giao an sinh hoat

41 16 0
Aage Niels Bohr

Aage Niels Bohr

Tải lên: 11,585 tài liệu

  • Loading...
1/41 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 22:11

Ngày soạn: Ngày thực hiện:. Sinh hoạt lớp Tuần 1 A. Mục tiêu : - Nhận xét, đánh giá mọi hoạt động của lớp trong tuần 1 để học sinh thấy đợc u điểm cũng nh khắc phục những tồn tại. - Nêu gơng tốt, việc tốt, có ý thức rèn luyện tu dỡng đạo đức. Học thêm các bài hát mới. - Đề ra phơng hớng, kế hoạch tuần 2. B. Chuẩn bị: - Giáo viên: Tổng hợp ý kiến, phơng hớng tuần 1. - Học sinh: Bản nhận xét của lớp trởng A. Nhận xét, đánh giá các hoạt động trong tuần: I. Lớp trởng nhận xét chung: + Đạo đức: + Lao động: + Học tập: + Hoạt động TD - VS - VN: + Hoạt động khác: - ý kiến bổ sung các hoạt động của lớp. II. Giáo viên chủ nhiệm nhận xét cụ thể: 1. Đạo đức. 2. Học tập 3. Lao động. 4. Thể dục - Vệ sinh - Văn ngh.: 5. Các hoạt động khác. B. Phơng hớng tuần 2: 1. Đạo đức: - Phấn đấu 100% HS ngoan ngoãn, lễ phép, nghe lời thầy cô giáo. - Phấn đấu 100% học sinh đoàn kết các dân tộc, không gây mất đoàn kết, không nói tục chửi bậy. 2. Học tập: - Duy trì tỉ lệ đi học chuyên cần. Phấn đấu đạt từ 90% trở lên. Tiếp tục vận động học sinh cha ra lớp . - Phấn đấu không có học sinh nghỉ học tự do, không có HS bỏ tiết, đi học muộn. - Phấn đấu 100% HS thuộc bài trớc khi đến lớp. Ghi chép đầy đủ, tích cực trong các tiết học, nâng cao chất lợng học tập. 3. Lao động: Giáo án sinh hoạt 9 Năm học 2010- 2011 1 - LĐ theo kế hoạch của nhà trờng. Phấn đấu 100% học sinh tham gia đầy đủ. Đảm bảo đảm toàn, kỹ thuật, kỉ luật, hiệu quả. - Khi đi LĐ mang theo dụng cụ và mũ nón đầy đủ. 4. Thể dục vệ sinh: - Thể dục tham gia đầy đủ.- VS: sạch sẽ, gọn gàng. C.Đánh giá hai mạt hoạt động của học sinh: stt Họ và tên Học lực Hạnh kiểm 1 Mùa A Ca Y K 2 Phàng A Cầu Tb K 3 Sùng A Cha K T 4 Tỉnh A Chớ Y K 5 Cháng A Chu Y K 6 Tỉnh A Chứ Tb T 7 Vàng Thị Dung Tb K 8 Giàng A Dũng Tb T 9 Lù Thị Duyên Tb T 10 Lò Thị ét K T 11 Lò Văn Hợp Tb T 12 Giàng A Lanh Tb K 13 Thào A Làng Tb K 14 Phàng A Lờ Tb K 15 Vàng A Lử Tb K 16 Giàng A No Tb K 17 Giàng A Phóng Tb K 18 Hạnh A Phừ Tb K 19 Vàng A Sang Y K 20 Mùa A Sếnh Tb K 21 Tỉnh A Sềnh K T 22 Vàng A Sú Tb K 23 Vàng A Sử Tb K 24 Hạng A Thò Tb K 25 Giàng A Vảng Y K 26 Giàng Thị Xía Tb K __________________________________________________ Ngày tháng .năm 2010 Xác nhận của chuyên môn nhà trờng Giáo án sinh hoạt 9 Năm học 2010- 2011 2 Ngày soạn: Ngày thực hiện:. Sinh hoạt lớp Tuần 2 A. Mục tiêu : - Nhận xét, đánh giá mọi hoạt động của lớp trong tuần 2 để học sinh thấy đợc u điểm cũng nh khắc phục những tồn tại. - Nêu gơng tốt, việc tốt, có ý thức rèn luyện tu dỡng đạo đức. Học thêm các bài hát mới. - Đề ra phơng hớng, kế hoạch tuần 3. B. Chuẩn bị: - Giáo viên: Tổng hợp ý kiến, phơng hớng tuần 2. - Học sinh: Bản nhận xét của lớp trởng A. Nhận xét, đánh giá các hoạt động trong tuần: I. Lớp trởng nhận xét chung: + Đạo đức: + Lao động: + Học tập: + Hoạt động TD - VS - VN: + Hoạt động khác: - ý kiến bổ sung các hoạt động của lớp. II. Giáo viên chủ nhiệm nhận xét cụ thể: 1. Đạo đức. 2. Học tập 3. Lao động. 4. Thể dục - Vệ sinh - Văn ngh.: 5. Các hoạt động khác. B. Phơng hớng tuần 3: 1. Đạo đức: - Phấn đấu 100% HS ngoan ngoãn, lễ phép, nghe lời thầy cô giáo. - Phấn đấu 100% học sinh đoàn kết các dân tộc, không gây mất đoàn kết, không nói tục chửi bậy. 2. Học tập: - Duy trì tỉ lệ đi học chuyên cần. Phấn đấu đạt từ 90% trở lên. Tiếp tục vận động học sinh cha ra lớp . - Phấn đấu không có học sinh nghỉ học tự do, không có HS bỏ tiết, đi học muộn. - Phấn đấu 100% HS thuộc bài trớc khi đến lớp. Ghi chép đầy đủ, tích cực trong các tiết học, nâng cao chất lợng học tập. Giáo án sinh hoạt 9 Năm học 2010- 2011 3 3. Lao động: - LĐ theo kế hoạch của nhà trờng. Phấn đấu 100% học sinh tham gia đầy đủ. Đảm bảo đảm toàn, kỹ thuật, kỉ luật, hiệu quả. - Khi đi LĐ mang theo dụng cụ và mũ nón đầy đủ. 4. Thể dục vệ sinh: - Thể dục tham gia đầy đủ.- VS: sạch sẽ, gọn gàng. C.Đánh giá hai mạt hoạt động của học sinh: stt Họ và tên Học lực Hạnh kiểm 1 Mùa A Ca Y K 2 Phàng A Cầu Tb K 3 Sùng A Cha K T 4 Tỉnh A Chớ Y K 5 Cháng A Chu Y K 6 Tỉnh A Chứ Tb T 7 Vàng Thị Dung Tb K 8 Giàng A Dũng Tb T 9 Lù Thị Duyên Tb T 10 Lò Thị ét K T 11 Lò Văn Hợp Tb T 12 Giàng A Lanh Tb K 13 Thào A Làng Tb K 14 Phàng A Lờ Tb K 15 Vàng A Lử Tb K 16 Giàng A No Tb K 17 Giàng A Phóng Tb K 18 Hạnh A Phừ Tb K 19 Vàng A Sang Y K 20 Mùa A Sếnh Tb K 21 Tỉnh A Sềnh K T 22 Vàng A Sú Tb K 23 Vàng A Sử Tb K 24 Hạng A Thò Tb K 25 Giàng A Vảng Y K 26 Giàng Thị Xía Tb K __________________________________________________ Ngày tháng .năm 2010 Xác nhận của chuyên môn nhà trờng Giáo án sinh hoạt 9 Năm học 2010- 2011 4 Ngày soạn: Ngày thực hiện:. Sinh hoạt lớp Tuần 3 A. Mục tiêu : - Nhận xét, đánh giá mọi hoạt động của lớp trong tuần 3 để học sinh thấy đợc u điểm cũng nh khắc phục những tồn tại. - Nêu gơng tốt, việc tốt, có ý thức rèn luyện tu dỡng đạo đức. Học thêm các bài hát mới. - Đề ra phơng hớng, kế hoạch tuần 4. B. Chuẩn bị: - Giáo viên: Tổng hợp ý kiến, phơng hớng tuần 3. - Học sinh: Bản nhận xét của lớp trởng A. Nhận xét, đánh giá các hoạt động trong tuần: I. Lớp trởng nhận xét chung: + Đạo đức: + Lao động: + Học tập: + Hoạt động TD - VS - VN: + Hoạt động khác: - ý kiến bổ sung các hoạt động của lớp. II. Giáo viên chủ nhiệm nhận xét cụ thể: 1. Đạo đức. 2. Học tập 3. Lao động. 4. Thể dục - Vệ sinh - Văn ngh.: 5. Các hoạt động khác. B. Phơng hớng tuần 4: 1. Đạo đức: - Phấn đấu 100% HS ngoan ngoãn, lễ phép, nghe lời thầy cô giáo. - Phấn đấu 100% học sinh đoàn kết các dân tộc, không gây mất đoàn kết, không nói tục chửi bậy. 2. Học tập: - Duy trì tỉ lệ đi học chuyên cần. Phấn đấu đạt từ 90% trở lên. Tiếp tục vận động học sinh cha ra lớp . - Phấn đấu không có học sinh nghỉ học tự do, không có HS bỏ tiết, đi học muộn. - Phấn đấu 100% HS thuộc bài trớc khi đến lớp. Ghi chép đầy đủ, tích cực trong các tiết học, nâng cao chất lợng học tập. Giáo án sinh hoạt 9 Năm học 2010- 2011 5 3. Lao động: - LĐ theo kế hoạch của nhà trờng. Phấn đấu 100% học sinh tham gia đầy đủ. Đảm bảo đảm toàn, kỹ thuật, kỉ luật, hiệu quả. - Khi đi LĐ mang theo dụng cụ và mũ nón đầy đủ. 4. Thể dục vệ sinh: - Thể dục tham gia đầy đủ.- VS: sạch sẽ, gọn gàng. C.Đánh giá hai mạt hoạt động của học sinh: stt Họ và tên Học lực Hạnh kiểm 1 Mùa A Ca Y K 2 Phàng A Cầu Tb K 3 Sùng A Cha K T 4 Tỉnh A Chớ Y K 5 Cháng A Chu Y K 6 Tỉnh A Chứ Tb T 7 Vàng Thị Dung Tb K 8 Giàng A Dũng Tb T 9 Lù Thị Duyên Tb T 10 Lò Thị ét K T 11 Lò Văn Hợp Tb T 12 Giàng A Lanh Tb K 13 Thào A Làng Tb K 14 Phàng A Lờ Tb K 15 Vàng A Lử Tb K 16 Giàng A No Tb K 17 Giàng A Phóng Tb T 18 Hạnh A Phừ Tb K 19 Vàng A Sang Y K 20 Mùa A Sếnh Tb K 21 Tỉnh A Sềnh K T 22 Vàng A Sú Tb K 23 Vàng A Sử Tb T 24 Hạng A Thò Tb T 25 Giàng A Vảng Y K 26 Giàng Thị Xía Tb K __________________________________________________ Ngày tháng .năm 2010 Xác nhận của chuyên môn nhà trờng Giáo án sinh hoạt 9 Năm học 2010- 2011 6 Ngày soạn: Ngày thực hiện:. Sinh hoạt lớp Tuần 4 A. Mục tiêu : - Nhận xét, đánh giá mọi hoạt động của lớp trong tuần 4 để học sinh thấy đợc u điểm cũng nh khắc phục những tồn tại. - Nêu gơng tốt, việc tốt, có ý thức rèn luyện tu dỡng đạo đức. Học thêm các bài hát mới. - Đề ra phơng hớng, kế hoạch tuần 5. B. Chuẩn bị: - Giáo viên: Tổng hợp ý kiến, phơng hớng tuần 4. - Học sinh: Bản nhận xét của lớp trởng A. Nhận xét, đánh giá các hoạt động trong tuần: I. Lớp trởng nhận xét chung: + Đạo đức: + Lao động: + Học tập: + Hoạt động TD - VS - VN: + Hoạt động khác: - ý kiến bổ sung các hoạt động của lớp. II. Giáo viên chủ nhiệm nhận xét cụ thể: 1. Đạo đức. 2. Học tập 3. Lao động. 4. Thể dục - Vệ sinh - Văn nghệ. 5. Các hoạt động khác. B. Phơng hớng tuần 5: 1. Đạo đức: - Phấn đấu 100% HS ngoan ngoãn, lễ phép, nghe lời thầy cô giáo. - Phấn đấu 100% học sinh đoàn kết các dân tộc, không gây mất đoàn kết, không nói tục chửi bậy. 2. Học tập: - Duy trì tỉ lệ đi học chuyên cần. Phấn đấu đạt từ 90% trở lên. Tiếp tục vận động học sinh cha ra lớp . - Phấn đấu không có học sinh nghỉ học tự do, không có HS bỏ tiết, đi học muộn. - Phấn đấu 100% HS thuộc bài trớc khi đến lớp. Ghi chép đầy đủ, tích cực trong các tiết học, nâng cao chất lợng học tập. Giáo án sinh hoạt 9 Năm học 2010- 2011 7 3. Lao động: - LĐ theo kế hoạch của nhà trờng. Phấn đấu 100% học sinh tham gia đầy đủ. Đảm bảo đảm toàn, kỹ thuật, kỉ luật, hiệu quả. - Khi đi LĐ mang theo dụng cụ và mũ nón đầy đủ. 4. Thể dục vệ sinh: - Thể dục tham gia đầy đủ.- VS: sạch sẽ, gọn gàng. C.Đánh giá hai mạt hoạt động của học sinh: stt Họ và tên Học lực Hạnh kiểm 1 Mùa A Ca Tb K 2 Phàng A Cầu Tb T 3 Sùng A Cha K T 4 Tỉnh A Chớ Tb K 5 Cháng A Chu Y K 6 Tỉnh A Chứ Tb T 7 Vàng Thị Dung Tb K 8 Giàng A Dũng Tb T 9 Lù Thị Duyên Tb T 10 Lò Thị ét K T 11 Lò Văn Hợp Tb T 12 Giàng A Lanh Tb K 13 Thào A Làng Y K 14 Phàng A Lờ Tb T 15 Vàng A Lử Tb T 16 Giàng A No Tb K 17 Giàng A Phóng Tb K 18 Hạnh A Phừ Tb K 19 Vàng A Sang Y K 20 Mùa A Sếnh Tb K 21 Tỉnh A Sềnh K T 22 Vàng A Sú Tb K 23 Vàng A Sử Tb K 24 Hạng A Thò Tb K 25 Giàng A Vảng Y K 26 Giàng Thị Xía Tb K __________________________________________________ Ngày tháng .năm 2010 Xác nhận của chuyên môn nhà trờng Giáo án sinh hoạt 9 Năm học 2010- 2011 8 Ngày soạn: Ngày thực hiện:. Sinh hoạt lớp Tuần 5 A. Mục tiêu : - Nhận xét, đánh giá mọi hoạt động của lớp trong tuần 5 để học sinh thấy đợc u điểm cũng nh khắc phục những tồn tại. - Nêu gơng tốt, việc tốt, có ý thức rèn luyện tu dỡng đạo đức. Học thêm các bài hát mới. - Đề ra phơng hớng, kế hoạch tuần 6. B. Chuẩn bị: - Giáo viên: Tổng hợp ý kiến, phơng hớng tuần 5. - Học sinh: Bản nhận xét của lớp trởng A. Nhận xét, đánh giá các hoạt động trong tuần: I. Lớp trởng nhận xét chung: + Đạo đức: + Lao động: + Học tập: + Hoạt động TD - VS - VN: + Hoạt động khác: - ý kiến bổ sung các hoạt động của lớp. II. Giáo viên chủ nhiệm nhận xét cụ thể: 1. Đạo đức. 2. Học tập 3. Lao động. 4. Thể dục - Vệ sinh - Văn nghệ. 5. Các hoạt động khác. B. Phơng hớng tuần 6: 1. Đạo đức: - Phấn đấu 100% HS ngoan ngoãn, lễ phép, nghe lời thầy cô giáo. - Phấn đấu 100% học sinh đoàn kết các dân tộc, không gây mất đoàn kết, không nói tục chửi bậy. 2. Học tập: - Duy trì tỉ lệ đi học chuyên cần. Phấn đấu đạt từ 90% trở lên. Tiếp tục vận động học sinh cha ra lớp . - Phấn đấu không có học sinh nghỉ học tự do, không có HS bỏ tiết, đi học muộn. Giáo án sinh hoạt 9 Năm học 2010- 2011 9 - Phấn đấu 100% HS thuộc bài trớc khi đến lớp. Ghi chép đầy đủ, tích cực trong các tiết học, nâng cao chất lợng học tập. 3. Lao động: - LĐ theo kế hoạch của nhà trờng. Phấn đấu 100% học sinh tham gia đầy đủ. Đảm bảo đảm toàn, kỹ thuật, kỉ luật, hiệu quả. - Khi đi LĐ mang theo dụng cụ và mũ nón đầy đủ. 4. Thể dục vệ sinh: - Thể dục tham gia đầy đủ.- VS: sạch sẽ, gọn gàng. C.Đánh giá hai mạt hoạt động của học sinh: stt Họ và tên Học lực Hạnh kiểm 1 Mùa A Ca Tb K 2 Phàng A Cầu Tb T 3 Sùng A Cha K T 4 Tỉnh A Chớ Tb K 5 Cháng A Chu Y K 6 Tỉnh A Chứ Tb T 7 Vàng Thị Dung Tb K 8 Giàng A Dũng Tb T 9 Lù Thị Duyên Tb T 10 Lò Thị ét K T 11 Lò Văn Hợp Tb T 12 Giàng A Lanh Tb K 13 Thào A Làng Y K 14 Phàng A Lờ Tb T 15 Vàng A Lử Tb T 16 Giàng A No Tb K 17 Giàng A Phóng Tb K 18 Hạnh A Phừ Tb K 19 Vàng A Sang Y K 20 Mùa A Sếnh Tb K 21 Tỉnh A Sềnh K T 22 Vàng A Sú Tb K 23 Vàng A Sử Tb K 24 Hạng A Thò Tb K 25 Giàng A Vảng Y K 26 Giàng Thị Xía Tb K __________________________________________________ Ngày tháng .năm 2010 Xác nhận của chuyên môn nhà trờng Giáo án sinh hoạt 9 Năm học 2010- 2011 10 . LĐ mang theo dụng cụ và mũ nón đầy đủ. 4. Thể dục vệ sinh: - Thể dục tham gia đầy đủ.- VS: sạch sẽ, gọn gàng. C.Đánh giá hai mạt hoạt động của học sinh: . LĐ mang theo dụng cụ và mũ nón đầy đủ. 4. Thể dục vệ sinh: - Thể dục tham gia đầy đủ.- VS: sạch sẽ, gọn gàng. C.Đánh giá hai mạt hoạt động của học sinh:
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an sinh hoat, giao an sinh hoat, giao an sinh hoat

Bình luận về tài liệu giao-an-sinh-hoat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP