Mẫu bản Hợp đồng thuê khoán nhân công

5 23,725 258 Gửi tin nhắn cho tailieuhay_589
tailieuhay_589

tailieuhay_589

Tải lên: 14,607 tài liệu

  • Loading...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 15:15

Mẫu bản Hợp đồng thuê khoán nhân công CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do -Hạnh phúc ------@----- Hải Phòng, ngày tháng năm 200 HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN NHÂN CÔNG Hôm nay, tại Văn phòng khoa Công trình thuỷ, chúng tôi gồm: Bên Thuê: Ông , Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp trường: “ .” Bên Được thuê: -Ông , thành viên đề tài, cùng thoả thuận các nội dung như sau: 1. Công việc phải làm: Ông . được thuê để thực hiện các công việc: . . Mục đích là để phục vụ đề tài NCKH Cấp trường “ .” 2. Sản phẩm giao nộp: -Sản phẩm giao nộp là: . (đĩa mềm, đĩa CD, bảng tính, chương trình .v.v .) 3. Giá trị thuê khoán : Chi phí thực hiện công việc được khoán trọn gói là: .đ (Bằng chữ: .) 4. Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt, ngay sau khi đề tài được nghiệm thu. 5. Thời gian hoàn thành hợp đồng: Công việc được thuê phải được hoàn thành trước ngày Hai bên thống nhất các điều khoản hợp đồng như trên. Hợp đồng được lập thành 2 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản. Bên Thuê Bên được Thuê Mẫu bản Thanh lý Hợp đồng thuê khoán nhân công CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do -Hạnh phúc ------@----- Hải Phòng, ngày tháng năm 200 BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG Hôm nay, tại Văn phòng khoa Công trình thuỷ, chúng tôi gồm: Bên Thuê: Ông , Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp trường: “ .” Bên Được thuê: -Ông , thành viên đề tài, cùng thoả thuận các nội dung thanh lý hợp đồng thuê khoán nhân công ký giữa hai bên ngày . với những nội dung như sau: 1. Về chất lượng công việc đã thực hiện: Ông . đã thực hiện các công việc đúng như trong hợp đồng thuê khoán ký giữa hai bên ngày ., cụ thể là: . . Bên được thuê đã giao nộp sản phẩm gồm . đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng. 2. Về việc thanh quyết toán: Bên thuê đã thanh toán đầy đủ cho bên được thuê số tiền như đã ký kết trong hợp đồng là . (Bằng chữ: .) Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng thuê khoán nhân công đã ký ngày Bản thanh lý này được lập thành 2 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản. Bên Thuê Bên được Thuê 1.950 m (GHI TÊN CÔNG TY/DOANH NGHIỆP) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /HĐKT (Địa danh, ngày . tháng . năm ) HỢP ĐỒNG V/v: Giao khoán gọn xây lắp công trình của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn cứ vào Luật dân sự số 33/2005/QH11; Các căn cứ khác (nếu có) . Căn cứ nhu cầu và năng lực của hai bên. Hôm nay, ngày tháng năm . tại . (tên địa điểm) chúng tôi gồm: Bên A: . (tên đơn vị thuê) 1. Chức vụ: . 2. Chức vụ: Địa chỉ: Điện thoại: . Tài khoản: tại . Bên B: (tên đơn vị được thuê) 1. Chức vụ: . 2. Chức vụ: Địa chỉ: Điện thoại: . Tài khoản: tại Ngân hàng NN&PTNT T.P Điện Biên Phủ Hai bên đã cùng nhau thoả thuận thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế với các điều khoản sau: Điều 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC HỢP ĐỒNG Ghi các nội dung của hợp đồng. Ví dụ: Bên A nhất trí thuê và bên B nhất trí thực hiện thi công các công việc sau: Thi công phần nhân công của hạng mục: Đập đất - Tấm lát BT thượng lưu. STT Phần việc Đơn giá 1 (Tên công việc) đồng/m3 Thuộc công trình: (tên công trình hoặc hạng mục) Địa điểm XD công trình: Điều 2: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN: a. Bên A: (ghi các trách nhiệm của bên A tuỳ theo thoả thuận) Ví dụ : - Bên A có trách nhiệm cử người giám sát tại công trình để theo dõi về quy trình kỹ thuật và tiến độ thi công công trình. - Cung cấp vật tư, vật liệu chính thi công .(ghi tên vật tư cung cấp) theo tiến độ. - Đăng ký tạm trú, tạm vắng cho nhân công thi công công trình. v.v . b. Bên B: (ghi các trách nhiệm của bên B tuỳ theo thoả thuận) Ví dụ: - Bên B phải chịu trách nhiệm thi công công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ theo sự chỉ đạo trực tiếp của cán bộ giám sát kỹ thuật của Bên A. - Bên B đảm bảo an ninh trật tự và chịu hoàn toàn trách nhiệm về an toàn lao động bên trong khu vực thi công. - Bảo quản vật tư, vật liệu được bên A giao. - Các trách nhiệm khác (ghi rõ nội dung) Điều 3 : GIÁ TRỊ CÔNG TÁC XÂY LẮP Ghi giá trị hợp đồng hoặc các nội dung thoả thuận. Ví dụ: - Giá trị hợp đồng căn cứ theo khối lượng nghiệm thu thực tế hoàn thành giữa hai bên trên cơ sở đơn giá tại Điều 1. Điều 4 : HÌNH THỨC THANH TOÁN Ghi rõ hình thức thanh toán theo thoả thuận. Ví dụ: - Sau mỗi tháng thi công, hai bên bàn bạc thống nhất chốt khối lượng thi công, ký xác nhận giữa hai bên. - Sau 03 tháng, bên A thanh toán cho bên B 70% giá trị khối lượng hoàn thành được xác nhận. - Sau khi toàn bộ khối lượng công việc hoàn thiện, được Chủ đầu tư chấp nhận nghiệm thu, bên A sẽ thanh toán phần giá trị còn lại cho bên B trong vòng 01 tháng. - Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt. - Đồng tiền thanh toán: VN đồng. Điều 5 : HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG Ghi rõ hiệu lực của hợp đồng và các nội dung khác. Ví dụ: - Hai bên cam kết thực hiện những điều khoản trên, nếu có gì vướng mắc thì phải thông báo cho nhau để cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác. Nếu 1 bên đơn phương thay đổi, ngừng hợp đồng thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật. - Hợp đồng được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản có giá trị pháp lý như nhau. - Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng này hết hiệu lực khi bên A thanh toán đầy đủ 100% giá trị hợp đồng đã thực hiện cho bên B và làm thanh lý hợp đồng. ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN LÀM CHỨNG (nếu có) Lưu ý: Các phần chữ in nghiêng nhằm để tham khảo. Tuỳ theo công trình để ghi cho phù hợp (nguyenhuutrinh). . đồng được lập thành 2 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản. Bên Thuê Bên được Thuê Mẫu bản Thanh lý Hợp đồng thuê khoán nhân công CỘNG HOÀ XÃ HỘI. Mẫu bản Hợp đồng thuê khoán nhân công CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do -Hạnh phúc ------@----- Hải Phòng, ngày tháng năm 200 HỢP ĐỒNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu bản Hợp đồng thuê khoán nhân công, Mẫu bản Hợp đồng thuê khoán nhân công, Mẫu bản Hợp đồng thuê khoán nhân công

Bình luận về tài liệu mau-ban-hop-dong-thue-khoan-nhan-cong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP