb T 3 Sùng A Cha K T 4 Tỉnh A Chớ Tb K 5 Cháng A Chu Y K 6 Tỉnh A Chứ Tb T 7 Vàng Thị Dung Tb K 8 Giàng A Dũng Tb T 9 Lù Thị Duyên Tb T 10 Lò Thị ét K T 11 Lò Văn Hợp Tb T 12 Giàng A Lanh Tb K 13 Thào A Làng Y K 14 Phàng A Lờ Tb T 15 Vàng A Lử Tb T 16 Giàng A No Tb K 17 Giàng A Phóng Tb K 18 Hạnh A Phừ Tb K 19 Vàng A Sang Y K 20 Mùa A Sếnh Tb K 21 Tỉnh A Sềnh K T 22 Vàng A Sú Tb K 23 Vàng A Sử Tb K 24 Hạng A Thò Tb K 25 Giàng A Vảng Y K 26 Giàng Thị Xía Tb K __________________________________________________ Ngày tháng .năm 2010 Xác nhận của chuyên môn nhà trờng Giáo án sinh hoạt 9 Năm học 2010- 2011 8 Ngày soạn: Ngày thực hiện:. Sinh hoạt lớp Tuần 5 A. Mục tiêu : - Nhận xét, đánh giá mọi hoạt động của lớp trong tuần 5 để học sinh thấy đợc u điểm cũng nh khắc phục những tồn tại. - Nêu gơng tốt, việc tốt, có ý thức rèn luyện tu dỡng đạo đức. Học thêm các bài hát mới. - Đề ra phơng hớng, kế hoạch tuần 6. B. Chuẩn bị: - Giáo viên: Tổng hợp ý kiến, phơng hớng tuần 5. - Học sinh: Bản nhận xét của lớp trởng A. Nhận xét, đánh giá các hoạt động trong tuần: I. Lớp trởng nhận xét chung: + Đạo đức: + Lao động: + Học tập: + Hoạt động TD - VS - VN: + Hoạt động khác: - ý kiến bổ sung các hoạt động của lớp. II. Giáo viên chủ nhiệm nhận xét cụ thể: 1. Đạo đức. 2. Học tập 3. Lao động. 4. Thể dục - Vệ sinh - Văn nghệ. 5. Các hoạt động khác. B. Phơng hớng tuần 6: 1. Đạo đức: - Phấn đấu 100% HS ngoan ngoãn, lễ phép, nghe lời thầy cô giáo. - Phấn đấu 100% học sinh đoàn kết các dân tộc, không gây mất đoàn kết, không nói tục chửi bậy. 2. Học tập: - Duy trì tỉ lệ đi học chuyên cần. Phấn đấu đạt từ 90% trở lên. Tiếp tục vận động học sinh cha ra lớp . - Phấn đấu không có học sinh nghỉ học tự do, không có HS bỏ tiết, đi học muộn. Giáo án sinh hoạt 9 Năm học 2010- 2011 9 - Phấn đấu 100% HS thuộc bài trớc khi đến lớp. Ghi chép đầy đủ, tích cực trong các tiết học, nâng cao chất lợng học tập. 3. Lao động: - LĐ theo kế hoạch của nhà trờng. Phấn đấu 100% học sinh tham gia đầy đủ. Đảm bảo đảm toàn, kỹ thuật, kỉ luật, hiệu quả. - Khi đi LĐ mang theo dụng cụ và mũ nón đầy đủ. 4. Thể dục vệ sinh: - Thể dục tham gia đầy đủ.- VS: sạch sẽ, gọn gàng. C.Đánh giá hai mạt hoạt động của học sinh: stt Họ và tên Học lực Hạnh kiểm 1 Mùa A Ca Tb K 2 Phàng A Cầu Tb T 3 Sùng A Cha K T 4 Tỉnh A Chớ Tb K 5 Cháng A Chu Y K 6 Tỉnh A Chứ Tb T 7 Vàng Thị Dung Tb K 8 Giàng A Dũng Tb T 9 Lù Thị Duyên Tb T 10 Lò Thị ét K T 11 Lò Văn Hợp Tb T 12 Giàng A Lanh Tb K 13 Thào A Làng Y K 14 Phàng A Lờ Tb T 15 Vàng A Lử Tb T 16 Giàng A No Tb K 17 Giàng A Phóng Tb K 18 Hạnh A Phừ Tb K 19 Vàng A Sang Y K 20 Mùa A Sếnh Tb K 21 Tỉnh A Sềnh K T 22 Vàng A Sú Tb K 23 Vàng A Sử Tb K 24 Hạng A Thò Tb K 25 Giàng A Vảng Y K 26 Giàng Thị Xía Tb K __________________________________________________ Ngày tháng .năm 2010 Xác nhận của chuyên môn nhà trờng Giáo án sinh hoạt 9 Năm học 2010- 2011 10 . LĐ mang theo dụng cụ và mũ nón đầy đủ. 4. Thể dục vệ sinh: - Thể dục tham gia đầy đủ.- VS: sạch sẽ, gọn gàng. C.Đánh giá hai mạt hoạt động của học sinh: . LĐ mang theo dụng cụ và mũ nón đầy đủ. 4. Thể dục vệ sinh: - Thể dục tham gia đầy đủ.- VS: sạch sẽ, gọn gàng. C.Đánh giá hai mạt hoạt động của học sinh:

— Xem thêm —

Xem thêm: giao an sinh hoat, giao an sinh hoat, giao an sinh hoat

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu giao-an-sinh-hoat

Đăng ký

Generate time = 0.353023052216 s. Memory usage = 18.48 MB