Nói về tri thức.Nghe- kể .Nâng niu từng hạt giống

15 1,317 2
Felix Bloch

Felix Bloch

Tải lên: 11,535 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/15 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 19:11

TRƯỜNG TIỂU HỌC thÞ trÊn ®«ng triÒu Tập làm văn GV: Nguy n Th Huy nễ ị ề Bản báo cáo hoạt động gồm những nội dung nào? Hãy đọc bản báo cáo hoạt động của tổ em trong tháng vừa qua? kiểm tra bài cũ Th 6 ngy 29 thỏng 01 nm 2010 Tp lm vn Nãi vÒ trÝ thøc Nghe KÓ: N©ng niu tõng h¹t gièng– Quan s¸t c¸c tranh d­íi ®©y vµ cho biÕt nh÷ng ng­êi trÝ thøc trong c¸c bøc tranh Êy lµ ai, hä ®ang lµm viÖc g×: Bài tập 1 1 2 3 4 Thứ 6 ngày 29 tháng 01 năm 2010 Tập làm văn 1 2 3 4 Quan sát các tranh dưới đây và cho biết những người trí thức trong các bức tranh ấy là ai, họ đang làm việc gì: 1 2 3 4 Gợi ý: Những người trí thức được vẽ trong tranh làm nghề gì? Họ đang ở đâu? Làm gì? Nêu rõ hoạt động của họ 1 Nãi vÒ trÝ thøc Thứ 6 ngày 29 tháng 01 năm 2010 Tập làm văn Nghe – KÓ: N©ng niu tõng h¹t gièng 2 Nãi vÒ trÝ thøc Thứ 6 ngày 29 tháng 01 năm 2010 Tập làm văn Nghe – KÓ: N©ng niu tõng h¹t gièng Nãi vÒ trÝ thøc 3 Thứ 6 ngày 29 tháng 01 năm 2010 Tập làm văn Nghe – KÓ: N©ng niu tõng h¹t gièng Nãi vÒ trÝ thøc 4 Thứ 6 ngày 29 tháng 01 năm 2010 Tập làm văn Nghe – KÓ: N©ng niu tõng h¹t gièng Nãi vÒ trÝ thøc Nghe – KÓ: N©ng niu tõng h¹t gièng 2 Nghe vµ kÓ l¹i c©u chuyÖn N©ng niu tõng h¹t gièng Thứ 6 ngày 29 tháng 01 năm 2010 Tập làm văn . có năm hạt thóc ông Của ủ trong người là giữ được mầm xanh. Theo Minh Chuyên Nâng niu từng hạt giống Nói về trí thức Nghe Kể: Nâng niu từng hạt giống. Nghe và kể lại câu chuyện Nâng niu từng hạt giống. a) Viện nghiên cứu nhận được quà gì? b) Vì sao ông Lương Định Của không đem gieo ngay cả mười hạt giống?
- Xem thêm -

Xem thêm: Nói về tri thức.Nghe- kể .Nâng niu từng hạt giống, Nói về tri thức.Nghe- kể .Nâng niu từng hạt giống, Nói về tri thức.Nghe- kể .Nâng niu từng hạt giống

Bình luận về tài liệu noi-ve-tri-thuc-nghe-ke-nang-niu-tung-hat-giong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP