cac bai toan ve ti le thuan - ti le nghich

2 141 9
Max Born

Max Born

Tải lên: 11,373 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/2 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 22:11

TON V I LNG T L THUN - T L NGHCH Bi 1:Hai ụ tụ cựng phi i t A n B. Bit vn tc ca xe th nht bng 60% vn tc ca xe th hai v thi gian xe th nht i t A n B nhiu hn xe th hai l 3 gi. Tớnh thi gian i t A n B ca mi xe. Bi 2:Hai cnh tam giỏc di 25cm v 36cm. Tng di hai ng cao l 48,8cm. Tớnh di ca hai ng cao ú. Bi 3:Mt ụ tụ i t A n B gm ba chng ng di bng nhau. Vn tc trờn mi chng ln lt l: 72km/h; 60 km/h; 40 km/h. Bit tng thi gian xe i t A n B l 4 gi. Tớnh quóng ng AB. Bi 4: lm xong mt cụng vic thỡ 21 cụng nhõn cn lm trong 15 ngy. Do ci tin k thut nờn nng sut lao ng ca mi cụng nhõn tng thờm 25%. Hi 18 cụng nhõn phi cn bao nhiờu ngy lm xong cụng vic trờn. B i 5 : Có ba tủ sách đựng tất cả 2250 cuốn. Nếu chuyển 100 cuốn từ tủ 1 sang tủ 3 thì số sách tủ 1, tủ 2, tủ 3 tỉ lệ với 16, 15 và 14. Hỏi trớc khi chuyển mỗi tủ có bao nhiêu cuốn sách. B i 6 : Một bể nớc hình chữ nhật có chiều rộng và chiều dài tỉ lệ với 4 và 5, chiều rộng và chiều cao tỉ lệ với 5 và 4, thể tích của bể là 64m 3 . Tính chiều rộng, chiều dài, chiều cao của bể. Bi 7:Một trờng có ba lớp 7 biết rằng 3 2 học sinh lớp 7A bằng số học sinh lớp 7B và bằng 5 4 số học sinh lớp 7C. Lớp 7C có số học sinh ít hơn tổng số học sinh hai lớp kia là 57 bạn. Tính số học sinh mỗi lớp. Bi 8: Ba bn A, B, C theo th t hc lp 8, 7, 6 v cú im tng kt hc kỡ I l 8,0; 8,4; 7,2. Nh trng dựng 85 cỏi bỳt phỏt thng cho ba bn trờn, bit rng s bỳt c thng t l nghch vi lp hc v t l thun vi im trung bỡnh. Tớnh s bỳt m mi bn c thng ? Bi 9: Nu cng ln lt di tng hai ng cao ca tam giỏc thỡ t l cỏc kt qu l 5:7:8. Tớnh t l ba cnh ca tam giỏc ú. Bi 10: Nh thi ua mt nh mỏy ó hon thnh k hoch c nm. Khi lng sn phm thc hin ca ba quý u t l vi 5 2 2 ; 4 1 2 ; 10 1 2 . Cũn quý IV thc hin c 28% k hoch c nm. Hi c nm nhà mỏy sn xut c bao nhiờu tn hng nu quý IV hn quý I l 84 tn. Bi 11: Go c cha trong ba kho theo t l 1,3: 5 1 1: 2 1 2 . Go trong kho th hai nhiu hn trong kho th nht l 43,2 tn. Sau mt thỏng ngi ta tiờu th ht kho th nht 40%, kho th hai 30% v kho th ba 25% ca s go trong kho. Hi trong mt thỏng ó tiờu th ht bao nhiờu tn go ? Bi 12: Mt nh mỏy chia 1500kg thúc cho ba i sn xut t l vi s ngi ca mi i. Bit rng s ngi ca i th hai bng trung bỡnh cng s ngi ca i th nht v i th ba. i th nht lnh nhiu hn i th ba l 300kg. Hi mi i c lnh bao nhiờu kg thúc ? Bi 13: Cựng mt lỳc: Mt ụ tụ i t A n B vi vn tc 40 km/h, mt ụ tụ khỏc i t B v A vi vn tc 50 km/h, mt xe p i C v B vi vn tc 15 km/h ( C nm gia A v B ). Hi sau bao lõu thỡ xe p chớnh gia hai ụ tụ. Bit rng quóng ng AB l 102 km, quóng ng AC l 41 km. . 43,2 tn. Sau mt thỏng ngi ta ti u th ht kho th nht 40%, kho th hai 30% v kho th ba 25% ca s go trong kho. Hi trong mt thỏng ó ti u th ht bao nhiờu tn go. ng AB. Bi 4: lm xong mt cụng vic thỡ 21 cụng nhõn cn lm trong 15 ngy. Do ci tin k thut nờn nng sut lao ng ca mi cụng nhõn tng thờm 25%. Hi 18 cụng nhõn
- Xem thêm -

Xem thêm: cac bai toan ve ti le thuan - ti le nghich, cac bai toan ve ti le thuan - ti le nghich, cac bai toan ve ti le thuan - ti le nghich

Bình luận về tài liệu cac-bai-toan-ve-ti-le-thuan-ti-le-nghich

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP