Bài 39 : Bài tiết nước tiểu

27 769 3 Gửi tin nhắn cho Gordon Moore
Gordon Moore

Gordon Moore

Tải lên: 11,609 tài liệu

  • Loading...
1/27 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 21:11

H·y nªu tªn vµ chØ râ c¸c c¬ quan cña hÖ bµi tiÕt n­íc tiÓu? CÇu thËn Bãng ®¸i èng ®¸i ThËn Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm những phần chính nào? C ầ u t h ậ n Nang cầu thận ống thận Mỗi quả thận chứa khoảng 1 triệu đơn vị chức năng để lọc máu và hình thành nước tiểu C Ç u t h Ë n Nang cÇu thËn èng thËn Qu¸ tr×nh läc m¸u dÓ h×nh thµnh n­íc tiÓu diÔn ra nh­ thÕ nµo? Bài 39. Bài tiết nước tiểu I. Tạo thành nước tiểu Câu hỏi: Sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào? Chúng diễn ra ở đâu? Trả lời: Gồm 3 quá trình: - Quá trình lọc máu ở cầu thận - Quá trình hấp thụ lại ở ống thận - Quá trình bài tiết tiếp ở ống thận Hấp thụ lại Bài tiết tiếp Mao mạch quanh ống thận ống thận Lọc máu Cầu thận Nang cầu thận Nước tiểu đầu Nước tiểu chính thức Các thành phần máu đựơc ổn định Hình39-1 Sơ đồ quá trình tạo thành nước tiểu ở một đơn vị chức năng của thận Bài 39. Bài tiết nước tiểu I. Tạo thành nước tiểu Máu L ọ c m á u q u a m à n g l ọ c Câu hỏi: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Nước tiểu đầu, tế bào máu, prôtêin, các chất cần thiết và chất có hại Nước tiểu đầu Nước tiểu chính thức Bài 39. Bài tiết nước tiểu I. Tạo thành nước tiểu Hấp thụ lại áp lực máu( cơ chế khuyếch tán) Bài tiết tiếp Chất dinh dưỡng, nước, muối khoáng Chất không cần thiết, chất có hại Trừ tế bào máu và prôtêin Bài 39. Bài tiết nước tiểu I. Tạo thành nước tiểu Câu hỏi: Quá trình tạo thành nước tiểu đầu như thế nào? Trả lời: Máu từ động mạch thận đến quản cầu thận. Tại quản cầu thận máu được lọc: nứơc và chất hòa tan trong máu đổ vào ống nước tiểu qua hệ thống uốn khúc tạo nước tiểu đầu. Bài 39. Bài tiết nước tiểu I. Tạo thành nước tiểu Chọn câu trả lời đúng nhất a) Trong nước tiểu đầu không có các tế bào máu và prôtêin . b) Trong máu không có sản phẩm thải. c) Trong nước tiểu đầu không có tế bào máu như ng có prôtêin. d) Cả a và b 1. Sự khác nhau giữa nước tiểu đầu và máu: . nhau giữa nước tiểu đầu và máu: Bài 39. Bài tiết nước tiểu I. Tạo thành nước tiểu Câu hỏi: Nước tiểu chính thức đư ợc hình thành như nào? Trả lời: ở ống. đái ra ngoài Bài 39. Bài tiết nước tiểu I. Tạo thành nước tiểu II. Thải nước tiểu Sự tạo thành nước tiểu diễn ra liên tục. Sự thải nước tiểu chỉ xảy ra
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 39 : Bài tiết nước tiểu, Bài 39 : Bài tiết nước tiểu, Bài 39 : Bài tiết nước tiểu

Bình luận về tài liệu bai-39-bai-tiet-nuoc-tieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP